Η ΚΡΙΣΗ «ΚΑΝΕΙ» ΙΕΡΕΙΣ

κρίση «κάνει» τος νέους λληνες παπάδες

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ
ἐφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 29.03.15

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὅταν ἡ Νέα Ἐποχὴ ἀποφασίσει νὰ πεῖ καὶ κάτι «ὑπὲρ» τῆς Ἐκκλησίας, προβάλλει τὸ «κοινωνικό Της ἔργο». Φυσικό. Ὁ Κόσμος δὲν μπορεῖ καὶ δὲν θὰ καταλάβει ποτὲ τὴν Ἐκκλησία. Καὶ συνεπῶς δὲν θὰ καταλάβει (ἢ δὲν θὰ ΘΕΛΗΣΕΙ νὰ καταλάβει) ὅτι ἡ Ἱερωσύνη δὲν εἶναι «κοινωνικὴ» ὑπηρεσία ἢ συνεργεῖο διανομῆς συσσιτίου. «Προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον· οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις» (Πράξ. ϛ´ 1-7). Δὲν θὰ καταλάβει ποτὲ ὅτι ἡ ΠΡΩΤΗ καὶ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ “δουλειὰ” τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ κηρύσσει τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου, νὰ ποιεῖ τὴν Ἀνάμνηση τοῦ Πάθους καὶ τῆς Ἀναστάσεώς του, νὰ διεγείρει τοὺς ἀνθρώπους σὲ μιὰ εἰρηνικὴ -πνευματικὴ ἐπανάσταση κατὰ τῆς Ἁμαρτίας καὶ νὰ καλεῖ ὅλους νὰ συμμετάσχουν στὸ Δεῖπνο τῆς Βασιλείας.
.               Αὐτὰ δὲν ἐνδιαφέρουν τὸν Κόσμο. Ἆραγε κάτι παρόμοιο δὲν ἐννοεῖται στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα; «ἤρξατο αὐτοῖς λέ­­γειν τὰ μέλ­­­λοντα αὐτῷ συμβαίνειν, ὅτι ἰδοὺ ἀ­­να­βαί­νομεν εἰς ῾Ιεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ­που παραδοθήσεται τοῖς ­ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ ­κατακρινοῦσιν αὐ­­­τὸν ­θανά­τῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ­ἔθνεσι, καὶ ἐ­μπαί­ξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμ­πτύσουσιν αὐ­­τῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡ­μέ­ρᾳ ἀναστή­σεται. Καὶ ­προσπορεύον­ται αὐτῷ ᾿Ιά­κωβος καὶ ᾿Ιωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου ­λέγοντες· δι­δάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετε ποι­ῆ­σαί με ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡ­­­­­­­­­­­μῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου.» (Μάρκ. ι´ 32-45) 

.                     Τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς ἐκκλησίας τὰ τελευταῖα χρόνια ἀποτέλεσε κίνητρο, ὥστε νέοι νὰ θέλουν νὰ τὴν ὑπηρετήσουν ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ἱερέα.
.                     «Ἀπαιτεῖται ἀφοσίωση. Εἶναι ἀπόφαση ζωῆς νὰ γίνεις ἱερέας. Δὲν σὲ παίρνει νὰ γυρίσεις πίσω», ἐξομολογεῖται στὴν «Κ», ὁ 34χρονος Νικόλαος Σαμόλης. Εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ τμήματος Διοίκησης Ἐπιχειρήσεων τοῦ ΤΕΙ Ἀθήνας, σήμερα ἐργάζεται στὸν χῶρο ἑστίασης σὲ νοσοκομεῖο τῆς πρωτεύουσας καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια ἀκολούθησε τὴν «Κλήση τοῦ Θεοῦ», ὅπως ἀναφέρει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, γιὰ νὰ γίνει ἱερέας. «Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων» ἦταν τὸ μήνυμα τοῦ Κυρίου. «Ἡ Ἐκκλησία μας, συνεχίζοντας αὐτὴ τὴν παράδοση, καλεῖ τὰ τέκνα Της “ἐκ τοῦ κόσμου” γιὰ νὰ διακονήσουν τὸ ἱερὸ θυσιαστήριο. Τὸ κάλεσμα τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ ἡ “Κλήση”, τιμᾶ ἰδιαίτερα τοὺς προσερχομένους στὴν Ἱερωσύνη, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς Πατέρας ἐπιλέγει, “καλεῖ” ἀνάμεσα σὲ χιλιάδες νέους», λέει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Καὶ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ μία θέση ἱερέα ἔχει αὐξηθεῖ κατακόρυφα τὰ τελευταῖα χρόνια. «Ὁ ἀριθμὸς τῶν αἰτήσεων ἔχει ὑπερτριπλασιαστεῖ μέσα σὲ μία τριετία», ἀνέφερε στὴν «Κ» ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατὴρ Συμεὼν Βολιώτης.
.                     Εἰδικότερα, ἐνῶ πρὸ τριετίας οἱ αἰτήσεις γιὰ τὸ Ἐργαστήριο Ὑποστήριξης Ὑποψηφίων Κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἦταν περίπου δεκαπέντε, φέτος ξεπέρασαν τὶς πενήντα. Ἡ σημαντικὴ αὔξηση ἀποδίδεται στὸν πολλαπλὸ ρόλο ποὺ διαδραματίζει ἡ Ἐκκλησία στὴν ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς κρίσης ἀλλὰ καὶ τῶν προσωπικῶν προβλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζουν πολλοὶ ἄνθρωποι. «Μὲ ἐνδιαφέρει πολὺ τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ ἤθελα νὰ γίνω κληρικὸς σὲ νοσοκομεῖο γιὰ νὰ προσφέρω στήριξη στοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὴ χρειάζονται. Κάνω τὴν προσευχή μου γι’ αὐτὸ καὶ ὅ,τι ἀποφασίσει ὁ Θεὸς», τονίζει ὁ κ. Σαμόλης.
.                     Σύμφωνα μὲ τὸν πατέρα Συμεών, μπορεῖ οἱ τέσσερις Ἐκκλησιαστικὲς Ἀκαδημίες τῆς Ἑλλάδας νὰ εἶναι φυτώρια γιὰ τοὺς μελλοντικοὺς ἱερεῖς, ὅμως ἡ φοίτηση σὲ αὐτὲς δὲν εἶναι προϋπόθεση. Ἱερεῖς μποροῦν νὰ γίνουν ὅλοι οἱ κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης ἀρκεῖ νὰ πληροῦν ὁρισμένες ποιοτικὲς προϋποθέσεις. «Ἀπαιτεῖται περίοδος γνωριμίας καὶ δοκιμασίας τοῦ νέου ὑποψηφίου καὶ ἡ συμμαρτυρία-πρόταση τοῦ πνευματικοῦ, τὸν ὁποῖο ἐπιλέγει ὁ ἴδιος ὁ ὑποψήφιος ἀπὸ τὶς χιλιάδες ποὺ ἔχουν τὸ λειτούργημα τῆς πνευματικῆς πατρότητας», ὅπως λέει ὁ πατέρας Συμεών. Ἕνα «φίλτρο» γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ τὴν κατάρτιση τῶν ὑποψηφίων ἱερέων εἶναι τὸ Ἐργαστήριο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπου ἡ φοίτηση εἶναι τριετής, δωρεάν, καὶ ὅπου οἱ μαθητευόμενοι λαμβάνουν θεωρητικὴ κατάρτιση, κάνουν πρακτικὰ μαθήματα σχετικὰ μὲ τὸ ἱερατικὸ λειτούργημα, ἐνῶ πραγματοποιοῦν πρακτικὴ ἄσκηση σὲ χώρους ποιμαντικῆς διακονίας, ὅπως εἶναι τὰ συσσίτια, τὰ νοσοκομεῖα, οἱ χῶροι φιλοξενίας ἀστέγων, οἱ φυλακές. Ἀνάλογα σεμινάρια διοργανώνονται σὲ μητροπόλεις ἀνὰ τὴ χώρα. «Μετὰ τὴ μαθητεία, καὶ ἐφ᾽ ὅσον συντρέχουν οἱ ἄλλες προϋποθέσεις νόμου καὶ ἱερῶν κανόνων, μπορεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος νὰ χειροτονηθεῖ ἱερέας», παρατηρεῖ ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
.                     Οἱ σπουδὲς στὸ Ἐργαστήριο εἶναι τριετεῖς, ὅμως ἐὰν ἕνας ὑποψήφιος θεωρηθεῖ ἕτοιμος μπορεῖ νὰ χειροτονηθεῖ νωρίτερα. Πρὸ ἡμερῶν χειροτονήθηκε διάκονος στὰ Βριλήσσια ὁ 38χρονος Πελοπίδας Βουρνᾶς, τὸ πρῶτο πτυχίο τοῦ ὁποίου ἦταν Ἠλεκτρολογίας καὶ τώρα σπουδάζει στὴ Θεολογικὴ Ἀθηνῶν. «Ἀπὸ 12 χρόνων, ὅταν πρωτοπῆγα στὸ κατηχητικό, μοῦ ἄρεσε ὁ χῶρος τῆς ἐκκλησίας, ἡ ἐνασχόληση μὲ τὰ τοῦ Θεοῦ, νὰ βοηθᾶς συνανθρώπους». Σήμερα, ὁ κ. Βουρνᾶς ἐργάζεται στὸν ἰδιωτικὸ τομέα, καθὼς –λόγῳ τῆς δημοσιονομικῆς λιτότητας- διορισμοὶ ἱερέων δὲν γίνονται, παρότι ὑπάρχουν περὶ τὶς 500 ἐφημεριακὲς θέσεις κενὲς σὲ ὅλη τὴ χώρα, ἐνῶ ὑπάρχουν περίπου 10.000 κληρικοί. Μάλιστα, πολλοὶ χειροτονημένοι προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους ἀφιλοκερδῶς. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, πάντως, ἀπευθυνομένη στοὺς νέους ἱερεῖς καὶ τοὺς ὑποψηφίους ἀναφέρει ὅτι «ἐπιθυμοῦμε τὸ ἱερὸ θυσιαστήριο νὰ σᾶς μαγνητίζει, ἕως ὅτου φθάσει ἡ εὐλογημένη ἡμέρα, ὅπου τὸ χέρι τοῦ Ἐπισκόπου θὰ σᾶς ὁδηγήσει στὸ “ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος”».

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: