YΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΙΝ, ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗΝ, ΤΗΝ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΙΝ; (Ἰω. Καλλιανιώτης)

Ὑπάρχουν Ὑπεύθυνοι διά τήν Ὑποτίμησιν,
τήν Ὑποταγήν, τήν Ὑπαγωγήν, τήν Ὑποτέλειαν,
τήν Ὑπονόμευσιν καί τήν Ὑποθήκευσιν
τοῦ Ὑπερτάτου ἡμῶν Ἔθνους;

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

.             Ἀναμφισβητήτως! Ἡ ὑπόστασις ἑνός Ἔθνους ἐξαρτᾶται ἀπό τόν λαόν του, τήν Ἱστορίαν του, τόν πολιτισμόν του, τό πνευματικόν του ἐπίπεδον, τήν παιδείαν του, ἀλλά καί ἀπό τούς ἡγέτας του. Ὁ λαός ἐκλέγει τούς ἡγέτας του εἰς δημοκρατικά καί ἐλεύθερα κράτη καί οἱ χρηστοί, ἀδέσμευτοι (ἀδούλωτοι) καί ἐπάξιοι, οἱ τοῦ λαοῦ ἄριστοι, καθίστανται ἡγέται καί ἐξασκοῦν ὑπευθύνως καί συνετῶς τήν ἐμπεπιστευμένην εἰς τούτους ἐξουσίαν μέ μοναδικόν σκοπόν τήν εὐημερίαν, ἀνοδικήν πορείαν καί τελείωσιν τοῦ λαοῦ των. Ὁ λαός οὗτος ἀποτελεῖ τόν συνδετικόν κρίκον μέ τούς προγόνους του καί ἀσφαλῶς μέ τούς ἀπογόνους του, τάς μελλούσας γενεάς. Ἡ μέν εὐθύνη τοῦ παρόντος λαοῦ καί τῆς ἡγεσίας του εἶναι τεραστία πρός τούς προγόνους, οἱ ὁποῖοι ἠγωνίσθησαν νά δημιουργήσουν, νά διατηρήσουν καί νά διαιωνίσουν τό μεγαλεῖον, τό ὁποῖον παρελάβομεν. Τό δέ χρέος ἡμῶν πρός τούς προγόνους θά πρέπει νά ἀποπληρωθῇ εἰς τούς ἀπογόνους, τάς μελλούσας γενεάς καί μάλιστα προσηυξημένον, καθ’ ὅτι ὁ στόχος εἶναι ἡ τελείωσις, ἡ συνεχής βελτίωσις, πνευματική πρώτιστα καί ὑλική δευτερευόντως.
.             Ἡ μακροχρόνιοςς ἡμῶν Ἱστορική πορεία ἔχει ἀναδείξει ἡγέτας μεγίστους καί ἐπαξίους τῆς ἡμῶν διαδρομῆς ὡς Ἔθνους προσφορᾶς καί εὐθύνης ἔναντι θεῶν καί ἀνθρώπων καί δή ἔναντι τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ. Αὕτη ἦτο ἡ ἐπιλογή των, ὑπό τοῦ δήμου καί ὡς εἶναι ἀποδεδειγμένον αὕτη ἦτο καί ἡ Θεία Πρόνοια. Εἴμεθα εὐγνώμονες εἰς Ταύτην καί εἰς τούτους. Δυστυχῶς ὅμως, ὑπῆρξαν καί ἡγέται ἀγνώμονες πρός τόν λαόν μας καί τό χείριστον ἀγνώμονες πρός τήν Θείαν Πρόνοιαν καί ἀσεβεῖς πρός τόν Θεόν. Τό κόστος τῆς ἁμαρτίας ταύτης τῶν ἡγετῶν καί τοῦ λαοῦ τεράστιον καί τά ἀποτελέσματά της ἐμφανῆ εἰς τό παρελθόν, ἀλλ’ ἐμφανέστατα σήμερον, μέ τήν ὑποταγήν τῆς χώρας καί τήν ὑποτίμησιν τοῦ περιουσίου λαοῦ της ὑπό τούτων τῶν λαῶν, εἰς τούς ὁποίους προσέφερεν ἀφιλοκερδῶς τόν πολιτισμόν της. Δυστυχῶς, ἀπέδειξαν οὗτοι ὅτι εἶναι ἀνεπίδεκτοι μαθήσεως, παραμένουν βάρβαροι, ὑποτελεῖς εἰς τά πάθη των καί κατά συνέπειαν κατέστησαν ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν ὁποίων τό ἔργον θά ἐπιτελοῦν, ὡς «πρόδρομοι» τοῦ «μεσσίου» των.
.             Κατά τήν ἀρχαιότητα καί κατά τήν περίοδον τοῦ Βυζαντίου, ἀλλά καί κατά τήν περίοδον τῆς τουρκικῆς κατοχῆς, ἐπαρουσιάσθησαν ἐλάχιστοι ψευδο-ἡγέται (οὐσιαστικῶς, προδόται τῶν προσδοκιῶν τοῦ λαοῦ μας), οἱ ὁποῖοι παρέμειναν εἰς τήν Ἱστορίαν μας μέ μελανά γράμματα, ὡς πρότυπα πρός ἀποφυγήν. Τό μέγιστον κακόν, ὅμως, ἔλαβε χώραν μετά τήν μερικήν ἀπελευθέρωσιν τῆς χώρας τό 1821 (καθ’ ὅτι τό μεγαλύτερον μέρος τῆς χώρας ἡμῶν εὑρίσκεται ἀκόμη ὑπό ξένην κατοχήν). Οἱ πρῲην κοτζαμπάσηδες (φοροσυλλέκται τῶν τούρκων),[1] δυνάσται τοῦ λαοῦ μας, ηὗρον τήν «εὔνοιαν» τῶν Εὐρωπαίων καί κατέστησαν ὑποτελεῖς εἰς τούτους,[2] καθ’ ὅτι οὗτοι ἦσαν πάντοτε πνευματικῶς καί σωματικῶς δουλοπρεπεῖς. Κατηνέχθησαν κατά τῶν θεοσεβῶν ἡρώων τῆς Ἐπαναστάσεως, τούς ἐφυλάκισαν, τούς περιεφρόνησαν, ἠγνόησαν τάς θυσίας των καί τήν προσφοράν των πρός τήν ἐν τουρκικῇ δουλείᾳ πατρίδα μας καί ὡς πολιτικοί ψευδο-ἡγέται, οἱ ὑποτελεῖς οὗτοι ἀπόγονοι τῶν κοτζαμπάσηδων καταρτίζουν πολιτικά κόμματα κατευθυνόμενα ὑπό τῶν Γερμανῶν, Γάλλων καί Ἄγγλων. Τοιουτοτρόπως, οἱ ἀθεόφοβοι οὗτοι ἁπλῶς ἤλλαξαν δυνάστην, ἀπό τούς τούρκους βαρβάρους ἐπιλέγουν, μέ τήν θέλησίν των, τούς δυτικούς (Εὐρωπαίους) νεο-βαρβάρους (καθ’ ὅτι οὗτοι, ὡς Φράγκοι, ἐνδύονται μέ κοστούμι καί γραβάτα).
.             Οἱ ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν δουλοπρεπῶν κοτζαμπάσηδων ψευδο-πολιτικῶν εἶναι ἀκόμη εἰς τήν ἐξουσίαν καί μέ τήν στήριξιν τῶν δυναστῶν των (πεπλανημένων «πολιτισμένων» Εὐρωπαίων, Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καί ὅλων τῶν λοιπῶν («νεο-ἐποχιτῶν») κατέστησαν τήν χώραν ὑποτελῆ καί πάλιν εἰς τούτους καί τόν πολυπαθῆ λαόν μας δέσμιον εἰς τήν σχεδιαζομένην ἄγνοιαν καί τήν ψευδο-εὐδαιμονίαν, τήν ὁποίαν τοῦ ἐπέβαλον μέ τόν πόλεμον κατά τῆς πίστεώς του, τοῦ πολιτισμοῦ του, τῆς παραδόσεώς του, τῆς Ἱστορίας του, τῆς γλώσσης του, τῆς παιδείας του καί τῶν αἰωνίων ἀξιῶν του. Ὁ κατευθυνόμενος καί παραπεπληροφορημένος οὗτος λαός ἐσυνέχισε νά ἐκλέγῃ τούς ἀπατεῶνας τούτους, οἱ ὁποῖοι ἀπεθρασύνθησαν τελείως μετά τό 1974. Ἀντιδημοκρατικῶς καί ἄνευ τῆς συγκαταθέσεως τοῦ λαοῦ, ὑπέταξαν τήν χώραν, ἀμαχητί, εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν καί κατόπιν εἰς τό ἀναδυόμενον πρότυπον τῆς διεθνοῦς δουλείας, τήν Εὐρω-ζώνην, ἡ ὁποία καταργεῖ τό Ἔθνος, τήν οἰκονομίαν του, τήν γλῶσσάν του, τήν παιδείαν του, τόν πολιτισμόν του, τήν πίστιν του, τήν ἀνεξαρτησίαν του, τήν ἐλευθερίαν του καί αὐτήν ταύτην τήν κυριαρχίαν του (τό ἀπόλυτον δικαίωμα παντός ἐλευθέρου Ἔθνους δι’ αὐτοδιάθεσιν, ἀνεξαρτησίαν καί ἀδέσμευτον δημοκρατικήν διακυβέρνησιν).
.             Πῶς εἶναι δυνατόν αὐτοί οἱ ψευδο-ἡγέται μας, οἱ ὁποῖοι ἐπώλησαν τήν χώραν εἰς τούς νεο-βαρβάρους μέ τά φράγκικα καί τόν λαιμοδέτην, νά εὑρίσκωνται ἀκόμη ὄχι μόνον ἐκτός φυλακῆς, ἀλλά καί εἰς τήν ἐξουσίαν; Ἡ εὐθύνη τῶν κυβερνώντων τούτων εἶναι ἄπειρος ἔναντι τοῦ Ἔθνους ἡμῶν, τό ὁποῖον κατέστησαν παίγνιον τῶν «προδρόμων», τῶν σχεδιαστῶν τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Δέν λειτουργοῦν πλέον οἱ θεσμοί, τό σύνταγμα καί οἱ νόμοι τοῦ ἐν δουλείᾳ ἡμῶν Ἔθνους. Ἡ ὑποταγή εἶναι πασιφανής καί καθίσταται μεγαλυτέρα μέ τήν συνδρομήν τῶν ἐντός τῶν τειχῶν προδοτῶν καί τῶν Εὐρωπαίων δολίων ἐκτελεστῶν τῶν ἐντολῶν τῆς Νέας Τάξεως, τῆς παγκοσμίου δουλείας, ἡ ὁποία ἤρχισεν ἀπό τούς Ὀρθοδόξους λαούς. Ἡ Ἑλλάς, ὅμως, διαφέρει ἀπό τάς ἄλλας χώρας καί διότι γνωρίζουν τοῦτο οἱ δυνάσται της, προσπαθοῦν μέ πᾶν ἀθέμιτον μέσον τόν ἐξανδραποδισμόν της. Ἡμεῖς, οἱ Ἑλληνορθόδοξοι, γιγνώσκομεν περισσότερα τῶν προσωρινῶν δυναστῶν μας. Γνωρίζομεν τήν ἀλήθειαν, τόν προορισμόν μας ὡς ἄτομα καί Ἔθνος, τόν μέλλοντα ρόλον μας εἰς τήν ἀνθρωπίνην Ἱστορίαν καί οὕτως, δέν ἀπελπιζόμεθα.
.             Ἐλπίζομεν, ὑπομένομεν, μετανοοῦμεν, ἀντιδρῶμεν, ἐνεργοῦμεν καί ἐπιστρέφομεν εἰς τάς ἀρχάς καί τάς ἀξίας μας, ἀπομονοῦντες τούς ἀχρείους Εὐρωδουλο-πολιτικούς μας καί τήν ψευδο-ἰσχυράν δύσιν (τόν ἄνευ νοῦν γίγαντα). Ἀποκαθιστῶμεν, Θείᾳ Χάριτι καί διά τῆς συναινέσεως τοῦ σοφοῦ λαοῦ μας, τήν δημοκρατίαν, τήν Ὀρθοδοξίαν, τήν παιδείαν μας καί ἀποβάλλομεν ἅπαντας τούς δυνάστας ἐγχωρίους καί ξένους. Τά ψεύδη των δέν μᾶς ἀγγίζουν καί δέν μᾶς πείθουν, διότι ἀποδεχόμεθα μόνον τήν ἀπόλυτον Ἀλήθειαν, ἡ ὁποία εἶναι μία, ἡ Ἑλληνορθοδοξία, μακράν τῆς πλάνης, τῆς σχετικότητος, τῆς ἐξελικτικότητος καί τοῦ μηδενισμοῦ τῆς δύσεως. Τό μεῖζον ἀγαθόν διά τό Ἔθνος ἡμῶν εἶναι ἡ ἐλευθερία του, ἡ πίστις του, ἡ εὐημερία τοῦ λαοῦ του καί ὁ θεῖος προορισμός του. Αὐτά, ὅμως, θά ἠμποροῦσαν νά ἱκανοποιηθοῦν μόνον, ἐάν αἱ Ἑνώσεις κρατῶν θά ἦσαν μεταξύ λαῶν τῶν ἰδίων ἀρχῶν, δόγματος καί προορισμοῦ.[3] Συνεπῶς, ἡ ἡμετέρα ὑποταγή εἰς τήν δύσιν ἀπορρίπτεται ἐπί τοῦ παρόντος, ὡς μή πληροῦσα αὕτη τάς ἀναγκαίας προϋποθέσεις, τάς ὁποίας ἐνστερνίζεται τό ὑπέρτατον ἡμῶν Ἔθνος.

[1] Ὅρα, http://www.mixanitouxronou.gr/kakometachirisi-ke-ekmetallefsi-ton-ftochon-ragiadon-apo-tous-tourkoproskinimenous-kotzampasides/

[2] Ὁ Στρατηγός Ἰωάννης Μακρυγιάννης λέγει τά ἑξῆς διά τούς «φίλους» μας τούς «ἀπ’ ἔξω» (τούς ἔξω ἀπό ’δῶ): «Καί παραδοθήκαμεν εἰς τήν τιμή ἐσᾶς τῶν ὁμοθρήσκων μας Ρούσσων καί Ἄγγλων καί Γάλλων νά μᾶς σώσετε – κ’ ἐσεῖς οἱ φιλάνθρωποι τίς πρῶτες χρονιές πιάνατε ἕνα ἀθῶον παιδί, ἕνα ἀρφανό, ὁπού γύρευε ἡ τυραγνία νά τοῦ πάρη τήν ζωή του καί τήν τιμή του καί θρησκεία του καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐσώθη· καί οἱ τρεῖς ἐσεῖς τό κιντυνεύετε νά τό πᾶτε πάλε εἰς τήν δικαιοσύνη τοῦ τύραγνου· … Τί φαντάζεστε, ὅτι μᾶς βοηθήσετε, ἤ μᾶς μολύνετε καί μᾶς ἀφανίσετε; Ξίκι νά γίνεταν ἀπό ’μᾶς ἦταν καλύτερα καί τό καλό σας καί τό κακό σας! Εὐγνωμονοῦμεν οἱ Ἕλληνες γενικῶς τούς φιλανθρώπους ὑποκόγους σας, ἔχομεν χάριτες εἰς αὐτούς τούς εὐεργέτες μας –καμμιά χάρη σ’ ἐσᾶς τίς ἀνεμοδοῦρες, τἰς διαφταρμένες μηχανές δέν ἔχομεν! Οἱ τίμιοι ἄνθρωποι νά μήν σᾶς ἀκούσουνε! Οὔτε τό καλό σας θέλουν νά τούς κάμετε. Ἄς σᾶς εὐγνωμονήσουνε ἐκεῖνοι ὁποῦ τούς δώσετε τά δάνεια καί τά ’φκειασαν λούσα καί πολυτέλειες κι’ ἄλλα τοιοῦτα. Ἐκεινῶν ἐκάμετε καλό μέ τά δάνειά σας, τοῦ Ἀρμασπέρη, τοῦ Κωλέτη, τοῦ Μαυροκορδάτου, τοῦ Μεταξᾶ καί συντροφιές τους … δέ θέλω σας ξέρη, οὔτε νά σᾶς ἀκούσω! Ἀπό αὐτά ὅλα ἡ πατρίδα κλονίζεται, ἀπό τίς ὁδηγίες τίς πατρικές τῶν Πρέσβεων καί δικώ μας ξενολάτρων».
[3] Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Ἀνάγκη Ἑνώσεως Ὀρθοδόξων Κρατῶν», Ἐκκλησιαστική Παράδοσις, Ἔτος ΙΓ΄, Ἀρ. Φ. 76, Μάϊος-Ἰούνιος 1994, σσ. 1301-1307. Ἀκόμη, “The Need for Unity among Orthodox States”, Orthodox Tradition, Volume XI, Number 3, Summer 1994, pp. 58-66. Ἐπίσης, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Ἀνάγκη ἡ Ἕνωσις   Ὀρθοδόξων Λαῶν», Δημοσιογραφική, Ἔτος 8, Φύλλο 7, Ἰανουάριος-Μάρτιος 1995, σ. 3. Καί “The Need for Unity among Orthodox States” (Nevoia de Unitate intre Statele Ortodoxe), in Serbia Martira, Traducere din Limba Engleza de Cristina Mazarianu, Rumania, 2003, pp. 116-126.

Διαφημίσεις

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: