ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 2015 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἱεραρχίας 2015 παραλειπόμενα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Οἱ τακτικές, γιὰ τὸ 2015, ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πέρασαν στὴν Ἱστορία. Ἦταν μία πανομοιότυπη μὲ τὶς προηγούμενες τυπικὴ διαδικασία, ποὺ στὸ τέλος καταντᾶ ἀνιαρὴ καὶ γιὰ τοὺς ἴδιους τοὺς συμμετέχοντες Ἀρχιερεῖς. Ἀκούγονται εἰσηγήσεις –διαλέξεις ἐπὶ ἐπικαίρων συνήθως θεμάτων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ὅμως δὲν λαμβάνονται ἀποφάσεις καί, ἂν ληφθοῦν, εἶναι γενικόλογες καὶ ἡ ἐφαρμογή τους μεταφέρεται στὶς ἑλληνικὲς καλένδες… Ἀκολουθοῦν οἱ ἀρχιερατικὲς ἐκλογές, στὶς ὁποῖες ἀπὸ καιρὸ εἶναι γνωστὸ τὸ ἀποτέλεσμα…. Ἔπαυσαν δηλαδὴ καὶ αὐτὲς ἀκόμη νὰ ἔχουν κάποιο, ἔστω ἐλάχιστο, ἐνδιαφέρον…
.           Στὰ παραλειπόμενα τῆς Ἱεραρχίας περιλαμβάνεται τὸ γεγονὸς ὅτι φέτος οἱ Ἀρχιερεῖς, ποὺ ἔλαβαν μέρος στὶς συζητήσεις, ποὺ ἀκολούθησαν τῶν εἰσηγήσεων, ἦσαν οἱ λιγότεροι τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ἐπὶ 79 παρόντων Μητροπολιτῶν καὶ συνολικὰ στὶς τέσσερις εἰσηγήσεις τὸ λόγο ἔλαβαν μόνο εἴκοσι ἕνας (21) ἀρχιερεῖς, ἐνῶ οἱ πενήντα ὀκτὼ (58) δὲν μίλησαν καθόλου… Καὶ ἦταν ἐπιλογή τους νὰ μὴ μιλήσουν. Πολλὲς οἱ αἰτίες, κύριες πάντως θεωροῦνται τὸ ἀνιαρὸ τῆς ὅλης διαδικασίας καὶ τὸ ἀνώφελο ὁποιουδήποτε σχολίου. Ἀρκετοὶ Ἀρχιερεῖς ἔχουν τὴν ἄποψη ὅτι πρέπει ριζικὰ καὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας νὰ ἀλλάξει ἡ ὅλη διαδικασία τῶν συνεδριῶν καὶ τῆς λειτουργίας τῆς Ἱεραρχίας καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅμως δὲν τὴν ἐκθέτουν, γιατί πιστεύουν ὅτι ἁπλῶς θὰ προκαλέσουν ἕνα θόρυβο στὸν κλειστὸ χῶρο τῶν ὀγδόντα Μητροπολιτῶν καὶ τίποτε περισσότερο.
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προήδρευσε στὴν πρώτη καὶ στὴν τελευταία συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας. Στὶς δύο ἐνδιάμεσες ἀπουσίασε. Ἡ ἐπίσημη αἰτιολογία, ἦταν ὅτι πέρασε μία ἐλαφρᾶς μορφῆς οὐρολοίμωξη.
.           Λόγῳ τῶν θεμάτων τῶν εἰσηγήσεων καὶ τοῦ ὅτι δὲν συμμετέχουν πλέον στὴν Ἱεραρχία Μητροπολίτες ποὺ προκαλοῦσαν ἐντάσεις, αὐτὲς σχεδὸν ἔχουν ἐκλείψει. Ἡ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, μὲ θέμα «Ἡ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν ἑνότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σήμερον» προκάλεσε τὴν σχετικὰ μεγαλύτερη συζήτηση. Δέκα τρεῖς Μητροπολίτες ἔλαβαν τὸ λόγο καὶ ὁ καθένας ἐξέφρασε τὴν ἄποψή του, βλέποντας τὸ θέμα ἀπὸ τὴ σκοπιά του. Τὸ συμπέρασμα ἦταν πὼς ἡ Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ φύση καὶ τὴν ἀποστολή Της, εἶναι ἑνωτικὸς παράγων στὸ λαὸ καὶ κιβωτὸς σωτηρίας του, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη, κατὰ τὸ λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ ἀρχές Της ἀποτελοῦν σημεῖο ἀντιλεγόμενο καὶ αἰτία μίσους καὶ διωγμῶν ἐκ μέρους τῶν ἐχθρῶν Της.
.           Στὴν εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἰεροθέου γιὰ τὴ θεολογικὴ κρίση ἐντύπωση προκάλεσε ἡ ἀρνητική του θέση ἔναντι τῆς ρωσικῆς θεολογίας, ἡ ὁποία, κατὰ τὴν ἄποψή του, μαζὶ μὲ τὸν σχολαστικισμό, καὶ τὴν προτεσταντικὴ βιβλικὴ θεολογία «προσδιόρισε τὴν ἀλλοίωση τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας». Στὴν κατάληξη τῆς ὁμιλίας του, τόνισε ὅτι ὑπάρχει θεολογικὴ κρίση καὶ πρόσθεσε: «Οἱ ἄλλες κρίσεις ἔρχονται καὶ παρέρχονται, ἐνῶ ἡ θεολογικὴ κρίση ἔχει αἰώνιες διαστάσεις. Ἡ θεολογικὴ κρίση καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι μόνο ἀλλοίωση τῶν ὅρων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλλοίωση τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ στὴν πραγματικότητα ἀπομάκρυνση ἀπὸ αὐτήν».
.           Ἡ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρου, προέδρου τῆς Διοικούσης ἐπιτροπῆς τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων καὶ Μεταναστῶν-Οἰκουμενικὸ Πρόγραμμα Προσφύγων», εἶχε τὸ θέμα «Τὸ Μεταναστευτικὸν Πρόβλημα: ποιμαντικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀντιμετώπισις αὐτοῦ». Ἡ ἀνθρωπιστικὴ κρίση καὶ τὸ τεράστιο κύμα μεταναστῶν καὶ προσφύγων πρὸς τὴν χώρα μας ἔχουν κατὰ πολὺ ὑπερβεῖ τὶς δυνατότητες τῆς Ἐκκλησίας στὴν παροχὴ ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐνῶ στὸ ἐκδοθὲν Δελτίο Τύπου διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις τοῦ Μητροπολίτου Ἰλίου πρὸς τὴν Ε.Ε, γιὰ τὸ Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων τῆς Ἐκκλησίας οἱ γραφόμενες ἀναφορὲς εἶναι λίγες καὶ ἀόριστες.
.             Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης κ. Δημήτριος ἀνέγνωσε τὴν εἰσήγησή του, πάνω στὸ καυτὸ Δημογραφικὸ πρόβλημα. Ὁ κ. Δημήτριος, πρὸς τιμή του, ἀναφέρθηκε στὰ πρακτικὰ μέτρα ποὺ ἔλαβε ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, γιὰ νὰ βοηθήσει, στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων της, τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες. Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ ἡ ἐπιδότηση τοῦ τρίτου παιδιοῦ στὶς οἰκογένειες τῆς Θράκης.
.               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος στὴν ὁμιλία του καὶ σὲ ὁρισμένα σημεῖα της γιὰ πρώτη φορὰ θύμισε λίγο τὸν μακαριστὸ ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σημείωσε: «Φαίνεται ὅτι οἱ φίλοι μας οἱ ἐδῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐκμεταλλευόμενοι τὴ δεινή μας οἰκονομικὴ κατάσταση, στὰ πλαίσια τῆς ρυθμίσεως τῶν οἰκονομικῶν μας σχέσεων, δὲν θὰ παραλείψουν ἀλλὰ ἀντιθέτως θὰ ἐπιδιώξουν μὲ κάθε τρόπο τὴν ἀλλοίωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας μας, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴ σχολική μας ἐκπαίδευση. Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι οἱ ἐχθροί μας δὲν εἶναι πλέον πέρα καὶ μακριά, εἶναι ἐντὸς τῶν τειχῶν μας. Τὸ βλέπουμε, τὸ ὀσφραινόμαστε».

Καὶ συνέχισε στὸ ἴδιο ὕφος ὁ κ. Ἱερώνυμος:

.             «Ἐὰν ὅμως ὑπάρχουν δεσμεύσεις καὶ σχεδιασμοὶ ποὺ ἀποσκοποῦν, πως ψιθυρίζεται ζωηρά, (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση στὸ πρωτότυπο) στὴν ἀλλοίωση τῆς μορφῆς τῆς κοινωνίας μας καὶ μάλιστα στὴν ὑποτίμηση τῆς ἱστορίας καὶ τῶν παραδόσεών μας, τὸ ξεθεμελίωμα τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς διαστροφῆς, τὴν περαιτέρω ὑποβάθμιση τῆς γλώσσας μας καὶ τὴν περιφρόνησή του ἀπὸ αἰῶνες πολιτισμοῦ μας, τῆς πατρίδος μας, τῶν ὁσίων καὶ τῶν ἱερῶν μας, ἂν ὅλα αὐτὰ εἶναι μέσα στὰ «προαπαιτούμενα» (πράγμα ἀκατανόητο) τότε ἡ Ἱεραρχία, ὁ κλῆρος, ὁ εὐσεβὴς καὶ πιστὸς ἑλληνικὸς λαός, θὰ γίνουμε ἀνάχωμα, τείχη ὀχυρά. Τότε θὰ ἀποδειχθεῖ ἀληθινὴ ἡ φράση τοῦ Μακρυγιάννη Φραγκι δν μς θέλει μ τέτοιο ντύμα ρθόδοξον”». (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση στὸ πρωτότυπο). Σημειώνεται ὅτι, ὅταν αὐτὰ τὰ ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν στεκόταν μακριά του… Τώρα ὁ εὐσεβὴς λαός, ὅπως τότε, εἶναι πρόθυμος νὰ ἀποτελέσει ἀνάχωμα στὰ σχέδια δικῶν καὶ ξένων, φτάνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ εἶναι μπροστάρηδες καὶ νὰ τὸν ἐμπνεύσουν μὲ τὸ παράδειγμά τους.
.             Στὰ παραλειπόμενα τῆς Ἱεραρχίας νὰ προστεθοῦν, τέλος, ἡ ἔνταση ποὺ παρατηρήθηκε κατὰ τὴν ἐπάνδρωση τῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων. Ζητήθηκε ἀπὸ Ἀρχιερεῖς νὰ ἀλλάξουν τὰ μέλη της: Νὰ μποῦν σ’ αὐτὴν μέλη καὶ Μητροπολίτες τῶν ὁποίων οἱ ἀπόψεις δὲν ταυτίζονται μὲ αὐτὲς τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ Μητρ. Περγάμου καὶ ὁ 80χρονος Μητροπολίτης Περιστερίου νὰ δώσει τὴ θέση του σὲ νεότερο. Τελικὰ ἡ Ἐπιτροπὴ ἔμεινε ὅπως ἦταν, ὡς πρὸς τοὺς Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ Περιστερίου, Δημητριάδος καὶ Μεσσηνίας. Μὲ τὴν εὐκαιρία ἐτέθη καὶ τὸ ζήτημα τῶν συχνῶν ἐπισκέψεων τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Ἑλλάδα καὶ τῆς προσεχοῦς ἐπισκέψεώς του στὴν Ἀθήνα, μὲ πρόσκληση τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Νίκ. Κοτζιᾶ, χωρὶς πάντως νὰ πάρει ἔκταση τὸ θέμα, στὰ φανερὰ τουλάχιστον.-

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: