“ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ“ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ἀπάντηση τῆς Ἱ. Συνόδου στὸν κ. Ὑπηρεσιακό!)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
πρώην ὑπ. Οἰκονομικῶν,
νῦν Ὑπηρεσιακὸ ὑπουργὸ στὰ ἴδια
καὶ ἀεὶ αὐλικὸ τοῦ ἐκκλησιομάχου σημιτισμοῦ

Ἱερὰ Σύνοδος: Ἀστικὸς Μύθος τὸ ἀφορολόγητο τῆς Ἐκκλησίας
– Νὰ τί πληρώνουμε

.            Μὲ ἀπαρίθμηση τῶν φόρων ποὺ πληρώνουν τὰ ἐκκλησιαστικὰ νομικὰ πρόσωπα ἀπαντᾶ στὸν ὑπηρεσιακὸ ὑπουργὸ Οἰκονομίας, Ν. Χριστοδουλάκη, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὶς δηλώσεις του περὶ ἀφορολογήτου, ἐνῶ τὸν ἐγκαλεῖ γιὰ «ἀναπαραγωγὴ τοῦ ἀστικοῦ μύθου ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν φορολογεῖται».
.          Μετὰ τὴν ἀναφορὰ τοῦ ὑπηρεσιακοῦ(!!!) ὑπουργοῦ σχετικὰ μὲ τὴν ἔλλειψη τόλμης τῶν κυβερνήσεων τῆς χώρας νὰ φορολογήσουν τὴν Ἐκκλησία, μὲ ἀνακοίνωσή της ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπαριθμεῖ τοὺς φόρους ποὺ πληρώνουν τὰ ἐκκλησιαστικὰ νομικὰ πρόσωπα, «ἐπειδὴ ἴσως ὁ κ. Ὑπουργὸς δὲν ἔχει προλάβει νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὶς νομοθετικὲς ἀλλαγὲς στὴν φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν τελευταία του θητεία ὡς Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας-Οἰκονομικῶν (2001-2004) καὶ μέχρι σήμερα».

Ἡ σχετικὴ ἀνακοίνωση ἔχει ὡς ἑξῆς:

.               «Σὲ χθεσινὴ ὁμιλία του στὴν Θεσσαλονίκη ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομίας κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, ἀπαντώντας στὴν ἐρώτηση τοῦ ἐπιχώριου Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἀνθίμου «Ποῦ πᾶνε οἱ φόροι ποὺ εἰσπράττει τὸ κράτος», φέρεται νὰ προέβη, ἀντὶ ἀπαντήσεως ἐπὶ τῆς οὐσίας, σὲ μία ad hominem ὑπόδειξη πρὸς τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ ἀνησυχεῖ, γιατί μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δὲν τόλμησε νὰ φορολογήσει τὴν Ἐκκλησία. Κατ᾽ ἀρχὰς προκαλεῖ ἀπορία ἡ ἀναπαραγωγὴ τοῦ ἀστικοῦ μύθου ὅτι “ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν φορολογεῖται ἢ ἔχει φορολογικὰ προνόμια” ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ὑπουργὸ Οἰκονομίας τῆς χώρας.
.           Ἐπειδὴ ἴσως ὁ κ. Ὑπουργὸς δὲν ἔχει προλάβει νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὶς νομοθετικὲς ἀλλαγὲς στὴ φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν τελευταία του θητεία ὡς Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας-Οἰκονομικῶν (2001-2004) καὶ μέχρι σήμερα, ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι προβλέπεται καὶ καταβάλλεται ἀπὸ τὰ νομικὰ πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

Φόρος Εἰσοδήματος μὲ συντελεστὴ 26% γιὰ τὰ ἔσοδά τους, τὰ ὁποῖα μάλιστα θεωροῦνται κατὰ νόμον ὡς «ἔσοδα ἀπὸ ἐπιχειρηματικὴ δραστηριότητα», καὶ προκαταβολὴ Φόρου Εἰσοδήματος ἑπομένου ἔτους μὲ συντελεστὴ 55% (ἄρθρα 44, 45 περ. γ´, 47 παρ. 2, 58, 71 παρ. 1 τοῦ Ν. 4172/2013).

Φόρος Δωρεῶν καὶ Κληρονομιῶν μὲ συντελεστὴ 0,5%, ὅπως προβλέπεται γιὰ τὰ Νομικὰ Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καὶ τοὺς ΟΤΑ (ἄρθρα 25 παρ. 3, 29 παρ. 5 43 Κεφ. Β´ περ. α´ Ν. 2960/2001, 25 παρ. 9, 14, 16 Ν. 3842/2010).

Φόρος Προστιθέμενης Ἀξίας (ΦΠΑ) μὲ τοὺς ἴδιους συντελεστές, οἱ ὁποῖοι γενικῶς ἰσχύουν γιὰ παραδόσεις ἀγαθῶν καὶ παροχὴ ὑπηρεσιῶν, ποὺ ἀποτελοῦν ἐμπορικὴ δραστηριότητα (Ν. 2859/2000).

Ἑνιαῖος Φόρος Ἀκίνητης Ἰδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ), κύριος καὶ συμπληρωματικός, γιὰ ὅλα τὰ ἀκίνητά τους (ἄρθρα 5 παρ. 3 Ν. 4223/2013, δέκατο ὄγδοο παρ. 1.β Ν. 4286/2014). Ἀπαλλάσσονται μόνο οἱ λατρευτικοὶ χῶροι καὶ οἱ κοινωφελεῖς χῶροι (π.χ. γηροκομεῖα, αἴθουσες συσσιτίων) ποὺ ἰδιοχρησιμοποιοῦνται. Ἡ ἐν λόγῳ ἀπαλλαγὴ ἰσχύει ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς νόμιμα ὑφισταμένους λατρευτικοὺς χώρους ἢ ἀκίνητα κοινωφελοῦς χρήσεως ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ ὅλες τὶς γνωστὲς θρησκεῖες καὶ ὅλα τὰ μὴ κερδοσκοπικὰ νομικὰ πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου (σωματεῖα, ἱδρύματα κ.λπ.) (ἄρθρο 3 παρ. 1 περ. δ´, ε´, ϛ´.α) Ν. 4223/2013).

Ἐπιπλέον παρακρατοῦνται καὶ ἀποδίδονται ἀπὸ τὰ ἐκκλησιαστικὰ νομικὰ πρόσωπα φόροι γιὰ παροχὴ μισθωτῶν ἢ ἀνεξάρτητων ὑπηρεσιῶν (ἄρθρο 61, 62, 64 παρ. 1δ Ν. 4172/2013) καὶ καταβάλλονται τέλη χαρτοσήμου (κώδ. Π.Δ. τῆς 28.7.1931) καὶ ὅλες οἱ κρατήσεις (π.χ. ΟΓΑ) ἐπὶ τῆς ἀξίας συναλλαγῶν, ποὺ ἰσχύουν γενικῶς γιὰ τὰ ὑπόλοιπα νομικὰ πρόσωπα.

.               Τέλος, ἡ ὁποιαδήποτε ἀνησυχία τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία διασκέδασε ὁ κ. Ὑπουργὸς κατὰ τὸν ἀνωτέρω ἀτυχῆ τρόπο, σὲ σχέση μὲ τὴν ὑπερφορολόγηση τῶν πολιτῶν καὶ τὴν ἀποτελεσματικὴ διαχείριση ἀπὸ τὸ Κράτος τῶν φορολογικῶν ἐσόδων, προέρχεται ἀπὸ τὴν ζωντανὴ ἐμπειρία μέσα ἀπὸ τὶς Ἐνορίες, τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα καὶ τὰ φιλόπτωχα ταμεῖα, ποὺ παρέχουν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράσταση στὴ διαρκῶς αὐξανόμενη ἀνθρώπινη ἀνάγκη, φτωχοποίηση καὶ ἔλλειψη ἐλπίδας τῶν κατοίκων αὐτῆς τῆς χώρας, γεγονὸς ποὺ συνεπάγεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία δικαιοῦται καὶ ὑποχρεοῦται “διὰ νὰ ὁμιλεῖ” γιὰ τὰ θέματα αὐτά, ἐλευθέρως καὶ ἀκωλύτως, στὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Πατρίδας».

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

Διαφήμιση

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: