ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀρχιερατικὲς ἐκλογές: Μία ἀπὸ τὰ ἴδια

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐκλογὲς γιὰ τὴν πλήρωση τῶν Μητροπόλεων Κεφαλληνίας καὶ Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς. Ἐξελέγησαν οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φωκᾶς στὴ Μητρόπολη Κεφαλληνίας καὶ ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστίνος Μπαρδάκας στὴ Μητρόπολη Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς. Οἱ ἐκλογὲς ἦσαν «μία ἀπὸ τὰ ἴδια», ὅπως ὅλα τὰ τελευταῖα χρόνια… Ἡ λέξη ἐκλογὲς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἐντὸς εἰσαγωγικῶν. Μᾶλλον γίνονται τυπικά, γιὰ νὰ εἶναι νόμιμη ἡ ὅλη διαδικασία. Θεωρητικὰ θὰ μποροῦσαν τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας νὰ δίδουν ἐξουσιοδότηση στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὅπως τοῦ δίδουν τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ γιὰ τὸ μέγιστο μέρος τοῦ μηνὸς ποὺ δὲν συνεδριάζουν, νὰ ἐπιλέγει ἐκεῖνος τὸν ἐκλεκτό του καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων νὰ τὸν ἐγκρίνουν καὶ νὰ τὸν χειροτονοῦν….
.         Τὴ συγκεκριμένη ἐκλογικὴ διαδικασία ἐπιλογῆς Μητροπολιτῶν ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Προκαθήμενο εἶχε κατακρίνει ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος καὶ εἶχε καταγγείλει τὸν συγκεκριμένο τρόπο ἐκλογῆς ὡς σύμπτωμα παρακμιακῆς κατάστασης τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς φαλκίδευση τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος. Ἡ εὐθύνη τῆς παρακμιακῆς κατάστασης δὲν πέφτει βεβαίως ἐξ ὁλοκλήρου στοὺς ὤμους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Βαρύνει καὶ τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας. Ὅταν Μητροπολίτες δημόσια δηλώνουν ὅτι θὰ ἀκολουθήσουν τὶς ἐπιλογὲς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὅταν Μητροπολίτης ἀπὸ τὴν εἰς Ἐπίσκοπο χειροτονία του ἔδωσε ἐν λευκῷ τὸ σύμψηφό του στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὅταν πλειάδα Μητροπολιτῶν τὴ Δευτέρα, παραμονὴ τῶν ἐκλογῶν, πέρασαν ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ ἀφοῦ ἔδωσαν τὰ σέβη τους στὸν Προκαθήμενο, μὲ προθυμία ζήτησαν καὶ πῆραν τὴ «γραμμὴ» γιὰ τὴν ψῆφο τους ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἐκλογὲς ἔχουν πάρει τυπικὸ χαρακτήρα. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι στὴν Ἱεραρχία ὑπάρχει ἔλλειμμα ἐπισκοπικῆς εὐθύνης καὶ κυρίως προσωπικοτήτων, ποὺ νὰ μποροῦν νὰ ἐπαναφέρουν τὴν πνευματικότητα στὴν Ἐκκλησία. Ὁρισμένοι Μητροπολίτες εἶχαν ἐκφράσει τὴν ἐλπίδα ὅτι ὅταν ὁλοκληρωθεῖ ὁ κύκλος τῶν Βοιωτῶν κληρικῶν καὶ τῶν ἄλλων συνδαιτυμόνων τῆς Ζάλτσας θὰ μποροῦσε νὰ προωθηθεῖ ἕνα σύστημα δικαιότερο καὶ πιὸ ἀξιοκρατικὸ στὴν ἐκλογὴ τῶν Ἀρχιερέων. Ὅμως ὁ κύκλος δὲν κλείνει ἀλλὰ διευρύνεται…
.           Ἡ κατάσταση τῆς Ἱεραρχίας ἔχει παραμορφώσει τὸ Συνοδικὸ σύστημα, ποὺ ἔχει διολισθήσει σὲ Πατριαρχικό. Κάποτε Μητροπολίτης ὑπερηφανευόταν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἐκκλησιαστικὰ ἡ πιὸ δημοκρατικὴ στὴ διοίκησή Της σὲ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία. Ὡς ἐπιχείρημα ἔλεγε ὅτι οἱ Μητροπολίτες ἔχουν ἄποψη καὶ ψῆφο καὶ ἐφαρμόζεται σωστὰ ὁ 34ος Κανόνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ποὺ ἐπισημαίνει τὸν ρόλο τοῦ Πρώτου στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἐπισκόπων Της. Τώρα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἰσχύουν, ὅπως στὰ Πατριαρχεῖα, ἀπὸ τὸν συγκεκριμένο Κανόνα μόνο τὰ ἀναφερόμενα στὸν Πρῶτο, καὶ οἱ Ἐπίσκοποι ἔχουν αὐτοπαραιτηθεῖ τῶν ποιμαντικῶν εὐθυνῶν τους, καὶ ἔχουν καταστεῖ ἕνα εἶδος βοηθῶν Ἐπισκόπων του.
.           Ἀκόμη ἠχοῦν στὰ αὐτιὰ οἱ λόγοι Μητροπολιτῶν, φίλα προσκείμενων στὸν σημερινὸ Ἀρχιεπίσκοπο, ὅτι προτεραιότητά του εἶναι ἡ ἀναβάθμιση τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος… Τὸ πρόσφατο παράδειγμα τῆς σύγκλησης τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὶς ἐκλογὲς ἀποδεικνύει, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, τὸ ἔλλειμμα Συνοδικότητας. Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος συνεδρίασε τὸ Μάϊο τὸ συνηθισμένο, ἀνὰ μήνα, τριήμερο καὶ τὰ μέλη της ἀπῆλθαν στὶς ἐπαρχίες τους χωρὶς ἐνημέρωση γιὰ τὴ σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας! Τὶς ἑπόμενες ἡμέρες ἐνημερώθηκαν ἀπὸ ΜΜΕ προσκείμενο στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ γιὰ τὴν ἔκτακτη σύγκλησή Της… Ἀκολούθησε ἡ πρόσκληση ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος πάντως ἐνήργησε σύμφωνα μὲ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας, ἄρα νόμιμα. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ τὸ ἠθικὸ μέρος τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς ἐνέργειας. Δικαιολογήθηκε ὅτι διενήργησε ἐκτάκτως τὶς ἐκλογές, γιὰ νὰ μὴν προκληθεῖ δυσάρεστη κατάσταση στὴν Ἐκκλησία, ἂν οἱ ἐκλογὲς γίνονταν μῆνες μετά, κατὰ τὴν τακτικὴ σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας, τὸν Ὀκτώβριο. Ἀλλὰ τὸ θέμα δὲν εἶναι τὸ πότε, ἀλλὰ τὸ πῶς συνεκάλεσε τὴν Ἱεραρχία. Ὁ ἐκ μέρους του τρόπος ἔκτακτης σύγκλησης τῆς Ἱεραρχίας ἀπὸ ὁρισμένους σωστὰ θεωρήθηκε μειωτικὸς γιὰ τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ.
.               Ὡς πρὸς τοὺς ἐκλεγέντας, γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὴ Μητρόπολη Κεφαλληνίας, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος φάνηκε ὅτι δὲν ὑπῆρξε ἀμφισβήτηση. Στὴν ἐκλογὴ γιὰ τὴ Μητρόπολη Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὴν πλευρά του πρότεινε τὸν πρωτοσύγκελλό του, ἀρχιμανδρίτη Στέφανο Τόλιο. Μὲ ἐπιστολή του πρὸς τοὺς Μητροπολίτες –μέλη τῆς Ἱεραρχίας– περιέγραψε τὰ προσόντα του καὶ ζήτησε ἐλευθέρως καὶ ἀξιοκρατικὰ νὰ κρίνουν καὶ νὰ ψηφίσουν. Στὴν τελικὴ ψηφοφορία τῆς ἐκλογῆς ὁ προταθεὶς ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ἔλαβε 15 ψήφους ἐπὶ 76 ψηφισάντων, ἔναντι 53 τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου Μπαρδάκα, τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ ὁποίου ὑποστήριξε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.
.       Στὴν ἐκλογὴ αὐτὴ φάνηκε ὑπὲρ τοῦ ἐκλεγέντος Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς ἕνας παραγοντισμὸς Μητροπολιτῶν καὶ Ἀρχιμανδρίτου, ποὺ εἶναι ἐκ τῶν στενῶν συνεργατῶν τοῦ κ. Ἱερωνύμου. Νέοι στὴν ἡλικία καὶ νωποὶ στὰ ἀξιώματα ποὺ ἀνέλαβαν, δοθείσης εὐκαιρίας, ἔκαναν ταξίδι στὴ Φλώρινα, γιὰ νὰ δώσουν ἔμφαση στὴν ὑποψηφιότητα τοῦ π. Ἰουστίνου καὶ νὰ δηλώσουν μὲ τὸν τρόπο τους ὅτι καὶ αὐτοὶ ἐνήργησαν γιὰ τὴν ἐκλογή του, τὴν ὁποία θεωροῦσαν, φυσικά, βεβαία… Ὁ τρόπος συμπεριφορᾶς τους εἶναι δεῖγμα ἀνωριμότητας πνευματικῆς καὶ ἀπουσίας καλλιεργημένης ἐκκλησιαστικῆς συνείδησης, ὅπως, ὄχι πολὺ παλιά, δίδαξε μὲ τὰ γραπτά του καὶ μὲ τὴ ζωή του ὁ Ἅγιος Νεκτάριος. Καὶ ὁ π. Ἰουστίνος, πνευματικὸ παιδὶ δύο ἐξαίρετων κληρικῶν, τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Αὐγουστίνου Καντιώτη καὶ τοῦ σεμνοῦ σημερινοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου τί ἔπαθε καὶ σχετικὰ νέος στὴν ἡλικία, 46 ἐτῶν, θέλησε καὶ τὸ ἐπιδίωξε νὰ φύγει ἀπὸ τὴ Μητρόπολη Φλωρίνης, ὅπου ὑπηρετοῦσε ἐπὶ μακρὸν καὶ θὰ μποροῦσε νὰ ψηφιστεῖ στὴ θέση τοῦ 83χρονου γέροντά του; Ἀφήνει ἐρωτηματικὰ αὐτὴ ἡ ἐπιλογή του καὶ χρειάζεται μίαν ἐξήγηση.
.       Ὡς πρὸς τὴν ἀξιοκρατία, γιὰ τὴν ὁποία μίλησε ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται ἐπιλεκτικά. Μπορεῖ στὴν περίπτωση τῆς Μητρόπολης Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς νὰ ἔχει δίκιο, ὅμως διεξήχθησαν πολλὲς ἀρχιερατικὲς ἐκλογὲς καὶ πρόσφατα ἀκόμη, στὶς ὁποῖες δὲν ὑπῆρξε ὁποιαδήποτε ἀξιοκρατία καὶ οὐδεὶς διαμαρτυρήθηκε, οὔτε ὁ ἴδιος ὁ κ. Ἄνθιμος…       Γιὰ τὰ ὅσα ἐλέχθησαν σὲ βάρος τοῦ ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης τὴν εὐθύνη τῆς ἀπόδειξης τῶν ὑφερπουσῶν καταγγελιῶν ἔχουν ὅσοι τὶς παράγουν καὶ τὶς διαδίδουν ἀνωνύμως, δηλαδὴ μὲ ἄνανδρο καὶ ἀνέντιμο τρόπο. Νὰ βγοῦν στὴν ἐπιφάνεια καὶ νὰ ποῦν δημόσια τὶς καταγγελίες τους, γιὰ νὰ ἔχουν καὶ τὴν εὐθύνη τῶν ὅσων διαδίδουν. Ἀλλιῶς νὰ σιωπήσουν.-

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: