ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ «ἐδῶ καράβια χάνονται, βαρκοῦλες ἀρμενίζουν!»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

τοῦ Μητροπολίτου Ν. Σμύρνης Συμεὼν
γιὰ τὸ σχέδιο νόμου γιὰ τὴν ἐπέκταση
τοῦ Συμφώνου Συμβίωσης καὶ στὰ «ὁμόφυλα ζευγάρια»

.           Ἐν μέσῳ τῶν κρίσιμων διαπραγματεύσεων μὲ τοὺς ἑταίρους μας, ποὺ κινδυνεύουν νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ ἀδιέξοδο καὶ ρήξη·
.           Ἐν μέσῳ ποικίλων τραγικῶν καταστάσεων, στὶς ὁποῖες ἔχουν περιέλθει πλῆθος Ἑλλήνων λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως,
ὁ ἀξιότιμος Ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης ἔσπευσε νὰ δημοσιοποιήσει σχέδιο νόμου γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ Συμφώνου Συμβίωσης καὶ γιὰ τὰ «ὁμόφυλα ζευγάρια», δηλαδὴ νὰ θεσμοθετηθεῖ ὁ περιλάλητος «γάμος» τῶν ὁμοφυλοφίλων.
.           Ἂν ἡ ὡς ἄνω ἐνέργεια αὐτὴ τὴν ὥρα δὲν εἶναι σκόπιμη (νὰ περάσει, δηλαδή, τὸ νομοσχέδιο χωρὶς θόρυβο καὶ ἀντιδράσεις, ἀφοῦ ἡ προσοχὴ ὅλων μας εἶναι στραμμένη στὰ ζητήματα τῆς οἰκονομίας καὶ τὶς διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις), τότε ἰσχύει γι᾽αὐτὴν ὁ λόγος τοῦ θυμόσοφου λαοῦ μας: ἐδῶ καράβια χάνονται, βαρκοῦλες ἀρμενίζουν!
.             Ὡς ἐλάχιστος ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας αἰσθάνομαι τὸ ἱερὸ χρέος νὰ ἐπαναλάβω ὅσα ὑπογράμμισα σὲ ποιμαντικὴ ἐγκύκλιό μου, ποὺ διανεμήθηκε στὸ πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας τὴν Πρωτοχρονιὰ τοῦ 2014.

.           1. Οἱ Χριστιανοὶ —ἀκόμη κι ἐκεῖνοι ποὺ διατηροῦν χαλαρὴ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία— γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεὸς δημιούργησε δύο φύλα, τὸν ἄνδρα καὶ τὴ γυναίκα. Τρίτο φύλο δὲν ὑπάρχει.
.           Κατὰ τὴ φυσικὴ τάξη ποὺ ἐγκαθίδρυσε ὁ Θεός, ὁ ἄνδρας ἕλκεται ἀπὸ τὴ γυναίκα καὶ ἡ γυναίκα ἀπὸ τὸν ἄνδρα. Ἡ ἕλξη αὐτὴ ἀνοίγει τὸν δρόμο τοῦ γάμου ποὺ στὴ χριστιανικὴ Ἐκκλησία θεωρεῖται «μυστήριον μέγα», μυστήριο ἀγάπης, πηγὴ καὶ λίκνο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὴ χριστιανικὴ τελειότητα συζύγους καὶ παιδιά. Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ αὐτὴ τὴν ἔγγαμη σχέση καὶ θεωρεῖ τὴν οἰκογένεια, ποὺ ὁ χριστιανικὸς γάμος ἐγκαινιάζει, μικρὴ «κατ᾽ οἶκον» ἐκκλησία.

.           2. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν εὐλογημένο χριστιανικὸ γάμο ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀποδέχεται κανενὸς εἴδους ἄλλο γάμο γιὰ τὰ μέλη της, τοὺς χριστιανούς. Εἰδικότερα γιὰ τὸ φαινόμενο τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἡ «θέση» της ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της μέχρι σήμερα εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ ξεκάθαρη: Ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι θεμιτὴ σεξουαλικὴ ἐπιλογή, ἀλλὰ παρέκκλιση καὶ διαστροφὴ τῆς φύσεως. Εἶναι κατὰ τὸν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου βαρύ, θανάσιμο σαρκικὸ ἁμάρτημα τὸ ὁποῖο, ἂν ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὸ διαπράττει δὲν μετανοήσει, τὸν ἀποκλείει ἀπὸ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ (Α´ Κορ. ϛ´ 9-10).

.           3. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μητέρα. Μακροθυμεῖ, ἀνέχεται καὶ προσεύχεται γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στοὺς κόλπους της καὶ στὴν εὐλογημένη κατὰ Χριστὸν ζωὴ κάθε παιδιοῦ της ποὺ ἀπομακρύνθηκε ἀπ᾽ αὐτήν. Σὲ καμιὰ περίπτωση ὅμως δὲν ἀποδέχεται καὶ δὲν συμβιβάζεται μὲ τὴν ἁμαρτία. Σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν συναινεῖ ἡ ἐκτροπὴ ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς φύσεως ποὺ ὅρισε ὁ Θεός, νὰ γίνει «ἐλεύθερη ἐπιλογὴ» καὶ «δικαίωμα» τοῦ ἀνθρώπου. Σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν συμφωνεῖ νὰ τίθεται σὲ ἰσότιμη λίγο-πολὺ θέση ὁ χριστιανικὸς γάμος ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς καὶ ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση» εἴτε ἑτεροφύλων εἴτε ὁμοφυλοφίλων· ἡ εὐλογημένη χριστιανικὴ οἰκογένεια καὶ κάθε λογῆς «ἐναλλακτικὲς μορφὲς» οἰκογένειας, εἰσαγόμενα ὑποπροϊόντα ἀποχριστιανισμένων κοινωνιῶν.

.           4. Μὲ σεβασμὸ ἀλλὰ καὶ μὲ παρρησία ἀπευθύνομαι πρὸς τὴν Κυβέρνηση, τὰ κόμματα καὶ τοὺς βουλευτές μας. Τὸ θέμα, κύριοι, δὲν εἶναι παρωνυχίδα. Προωθώντας καὶ ψηφίζοντας, ὅσοι τελικὰ θὰ τὸ πράξετε, μία τέτοια ρύθμιση ἀναλαμβάνετε τεράστια εὐθύνη. Προτοῦ ἀποφασίσετε τί θὰ πράξετε, σκεφθεῖτε καλὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας. Κοιτάξτε κατάματα τοὺς γονεῖς σας, ποὺ σᾶς ἔφεραν στὸν κόσμο καὶ τὰ παιδιά σας, ποὺ ἀνατρέφετε. Ὡς χριστιανοί, ὅσοι εἶστε, δὲν μπορεῖτε νὰ ἀγνοεῖτε τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία, τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας, τὴν πνευματικὴ παράδοση αὐτοῦ τοῦ τόπου. Δὲν μπορεῖτε νὰ νομοθετεῖτε ἐρήμην τῆς χριστιανικῆς συνειδήσεώς σας!

.           5. Ἡ σχέση σας μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ περιορίζεται μόνο στὴν ἐπιδεικτικὴ παρουσία σας στὶς δοξολογίες καὶ τὶς λιτανεῖες. Ἐπιβάλλεται γιὰ λόγους συνέπειας καὶ ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς τὸν χριστιανικὸ λαὸ ποὺ σᾶς τιμᾶ μὲ τὴν ψῆφο του, ἡ σχέση αὐτὴ νὰ ἐκφράζεται καὶ στὴ Βουλή· τὴν ὥρα τῆς ψηφοφορίας ἐπὶ κρισίμων ζητημάτων ποὺ συνδέονται στενὰ μὲ τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ τὴν εὐαγγελικὴ ἠθική.

.         Εἴθε νὰ πρυτανεύσουν ἡ ἐπίγνωση καὶ τὸ αἴσθημα εὐθύνης!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΠΗΓΗ: imns.gr

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: