Η ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΡΒΑΡΙΚΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΣ ἐξ αἰτίας ἑνὸς τεχνητοῦ συμπλέγματος ἐνοχῆς, ἀφέλειας καὶ ἐλλιποῦς γνώσεως τῆς ἱστορίας

« Δύση πρόκειται ν παραδοθε
στς βαρβαρικς εσβολς τς ποχς μας», λέει Δανς στορικς

.               Ἐξέχοντα ἔθνη τῆς Εὐρώπης πρόκειται νὰ διαπράξουν συλλογικὴ αὐτοκτονία καὶ ἐμεῖς θὰ γίνουμε μάρτυρες τῆς ἑκούσιας παράδοσης ἑνὸς ὁλόκληρου πολιτισμοῦ, σύμφωνα μὲ ἕναν Δανὸ ἱστορικό. Στὴ Δανία, ἡ μετανάστευση ἦταν μία ὑπόθεση τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ ὄχι πιά, λέει ὁ Μπὲντ Τζένσεν (Bent Jensen), Ph.D., ἕνας πολὺ γνωστὸς Δανὸς ἱστορικός.
.         «Ἡμέρα καὶ νύχτα, ὀρδὲς ἀνθρώπων χωρὶς ταυτότητες ἐπιτίθενται στὰ ἀνυπεράσπιστα σύνορα τῆς Εὐρώπης. Παλιότερα θὰ τοὺς σταματοῦσε ἡ ἀστυνομία, ὁ στρατὸς ἢ οἱ διασυνοριακοὶ φύλακες καὶ θὰ τοὺς ἀνάγκαζαν νὰ πᾶνε πίσω. Τώρα ὅμως, τὰ εὐρωπαϊκὰ πολεμικὰ πλοῖα χρησιμοποιοῦνται νὰ συνοδεύουν μὲ ἀσφάλεια τοὺς μετανάστες σὲ ἀσφαλῆ λιμάνια, ὅπου τοὺς δίδεται τροφή, στέγη καὶ τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ ἐξασφαλίζουν τὸ καθεστὼς τοῦ πρόσφυγα», λέει ὁ καθηγητής.
.             Ὁ κ. Jensen τονίζει ὅτι, ἐνῶ ἔχουν λάβει χώρα πολλὲς μεταναστεύσεις στὸ παρελθόν, ὅπως οἱ μεταναστεύσεις τῶν Εὐρωπαίων στὶς ΗΠΑ, τὸν Καναδὰ καὶ τὴν Αὐστραλία, καθὼς καὶ μεταναστεύσεις ἐντός τῆς ἴδιας τῆς Εὐρώπης, τὰ πράγματα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὰ καθὼς οἱ μετανάστες δὲν εἶχαν κανένα σύστημα κοινωνικῆς πρόνοιας, στὸ ὁποῖο νὰ στηρίζονται καὶ ἔπρεπε νὰ φροντίσουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους.
.               Τόνισε ἐπίσης, ὅτι ἡ συνεχιζόμενη μετανάστευση εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὲς ποὺ συνέβησαν στὸ παρελθόν. «Μιλᾶμε γιὰ ἀνθρώπους ἀπὸ μία διαφορετικὴ κουλτούρα ποὺ εἶναι ριζικὰ διαφορετικὴ ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν θέλουν νὰ ἀφομοιωθοῦν καὶ ἀπαιτοῦν εἰδικὴ μεταχείριση γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Μιλᾶμε γιὰ ἕνα ἀτέλειωτο ἀνθρώπινο ποτάμι τὸ ὁποῖο, ἂν ἀφεθεῖ ἀνεξέλεγκτο, θὰ καταστρέψει τὴν εὐρωπαϊκὴ κοινωνία», προειδοποιεῖ ὁ Τζένσεν.
.               Σύμφωνα μὲ τὸν καθηγητὴ Τζένσεν, ἡ τρέχουσα μετανάστευση εἶναι ἀποτέλεσμα τριῶν κυρίων παραγόντων: Τῆς ἀπότομης αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ σὲ ἐμπόλεμες περιοχὲς γειτονικὲς πρὸς τὴν Εὐρώπη, τῆς σχετικῆς εὐκολίας τῶν μεταφορῶν καὶ τῆς ἔλλειψης συνοριακῶν ἐλέγχων καὶ ἀσφαλείας στὴν Εὐρώπη. «Μπορεῖς ὁ καθένας νὰ πάρει πληροφορίες γιὰ ὅλα τὰ δικαιώματα ποὺ δικαιοῦται ἕνας νεοεισερχόμενος», τονίζει ὁ Τζένσεν. «Πολλοὶ ὀργανισμοὶ στέκονται ἕτοιμοι νὰ βοηθήσουν μὲ χρήματα ἢ μὲ συμβουλές. Στοὺς πρόσφυγες παρέχονται καταλύματα, ρουχισμός, χρήματα, μεταφραστὲς καὶ νομικὲς συμβουλές, κλπ. Καὶ αὐτοὶ ποὺ κάνουν κριτικὴ φιμώνονται γρήγορα ἀπὸ τὴν ἀφρόκρεμα τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν ΜΜΕ».
.               «Πρόσφατα μοῦ εἶπε μία κυρία, ὅτι ἔτσι ‘ἐξιλεωνόμαστε’ γιὰ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀποικιοκρατίας», προσθέτει. Πρόκειται γιὰ μία ἀπόλυτη ἀνοησία ποὺ δὲν ἔχει τίποτε νὰ κάνει μὲ τὴν ἱστορία, μία ἐκδήλωση συμπλέγματος μαζοχιστικῆς ἐνοχῆς ποὺ τροφοδοτεῖται ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα».
.             «Θὰ μποροῦσες νὰ πεῖς ὅτι εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν ὑπερπληθυσμὸ στὴ Βόρεια Ἀφρική, καθὼς οἱ ἀποικιακὲς ἀρχὲς προκάλεσαν μεγάλη πρόοδο στὴν παροχὴ ὑγείας», παραδέχεται ὁ Τζένσεν. «Δὲν μιλᾶμε γιὰ πρόσφυγες καὶ μετανάστευση. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν προβάλλουν καμία ἀντίσταση σὲ μία ξένη κουλτούρα ποὺ προσδοκᾶ νὰ τοὺς ἀποικήσει, μία κουλτούρα ποὺ δὲν ἀνήκει στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ σκοπεύει νὰ δρέψει τοὺς καρποὺς τῶν κόπων τῶν σκληρὰ ἐργαζομένων Εὐρωπαίων».
.                 Ὁ καθηγητὴς πιστεύει ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι αὐτοβούλως παραδίδονται σ’ αὐτὴν τὴν «ατοκτονία» χάρις σ να τεχνητ σύμπλεγμα νοχς, φέλειας κα λλιπος γνώσης τς στορίας. «Ἡ Σουηδία ἀποτελεῖ ἕνα καλὸ παράδειγμα αὐτῆς τῆς ἀτυχοῦς καταστάσεως. Εἶναι μία εἰδικὴ περίπτωση βέβαια, ἀλλὰ ἡ «Σουηδικὴ ἀσθένεια» ἐπηρεάζει ὅλα τὰ Δυτικοευρωπαϊκὰ κράτη. Στὴ Σουηδία, μία συμμαχία πολιτικῶν καὶ μέσων ἐνημέρωσης χωρὶς ἀνοχὴ (πρὸς τοὺς Σουηδοὺς) κατάφεραν νὰ μετατρέψουν μία πρώην καλὰ ὀργανωμένη κοινωνία σὲ ἕνα μέρος ποὺ κανένας δὲν μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται ἀσφαλής», τονίζει ὁ Τζένσεν. «Δὲν πρέπει νὰ ἐκπλησσόμαστε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μεσανατολικοὶ κανόνες καὶ ἔθιμα ἑδραιώνονται σὲ εὐρωπαϊκὲς πόλεις καθὼς ταυτόχρονα εἰσάγουμε ἑκατομμύρια μετανάστες ἀπὸ τὴ Βόρεια Ἀφρικὴ καὶ τὴ Μέση Ἀνατολή». «Γινόμαστε μάρτυρες ἑνὸς πράγματος ποὺ δὲν ἔχει ξανασυμβεῖ στὴν ἱστορία», προειδοποιεῖ ὁ Τζένσεν. «τῆς ἑκούσιας παράδοσης ἑνὸς ὁλόκληρου πολιτισμοῦ».

ΠΗΓΗ: redskywarning.blogspot.gr

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: