ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Παραλειπόμενα ἀπὸ τὴν Σύναξη στὸ Φανάρι

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο συγκέντρωσε, ἀπὸ τὶς 29 παρελθόντος Αὐγούστου ἕως καὶ τὶς 2 τρέχοντος μηνὸς Σεπτεμβρίου, στὴν Κωνσταντινούπολη τοὺς Μητροπολίτες, ποὺ ἀνήκουν στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία Του. Ἡ ἐν λόγῳ σύναξη πραγματοποιεῖται στὴ Βασιλεύουσα κάθε χρόνο, μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Πρωτοφανὴς στὰ χρονικὰ τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἦταν ἡ πρόσκληση καὶ ἡ παρουσία στὴν ἐν λόγῶ σύναξη τῶν Μητροπολιτῶν Της, ποὺ διαποιμαίνουν τὶς Μητροπόλεις τῆς Ἠπείρου, τῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης καὶ τῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Σημειώνεται ὅτι ἡ ὀνομασία τῶν περιοχῶν αὐτῶν τῆς Ἑλλάδος ὡς «Νέων Χωρῶν» εἶναι ἀνακριβής, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ πανάρχαιες ἑλληνικὲς περιοχές. Εἶναι καὶ ἀτυχής, ἀφοῦ συμβάλλει στὴν ψευδῆ, ἀλυτρωτικὴ καὶ σοβινιστικὴ προπαγάνδα ὁμόρων κρατῶν.
.         Ἡ πρόσκληση γιὰ τὴ συμμετοχὴ στὴ σύναξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προκάλεσε τὴν ἀντίδρασή Της. Τὸ θέμα συζητήθηκε στὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, ἡ ὁποία ἀποφάσισε καὶ ἀπέστειλε ἐπιστολὴ στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Μὲ αὐτὴν ἐξέφρασε τὴν πικρία Της γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι Τὴν κατέστησε ἁπλὸ διεκπεραιωτή της πρὸς τοὺς ἐν λόγῳ Μητροπολίτες ἐπιστολῆς – πρόσκλησης. Ἕως τώρα οἱ ἐπιστολὲς τοῦ Φαναρίου πρὸς τοὺς Μητροπολίτες τῶν προαναφερθεισῶν περιοχῶν διαβιβάζονταν στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «πρὸς γνώση Της» καὶ ἐκείνη ἀποφάσιζε περὶ τοῦ πρακτέου. Αὐτὴ τὴ φορὰ οἱ Πατριαρχικὲς προσκλήσεις στὴν οὐσία ἀπευθύνονταν στοὺς Μητροπολίτες καὶ ἁπλῶς τηρήθηκε ὁ τύπος νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο.
.         Τὶς προηγούμενες χρονιὲς ἀπεστέλλετο στὸ Φανάρι μία ἀντιπροσωπεία Μητροπολιτῶν, φέτος μετέβησαν οἱ περισσότεροι. Δὲν μετέβησαν ἑπτὰ Μητροπολίτες, οἱ Θεσσαλονίκης, Λήμνου, Ζιχνῶν, Κιλκισίου, Μυτιλήνης, Παραμυθίας καὶ Δρυινουπόλεως. Ἀπὸ αὐτοὺς οἱ πρῶτοι ἔξι δήλωσαν ἀσθένεια. Γιὰ τὸν Θεσσαλονίκης ἦταν δικαιολογία, ἀφοῦ τὶς ἡμέρες τῆς συνάξεως δὲν σταμάτησε τὸ ποιμαντικὸ καὶ ἐκκλησιαστικό του ἔργο. Μόνον ὁ Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας στὴν ἀπαντητική του ἐπιστολὴ καὶ στὴν ἄρνησή του νὰ συμμετάσχει ἐξέφρασε τὴν ἄποψη, ὅτι τέτοιες ἐνέργειες τοῦ Φαναρίου διχάζουν τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
.         Ἀπὸ πλευρᾶς Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποὺ συμμετέσχον στὴ σύναξη ἐξεφράσθη τὸ παράπονο ὅτι ἡ Σύνοδος δὲν κάλυψε ὅσους δὲν θὰ ἤθελαν νὰ συμμετάσχουν, ἀφοῦ δὲν πῆρε μίαν ἀπόφαση, ὅπως παλαιότερα, νὰ ἀποστείλει στὴν Κωνσταντινούπολη μόνο ὀλιγάριθμη ἀντιπροσωπεία. «Ἀφοῦ δὲν πῆρε τὸ βάρος τῆς εὐθύνης ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, κατὰ μείζονα λόγο, δὲν μπορούσαμε ἐμεῖς νὰ πάρουμε τὴν εὐθύνη τῆς ἀρνήσεως» μᾶς εἶπε Ἱεράρχης ποὺ μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἄλλος ποὺ ἐπίσης συμμετέσχε στὴ σύναξη μᾶς εἶπε μὲ παράπονο: «Ἐμεῖς ἔχουμε ποίμνιο καὶ λείψαμε ἀπὸ αὐτὸ τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τῆς Ἀποτομῆς της Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, κάτι ποὺ μὲ ἔκανε νὰ αἰσθανθῶ πολὺ ἄσχημα». Βεβαίως ἡ στάση τοῦ Μητροπολίτου Κονίτσης ἐλέγχει ὅσους δὲν ἔδειξαν τὸ ἴδιο μὲ αὐτὸν σθένος. Ἄλλη δικαιολογία ποὺ ἐλέχθη ἦταν ὅτι πάντως σὲ κρίσιμες ἐκκλησιαστικὲς ἀποφάσεις, ὅπως ἦταν ἡ ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτη Ἰωαννίνων, στὸ μεγάλο τους ποσοστό, τάσσονται στὸ πλευρὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
.         Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στὴν ὁμιλία του στὴ Σύναξη καὶ ἐκτὸς κειμένου ἀνέφερε τὸ γεγονὸς ὅτι παρέλαβε τὴν ἐπιστολὴ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, χωρὶς νὰ τὴν ἀναγνώσει. Τὴν χαρακτήρισε πάντως μὴ δικαιολογημένη, διότι, ὅπως εἶπε, δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι δὲν ἔλαβε γνώση τῆς ἐπιστολῆς του, ἀφοῦ ἦταν ἀνοικτὴ καὶ ἑπομένως εὔκολο ἦταν νὰ ἔχει καταστεῖ γνωστὸ τὸ περιεχόμενό της πρὶν διαβιβαστεῖ στοὺς Μητροπολίτες. Ὡς πρὸς τὴν οὐσία τῆς προσκλήσεως στὴν ὁμιλία του ὁ Πατριάρχης δικαιολόγησε τὴν πράξη τοῦ σημειώνοντας: «Ἡ παροῦσα σύναξις μὴ ἔχουσα διοικητικὸν χαρακτήρα ἀποτελεῖ τὸν φυσικὸν χῶρον πάντων τῶν ἐπισκόπων τοῦ Θρόνου, τοὺς ὁποίους καὶ ὑποδεχόμεθα μετὰ πλείστης χαρᾶς». Καὶ ὡς πρὸς τοὺς προσκληθέντες Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σημείωσε ὅτι «ὑπάρχει ἐπίσημος ἀναγνώρισις τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅτι ἀποτελοῦν μέλη τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὡς διαποιμαίνοντες ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου αὐτοῦ».
.         Μητροπολίτης τῆς Μακεδονίας σχολιάζοντας τὴν ἐν λόγῳ ἄποψη τοῦ κ. Βαρθολομαίου σημείωσε ὅτι ἡ πρόσκληση εἶχε διοικητικὸ χαρακτήρα καὶ ὅτι τὸ ἴδιο τὸ Φανάρι ἔχει ἀναγνωρίσει ὅτι σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες κάθε Μητροπολίτης δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀνήκει σὲ δύο Ἱεραρχίες καὶ συγκεκριμένα στῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ στοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
.         Ὡς πρὸς τὰ θέματα ποὺ ἐτέθησαν στὴ Σύναξη, ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως τόνισε ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ οἱ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποὺ παρέστησαν σὲ αὐτὴν ἐνημερώθηκαν γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο καὶ γιὰ τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους. Σημειώνεται ὅτι πέρυσι στὴν τακτικὴ σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος ὑπῆρξε ἐνημέρωση γιὰ τὰ δύο αὐτὰ θέματα καὶ μάλιστα αὐτὴ χαρακτηρίστηκε «πλήρης». Στὶς ὁμιλίες τῶν Μητροπολιτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρατηρήθηκε ὅτι ἀπὸ τὸν ὅρο «πρεσβεῖα τιμῆς» ἔναντι τῶν ἄλλων Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν πέρασαν στὸν ὄρο «πρωτεῖο διακονίας».
.         Στὴν ὁμιλία του ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐνημέρωσε γιὰ τὰ σοβαρὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία. Αὐτὰ εἶναι:

– Ἡ διαμάχη καὶ ἡ μὴ κοινωνία τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων. Αὐτὴ εἶναι ἕνα ἀκόμη ἐμπόδιο στὴν διεξαγωγὴ τῆς Συνόδου.
– Ἡ ἐκκρεμότητα στὴν ἀναγνώριση τοῦ προκαθημένου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας.
–   Ἡ διαίρεση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στὴν Οὐκρανία.
–   Ἡ ὑπονόμευση τῆς Συνόδου ἀπὸ Ἐκκλησίες, «οἱ ὁποῖες διακατέχονται ἀπὸ πνεῦμα ἐθνικισμοῦ, ἐνίοτε καὶ ἐθνοφυλετισμοῦ». Χωρὶς νὰ τὴν κατονομάσει, μὲ τὴν καταγγελία του φωτογράφισε τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης ὑποστήριξε ὅτι εἶναι ὑπερεθνικό. Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἀπαντᾶ ὅτι εἶναι δῆθεν ὑπερεθνικό, ἀφοῦ οἱ Ἀρχιεπισκοπὲς καὶ οἱ Μητροπόλεις Του ὀνομάζονται «Ἑλληνικὲς Ὀρθόδοξες» καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς τους ἀνήκει πάντα στὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων.

.         Ὁ κ. Βαρθολομαῖος στὴν ὁμιλία του ἔθεσε καὶ ἕνα ἄλλο σοβαρὸ θέμα, αὐτὸ τῶν σχέσεων μὲ τοὺς ἑτεροδόξους. Ὅπως εἶπε ἡ αὔξησις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μικτῶν γάμων «ὑποχρεώνει τὴν Ἐκκλησίαν νὰ ἀποδεχθῆ τὴν μετὰ τῶν ἑτεροδόξων κοινὴν προσευχὴν καὶ λατρείαν, ὅπερ καὶ ἐφαρμόζεται ἤδη εἰς πάσας τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας». Ἂν καὶ σημειώνει ὅτι δὲν ὑπάρχει μαζί τους κοινωνία στὴ Θεία Εὐχαριστία, ἐν τούτοις προκύπτουν εὔλογα ἐρωτήματα. Ὅταν ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὑποχρεώθηκε νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν κοινὴ προσευχὴ καὶ λατρεία ὑπονοεῖ Αὐτὴν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἢ γενικὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Καὶ ἂν εἶναι τὸ δεύτερο πότε αὐτὸ ἀποφασίστηκε καὶ ἀπὸ ποιάν Σύνοδο; Ἐπίσης ὅταν σημειώνει ὅτι ἡ κοινὴ λατρεία καὶ προσευχὴ ἐφαρμόζεται ἤδη εἰς πάσας τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας προφανῶς ἔχει λάθος πληροφορίες. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος π.χ. οὐδέποτε ἔλαβε τέτοια ἀπόφαση.–

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: