ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Πανορθόδοξη: Ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες
τῆς Προσυνοδικῆς Ἐπιτροπῆς

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Μὲ τὴν πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ε´ Προσυνοδικῆς Διασκέψεως ὁλοκληρώθηκε τὸ ἔργο τῆς Προσυνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, χωρὶς νὰ μπορέσει νὰ καταλήξει σὲ ὁμόφωνες ἀποφάσεις ἐπὶ τῶν περισσοτέρων θεμάτων, ποὺ εἶχε ἀναλάβει νὰ ἐπεξεργασθεῖ. Ἀπὸ τὰ δέκα θέματα, ποὺ ἔχει προγραμματιστεῖ νὰ συζητηθοῦν στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο καὶ ποὺ ἔγιναν ἐννέα μὲ τὴν ἑνοποίηση δύο – «περὶ τῶν σχέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση» καὶ «πρὸς τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο» – δὲν ἐπεξεργάστηκε καθόλου δύο:

Περὶ τοῦ Αὐτοκεφάλου καὶ τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως αὐτοῦ καὶ
Περὶ τῶν Διπτύχων της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

.             Λόγῳ ἀδυναμίας νὰ ἐξασφαλιστεῖ ὁμοφωνία δὲν ὑπογράφτηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα:

Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονο κόσμο.
Περὶ τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα.
Περὶ τῶν κωλυμάτων τοῦ γάμου, καὶ
Περὶ τῆς κανονικῆς διευθετήσεως τοῦ ζητήματος τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς.

.         Μετὰ ἀπὸ μακρὲς συζητήσεις καὶ τροποποιήσεις ποὺ ἔγιναν ἐγκρίθηκαν τὰ ἀκόλουθα κείμενα:

Τὸ Αὐτόνομο καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ.
Οἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο, καὶ
Ἡ σπουδαιότητα τῆς νηστείας καὶ τῆς τηρήσεως αὐτῆς.

.           Τὰ ἀτελῆ ἀποτελέσματα τῆς Προσυνοδικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ πρέπει νὰ ἐξετασθοῦν καὶ νὰ ἐγκριθοῦν σὲ νέα Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐντὸς τοῦ προσεχοῦς Δεκεμβρίου ἢ Ἰανουαρίου. Ὅσοι γνωρίζουν ἐκ τῶν ἔσω τὴν κατάσταση διερωτῶνται ἂν οἱ πολυετεῖς διασκέψεις τῶν προσυνοδικῶν ἐπιτροπῶν δὲν μπόρεσαν νὰ καταλήξουν σὲ ὁμόφωνες προτάσεις στὰ ἕξι ἀπὸ τὰ ἐννέα ζητήματα τῆς Συνόδου, πῶς θὰ τὸ ἐπιτύχουν οἱ Προκαθήμενοι σὲ δύο – τρεῖς ἡμέρες…
.           Σημειώνεται ὅτι ὁ Σεβ. Περγάμου προήδρευσε μόνο στὶς δύο πρῶτες ἡμέρες τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐπιτροπῆς. Στὶς ὑπόλοιπες προήδρευσε ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ ὁποῖος ὑπογράφει καὶ τὸ σχετικὸ ἀνακοινωθέν. Ὁ λόγος ποὺ ἐλέχθη στὰ μέλη τῶν ἀντιπροσωπειῶν ἦταν πὼς ὁ κ. Ἰωάννης ἀσθένησε…Μὲ ὁρισμένα μέλη μὲ τὰ ὁποῖα μιλήσαμε μᾶς εἶπαν ὅτι οἱ συνεδρίες μὲ τὸν κ. Ἐμμανουὴλ πρόεδρο πῆγαν πολὺ καλά, χωρὶς πικρόχολους σχολιασμοὺς καὶ εἰρωνικὲς παρεμβάσεις στὰ ὅσα λέγονταν, ἀλλὰ μὲ εὐγένεια στὸν τρόπο, καὶ κατανόηση καὶ σεβασμὸ πρὸς τὴν ἄλλη ἄποψη.
.         Πέραν τῶν διαφωνιῶν ἐπὶ τῶν θεμάτων ποὺ ὑπῆρξαν, στὴν Ε´ Προσυνοδικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἐμφανίστηκαν τὰ σοβαρὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
.     Ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ κ. Ἱλαρίων ἐξέφρασε τὸν προβληματισμὸ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, γιατί οἱ ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Ἱεράρχες τῶν Οὐκρανικῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀντοτήτων στὶς ΗΠΑ καὶ στὸν Καναδὰ πηγαίνουν στὴν Οὐκρανία χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἐκεῖ σχισματικοὺς καὶ προβαίνουν σὲ δηλώσεις «γιὰ τὴν δῆθεν προθυμία τοῦ Φαναρίου νὰ χορηγήσει τὸ αὐτοκέφαλο στοὺς σχισματικούς». Ἐπίσης ὁ κ. Ἰλαρίων μιλώντας στὴ Γενεύη σὲ Ρώσους πιστοὺς τοὺς διαβεβαίωσε ὅτι ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος «δὲν θὰ καινοτομήσει καθόλου, οὔτε θὰ εἰσαχθεῖ ἕνα ἄλλο ἡμερολόγιο, ἐνῶ θὰ ἐπαναβεβαιωθεῖ ἡ περὶ νηστείας διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Ἐπίσης ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἐξέφρασε ἐπιφυλάξεις ὡς πρὸς τὸν τόπο τῆς διεξαγωγῆς τῆς Συνόδου. «Δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ εἶναι μία χριστιανικὴ Σύνοδος καὶ πίσω ἀπὸ τὸν προεδρεύοντα νὰ δεσπόζουν ἡ ἡμισέληνος καὶ τὸ πορτραῖτο τοῦ Κεμάλ», σημείωσαν. Τὴ συγκεκριμένη ἄποψη εἶχαν καὶ οἱ Ἐκκλησίες τῆς Σερβίας καὶ τῆς Γεωργίας.
.             Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἀμετακίνητο στὴ θέση του, ὅτι ἂν δὲν ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία στὸ Κατὰρ τὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων ἐκεῖνο δὲν θὰ συμμετάσχει στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἀντιπροσωπεία του καθυστέρησε νὰ ἀφιχθεῖ στὴ Γενεύη, γιὰ νὰ μὴν συλλειτουργήσουν τὰ μέλη της μὲ αὐτὰ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων…
.           Ἡ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας ἐμμένει στὸ στάτους κβὸ ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ μὲ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοφόρου. Τὸ Φανάρι ἀναγνωρίζει ὡς τοποτηρητὴ τὸν 89χρονο Μητροπολίτη Ὁλομοὺτς Συμεών, στὸν ὁποῖο ἔδωσε καὶ τὴν ἄδεια νὰ χειροτονήσει βοηθὸ Ἐπίσκοπο…Ὅμως τὸ Φανάρι, γιὰ νὰ προχωρήσει ἡ Πανορθόδοξη, δέχεται ἀντιπροσωπεία ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Μιχαλουπόλεως Γεώργιο…
.         Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας ἐκφράζει ἕνα ποίμνιο ποὺ ἔχει ὑποστεῖ καὶ ὑφίσταται πολλὲς δοκιμασίες καὶ ἔχει συσπειρωθεῖ στὴν μακραίωνη θρησκευτικὴ παράδοσή του.
.           Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας τέλος τόνισε τὴν ἄποψη ὅτι κακῶς λέγεται ὡς αἰτιολογία ποὺ ἡ Σύνοδος δὲν ἀποκαλεῖται Οἰκουμενική, ὅτι δὲν συμμετέχουν οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες. «Ὅταν τὸ λέμε αὐτὸ εἶναι ὡς νὰ δεχόμαστε τὴ θεωρία τῶν κλάδων. Δὲν ὑπάρχει διηρημένη Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία καὶ Ἀδιαίρετη», τόνισαν. Ἐπίσης ζήτησαν νὰ ἀρχίσει ἐπεξεργασία θεμάτων, ὥστε νὰ διοργανωθεῖ ἡ 10η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, στὴν ὁποία θὰ ἀναγνωριστοῦν ἡ 8η καὶ ἡ 9η   Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι. Ἐπίσης σημείωσαν ὅτι στὰ χρόνια ποὺ κύλισαν, τὰ θέματα ποὺ θὰ ἀπασχολήσουν τὴν Πανορθόδοξη εἶναι ξεπερασμένα, ἐνῶ βρίσκονται στὴν ἐπικαιρότητα ἄλλα μείζονος σημασίας γιὰ τὴ ζωὴ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: