6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-3 « Ἡ ταύτιση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀριθμὸ ποὺ θὰ τὸν ὑποχρεώνει νὰ ἀφήνει τὰ ἠλεκτρονικά του ἴχνη θελημένα ἢ ἀθέλητα σὲ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, ὁπότε ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι “διάφανη” σὲ ἐξευτελιστικὸ βαθμό, εἶναι τὸ πρόβλημα».

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ
στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)
καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Γ´)

Μέρος Α´: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

Μέρος Β´ 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

5. ΔΙΕΘΝΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (βλ. ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ κλπ)

 .           Ἕνα ἐρώτημα ποὺ προκύπτει εἶναι κατὰ πόσον τὰ ἀνωτέρω ἀποτελοῦν μόνο δικούς μας φόβους ἢ ἔχουν διατυπωθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλους λαούς. Βεβαίως, ἑκατομμύρια ἄνθρωποι στὸν κόσμο ἀντιλαμβάνονται αὐτὸν τὸν κίνδυνο καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀποτρέψουν τὴν ὑλοποίηση αὐτῶν τῶν σεναρίων. Πιὸ χαρακτηριστικὴ ἀπὸ ὅλες εἶναι ἡ περίπτωση τῆς Ἀγγλίας. Δημιουργήθηκε ἀπὸ Ἄγγλους πολίτες ἡ ὀργάνωση NO2ID (no2id.net) ἡ ὁποία συστηματικὰ πολέμησε τὴν εἰσαγωγὴ τῆς Ἀγγλικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Στὴν προκειμένη περίπτωση, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ BBC, πρὸς τὸ τέλος τοῦ 2009 15.000 κάτοικοι τοῦ Manchester εἶχαν προμηθευτεῖ τὴν Ἀγγλικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη πληρώνοντας 30 λίρες ὁ καθένας γιὰ νὰ τὴν προμηθευτοῦν. Ἡ νέα ὅμως Ἀγγλικὴ Κυβέρνηση, ὅταν ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία στὶς ἀρχὲς τοῦ 2010, κατήργησε ὅλο αὐτὸ τὸ πρόγραμμα ἔκδοσης ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, καὶ ὑποσχέθηκε νὰ καταστρέψει καὶ τὶς βάσεις δεδομένων ποὺ εἶχαν στὸ μεταξὺ δημιουργηθεῖ. Μικρὴ λεπτομέρεια, ὅσοι πλήρωσαν τὶς 30 λίρες γιὰ τὴν ταυτότητα, μὲ εἰδικὴ πρόβλεψη τοῦ νόμου ποὺ καταργεῖ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, δὲν ἀποζημιώνονται γιὰ τὰ χρήματα ποὺ ἔδωσαν.
.           Στὴν Γερμανία ἐπίσης, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ εἰδησεογραφικὸ πρακτορεῖο REUTERS, ἀπὸ τὴν 1/11/2010 ἔχει εἰσαχθεῖ στὴν ζωὴ τῶν Γερμανῶν ἡ Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ὅμως ἡ ἔλευσή της προκάλεσε ἀνησυχία στοὺς Γερμανοὺς πολίτες, γιατί τοὺς ξυπνάει μνῆμες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν παρακολουθήσεων τῆς Στάζι καὶ τῆς Γκεστάπο. Ὡς ἀποτέλεσμα αὐξήθηκε σημαντικὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν Γερμανῶν πολιτῶν ποὺ ἔσπευσαν νὰ προμηθευτοῦν τὴν παλαιοῦ τύπου ταυτότητα πρὶν ἔρθει ἡ 1/11/2010.
.           Σύμφωνα μὲ μία μελέτη τῆς DEUTSCHE BANK, Σεπτέμβριος 2010, ἡ μοναδικὴ χώρα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ποὺ τὸ 90% τῶν πολιτῶν τῆς χρησιμοποιεῖ ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες εἶναι ἡ νεοφώτιστη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Ἐσθονία, μία χώρα 1,3 ἐκ. πολιτῶν. Σημαντικὴ εἶναι ἡ χρήση της στὴν Ἱσπανία (40% τοῦ πληθυσμοῦ), Βέλγιο (30%) Σουηδία (28%). Πολὺ χαμηλὰ ποσοστὰ συναντᾶμε στὴν Λιθουανία (12%) καὶ Πορτογαλία (12%). Ἡ Φιλανδία ἔχει περίπου 5% καὶ ἡ Ἰταλία 2%. Ἐπίσης σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια μελέτη πληροφορούμαστε ὅτι στὶς περισσότερες χῶρες ἡ χρήση τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας εἶναι προαιρετική: Αὐστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Λιθουανία, Σουηδία καὶ Ἰταλία.

6. ΑΓΝΩΣΤΟ, ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝ ΜΕΣῼ ΒΑΘΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

.           Δὲν γνωρίζουμε πόσο θὰ κοστίσει αὐτὴ ἡ διαδικασία. Δὲν ὑπάρχει σαφὴς προϋπολογισμός. Καὶ νὰ ὑπάρξει σίγουρα θὰ ἀνατραπεῖ, ὅπως γίνεται σὲ κάθε δημόσιο ἔργο. Αὐτὸ ἦταν καὶ ἕνα βασικὸ ἐπιχείρημα τῶν Ἄγγλων ἐνάντια στὴν Ἀγγλικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἡ ὁποία καὶ τελικῶς ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὴν νέα Κυβέρνηση τῆς Ἀγγλίας. Θὰ πρέπει σαφῶς νὰ διαχωριστεῖ τὸ κόστος τῆς ὀργάνωσης-ἀναδιοργάνωσης τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν ἀπὸ τὸ κόστος γιὰ τὴν ΚτΠ. Τὸ πρῶτο πρέπει νὰ τὸ ἀναλάβουμε ὡς κοινωνία γιὰ τὰ μακροπρόθεσμα ὀφέλη ποὺ θὰ ἀποφέρει, στὸ δεύτερο πρέπει νὰ ποῦμε ὄχι.
.           Εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ ΚτΠ μπορεῖ τελικὰ νὰ ἀποδειχθεῖ τὸ κόστος δυσθεώρητο μιᾶς καὶ θὰ ἀπαιτήσει, γιὰ τὴν ἔκδοσή της, ἐπιπλέον γραφειοκρατικὲς ἐνέργειες τόσο τοῦ Δημοσίου ὅσο καὶ τὸ Ἰδιωτικοῦ Τομέα. Δὲν πρέπει νὰ παραλείπουμε καὶ τὸ σημαντικὸ κόστος ἐνοποίησης τῶν 5 -μέχρι στιγμῆς- ἐξαγγελθέντων καρτῶν (Ἀγορῶν, Ἐργαζομένου, Δημότη, Ὑγείας-ἀπὸ τὴν ΝΔ- καὶ Πολίτη) σὲ μία (Κάρτα τοῦ Πολίτη). Θὰ προστεθεῖ δηλ καὶ ἡ ἀπίστευτα κοστοβόρα καὶ γραφειοκρατικὴ διαδικασία τῆς ἐνοποίησης τῶν Καρτῶν.

 Συμπέρασμα: Πολλοὶ συνάνθρωποί μας, ἐγείρουν τὴν ἑξῆς ἐρώτηση: «Μὰ καὶ σήμερα ἐὰν θέλουν μὲ παρακολουθοῦν, μὲ διάφορες ἐφαρμογὲς ποὺ χρησιμοποιῶ στὴν ζωή μου (βλ κινητὸ τηλέφωνο, ἠλεκτρονικὰ διόδια, κάρτα εἰσόδου σὲ κτίρια, πιστωτική, χρεωστικὴ κάρτα, ἠλεκτρονικὲς ἀγορὲς μέσῳ internet κ.ο.κ), δὲν καταλαβαίνω γιατί εἰδικὰ στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη πρέπει νὰ πῶ ὄχι, ἐνόσω χρησιμοποιῶ ὅλες τὶς ἄλλες συσκευές. Ἐγὼ ἔχω καθαρὴ καὶ διάφανη ζωή, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν καὶ ποιοὶ μὲ παρακολουθοῦν.»

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή:

– Μπορεῖ κάποιος νὰ κυκλοφορήσει χωρὶς τὴν ταυτότητά του;
– ΟΧΙ.
– Θὰ μπορεῖ νὰ κυκλοφορήσει χωρὶς τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη;
– ΟΧΙ.
– Μπορεῖ ὅμως νὰ κυκλοφορήσει χωρὶς τὸ κινητό του;
– ΝΑΙ.
– Μπορεῖ ἐὰν θέλει νὰ κάνει ἀγορὲς μὲ μετρητά;
– ΝΑΙ.
– Μπορεῖ ἐὰν θέλει νὰ πληρώνει διόδια ἀντὶ νὰ ἔχει τὴν ἠλεκτρονικὴ συσκευὴ πληρωμῆς διοδίων; ΝΑΙ.

.           δεσμευτικότητα, ποχρεωτικότητα, ταύτιση τς Κάρτας το Πολίτη μ τν νθρωπο, ναγωγ το νθρώπου σ ριθμ πο θ τν ποχρεώνει ν φήνει τ λεκτρονικά του χνη θελημένα θέλητα σ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, πότε λη ζω το νθρώπου θ εναι «διάφανη» σ ξευτελιστικ βαθμό, εναι τ πρόβλημαΤὸ κινητὸ ἐὰν θέλω τὸ πετάω καὶ ἀπελευθερώνομαι, τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη μπορῶ νὰ τὴν πετάξω; ΟΧΙ.
.           Ἐπειδὴ μουσκέψαμε ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ βροχὴ καὶ καταιγίδα, πρέπει νὰ πέσουμε στὴν θάλασσα καὶ νὰ πνιγοῦμε, εἶναι δηλαδὴ μάταιη κάθε περαιτέρω ἀντίσταση;
.           Καιρὸς εἶναι νὰ ξυπνήσουν οἱ ὀνειροπόλοι τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς γιὰ νὰ μὴν κληροδοτήσουμε στὰ παιδιά μας μία ἐφιαλτικὴ ψηφιακὴ ἐποχή.

ΠΗΓΗ: (tideon, ἀπὸ ID-ont)

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: