ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Σχολεῖο: Ἡ σφαγὴ τῶν ἀθώων καὶ ἀδύνατων

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                 Ἐντυπωσιακὸς ὁ πρωτοσέλιδος τίτλος τοῦ πρόσφατου τεύχους τοῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ «Mariane»: «Σχολεῖο: Ἡ σφαγὴ τῶν ἀθώων» (ἀρ. τ. 941, 1-7 Μαΐου 2015). Ἀναφέρεται στὴ Γαλλία καὶ στὸ ἔγκλημα σὲ βάρος τῶν νέων ἀνθρώπων ποὺ ἐπιχειρεῖται μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση τῆς κυβέρνησης τοῦ προέδρου Φρανσουᾶ Ὀλάντ.
.                 Ὁ τίτλος ταιριάζει πολὺ μὲ τὰ ὅσα τελευταίως ἐπιχειροῦνται στὴν ἐκπαίδευση καὶ στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Οἱ ἐπεξηγήσεις – ὑπότιτλοι τοῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ ἀποσαφηνίζουν ποιὸ εἶναι τὸ ἔγκλημα στὴ Γαλλία καί, κατ’ ἐπέκταση, στὴν Ἑλλάδα. Ἀναγράφονται ὡς χαρακτηριστικά του: «Ἡ ἀνόητη μεταρρύθμιση στὸ λύκειο – Ἡ περιφρόνηση τῶν γνώσεων – Τὸ τέλος τοῦ δημοκρατικοῦ ἐλιτισμοῦ – Ἕνα σύστημα ποὺ ὅλο καὶ περισσότερο εὐνοεῖ τὶς ἀνισότητες». Σημειώνεται ὅτι ἕνα ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, ποὺ ἰσοπεδώνει τὶς ἱκανότητες καὶ τὶς δεξιότητες τοῦ παιδιοῦ καὶ τοῦ νέου ἀνθρώπου, εὐνοεῖ τὴ δικτατορία τῶν μετριοτήτων καὶ παγιώνει ἕνα ἄρρωστο πολιτικὸ – ἰδεολογικὸ καὶ κοινωνικὸ κατεστημένο.
.                 Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ κ. Ἄρ. Μπαλτάς, ποὺ προωθεῖ τὴ μεταρρύθμιση στὴ μέση καὶ στὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση, ἔχει ἀποφοιτήσει ἀπὸ τὸ Κολλέγιο Ἀθηνῶν, ὅπου ἡ ἀριστεία βραβευόταν καὶ βραβεύεται. Ὁ ἴδιος τὸ χαρακτηρίζει «πολὺ καλὸ σχολεῖο». Καὶ ἐπεξηγεῖ:
.             «Οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγητές του ἦταν κατὰ κανόνα ἀπὸ καλοὶ ὡς ἐξαιρετικοί, οἱ μαθητές του ἐπιτύγχαναν, καὶ συχνὰ μὲ πολὺ καλὴ σειρά, στὶς εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις στὰ Πανεπιστήμια καὶ στὸ Πολυτεχνεῖο, ἐνῶ τὸ ἴδιο προσπαθοῦσε νὰ καλλιεργήσει ὁλόπλευρα τὴν προσωπικότητα τῶν μαθητῶν του. (Πλῆθος κατ’ ἐπιλογὴν μαθημάτων, πολλὰ μαθήματα εἰσαγωγῆς στὶς τέχνες, συστηματικὴ χρήση βιβλιοθήκης καὶ ἐργαστηρίων, ἐργασίες στὴν ἱστορία καὶ ρητορικὰ γυμνάσματα, ὀργανωμένη μαθητικὴ κοινότητα, μηνιαῖο περιοδικὸ μὲ ἀποκλειστικὴ εὐθύνη τῶν μαθητῶν, ὅμιλοι ποὺ συγκέντρωναν μαθητὲς μὲ εἰδικὰ ἐνδιαφέροντα –ἀπὸ τὸ θέατρο μέχρι τὴν ἱστορία τῶν μαθηματικῶν -, πολὺ πλούσιο πρόγραμμα ἀθλητικῶν δραστηριοτήτων κ.λπ.). Συγχρόνως τὸ ἦθος καὶ ἡ παρρησία συνιστοῦσαν ἔμπρακτα ἀξίες ἀνώτερες ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς ἐπιδόσεις στὰ μαθήματα, ἐνῶ ὅλοι ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ ἀκολουθοῦν τοὺς ἴδιους κανόνες. Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ὀργάνωση καὶ ἡ τάξη φαίνονταν νὰ βασιλεύουν παντοῦ. Ἐπιπλέον, τὸ ἐξαιρετικὰ εὐρὺ πρόγραμμα ὑποτροφιῶν καθιστοῦσε τὸ μαθητικὸ σῶμα τοῦ Κολεγίου κοινωνικὰ πολὺ πιὸ διαφοροποιημένο ἀπὸ ὅ, τι ἤθελε ὁ μύθος. Τουλάχιστον ἐκείνη τὴν ἐποχή, τὸ Κολέγιο δὲν ἀποτελοῦσε κατὰ κανένα τρόπο σχολεῖο ἀποκλειστικὰ τῶν πλουσίων».
.             Αὐτὸ εἶναι τὸ Κολλέγιο Ἀθηνῶν, σύμφωνα μὲ παλαιότερη ὁμιλία τοῦ κ. Μπαλτᾶ. Τὸ λογικὸ θὰ ἦταν νὰ ἤθελε αὐτὸ ὡς πρότυπο γιὰ τὰ δημόσια σχολεῖα. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἐπιζητεῖ νὰ τὰ ὑποβαθμίσει καὶ ἄλλο. Ἡ προωθούμενη μεταρρύθμιση στὴν παιδεία ὁδηγεῖ σὲ «σφαγὴ» τῶν μελλοντικῶν μαθητῶν, ἀποστερώντας τους τὴν προσπάθεια γιὰ ἀριστεία καὶ ἀπογυμνώνοντας τὴν χώρα ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀντιμετωπίζουν τὸν διεθνῆ ἐπιστημονικὸ καὶ τεχνολογικὸ ἀνταγωνισμό.
.             Στὴν κοινωνία, στὴν ὁποία κυριαρχοῦν ὁ ὑλισμός, ὁ ἡδονισμὸς καὶ ὁ ὠφελιμισμὸς σὲ δυσμενέστερη θέση εἶναι τὰ ἀδύναμα μέλη της. Εἶναι τὰ ἔμβρυα, ποὺ ὁ ἐπιθανάτιος σπαραγμός τους πνίγεται στὸ πέλαγος τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τοῦ κέρδους. Εἶναι τὰ παιδιὰ ποὺ κανεὶς δὲν τὰ ρωτάει σὲ τί οἰκογένεια ἐπιθυμοῦν νὰ μεγαλώσουν καὶ πέφτουν θύματα, ἀθῶα θύματα, τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καὶ τῶν παθῶν τῶν γονέων ἢ κηδεμόνων τους. Εἶναι τὰ παιδιά, οἱ νέοι καὶ οἱ νέες, μαθητὲς καὶ σπουδαστές, στοὺς ὁποίους ἐπιβάλλεται ἕνα σύστημα ἐκπαίδευσης, στὸ ὁποῖο ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ἐφαρμόζει τὶς τεχνοκρατικὲς ἢ ἰδεολογικὲς ἀντιλήψεις της. Μὲ τὴν τρέχουσα μεταρρύθμιση ὅσες ἔχουν γίνει μεταπολιτευτικά, μέσα σὲ σαράντα περίπου χρόνια, ξεπερνοῦν τὶς δεκαπέντε. Δηλαδὴ ἀνὰ περίπου τρία χρόνια καὶ μία μεταρρύθμιση…
.           Ὁ Ὑπουργὸς κ. Ἄρ. Μπαλτὰς εἶναι πολυγραφότατος. Στὸ διάβα τῶν ἐτῶν ἔχει γράψει πολλὰ ἰδεολογικὰ κείμενα καὶ ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀρκετὰ βιβλία του. Μέσα στὸ περίπλοκο τῶν κειμένων ξεχωρίζουν οἱ φιλόσοφοι καὶ διανοούμενοι ποὺ ἐκτιμᾶ, ὅπως τοὺς Σπινόζα, Νίτσε, Φρόϊντ, Λακάν, Ἀλτουσέρ, Ντεριντά, Πουλαντζᾶς, Σνίντ, Χάμπερμας, Ἐλεφάντη κ.ἄ. Ἐπίσης ὡς πρὸς τὴν εἰσαγωγικὴ διδασκαλία τῆς φιλοσοφίας, ποὺ δείχνει καὶ τὴν ἐν γένει ἄποψή του γιὰ τὴ διδασκαλία, ἡ φιλοσοφία ποὺ προσπαθεῖ νὰ τὸν συγκροτεῖ τοῦ ὑπαγορεύει περίπου τὰ παρακάτω:
.             «Πρῶτον ἡ τυπολατρία καὶ ὁ ὑπερβολικὸς σεβασμὸς στὶς αὐθεντίες εἶναι ἐν γένει πράγματα λίαν ἀνθυγιεινά. Τὸ βασικὸ σύνθημα τοῦ Διαφωτισμοῦ “Τολμῆστε νὰ σκεφθεῖτε γιὰ λογαριασμό σας”, σύνθημα ποὺ ἐπανέλαβε καὶ ὁ Πρόεδρος Μάο (τὸν ὁποῖο πολλοὶ κακῶς, κάκιστα, ἔχουν ξεχάσει), εἶναι ἐν προκειμένῳ ὅ,τι καλύτερο. Νὰ διευκρινίσω, ὡστόσο, ὅτι ἡ ἁπλὴ λέξη “σκέψη” ἔχει ἐδῶ ἰδιαίτερο βάρος. Τὸ νὰ ξεφουρνίζει ὁ καθένας ὅ,τι τοῦ ἔρχεται στὸ κεφάλι γιατί, λέει, “τόλμησε νὰ σκεφτεῖ γιὰ λογαριασμό του”, δὲν καλύπτεται καθόλου ἀπὸ τὸ μεγάλο σύνθημα τοῦ Διαφωτισμοῦ (καὶ τοῦ Προέδρου Μάο). Σκέψη χωρὶς αὐστηρὴ πειθαρχία δὲν νοεῖται, καὶ ὅσα ἰσχυρίζονται συναφῶς διάφοροι θιασῶτες τῆς ἀντιαυταρχικῆς ἐκπαίδευσης εἶναι ἁπλῶς ὀδοντόκρεμες».
.             Τὸ κείμενο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο τὸ ἀπόσπασμα, εἶναι τοῦ 1997 καὶ προκαλεῖ ἀνατριχίλα ἡ ἐκτίμηση ποὺ τρέφει ὁ κ. Μπαλτὰς στὸν «Πρόεδρο Μάο». Ἡ παραίνεση τοῦ κινέζου ἡγέτη « τολμῆστε νὰ σκεφθεῖτε γιὰ λογαριασμό σας» ἦταν πρὸς τοὺς Ἐρυθροφρουροὺς καὶ ἦταν σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν αὐστηρὴ πειθαρχία στὴ σκέψη, τὴ βία σὲ βάρος διανοουμένων ἀλλὰ καὶ ἁπλῶν ἀνθρώπων, τὶς καταστροφὲς σὲ ἱστορικὰ μνημεῖα, τὴν ἀπαγόρευση ἀνάγνωσης συγγραφέων, ὅπως τοῦ Σαίξπηρ καὶ τοῦ Γκαῖτε καὶ ἀκούσματος μουσικῆς τοῦ Μπάχ, τοῦ Σοστακόβιτς καὶ ἄλλων. Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ σκέψη τοῦ Μάο εἶχε γοητεύσει τὸν Ἀλτουσὲρ καὶ γενικὰ μερίδα τῆς Ἀριστερᾶς πιστεύει ὅτι ἡ Μεγάλη Προλεταριακὴ Πολιτιστικὴ Ἐπανάσταση «ἦταν μία γνήσια πολιτικὴ ἐπανάσταση ἐνάντια στὴ γραφειοκρατία» καὶ λειτουργοῦσε στὰ πρότυπά της κομμούνας τοῦ Παρισιοῦ.
.          Ἡ τρέχουσα μεταρρύθμιση στὰ Πανεπιστήμια καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἔντονη παρουσία τῶν συνδικαλιστῶν τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος στὴ διοίκησή τους ἔχει μία μυρωδιὰ ἀπὸ τὴ Μαοϊκὴ Πολιτιστικὴ Ἐπανάσταση. Ὅμως ἡ ἐξέλιξη καὶ τὸ τέλος τῆς Ἐπανάστασης αὐτῆς θάπρεπε νὰ εἶχε προβληματίσει ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντας τουλάχιστον αὐτοὺς ποὺ δὲν εἶναι τυφλὰ ὀπαδοί, γιὰ τοὺς ὁποίους σημειώνεται ὅτι ὁ κ. Μπαλτὰς ἔχει τὴν ἄποψη ὅτι «ἀποτελοῦν ἰδιαίτατα βαρετὸ εἶδος ἀνθρώπων καὶ συνιστοῦν ἕνα ἐπαχθέστατο φορτίο ποὺ μειώνει τὴ δύναμη καὶ ἐμποδίζει τὴν ἐλευθερία». Στὰ ὅσα συμβαίνουν σήμερα σὲ βάρος μαθητῶν καὶ σπουδαστῶν χρειάζεται νὰ ὑπάρξει ἀντίδραση, μὲ βάση τὴν ὑπόμνηση ὅτι εἶναι ἀρνητικὸ γιὰ τὴν κοινωνία νὰ ὑπάρχουν ἐμμονὲς στὴν ἐφαρμογὴ ἀποτυχημένων ἐκπαιδευτικῶν, ἰδεολογικῶν, πολιτικῶν καὶ πολιτισμικῶν μοντέλων.-

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: