ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ!!! (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Βάλανε τὸ λύκο νὰ φυλάει τὰ πρόβατα».

Σαουδάραβας προστάτης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων!!!

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Δὲν πρόκειται γιὰ κακόγουστο ἀνέκδοτο, οὔτε γιὰ φαντασιοκόπημα. Ὁ Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐθνῶν διόρισε ἕνα Σαουδάραβα, τὸν διπλωμάτη Φαϊζὰλ Μπὶν Χασὰν Τράντ, ἐπικεφαλῆς τῆς μὲ σημαντικὴ ἐπιρροὴ συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ διακυβερνητικoὺ Συμβουλίου γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ Συμβούλιο αὐτὸ συμμετέχουν ἐκπρόσωποι ἀπὸ 47 χῶρες καὶ βρίσκεται στὴν ὑπηρεσία τοῦ Ὕπατου Ἁρμοστῆ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Χασὰν Τρὰντ ἐξελέγη ἐπίσης ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ὁμάδας γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου τῆς περιοχῆς τοῦ Εἰρηνικοῦ καὶ τῆς Ἀσίας, τῆς ὁποίας οἱ χῶρες δὲν ἐφαρμόζουν τὴν παγκόσμια Διακήρυξη γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ ΟΗΕ.
.         Τὸ παράλογο τοῦ διορισμοῦ στὴν τόσο νευραλγικὴ θέση τοῦ Σαουδάραβα διπλωμάτη, τὸν ὁποῖο ἀποκάλυψε ἡ ὀργάνωση Παρατηρητήριο τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὸν ΟΗΕ, εἶναι ὅτι ἐκπροσωπεῖ τὴ χώρα, ποὺ ἐφαρμόζει αὐστηρὰ τὸν ἰσλαμικὸ νόμο (Σαρία) καὶ εἶναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στὴν παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Εἶναι ἀπολύτως παράλογο ὁ Τρὰντ νὰ καλεῖται λ.χ. νὰ προπαγανδίσει ὑπὲρ τῆς κατάργησης τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου, τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἴδιος ἔχει δηλώσει: «Ἡ ποινὴ τοῦ θανάτου εἶναι νόμιμο μέτρο τοῦ δικαιώματος στὴ ζωὴ καὶ τοῦ συμφέροντος τῆς κοινότητας…». Ὅπως λέγει ὁ λαὸς «βάλανε τὸ λύκο νὰ φυλάει τὰ πρόβατα».
.         Ἡ ὁμοσπονδιακὴ κυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν ΗΠΑ γιὰ τὴ Θρησκευτικὴ Ἐλευθερία τοποθετεῖ τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία σὲ μία ἀπὸ τὶς ὑψηλότερες θέσεις στὸν κατάλογο τῶν χωρῶν ποὺ παραβιάζουν τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία. Πιὸ συγκεκριμένα ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ στὴν ἔκθεσή της γιὰ τὸ 2015, περὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, κατατάσσει τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία στὶς ὀκτὼ χῶρες μὲ τὶς χειρότερες συνθῆκες θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Οἱ ὑπόλοιπες ἑπτὰ εἶναι: Βιρμανία, Κίνα, Ἐρυθραία, Βόρεια Κορέα, Σουδάν, Τουρκμενιστὰν καὶ Οὐζμπεκιστάν.
.         Στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ὕπαρξη ναῶν ἄλλης θρησκείας, οὔτε ἡ ἀνοικτὴ παρουσίαση μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο τῆς διαφορετικῆς θρησκευτικῆς πίστεως. Ἀπαγορεύονται ἀκόμη καὶ οἱ κατ᾽ οἶκον συναθροίσεις, ποὺ ἔχουν θρησκευτικὸ χαρακτήρα. Τὸν περασμένο Αὔγουστο ἄνδρες τῆς θρησκευτικῆς ἀστυνομίας, σὲ συνεργασία μὲ ἀστυνομικοὺς της πόλης Al Khafji, εἰσέβαλαν σὲ σπίτι τῆς συνοικίας Aziziya καὶ συνέλαβαν 27 χριστιανούς, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι εἶχαν συγκεντρωθεῖ γιὰ νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ διαβάσουν τὴν Καινὴ Διαθήκη. Ἡ Wikipedia σημειώνει πὼς ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἐφαρμόζει «θρησκευτικὸ ἀπαρτχάϊντ» σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν.
.         Σημειώνεται ὅτι ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, τὸ Κατάρ, καὶ τὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα ἀρνήθηκαν νὰ δεχθοῦν στὸ ἔδαφός τους πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Συρία καὶ ἀπὸ ἄλλες χῶρες, παρὰ τὸ ὅτι στὴ μεγίστη πλειονοψηφία τους αὐτοὶ εἶναι σουνίτες μουσουλμάνοι. Καὶ βεβαίως δὲν εἶναι θέμα τὸ ποῦ νὰ τοὺς τακτοποιήσουν. Μόνο ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔχει διαθέσιμες 3.000.000 σκηνὲς πλήρως ἐξοπλισμένες καὶ κλιματιζόμενες. Τὴν ἴδια ὥρα ἡ ἴδια χώρα εὐνοεῖ τὴν προώθησή τους στὴν Εὐρώπη καὶ εἰδικότερα στὴ Γερμανία. Μάλιστα ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία πρότεινε στὴ Γερμανία νὰ χρηματοδοτήσει τὴν ἀνέγερση 200 τζαμιῶν, πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν μουσουλμάνων προσφύγων!…
.         Ὁ διορισμὸς Σαουδάραβα διπλωμάτη σὲ ἀνώτατη θέση τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα προκαλεῖ καὶ τὴν εὔλογη ἀπορία, γιατί τὸν ἀποδέχθηκαν οἱ ΗΠΑ καὶ οἱ Εὐρωπαϊκὲς χῶρες; Καὶ ἐπὶ πλέον, πῶς εἶναι δυνατὸν χῶρες ποὺ παραβιάζουν μὲ βάναυσο τρόπο τὶς ἀρχὲς τοῦ Χάρτη τοῦ ΟΗΕ ὄχι μόνο νὰ παραμένουν μέλη του, ἀλλὰ διπλωμάτες τους νὰ κατακτοῦν ὑψηλὲς θέσεις σ’ αὐτόν, γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν (ὑποτίθεται) ἀρχὲς καὶ ἀξίες στὶς ὁποῖες δὲν πιστεύουν; Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι τὸ πάθος τῆς Δύσης γιὰ τὸ χρῆμα καὶ ἡ προσκόλλησή της στὸν πρακτικὸ ὑλισμὸ πνίγουν τὶς παραδοσιακὲς ἀξίες της καὶ καταργοῦν τὶς χριστιανικὲς ἀρχές της.
.         Μία εὔλογη αἰτία γιὰ τὸν διορισμὸ εἶναι πὼς πρόκειται περὶ «ἀμοιβῆς» τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, γιὰ τὴν πετρελαϊκὴ πολιτική της, μὲ τὴν ὁποία διατηροῦνται χαμηλὲς οἱ τιμὲς τοῦ πετρελαίου, κάτι ποὺ διευκολύνει τὶς οἰκονομίες τῶν δυτικῶν χωρῶν. Ἄλλη εἶναι πὼς μὲ τὸν πακτωλὸ εὐρωδολαρίων, ποὺ διαθέτει ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἐξαγοράζει τὶς συνειδήσεις τῶν ἰσχυρῶν τῆς Δύσης. Τὸ πάθος τοῦ χρήματος καὶ ὁ πρακτικὸς ὑλισμὸς ὁδηγοῦν τὴ Δύση στὸ ξερίζωμα τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν καὶ στὴν κατάργηση τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν της. Ἔτσι οἱ ἡγέτες της τὴν σπρώχνουν πρὸς ἕνα μελλοντικὸ ἀνελέητο θρησκευτικὸ πόλεμο μὲ τὸ Ἰσλάμ, ὅπως προέβλεψε ὁ Χάντινγκτον. –

Advertisements

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: