Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΑΧΘΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ δημογραφικὴ κρίση ἐπαχθέστερη τῆς οἰκονομικῆς
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                  Ἡ οἰκονομικὴ κρίση στὴ χώρα μας περνᾶ σὲ μία νέα φάση, μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τὴ Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 2015, τοῦ νέου Μνημονίου μεταξύ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν δανειστῶν της. Δικαίως ἡ κρίση θεωρεῖται πρῶτα ἠθικὴ καὶ κοινωνική, κρίση συνειδησιακή, ποὺ ἔχει ἐπίπτωση στὴν οἰκονομική μας κατάσταση. Αὐτὴ ἡ ψυχικὴ κρίση, μαζὶ μὲ τὶς ἐπαχθεῖς οἰκονομικὲς συγκυρίες, ἔχει ὁδηγήσει σὲ βαθιὰ δημογραφικὴ κρίση.
.              Ἡ οἰκονομικὴ κρίση προκαλεῖ σοβαρότατα κοινωνικὰ προβλήματα ἰδιαίτερα στοὺς νέους, ποὺ ἡ ἀνεργία ξεπερνᾶ σήμερα τὸ 50%, ἔναντι τοῦ 25,5% ποὺ ἦταν τὸ 2007. Ἀποτέλεσμα τῆς κρίσης εἶναι οἱ νέοι νὰ μὴν ἀποφασίζουν νὰ παντρευτοῦν, νὰ μὴν συγκροτοῦνται οἰκογένειες, νὰ μὴν γεννιοῦνται παιδιά. Ἀπὸ τὸ 2010 ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μας φυλλοροεῖ καὶ αὐξάνεται συνεχῶς ἡ ἔξοδος τῶν νέων μας, τοῦ σημαντικότερου καὶ δυναμικότερου τμήματος τοῦ πληθυσμοῦ, σὲ ἄλλες χῶρες, γιὰ μία καλύτερη τύχη. Ἡ ἐκροὴ τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ τῆς χώρας μας εἶναι πολὺ ἐπαχθέστερη ἐθνικὰ ἀπὸ ὅ, τι ἡ ἐξαγωγὴ τῶν χρημάτων τῶν Ἑλλήνων στὸ ἐξωτερικό. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἦρθε νὰ προστεθεῖ στὴν ἠθικὴ καὶ κοινωνικὴ κρίση, ποὺ προϋπῆρχαν καί, φυσικά, ἐπέτεινε τὸ πληθυσμιακὸ πρόβλημα.
.                 Τὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα, ποὺ δημοσιεύθηκαν στὸ διεθνὲς πρακτορεῖο «Reinformation», στὶς 9 τρέχοντος μηνὸς Ἰουλίου, προκαλοῦν ἔντονα συναισθήματα λύπης καὶ ἀνησυχίας γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Στὰ ἔτη 2013 καὶ 2014 τὸ δημογραφικὸ ἰσοζύγιο ἦταν ἀρνητικό. Σὲ ἀπόλυτους ἀριθμοὺς ὁ πληθυσμὸς μειώθηκε κάθε χρονιὰ κατὰ 75.000 ψυχές. Γιὰ ἕνα πληθυσμὸ 11.000.000 κατοίκων ἡ πληθυσμιακὴ μείωση εἶναι ἐντυπωσιακή, περίπου 0,7% τὸ χρόνο. Τὸ 2014 οἱ θάνατοι ἦσαν 20.000 περισσότεροι ἀπὸ τὶς γεννήσεις. Τὸ ὑπόλοιπο της μείωσης ὀφείλεται στὴ μετανάστευση νέων ἀνθρώπων ἢ καὶ ὁλόκληρων οἰκογενειῶν. Στὴν Αὐστραλία ὑπολογίζεται ὅτι ἀπὸ τὸ 2013 ἐγκαταστάθηκαν 10.000 ἕως 20.000 ἑλληνικὲς οἰκογένειες καὶ οἱ ἀρχὲς τῆς Αὐστραλίας προβλέπουν ὅτι ὁ ρυθμὸς μετανάστευσης στὴν πέμπτη ἤπειρο θὰ ἐνταθεῖ μετὰ τὸ νέο μνημόνιο.
.                     Ὁ πληθυσμὸς στὴ χώρα μας δὲν μειώνεται μόνο, ἀλλὰ παράλληλα γηράσκει. Οἱ ἄνω τῶν 65 ἐτῶν εἶναι σήμερα τὸ 20% τοῦ πληθυσμοῦ, ἔναντι τοῦ 11% ποὺ ἦταν τὸ 1971. Στὸ ἴδιο διάστημα ἔχει μειωθεῖ ἐντυπωσιακὰ τὸ δυναμικὸ ἐργασιακὸ μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῶν νέων ἡλικιῶν, ἀπὸ τὸ 25,4% ποὺ ἦταν τὸ 1971 στὸ 14,4% τὸ 2011. Τὸ 2015 θὰ εἶναι ἀκόμη χαμηλότερο. Ἡ μείωση τῶν γάμων ὁδήγησε καὶ στὴ σοβαρὴ μείωση τῶν γεννήσεων: Τὸ 1980 οἱ γεννήσεις ἦσαν 2,1 παιδιὰ ἀνὰ γυναίκα γόνιμης ἡλικίας καὶ σήμερα εἶναι μεταξὺ 1,3 καὶ 1,5 παιδιά, ποὺ σημαίνει μία μείωση τῶν γεννήσεων κατὰ 25% ἕως 30% ἐτησίως.
.                   Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα στὴν Ἑλλάδα ἐπιτείνεται καὶ ἀπὸ τὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐκτρώσεων. Μελέτη πρόσφατη τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου σημειώνει ὅτι ἡ χώρα μας ἔχει τὰ πρωτεῖα στὶς ἐκτρώσεις σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς μελέτης αὐτὲς φτάνουν τὶς 80.000 ἐτησίως, δηλαδὴ εἶναι ὅσες περίπου καὶ οἱ γεννήσεις. Τὸ 50% αὐτῶν προέρχονται ἀπὸ κορίτσια ἀνήλικα καὶ σὲ νεανικὴ ἡλικία. Θεωρητικὰ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα θὰ εἶχε λυθεῖ ἂν περιορίζονταν οἱ ἀμβλώσεις στὴ χώρα μας…
.                   Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἔχει μεῖζον δημογραφικὸ πρόβλημα ἐθνικῆς ἐπιβίωσης εἶναι παράλληλα ἀπὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες μὲ τὶς μεγαλύτερες ἐξαγωγὲς γενετικοῦ ὑλικοῦ (ὠαρίων, σπερματοζωαρίων καὶ ἐμβρύων)! Στοιχεῖα ποὺ δημοσίευσε ἡ ἰταλικὴ ἐφημερίδα Corriere della Sera, στὶς 10 Ἰουνίου 2015 ἐμφανίζουν τὴν Ἑλλάδα νὰ εἶναι ἡ τρίτη χώρα (μετὰ τὴν Ἱσπανία καὶ τὸ Βέλγιο) ἀπὸ τὴν ὁποία οἱ Ἰταλοὶ εἰσάγουν γαμέτες καὶ ἡ δεύτερη (μετὰ τὴν Τσεχία), ποὺ εἰσάγουν ἔμβρυα! Δηλαδὴ ἡ Ἑλλάδα ὄχι μόνο ἔχει ὑπογεννητικότητα, ὄχι μόνο ἔχει διαρροὴ νέων στὸ ἐξωτερικό, ὄχι μόνο ἔχει πολυάριθμες ἐκτρώσεις, ἀλλὰ ἐξάγει καὶ τὰ δικά της ἔμβρυα, ἑλληνόπουλα δηλαδή, στὴν Ἰταλία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες!
.                  Ἡ ἑλληνικὴ νομοθεσία γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς (ΙΥΑ) καὶ ἡ ἔλλειψη σοβαροῦ ἐπιστημονικοῦ ἐλέγχου ἐκ μέρους τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν στὶς 67 μονάδες ΙΥΑ, ποὺ λειτουργοῦν, ὁδηγοῦν στὸ νὰ θυσιάζονται στὸ βωμὸ τοῦ κέρδους καὶ νὰ γίνονται θύματα «ἐμπορίου» χιλιάδες ἑλληνικὲς ἀδύναμες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, ὅπως εἶναι τὰ ἔμβρυα, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ διαμαρτυρηθοῦν, οὔτε φυσικὰ ἐρωτήθηκαν ἂν συμφωνοῦν, ποὺ θὰ γεννηθοῦν καὶ θὰ νομίζουν ὅτι ἔχουν λ.χ. Ἰταλοὺς γονεῖς, τὴν ὥρα ποὺ δημιουργήθηκαν ἀπὸ Ἕλληνες. Αὐτὰ τὰ τραγικὰ συμβαίνουν ἐνῶ ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς της Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σιωποῦν.

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: