Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΜΕΣῼ “ΑΛΛΑΓΩΝ” ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ: καταστροφ τς γαλλικς ταυτότητας
μέσ
τν “λλαγν” στν παιδεία.
ρθρο το Guillaume Faye

ΕΙΣΑΓ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Στὸ κατωτέρω ἄρθρο ἀνάγλυφα παρουσιάζεται ἡ καταστροφὴ τῆς γαλλικῆς ταυτότητας ΜΕΣῼ “ΑΛΛΑΓΩΝ στὴν ΠΑΙΔΕΙΑ. Διαβάζοντάς το γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι ἐξ ἴσου ἀφορᾶ καὶ στὸν ἀφανισμὸ τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας ποὺ συντελεῖται ἀπὸ τὴν Ἐργολαβία τῆς Ἀλλοτριώσεως τῶν Ὀλιγαρχῶν τοῦ Ὑπ. Παιδείας (Ἐξαιρετικὰ συγκινητικὴ περίπτωση ποὺ τὸ «Κράτος» -Ὑπ. Παιδείας- ἐπιδεικνύει τέτοια “συνέχεια’’ μὲ τέτοια συνέπεια καὶ τόση “ἐθνικὴ συνεννόηση’’…!)

Σχόλιο ἱστολογίου «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»: Ἡ παγκοσμιοποίηση – Νέα Τάξη θέλει ὑποτελεῖς μαζανθρώπους χωρὶς ταυτότητα. Καὶ συνεπῶς χωρὶς ἱστορικὴ μνήμη. Ἡ ἐπίθεσή της ἐντός τοῦ δυτικοῦ κόσμου ἀπευθύνεται ἀποκλειστικὰ στοὺς γηγενεῖς Λευκοὺς κατοίκους. (Ἐξ αὐτοῦ φαίνεται, πόσο πολύ τούς ὑπολογίζουν ἢ καὶ τοὺς φοβοῦνται). Οἱ ἑτερόκλητοι μεταναστευτικοὶ πληθυσμοὶ (ποὺ προβάλλονται κάτι ὡς «ἀνώτερο εἶδος» ἢ περίπου «ἅγιοι») ἐξυπηρετοῦν τὸ σχέδιο πολτοποίησης τῶν λαῶν, ἀλλὰ καὶ ἐμπέδωσης ἑνὸς καθεστῶτος φόβου, καθὼς ὁποιαδήποτε ἀντίδραση, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ δὲν θέλουν νὰ ἀπολέσουν τὴν ταυτότητά τους, χτυπιέται μὲ τόνους «ἀντιρατσιστικῆς» προπαγάνδας καὶ ψήφιση ὀργουελιανῶν νόμων «κατὰ τοῦ μίσους». Πεδίο δράσης λαμπρὸ εἶναι φυσικά, τὰ (νεοταξικὰ) σχολεῖα ποὺ ἑτοιμάζουν τοὺς «νέους πολίτες». Καὶ ἀφοῦ τὰ “νέα” αὐτὰ σχολεῖα εἶναι πλέον γεμάτα ἀπὸ “νέους Εὐρωπαίους”, θὰ πρέπει νὰ προσαρμοστοῦν στὴ “νέα πραγματικότητα”. Στὴν ἔντονα «πολυπολιτισμικὴ» Γαλλία (ποὺ δείχνει πάντως νὰ ἀντιστέκεται) εἶχε ξεκινήσει (ἐπὶ “Δεξιοῦ” Σαρκοζὶ) ἡ πλύση ἐγκεφάλου μὲ «νέα» βιβλία, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν τὴ γαλλικὴ ἱστορία «ἀναθεωρημένη» προκειμένου νὰ ἀποφεύγουν τὴν ‘προσβολὴ’ τῶν ἐθνοτικῶν μειονοτικῶν μαθητῶν. Ἔτσι, ἕνα «σύγχρονο» βιβλίο ἱστορίας περιέχει τουλάχιστον 20 σελίδες γιὰ τὴν ἱστορία τῶν μαύρων σκλάβων, ἐνῶ τὴν ἴδια ὥρα ἀφιερώνει μόνο 6 σελίδες γιὰ τὸν Ναπολέοντα. (Διάβασε: ΓΑΛΛΙΑ: Πολυπολιτισμικὰ – πολιτικὰ ὀρθὰ βιβλία Ἱστορίας. Οἱ Γάλλοι μαθητὲς μαθαίνουν γιὰ τὸν Ἀφρικάνο βασιλιὰ Μούσα καὶ ὄχι γιὰ τὸν Βίκτωρα Οὐγκώ).

.                 Στὴν Γαλλία ἔχουν ξεκινήσει ἀπεργίες καὶ διαδηλώσεις, ἐνάντια στὶς προτεινόμενες “ἀλλαγὲς στὴν παιδεία”, ποὺ μεταξὺ ἄλλων βάζουν στὸ στόχαστρο τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ τὰ Λατινικά, τὰ ὁποῖα καὶ θὰ ἀντικαταστήσουν μὲ τὴν ἐπιλογὴ «Γλῶσσες καὶ πολιτισμοὶ τῆς ἀρχαιότητας». Ἡ μαροκινῆς καταγωγῆς ὑπουργὸς Παιδείας τοῦ “σοσιαλιστῆ” Ὀλάντ, Najat Vallaud-Belkacem, (μουσουλμάνα στὸ θρήσκευμα, ἀλλὰ «ὄχι καὶ πολὺ») ἐπανασχεδιάζει πλήρως τὸ πρόγραμμα σπουδῶν γιὰ τὸ Γυμνάσιο (ἡλικίες 11-15 ἐτῶν) καὶ θεωρεῖ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ τὰ Λατινικὰ «ἐλιτίστικα» μαθήματα.
.                 Τὸ παρακάτω ἄρθρο σχετικὰ μὲ τὴν ἐκπαίδευση προέρχεται ἀπὸ τὸ blog τοῦ Γάλλου διανοητῆ τῆς ‘Νέας Δεξιᾶς’ Guillaume Faye. Ὁ Faye συνδέει αὐτὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ project στὴ Γαλλία μὲ τὴν ἰσλαμικὴ εἰσβολὴ καὶ δείχνει πῶς τὸ πρῶτο ἔχει σχεδιαστεῖ ρητὰ γιὰ νὰ φιλοξενήσει τὴν δεύτερη. Ὁρισμένα τμήματα τοῦ παρόντος ἄρθρου ἔχουν συμπυκνωθεῖ:
.               Τὰ σχολικὰ προγράμματα ἀναθεωροῦνται ἀπὸ τὴν κα Najat Vallaud-Belkacem θέτοντας τὸ Ἰσλὰμ στὸ προσκήνιο καὶ ἐπιχειρώντας τὴν κατάργηση τῆς μετάδοσης τοῦ γαλλικοῦ καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ δέσμευση αὐτή, προσεκτικὰ στοχευμένη, εἶναι σὲ ἀπόλυτη συσχέτιση μὲ τὴ διαδικασία τοῦ κατακτητικοῦ μεταναστευτικοῦ πληθυσμοῦ, τὸν ἐποικισμὸ καὶ τὴν ἰσλαμοποίηση. Τὰ νέα προγράμματα ἐπιτρέπουν ἕνα κομμάτι τῆς ἱστορίας τῆς Γαλλίας νὰ εἶναι προαιρετικὸ (ὁ Μεσαιωνικὸς Χριστιανισμός), ἀλλὰ ἡ ἱστορία τοῦ Ἰσλὰμ (στημένα, μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε …) νὰ εἶναι ὑποχρεωτική!
.               Εἶναι ἀπίστευτο: Στὰ νέα σχολικὰ προγράμματα ἐπινοημένα ἀπὸ τὴν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Παιδείας, ἡ ἱστορία τοῦ μεσαιωνικοῦ Χριστιανισμοῦ, τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, τῆς Αὐτοκρατορίας τῶν Καρολιδῶν (800–888 μΧ.) καὶ τὴν περίοδο τοῦ Διαφωτισμοῦ καθίσταται προαιρετική. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, στὴν 7η τάξη, ἡ μελέτη τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσλαμικῆς ἐπέκτασης γίνεται … ὑποχρεωτική! Τὸ Ἀνώτατο Συμβούλιο τῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν (ΕΕΣ), ποὺ ἔχει γεμίσει μὲ ἰσλαμο-ἀριστερούς, ἐπικύρωσε προσεκτικὰ αὐτὲς τὶς ἐπιλογές. Ἀποτελοῦν μέρος τοῦ σχεδίου γιὰ τὴ σταδιακὴ ἐξάλειψη τῆς ἀφήγησης τῆς γαλλικῆς ἐθνικῆς ἱστορικῆς μνήμης, πρὸς ὄφελος τῶν «νέων πληθυσμῶν», σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες τοῦ (ἀριστεροῦ) think tank ‘Terra Nova’. Ὅπως λέει ὁ δοκιμιογράφος Dmitri Casali, «Θέλουν νὰ σβήσουν τὶς χριστιανικὲς ρίζες τῆς Γαλλίας». Εἶναι ἀλήθεια, ἀλλὰ ἡ παρατήρηση αὐτὴ εἶναι ἀνεπαρκὴς καὶ πρέπει νὰ κοιτάξουμε ἀκόμη πιὸ βαθιά. Εἶναι πολὺ ἁπλὰ ἡ ἰσλαμοποίηση (καὶ ἀραβοποίηση) τῆς διδασκαλίας τῆς ἱστορικῆς μνήμης ποὺ ἀρχίζει μὲ τὴν ἐφηβεία.
.             Ἀλλὰ προσπαθοῦν ἐπίσης νὰ μειώσουν ὁτιδήποτε θὰ μποροῦσε νὰ «προσβάλει» τοὺς μουσουλμάνους – ὁ Χριστιανισμός, ὁ Διαφωτισμός, κλπ … «Θὰ νόμιζε κανεὶς ὅτι προσπαθοῦν νὰ μὴν προσβάλουν ὁρισμένες θρησκευτικὲς εὐαισθησίες», δήλωσε δειλά, ὁ Hubert Tison, γενικὸς γραμματέας τοῦ σωματείου καθηγητῶν ἱστορίας καὶ γεωγραφίας. Ὅλα αὐτά, ὑποτίθεται, εἶναι γιὰ νὰ «ἐλαφρύνει» τὸ πρόγραμμα τοῦ σχολείου πού, φέρεται ὅτι εἶναι ὑπερφορτωμένο. Ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα, σὲ αὐτὰ τὰ σχολεῖα μὲ μεγάλο πληθυσμὸ μουσουλμάνων μεταναστῶν, προκειμένου «νὰ μὴν δημιουργηθοῦν προβλήματα», πετᾶνε τὸ μπαλάκι στοὺς ἐκπαιδευτικούς, ὥστε νὰ ἀποκλείσουν «ἐνοχλητικὰ» θέματα.
.             Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὅλοι οἱ μαθητές, ἀκόμα καὶ σὲ ἐκεῖνες τὶς κατηγορίες, ὅπου δὲν ὑπάρχουν μουσουλμάνοι, εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ μελετήσουν τὴν ἱστορία τοῦ Ἰσλάμ! Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι αὐτὴ ἡ ἱστορία (τῶν μουσουλμάνων) ἔχει «καθαριστεῖ» καὶ λογοκριθεῖ ἀπὸ τὴν μελαγχολικὴ πραγματικότητά της – γιὰ παράδειγμα, τὴν ὑποδούλωση τῶν Ἀφρικανῶν, τὶς ἐπιδρομὲς στὴν Βερβερικὴ Ἀκτή, τὴ δίωξη τῶν ἀπίστων, κλπ … Πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴν λαμογιά, αὐτὴ τὴν ὑποταγὴ στὸ Ἰσλάμ, βλέπουμε ἐπίσης καὶ τὶς soft-ὁλοκληρωτικὲς πρακτικές τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας, εἰδικευμένες στὴν ἰδεολογικὴ πλύση ἐγκεφάλου. Μεταξὺ τῶν ὑποχρεωτικῶν θεμάτων διαπιστώνουμε ὅτι τὸ Ἀτλαντικὸ ἐμπόριο σκλάβων καὶ οἱ ἀποικιακὲς κατακτήσεις παρουσιάζονται ὡς ἐπιθέσεις, πάντα μὲ τὸν ἴδιο στόχο: νὰ δείξουν μὲ τὸ δάκτυλο τὴν γαλλικὴ ἱστορία.
.             Ἡ Najat Vallaud-Belkacem ξέρει τί κάνει. Μὲ τὴ συνενοχὴ τῶν ἰδεολόγων τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ François Hollande, ἀσχολεῖται ἐνεργὰ μὲ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἰσλαμοποίησης τῆς Γαλλίας. Ὡς φεμινίστρια, πιστὴ στὴ «θεωρία τοῦ φύλου», φανατική τῆς θεωρίας τοῦ ἐξισωτισμοῦ, δὲν φαίνεται νὰ συνειδητοποιεῖ τὴν ἀνυπέρβλητη ἀντίφαση τῆς θέσης της. Ἀλλὰ τί σημασία ἔχει αὐτό; Γι’ αὐτήν, ἡ ἀποστέρηση τῆς γαλλικῆς ταυτότητας ἀποτελεῖ προτεραιότητα, συσχετίζεται μὲ τὴ βούληση νὰ προχωρήσει σὲ ἕναν ἀραβο-μουσουλμανικὸ ἐκπολιτισμό. Εἶναι σὰν τὸ Ἰσλὰμ νὰ γίνει, μὲ τὴ βία, «Ἡ ἱστορία μας», σὰν νὰ πρόκειται νὰ τὸ ἐνσωματωθεῖ στὴ μνήμη μας.
.               Αὐτὸ ἀντιστοιχεῖ στὸ συχνὰ ἐπαναλαμβανόμενο ἂν καὶ ἀπατηλὸ δόγμα (στὺλ Στάλιν) τῆς κυρίαρχης ἰδεολογίας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία «ἡ Γαλλία ἦταν πάντα μία μουσουλμανικὴ χώρα» ἢ μία χώρα ὑποδοχῆς μεταναστῶν καὶ μόνιμη ἀνακατεμένη, χωρὶς σταθερὴ ταυτότητα. Μία πρόσφατη ἔκθεση γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση μιλάει, μὲ κάθε σοβαρότητα, γιὰ τὴν «Ἀραβικὴ-Ἀνατολίτικη διάσταση τῆς ταυτότητάς μας». Σκουπίδια, ἱστορικὰ ψεύδη, στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἰδεολογικοῦ φανατισμοῦ.
.                   Στὶς νέες μεταρρυθμίσεις γιὰ τὴν ἀποδόμηση τῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτότητας τῆς Γαλλίας, θὰ βρεῖτε ἐπίσης μία ἐπίθεση στὴ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν, τῶν λατινικῶν καὶ τῶν γερμανικῶν, τὰ ὁποία προορίζονται νὰ ἐξαφανιστοῦν σταδιακὰ ἢ νὰ γίνουν ἀνέκδοτα ἢ περιθωριακά. Προκύπτει λογικὰ ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς μητρικῆς γλώσσας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῶν παιδιῶν ἀπὸ οἰκογένειες μεταναστῶν, κυρίως Ἄραβες καὶ Τοῦρκοι, θὰ ἐνισχυθοῦν. Αὐτὰ τὰ μαθήματα ἐπηρεάζουν σήμερα 92.500 μαθητὲς ἀπὸ τοὺς ὁποίους 87.000 εἶναι στὸ δημοτικὸ σχολεῖο, ἕνας πληθυσμὸς ποὺ ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ 16% ἀπὸ τὸ 2010 ἕως τὸ 2015. Ταυτόχρονα, ἡ διδασκαλία τῆς γραμματικῆς καὶ τοῦ λεξιλογίου τῆς γαλλικῆς γλώσσας σκόπιμα τορπιλίζεται. Οἱ δύο ἐπιχειρήσεις λογικὰ συνδέονται.
.                   Ἐπιπλέον σ ατ τν ντιλιτίστικη ξισωτικ μανία, τόσο πιβλαβ γι τς μέτριες τάξεις, δν εναι μόνο διδασκαλία τς χριστιανικς κληρονομις πο καταστέλλεται, λλ λληνικς κα λατινικς πολιτισμς πίσης. Πρόκειται γιὰ πολιτιστικὴ ἐθνοκτονία.

 Τὰ μαῦρα πρόσωπα πάντα σὲ περίοπτη θέση

.               Εἶναι κάτι τὸ ἀπίστευτο: ἡ Δημοκρατία παραιτεῖται ἀπὸ τὴν ‘ἔνταξη’ καὶ τὴν ‘γαλλοποίηση’ – καὶ ἀκόμα περισσότερο τὴν ‘ἀφομοίωση’. Ὑπόσχεται ἐθνοτικὸ κοινοτισμὸ καὶ ἰσλαμοποίηση (καὶ ὅλα αὐτὰ στὸ διάστημα ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι καταπολεμοῦν τὸν ἰσλαμισμό!). Στν πραγματικότητα, ο κυβερνντες χουν πλήρη πίγνωση τς δημογραφικς πραγματικότητας κα τς μαζικς μετανάστευσης πο προωθεται δ κα δεκαετίες. Τὴν 5η Μαΐου τοῦ 2015, ὁ Manuel Valls δήλωσε στὴν Ἐθνοσυνέλευση, ἐπιτιθέμενος ἐναντίον ὅσων ἀντιτίθενται στὶς μεταρρυθμίσεις: «Προσπαθεῖτε νὰ ὑπερασπιστεῖτε τὴ νοσταλγία, νοσταλγία γιὰ μία Γαλλία ποὺ ἀνήκει στὸ παρελθόν». Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ “Νέα Γαλλία” πρέπει νὰ καταργήσει τὴ μνήμη καὶ τὴν ταυτότητα τῆς «παλιᾶς Γαλλίας». Οἱ ἐθνικὰ Γάλλοι πρέπει νὰ ἀποκηρύξουν τὴν ταυτότητά τους καὶ τὴν ἐθνοτικὴ καταγωγή τους, ἀλλὰ … ὄχι οἱ μετανάστες ποὺ γεννήθηκαν στὸ ἐξωτερικό! Ὅσο γιὰ τοὺς ἀλλοδαπούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπιλέξει τὴν γαλλικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ ἀφομοίωση, εἶναι ἐξίσου ἄξιοι περιφρόνησης. Ὁ κύριος Valls παραδέχθηκε ὅτι “ὁ ὅρος «ἔνταξη» δὲν ἔχει πλέον κανένα νόημα”. Προτιμᾶ τὴν “ἰθαγένεια”. Πλήρης ἀφέλεια: Ἡ “δημοκρατικὴ ἰθαγένεια” εἶναι ἐντελῶς ἀσύμβατη μὲ τὸ Ἰσλάμ! Κα ληθιν θαγένεια (βλ. Ἀριστοτέλης) εναι δυνατ μόνο μεταξ τν μελν μίας κοινωνίας πο χει τς διες ξίες, τν δια μνήμη. Διαφορετικὰ θὰ ὑπάρξει κάποια ρήξη τῶν (διαφορετικῶν) κοινοτήτων, μὲ πιθανὴ κατάληξη, ἕναν ἐμφύλιο πόλεμο.
.             Ατ νόητη δεολογία, πο στ κάτω μέρος ποπνέει μίσος γι τν ερωπαϊκ κα τν γαλλικ ταυτότητα, ἔχει ἐπίσης διατυπωθεῖ ἀπὸ τὸν Νικολὰ Σαρκοζὶ (ἀλλὰ στὴν περίπτωσή του ἦταν ἐξ αἰτίας πολιτικῶν ὑπολογισμῶν καὶ ὄχι ἰδεολογικοῦ φανατισμοῦ σὰν τοῦ Valls) ὅταν δήλωσε, μετανοημένος : «Ὅταν ἤμουν Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δὲν ἔπρεπε νὰ μιλήσω γιὰ τὴν ἐθνικὴ ταυτότητα, ἀλλὰ ἤθελε νὰ ὑπερασπιστῶ τὶς ἀξίες τῆς Δημοκρατίας». Ποιᾶς Δημοκρατίας; Τῆς μελλοντικῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας;
.             Βάζουμε στοίχημα ὅτι ἡ Δεξιὰ (δηλαδή, ὁ Σαρκοζί), ἂν ἐπιστρέψει στὴν ἐξουσία τὸ 2017, δὲν θὰ τολμήσει νὰ ἀναθεωρήσει τὰ καταστροφικὰ μέτρα τῆς Vallaud-Belkacem;
.           θνικ συνείδηση κα ο ντόπιες παραδόσεις πομένως ντιμετωπίζονται ς μία μορφ ντεμοντ νοσταλγίας, κόμη κα γκληματικῆς, π τος συνεργάτες τς μαζικς μετανάστευσης κα τς σλαμοποίησης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὁ τύπος τοῦ «νέου Γάλλου», ποὺ ἀνήκει στοὺς μετανάστες προστατεύεται καὶ “κανακεύεται” ὅπως ποτὲ πρίν. θρησκεία τους, πολιτισμός τους, γλώσσα τους προβάλλεται κα διδάσκεται (…)
.             Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἐντελῶς ἀντὶ-δημοκρατικά, δεδομένου ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν Γάλλων ἀρνεῖται αὐτὴ τὴν πολιτικὴ συνθηκολόγηση καὶ ὑποταγή. Ἀλλὰ ἡ δημοκρατία δὲν εἶναι τὸ χωράφι τῆς ἰδεολογικῆς Ἀριστερᾶς ἢ τῆς συνθηκολογούσας (φοβικῆς) Δεξιᾶς. Παρ’ ὅλα αὐτά, ατ τ νέα μέτρα πο πιβλήθηκαν π τν λιγαρχία το πουργείου Παιδείας εἶναι ἡ λογικὴ συνέπεια τῆς ἐκτὸς ἐλέγχου μετανάστευσης καὶ τῆς δημογραφικῆς διαφορᾶς στὸ ἐσωτερικὸ: συνειδητοποίησαν, μὲ ἀγαλλίαση, ὅτι ἡ ‘ἔνταξη’ καὶ ἡ ‘ἀφομοίωση’ ἦταν πλέον ποσοτικὰ ἀδύνατες. Τώρα πρέπει ο θνοτικ Γάλλοι ν «προσαρμοστον», ν ποκηρύξουν τν αυτό τους κα τς ρίζες τους. Ἡ ἱστορία τους εἶναι τελειωμένη, ἀποκλεισμένη. Ἡ ὀλιγαρχία λέει καὶ ἐλπίζει ὅτι στὸ ἐγγὺς μέλλον ἡ πραγματικὴ ὁρατὴ μειονότητα θὰ εἶναι οἱ ἐθνοτικὰ Γάλλοι.

 Σημείωση: Ὁ Guillaume Faye κλείνει μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι, παρὰ τὶς προσπάθειες προώθησης αὐτῆς τῆς προδοτικῆς ἀντι-γαλλικῆς στρατηγικῆς, αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ εὐδοκιμήσει, διότι «κάθε σύννεφο ἔχει μία ἀσημένια στρώση ἀσημιοῦ» (πάντα ὑπάρχει ἐλπίδα), πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ ὀλιγαρχία, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῶν ἐθνοτικῶν κοινοτήτων, κυρίως τῶν μουσουλμανικῶν, ἔχει ὁδηγήσει στὸ πιὸ βαθὺ χάσμα μεταξύ τοῦ γαλλικοῦ καὶ τοῦ «νέου πληθυσμοῦ»: Ὑποστηρίζουν τὶς ταυτότητες ποὺ εἶναι ἐχθρικὲς μεταξύ τους σὲ αὐτὸ τὸ «δημοκρατικὸ» πασιφιστικὸ ὄνειρό τους. Προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ παγκόσμιο ἐθνοτικὸ ἐμφύλιο πόλεμο, ποὺ προφανῶς, ἀναγκαστικά, θὰ ἐμπλέξει τὸ Ἰσλάμ, στὴν ἴδια τὴν Εὐρώπη. Παίζουν μὲ τὴ φωτιά, ὅπως τὰ παιδιὰ μὲ τὰ σπίρτα. Ἐκεῖνοι ποὺ δημιούργησαν τὸ χάος, οἱ ἀνεύθυνοι, θὰ καταβροχθιστοῦν ὅπως τὰ παιδιὰ τοῦ Κρόνου.

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: