«ΠΑΡΑΚΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΙΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΟΝΙΣΜΟ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ

Τὸ μόνο ρεαλιστικὸ ἰσοδύναμο
ἐφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,
21.06.15

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ βαθειά, μέχρι τὸ μεδούλι φθορὰ (πνευματικὴ καὶ ἠθική) δὲν θεραπεύεται παρὰ μόνον μὲ πανστρατιὰ Μετανοίας. Αὐτὴ εἶναι τὸ μόνο «ρεαλιστικὸ ἰσοδύναμο».

Ἐρωτήματα ποὺ γεννάει, μέσα ἀπὸ τὴν ἀγωνία, ἡ σύνεση:
.           Ἀποκλείεται νὰ ἀγνοοῦν οἱ δανειστὲς τῆς Ἑλλάδας, πὼς ἂν ἡ χώρα δὲν ἀρχίσει νὰ παράγει, ἂν συνεχίσει μόνο νὰ δανείζεται καὶ νὰ καταναλώνει ὅλο καὶ πιὸ στενεμένα, δὲν θὰ πάρουν ποτὲ πίσω οὔτε ὅλα οὔτε μέρος τῶν χρημάτων τους.
.           Ἀποκλείεται νὰ ἀγνοοῦν ὅτι, ὅσος δανεισμὸς κι ἂν προστεθεῖ, παραγωγικότητα δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει στὴν Ἑλλάδα οὔτε νὰ αὐξηθοῦν τὰ κρατικὰ ἔσοδα, ἂν δὲν στηθεῖ λειτουργικὸς κρατικὸς μηχανισμός: ὀργανωτικός, ἐλεγκτικός, δικαστικός, εἰσπρακτικός.
.           Ἀποκλείεται νὰ ἀγνοοῦν οἱ δανειστές μας ὅτι, γιὰ νὰ στηθεῖ λειτουργικὸς κρατικὸς μηχανισμός, πρέπει νὰ καταλυθεῖ μὲ συνέπεια τὸ πελατειακὸ κράτος. Τὸ πελατειακὸ κράτος γιὰ νὰ καταλυθεῖ, θὰ ἀρκοῦσαν δύο καὶ μόνο νομοθετήματα: Νὰ καθιερωθεῖ στὶς ἐκλογὲς ἡ μονοεδρικὴ περιφέρεια, καὶ νὰ εἰσαχθεῖ τὸ ἀσυμβίβαστό του βουλευτικοῦ καὶ τοῦ ὑπουργικοῦ ἀξιώματος. Ἀσφαλῶς τὸ ξέρουν, ἀλλὰ δὲν τὸ ἀπαιτοῦν.
.           Ἂν ὄντως ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα, προσλαμβάνει χαρακτήρα προκλητικότατου ἐμπαιγμοῦ ἡ πεισματικὴ ἐμμονὴ τῶν δανειστῶν σὲ μέτρα ποὺ αὐξάνουν προσωρινὰ τὶς κρατικὲς εἰσπράξεις, χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ πραγματικὸ παραγωγικὸ ἀντίκρισμα αὐτῆς τῆς αὔξησης. Κατατρίβονται νὰ παζαρεύουν, ἂν ὁ ΦΠΑ σὲ κάποια εἴδη θὰ εἶναι μία μονάδα μεγαλύτερος ἢ μικρότερος, κόπτονται γιὰ νὰ εἰσαχθεῖ ἡ πώληση τῶν φαρμάκων στὰ πολυκαταστήματα. Καὶ ἀδιαφοροῦν παγερὰ γιὰ τὴ διαιώνιση τοῦ πελατειακοῦ κράτους, ποὺ εἶναι ἡ θεμελιώδης αἰτία τῆς διαφθορᾶς, σήψης καὶ διάλυσης τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καὶ τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν στὴν Ἑλλάδα.
.           Εἶναι προκλητικὸ σκάνδαλο νὰ «διυλίζουν τὸν κώνωπα, οἱ δανειστές μας, καὶ νὰ καταπίνουν τὴν κάμηλον», διότι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐμφανίζονται νὰ συμπαίζουν ἀναιδέστατα μὲ τὶς κομματικὲς συντεχνίες τῆς σήψης καὶ τῆς διαφθορᾶς. Νὰ καλύπτουν τοὺς ὑπόδικους αὐτουργοὺς τοῦ ἐξωφρενικοῦ ὑπερδανεισμοῦ τῆς χώρας, νὰ συμπαίζουν μὲ ἀδίστακτους λωποδύτες τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐπιδοτήσεων καὶ ἀναπτυξιακῶν προγραμμάτων. Ἀπαιτοῦν οἱ δανειστὲς νὰ περικοποῦν ἀκόμα περισσότερο οἱ συντάξεις τῆς λιμοκτονίας, ἀλλὰ δὲν διανοοῦνται νὰ ζητήσουν τὸ διαπλεκόμενο μὲ τὰ κομματικὰ συμφέροντα ἰσοδύναμο: Νὰ ἀπολυθοῦν τὰ σμήνη τῶν χρυσοπληρωμένων ἀργόσχολων ὑπαλλήλων τῆς Βουλῆς, νὰ περιοριστοῦν σὲ διακόσιους (200) οἱ βουλευτές, νὰ μειωθεῖ δραστικὰ τὸ ὑπαλληλικὸ προσωπικὸ κάθε βουλευτή, τὰ αὐτοκίνητα καὶ οἱ οἰκονομικὲς ἀπαλλαγὲς ποὺ τοὺς παρέχονται. Νὰ πάψει τὸ κράτος νὰ πληρώνει τὰ μυθώδη ἐνοίκια τῶν κομματικῶν γραφείων, τὰ ἰλιγγιώδη χρέη τῶν κομμάτων στὶς Τράπεζες.
.           Ἐπιμένουν μὲ ἀνεξήγητο σαδισμὸ οἱ δανειστὲς νὰ παζαρεύουν μονάδες αὔξησης τῶν ποικίλων μορφῶν κεφαλικοῦ φόρου ποὺ ἔχουν ἐπιβάλει οἱ πολιτικοὶ στοὺς πολίτες. Δὲν διανοοῦνται νὰ ζητήσουν τὸ διαπλεκόμενο μὲ κομματικὰ συμφέροντα ἰσοδύναμο ποὺ θὰ ἐξασφάλιζε ὁ τίμιος ἐπανέλεγχος δημόσιων ἐργολαβιῶν καὶ προμηθειῶν, τῶν τελευταίων (ἔστω καὶ) εἴκοσι χρόνων. Τὸ ἰσοδύναμο ἀπὸ τὴ δήμευση περιουσιῶν τῶν πρωθυπουργῶν καὶ τῶν ὑπουργῶν Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ποὺ ὑπέγραψαν τὸν ἐγκληματικό, ἐξωφρενικὸ ὑπερδανεισμὸ τῆς χώρας.
.           Ἀλλὰ τὸ ἄκρως ὀδυνηρὸ γιὰ τὴν ἑλλαδικὴ κοινωνία γεγονὸς εἶναι ὅτι, τέτοια ρεαλιστικῆς ἀνακούφισης τοῦ λαοῦ «ἰσοδύναμα» δὲν διανοεῖται νὰ τὰ προσφέρει οὔτε καὶ ἡ τάχα «ἀριστερὴ» σημερινὴ κυβέρνηση. Οἱ δανειστές μας (καὶ οἱ ἀδίστακτες «Ἀγορὲς» ποὺ τοὺς ποδηγετοῦν) δείχνουν νὰ ἔχουν πανικοβληθεῖ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μία ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Ε.Ε. ἀπέκτησε «ἀριστερὴ» (κάποιοι ἰδεοληπτικοὶ τῶν Βρυξελλῶν λένε «κομμουνιστικὴ») κυβέρνηση – ἀντιδροῦν σὰν νὰ προσβλήθηκε ἀπὸ ἐπικίνδυνο ἰὸ τὸ ἔμβρυο τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης. Ἀλήθεια, δὲν ἔχουν τὴν ψυχραιμία νὰ δοῦν ὅτι πρόκειται καὶ πάλι γιὰ μία κυβέρνηση μὲ ἀπολύτως «διαχειριστικὴ» ἀντίληψη τῆς πολιτικῆς; Γιὰ μίαν ἀπολύτως συντηρητική του κατεστημένου κυβέρνηση;
.           Δὲν ἔχουν ὅραμα γιὰ νὰ ἐμπνεύσουν τὸν λαὸ οἱ σήμερα κυβερνῶντες, καὶ κατὰ τοῦτο δὲν διαφέρουν οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὸν πράσινο-γάλαζο νεκροψυχο κυβερνητικὸ πολτὸ ποὺ προηγήθηκε. Θέλουν νὰ λέγονται «ἀριστεροί», χωρὶς νὰ σώζουν τίποτα ἀπὸ τὸν κοινωνιοκεντρισμὸ τῆς θυσιαστικῆς Ἀριστερᾶς. Μοναδικὴ φιλοδοξία τῆς «ἀριστερῆς» μας κυβέρνησης, ποὺ τὴν τρέμουν οἱ «Ἀγορές», εἶναι νὰ «διαχειριστεῖ» καὶ αὐτὴ τὸ χρέος, ἀλλὰ μὲ φανταιζίστικες παραλλαγὲς (καὶ αὐτοσχεδιάζοντας παιδαριωδῶς). Ἔχει ἀρχίσει νὰ στήνει κι αὐτὴ τὸ δικό της κομματικὸ κράτος, νὰ διορίζει τὰ «δικά της παιδιά», νὰ στελεχώνει δημόσιους ὀργανισμοὺς καὶ θεσμοὺς μὲ τοὺς γνωστοὺς εὐτελεῖς «μαϊντανοὺς» ποὺ προσφέρονται σὲ κάθε κυβέρνηση γιὰ τὶς «ἀδιαφανεῖς» δουλειές.
.           Δυστυχῶς δὲν ἐπιχειροῦνται δημοσκοπήσεις μὲ τὴ φιλοδοξία καὶ τὴν ἐπαγγελματικὴ ἱκανότητα νὰ διερευνήσουν κριτήρια καὶ προθέσεις: Πῶς καὶ γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἀπὸ πέμπτο κόμμα στὴ Βουλή, στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009, καὶ μὲ ποσοστὸ 4,6% τῆς προτίμησης τῶν πολιτῶν, βρέθηκε δεύτερο κόμμα στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2012, μὲ ποσοστὸ 16,78% καὶ πρῶτο κόμμα, μέσα σὲ τρία χρόνια, μὲ 36,34%, στὶς ἐκλογὲς τοῦ περασμένου Γενάρη; Ἔτσι ραγδαία καὶ ἀνεξήγητα δύο ἑκατομμύρια διακόσιες σαράντα ἔξι χιλιάδες πολίτες διολίσθησαν στὸν «μπολσεβικισμό», ὅπως φαντασιώνονται πανικόβλητοι οἱ σοφοὶ τῶν Βρυξελλῶν, τῆς ΕΚΤ καὶ τοῦ ΔΝΤ; Καὶ ἀντίστοιχα: πῶς καὶ γιατί ἕνα κόμμα τοῦ κοινωνικοῦ καὶ πολιτικοῦ περιθώριου, ἡ Χρυσὴ Αὐγή», μὲ ποσοστὸ 0,29% στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009, βρέθηκε τρίτο στὴ Βουλὴ κόμμα τὸν Γενάρη τοῦ 2015, μὲ 18 ἕδρες; Ραγδαία καὶ ἀνεξήγητα τετρακόσιες χιλιάδες πολίτες διολίσθησαν στὸν «νεοναζισμό», ὅπως φαντασιώθηκε ἡ «προοδευτικὴ» στὴν Ἑλλάδα διανόηση καὶ τὸ δίδυμο Σαμαρὰ – Μπαλτάκου;
.           Ἐμεῖς, οἱ Ἑλλαδίτες, εἴμαστε πιὰ μία παρακμιακὴ κοινωνία βυθισμένη στὴν παράνοια καὶ στὸν βουλιμικὸ πρωτογονισμὸ – δὲν ἔχουμε τὸ ἐνδιαφέρον νὰ ἀσχοληθοῦμε σοβαρὰ μὲ τὸ τί ἀκριβῶς μᾶς συμβαίνει. Ἀλλὰ οἱ σοφοὶ (προηγμένοι πολιτισμικὰ) δανειστές μας, ἂν θέλουν νὰ πάρουν πίσω τὸ σύνολο ἢ ἕνα μέρος τῶν χρημάτων τους, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ μελετοῦν σοβαρὰ τὸ ποῦ παραπέμπουν τὰ ἐκρηκτικὰ φαινόμενα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς»; Ἂν τὰ φαινόμενα δηλώνουν τυφλὴ λαϊκὴ (ἐκδικητικὴ) ἀντίδραση σὲ ἕνα ἀνήθικο καὶ ἀνίκανο, κυριολεκτικὰ σάπιο πολιτικὸ σύστημα, δὲν θὰ ἦταν συμφέρον τῶν δανειστῶν νὰ ποντάρουν σὲ «ἰσοδύναμα» τῶν οἰκονομικῶν τους ἀπαιτήσεων ὑπονομευτικά τῆς σήψης τοῦ πολιτικοῦ στὴν Ἑλλάδα κατεστημένου;
.           Θὰ πάρουν πίσω τὰ λεφτά τους, μόνο ἂν πετύχουν νὰ στηθεῖ στὴν Ἑλλάδα λειτουργικὸς κρατικὸς μηχανισμός: ὀργανωτικός, ἐλεγκτικός, δικαστικός, εἰσπρακτικός. Ἀφοῦ καταλυθεῖ ἀμείλικτα τὸ πελατειακὸ κράτος, ἡ συνταγματικὰ παντοδύναμη κομματοκρατία. Καὶ ἀφοῦ λειτουργήσει νέμεση: νὰ λογοδοτήσουν οἱ αὐτουργοὶ τῆς σημερινῆς καταστροφῆς.
.           Τὸ ρεαλιστικὸ ἰσοδύναμο τῆς καταβολῆς τῶν ὀφειλῶν μας εἶναι ἡ ἀνατροπὴ τῆς διαχειριστικῆς πολιτικῆς μωρίας.

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: