6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)
καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Α´) 

1. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

.                       Τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ΚτΠ εἶναι ὅτι θὰ δοθεῖ ὁριστικὴ λύση στὰ προβλήματα τῆς «καθημερινότητας τοῦ πολίτη», στὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει, ὅταν προσπαθεῖ νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἀπὸ τὶς Δημόσιες Ὑπηρεσίες.

Ἐὰν βεβαίως τὸ μέτρο τῆς εἰσαγωγῆς τῆς ΚτΠ ὁδηγήσει καὶ στὴν ὀργάνωση τοῦ Δημοσίου, αὐτὰ εἶναι δύο διαφορετικὰ πράγματα. Ἡ ὀργάνωση τοῦ Δημοσίου πρέπει νὰ γίνει ἀσχέτως μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ΚτΠ. Δὲν εἶναι προϋπόθεση τῆς ὀργάνωσης τοῦ Δημοσίου ἡ ΚτΠ, οὔτε πρέπει νὰ γίνει μὲ δικαιολογία τὴν ΚτΠ. Πρέπει νὰ γίνει οὕτως ἢ ἄλλως. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, γιατί ἐνῶ δὲν λύνει ἡ ΚτΠ προβλήματα μὲ τὴν εἰσαγωγή της, ἀντίθετα φέρνει πολλὰ προβλήματα μὲ τὴν εἰσαγωγή της, ὅπως θὰ δοῦμε κατωτέρω.
Πιὸ συγκεκριμένα: Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς πρώτης δημόσιας διαβούλευσης ἀναμένεται νὰ περιέχει ἐμφανῶς ἐπάνω της τὰ βασικὰ στοιχεῖα ταυτοποίησης τοῦ κατόχου της: «Δὲν ἀποτελεῖ ἐπιλογή μας ἡ φόρτωση πληθώρας στοιχείων στὸ ἐσωτερικο τῆς Κάρτας. Ἀντίθετα, σχεδιαστικό μας στόχο ἀποτελεῖ ἡ ἀνάπτυξη μίας Κάρτας, ἡ ὁποία θὰ περιέχει τὰ ἐλάχιστα ἀπαιτούμενα στοιχεῖα» (opengov.gr/ypes/?p=863).
.             Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ ΚτΠ δὲν προσφέρει τίποτα περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας. Στὴν προσπάθειά του νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἕνας πολίτης, ὅταν βρίσκεται σὲ μία ὑπηρεσία ἔχει 2 βασικὰ προβλήματα:

  1. ταυτοποίηση τοῦ πολίτη

Μὲ τὴν ταυτότητά του ἢ ἄλλο ἔγγραφο ἀποδεικτικὸ αὐτῆς

  1. ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη, ἀφοῦ ταυτοποιηθεῖ

Μὲ τὴν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ὑπηρεσίας καὶ τὴν ὀρθολογικότερη διαχείριση τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Δημοσίου

 .             Ἡ ΚτΠ μπορεῖ νὰ διευκολύνει τὸ 1ο, στὸ 2ο ὅμως δὲν προσφέρει καμία βοήθεια. Παραδείγματα:

α. Χορήγηση πιστοποιητικοῦ οἰκογενειακῆς κατάστασης ἀπὸ μηχανογραφημένο Δημοτικὸ Κατάστημα:
.             Σήμερα, ἐὰν δὲν ὑπάρχει οὐρά, ἡ ταυτοποίηση μὲ τὴν ἐπίδειξη τοῦ ὑφιστάμενου δελτίου ταυτότητας δὲν ξεπερνᾶ τὰ 3-5 δευτερόλεπτα. Ἡ ἐκτύπωση τοῦ ἐγγράφου καὶ ἡ ὑπογραφή του δὲν ξεπερνᾶ ἐπίσης τὸ 1-2 λεπτά. Συνολικὸς χρόνος παραμονῆς στὸ κατάστημα: 2 λεπτά. Πόσο πιὸ σύντομα θὰ ἐκδοθεῖ τὸ πιστοποιητικὸ μὲ τὴν ΚτΠ;

β. Χορήγηση Οἰκοδομικῆς Ἄδειας ἀπὸ τὴν Πολεοδομία: Μὲ τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας ἡ ταυτοποίηση τοῦ προσώπου γίνεται σὲ μηδενικὸ χρόνο. Ἀξιολόγηση καὶ ἔκδοση οἰκοδομικῆς ἄδειας; Μέρες ἢ καὶ μῆνες. Ἐὰν δὲν ἔχει περισσότερο προσωπικὸ καὶ καλύτερη ὀργάνωση ἡ Πολεοδομία πῶς θὰ βοηθήσει ἡ ΚτΠ;

γ. Ἔκδοση ἄδειας ὁδήγησης ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν: Ταυτοποίηση σὲ μηδενικὸ χρόνο. Ἔκδοση ἀδείας μέσα σὲ μερικὲς ἡμέρες. Ἡ ΚτΠ δὲν μπορεῖ νὰ βάλει τοὺς ἐργαζόμενους νὰ δουλέψουν πιὸ γρήγορα …

δ. Ἐξυπηρέτηση ἀπὸ τὴν ἐφορία. Στὶς συναλλαγές του μὲ τὴν ἐφορία ὁ πολίτης δὲν ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ταυτοποίησης. Ταυτοποιεῖται ἀμέσως, εἰδικὰ ὅταν χρωστάει χρήματα. Τὸ πρόβλημά του εἶναι ἡ πληθώρα τῶν ἐγγράφων καὶ τῶν ὑπογραφῶν ἐσωτερικὰ ποὺ πρέπει νὰ διακινήσει προκειμένου νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐργασία του. Στὴν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ἐφορίας λοιπὸν καὶ στὴν ἁπλούστευση τῶν διαδικασιῶν της δὲν προσφέρει τίποτα ἕνα νέο ἔγγραφο ταυτοποίησης (ΚτΠ).

.               Μπορεῖτε καὶ μόνοι σας νὰ σκεφθεῖτε ἀνάλογες προσωπικές σας περιπτώσεις καὶ νὰ δεῖτε ὅτι ἡ ταυτοποίηση τοῦ προσώπου ποὺ θὰ γίνεται μέσῳ τῆς ΚτΠ, ἀντὶ τοῦ σημερινοῦ Δελτίου Ταυτότητας δὲν εἶναι τὸ πρόβλημα ποὺ πρέπει νὰ λυθεῖ μὲ τὸ Δημόσιο, ἀλλὰ ἡ ὀργάνωση τοῦ ἴδιου τοῦ Δημοσίου.
.               Ἡ εἰσαγωγὴ λοιπὸν τῆς ΚτΠ ἀπὸ μόνη της δὲν προσφέρει τίποτα. Δὲν πρόκειται νὰ διευκολύνει τὴν ἐπικοινωνία τοῦ πολίτη μὲ τὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, ἐὰν δὲν συνδυαστεῖ μὲ τὴν ὀργάνωση τῶν ὑπηρεσιῶν. Ὅταν ὅμως ὁ πολίτης βρεθεῖ μπροστὰ σὲ ὀργανωμένες ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, τότε τοῦ εἶναι ἄχρηστη ἡ ΚτΠ μιᾶς καὶ θὰ μπορεῖ νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἄνετα μὲ τὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας.
Στὸ πλαίσιο τῶν ἀνωτέρω, γιατί νὰ εἰσαχθεῖ στὴ ζωή μας ἡ ΚτΠ, ἡ ὁποία θὰ φέρει πλινθίο (τσιπάκι) καὶ νὰ μὴν παραμείνουμε στὸ ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας; Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ πλινθίου ἐγκυμονεῖ περισσότερους κινδύνους ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ λύσει.

2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

.               Γιὰ νὰ λειτουργήσει ἡ ΚτΠ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δημιουργηθεῖ ἡ κατάλληλη ὑποδομή: Κάρτες μὲ ἢ χωρὶς πλινθία (τσιπάκια), ἀναγνῶστες καρτῶν, Ἠλεκτρονικοὶ Ὑπολογιστὲς μὲ καταχωρημένα σὲ αὐτοὺς τὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν, ἐφαρμογὲς Η/Ὑ ποὺ νὰ λειτουργοῦν μὲ τὴν ΚτΠ, δίκτυα διασύνδεσης τῶν ὑπολογιστῶν, ὑπάλληλοι-χρῆστες κατάλληλα ἐκπαιδευμένοι, συνεργεῖα συντήρησης καὶ ἀποκατάστασης βλαβῶν, ἐπιτελεῖα ἀναβάθμισης καὶ βελτίωσης ἐφαρμογῶν, Διευθυντές, Προϊστάμενοι καὶ ἄλλοι «ἐπιβλέποντες» μὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα πρόσβασης κλπ, κλπ. Ὅλο αὐτὸ τὸ πλαίσιο λειτουργίας θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ περιγράψουμε μὲ τὴν ἔκφραση «ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση».
.             Ἐπίσης σὲ μεταγενέστερο στάδιο καὶ βάσει τῶν συνθηκῶν ποὺ ἔχει ἢ θὰ ὑπογράψει ἡ χώρα μας ἀλλὰ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα πέραν τῶν Ἑλλήνων ἁρμοδίων καὶ ἄλλοι ἐκτὸς Ἑλλάδας «ἁρμόδιοι», νὰ ἔχουν πρόσβαση σὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα; (σὲ τμῆμα τους; ἤ/καὶ στὸ σύνολό τους;). Ἤδη γνωρίζουμε ὅτι ἀνταλλάσσονται στοιχεῖα μεταξὺ ΕΕ καὶ ΗΠΑ καὶ μάλιστα ὁ ὄγκος τους εἶναι πολὺ ὑψηλός. Διαβάζουμε σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου (europarl.europa.eu/news/public/story_page/019-89976-298-10-44-902-20101025STO89954-2010-25-10-2010/default_el.htm): «Μιλώντας στὴν ἀκρόαση ὁ εἰσηγητὴς τοῦ ΕΚ, Γερμανὸς εὐρωβουλευτὴς τῶν Πρασίνων Jan Philipp Albrecht, τόνισε τὴν ἀνάγκη νὰ ὑπάρξει συμφωνία καὶ δὴ τὸ συντομότερο δυνατὸ (σσ: μὲ τὶς ΗΠΑ), ἀκριβῶς λόγῳ τοῦ μεγάλου ὄγκου πληροφοριῶν ποὺ ἤδη ἀνταλλάσσουν οἱ δύο πλευρές.»
.               Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση οἱ βάσεις δεδομένων τῆς Ἑλληνικῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» θὰ εἶναι διασυνδεδεμένες μέσῳ ἑνὸς «εἰδικοῦ» ἐθνικοῦ ἀλλὰ καὶ παγκόσμιου δικτύου μὲ ἄγνωστο ἀριθμὸ κέντρων ἐπεξεργασίας καὶ διαχείρισης δεδομένων, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχουν ὑπὸ τὴν «ἐποπτεία» τους καὶ ἄλλες «Κάρτες τοῦ Πολίτη» ἄλλων χωρῶν; Μιλᾶμε δηλαδὴ γιὰ ἕνα εἶδος «εἰδικοῦ internet», στὸ ὁποῖο θὰ συμμετέχει ἄγνωστος ἀριθμὸς «πιστοποιημένων» χρηστῶν καὶ διαχειριστῶν καὶ φυσικὰ ἀκόμα …πιὸ ἄγνωστος ἀριθμὸς «πειρατῶν». Ὅλο αὐτὸ τὸ πλαίσιο λειτουργίας δὲν θὰ μπορούσαμε κατ’ ἀναλογία νὰ τὸ περιγράψουμε μὲ τὴν ἔκφραση «Παγκόσμια Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»;
.            Σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα (Ἐθνικὸ ἢ Ὑπὲρ-Ἐθνικὸ) πάντα κάποιοι θὰ ἔχουν τὸ νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στὸ φάκελό του κάθε πολίτη: Ὁ ἁπλὸς ὑπάλληλος θὰ βλέπει ἕνα τμῆμα τοῦ φακέλου τοῦ Πολίτη, κάποιοι προϊστάμενοι-διευθυντὲς θὰ ἔχουν ἀνώτερο ἐπίπεδο πρόσβασης καὶ θὰ βλέπουν μεγαλύτερα τμήματα τοῦ φακέλου τοῦ πολίτη. Κάποιοι ἄλλοι ἀνώτεροι διαχειριστὲς καθὼς καὶ εἰδικοί τῆς Πληροφορικῆς θὰ ἔχουν πρόσβαση στὸν πλήρη φάκελο τῶν πολιτῶν, προκειμένου νὰ προβαίνουν στὶς ἀπαραίτητες βελτιώσεις, ἀναβαθμίσεις, ἐπεκτάσεις τῶν βάσεων δεδομένων καὶ τῶν προγραμμάτων χρήσης.
.                 Θὰ μπορούσαμε νὰ δεχτοῦμε ὡς στοιχειωδῶς «ἀσφαλῆ» τὴν παραχώρηση αὐτῆς τῆς … ἰδιόμορφης καὶ ἀφανοῦς ἐξουσίας στοὺς διαπιστευμένους «χειριστὲς» τῶν συστημάτων διαχείρισης τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν (διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται), ἐὰν ζούσαμε σὲ μία «κοινωνία ἀγγέλων».
.               Δυστυχῶς ὅμως στὴν σημερινὴ κοινωνία -ἡ ὁποία πλέον μέσῳ τῆς ΚτΠ καὶ τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης «τακτοποιεῖται» μὲ …ἠλεκτρονικὸ τρόπο -, ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ ἀπάτη ἔχουν καταστεῖ σχεδὸν οἱ ἀπαραίτητες «πιστοποιήσεις καταλληλότητας» καὶ «καπατσοσύνης» προκειμένου κάποιος νὰ ἀνέλθει σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. ς μν γελιόμαστε, νάμεσά μας ζον νθρωποι πο ετε χουν χαλαρς ως κα νύπαρκτες θικς ντιστάσεις πο εναι εάλωτοι σ κβιασμος κα πειλς κόμα κα κάποιοι (στω λίγοι) πο εναι κτελεστικ ργανα ξωθεσμικν φανερν μυστικν ργανώσεων.
.               Ποιός λοιπὸν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει ὅτι δὲν θὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ τέτοια ἄτομα ὡς χρῆστες ἢ διαχειριστὲς σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης;
.               Φαντασθεῖτε λοιπὸν τί δυστυχία μπορεῖ νὰ προκαλέσει σὲ κάποιον κάτοχο μιᾶς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς διαχειριστές, ἂν ἐκβιασθεῖ ἢ ὑποχρεωθεῖ νὰ ἀλλοιώσει τὸ προφὶλ τοῦ κατόχου προσθέτοντας π.χ τὴν φράση «ὕποπτος τρομοκράτης».
.               Τί ν τ κάνουμε πο δν θ καθόμαστε στν ορ γι να πιστοποιητικ μία «φορολογικ νημερότητα», φο ζωή μας κα τ μέλλον μας θ κινδυνεύουν ν πᾶσα στιγμ ετε π να «λάθος» ετε π μία κακόβουλη νέργεια;
.                   Δὲν χωράει λοιπὸν καμία ἀμφιβολία ὅτι κινδυνεύουν τὰ στοιχεῖα μας ἀπὸ κακόβουλους, κακόπιστους, ἰδιοτελεῖς, κακεντρεχεῖς ἢ καὶ ἐπιρρεπεῖς στὴν δωροδοκία χρῆστες-διαχειριστὲς καὶ πλῆθος ἄλλων «ἐνδιαφερομένων». Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα:
.               Ὁ κος Falciani μὲ τὴν περίφημη λίστα καταθετῶν, ποὺ ἔκλεψε ἀπὸ τὴν HSBC Ἐλβετίας, δὲν εἶχε μία ἀπὸ τὶς ἀνώτερες δυνατότητες πρόσβασης στὴ βάση δεδομένων τῆς HSBC; Ἡ HSBC δὲν εἶχε υἱοθετήσει «καλὲς πρακτικὲς ἀσφαλείας»; Προστατεύθηκε ἀπὸ αὐτὲς τὶς πρακτικές;
.           ΟΧΙ. Δὲν μπόρεσε νὰ κάνει ἀπολύτως τίποτα.
.             Τὰ στοιχεῖα ὅμως αὐτὰ ὁ κος Falciani τὰ μοσχοπουλάει τώρα πιὰ σὲ κυβερνήσεις: Ἤδη Γαλλία, Γερμανία, Ἰταλία ἔχουν ἀγοράσει αὐτὲς τὶς λίστες.
.           Ἐὰν μία διωτικ πολυεθνικ Τράπεζα δν μπόρεσε ν ποτρέψει ναν τέτοιον κίνδυνο γι τ συστήματά της, τί μς κάνει ν πιστεύουμε τι να λληνικ πουργεο θ τ καταφέρει καλύτερα; Καὶ πολὺ περισσότερο, ἐὰν πελάτες εἶναι ξένες κυβερνήσεις, τότε ὅπως βλέπουμε καὶ ἀπὸ τὴν περίπτωση τοῦ κου Falciani, μία παράνομη πώληση «μετατρέπεται» σὲ μία νόμιμη ἀγορά !!! Τὸ ἐρώτημα ποὺ προκύπτει ἐδῶ μεγαλοπρεπῶς εἶναι: «ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΦΥΛΑΞΕΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ;;;»
.                Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, ἡ συλλογὴ πολλῶν προσωπικῶν στοιχείων γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν καθημερινότητά μας εἶναι γεγονός. Ατ μως πο θ συμβε μ τν λεκτρονικ Διακυβέρνηση κα τ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ργαλεο της πο εναι «Κάρτα το Πολίτη» δν θ χει προηγούμενο. Τίποτε δν θ μείνει κρυφ π τ «μάτι το Μεγάλου δελφο». Κάθε κίνηση, κάθε συναλλαγή, κάθε γορ κα πώληση, κάθε μετακίνηση κα γενικ τιδήποτε φορ στν δημόσια κα προσωπικ ζω το πολίτη θ καταγράφεται κα θ συλλέγεται γι ν γίνει ντικείμενο πεξεργασίας. Τ φορολογικό, τ σεξουαλικό, τ πολιτικό, τ θρησκευτικό, τ ψυχολογικό, τ πολιτιστικό, τ ατρικ προφλ το καθενός μας θ εναι τ πρτο πο θ βλέπει διαβαθμισμένος διαχειριστς κα κάθε λλος πίσημος νεπίσημος «ταρος» τς «παγκόσμιας λεκτρονικς κυβέρνησης». Ἐπιπλέον ὁ διεστραμμένος «διαβαθμισμένος» διαχειριστὴς ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δικαίωμα τῆς …ἀνάγνωσης θὰ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἐπεξεργάζεται ἢ καὶ νὰ ἀλλοιώνει αὐτὸ τὸ προφὶλ προσθαφαιρώντας ψευδῆ ἢ παραποιημένα στοιχεῖα στὶς βάσεις δεδομένων.
.           Κάποιοι ἰσχυρίζονται μὲ ἀφέλεια καὶ ἄγνοια: «τί θὰ ἀλλάξει μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη μιᾶς καὶ σήμερα δὲν μᾶς φακελώνουν δεκάδες δημόσιες καὶ ἰδιωτικὲς ὑπηρεσίες;».
.               Ἡ ἀπάντηση σὲ τέτοιου εἴδους ἀφελεῖς ἢ ἐκ τοῦ πονηροῦ ἰσχυρισμοὺς εἶναι ἁπλὴ καὶ ξεκάθαρη: Ἡ ἔκταση τοῦ σημερινοῦ «φακελώματος» καὶ ἡ διαδραστικὴ λειτουργία τῶν συστημάτων εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων περιορισμένη καὶ μειωμένης ἀξίας, ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἔλεγχο καὶ τὴν διαχείριση τῶν συνταγματικὰ καὶ ἐθιμικὰ κατοχυρωμένων ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτη. Ἄλλο εἶναι π.χ νὰ ἐπιλέγουμε ἐμεῖς τί θὰ ξέρει καὶ τί δὲν θὰ ξέρει γιὰ μένα ἡ τάδε τράπεζα ἢ τὸ δείνα super market καὶ ἄλλο νὰ τροφοδοτῶ καθημερινά, μέσῳ τῆς ἀναγκαστικῆς καὶ εὐρείας χρήσης τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», μὲ χιλιάδες στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς καὶ δημόσιας ζωῆς μου τὶς γιγάντιες καὶ διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Ἄλλο δηλαδὴ νὰ ἐπιλέξεις νὰ φορᾶς μία σφιχτὴ γραβάτα καὶ ἄλλο νὰ δεχτεῖς νὰ σοῦ φορέσουν γιὰ πάντα «ἔξυπνες» ἠλεκτρονικὲς χειροπέδες.
.             Ἔτσι λοιπόν, ἕνα ἐπιχείρημα ποὺ τίθεται ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς ΚτΠ εἶναι ὅτι καὶ σήμερα γίνονται διαρροὲς δεδομένων. Λένε: «καὶ σήμερα ὁ ἐφοριακὸς δὲν ἔχει πρόσβαση στὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα; Καὶ σήμερα δὲν ἔχει πρόσβαση ὁ ὑπάλληλος τῆς πολεοδομίας στὸν φάκελο οἰκοδομικῆς ἄδειας, ἢ ὁ ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου συγκοινωνιῶν στὸν φάκελο τῆς ἄδειας ὁδήγησης ἢ ὁ στρατιωτικὸς στὸν φάκελο τῆς θητείας τοῦ πολίτη; Μήπως οἱ σημερινοὶ διαχειριστὲς αὐτῶν τῶν ΔΙΑΣΠΑΡΤΩΝ καὶ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ βάσεων δεδομένων εἶναι ἠθικοὶ ἐνῶ οἱ αὐριανοί, ποὺ σὲ πολλὲς περιπτώσεις θὰ εἶναι ἐνδεχομένως οἱ ἴδιοι, θὰ ἔχουν ἐλαστικότερες συνειδήσεις ἢ μειωμένες ἠθικὲς ἀντιστάσεις;»
.             Τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ θὰ εἶχε κάποια λογικὴ βάση ἂν συνέκρινε μεταξύ τους ὁμοειδῆ πράγματα. Ὅμως, ὅπως ἔχουμε περιγράψει προηγουμένως, ἄλλο εἶναι νὰ διαρρεύσουν π.χ οἱ πληροφορίες τοῦ συστήματος TAXIS τῆς ἐφορίας γιὰ τὴν περιουσιακή σου ἢ τὴν εἰσοδηματική σου κατάσταση, ἢ ἀκόμα καὶ οἱ καταναλωτικές σου συνήθειες, ὅπως τὶς ἔχει καταγράψει ἕνα super market μὲ τὴν συναίνεσή σου (χρήση ἐκπτωτικῆς κάρτας κλπ), καὶ λλο ν πουληθε ν «διαρρεύσει» τ πλρες προφίλ σου κα τεράστιος συγκεντρωμένος γκος πληροφοριν πο τ κατασκεύασε.
.             Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῆς σημερινῆς ἠλεκτρονικῆς καταγραφῆς κάποιων δεδομένων τοῦ πολίτη καὶ ἐκείνης ποὺ θὰ ὑπάρξει μὲ τὴν χρήση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη σὲ ἕνα περιβάλλον «Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης» εἶναι δυσθεώρητη καὶ μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ ἐκείνη ποὺ ἔχει μία σφεντόνα καὶ μία ἀτομικὴ βόμβα. Ὁ σημερινὸς λοιπὸν διαχειριστὴς τῆς βάσης δεδομένων π.χ μιᾶς ἐφορίας, μίας πολεοδομίας, ἑνὸς νοσοκομείου, μίας ἑταιρείας κινητῆς τηλεφωνίας, ἢ ἑνὸς super market, δὲν μπορεῖ νὰ διαρρεύσει καθολικὰ τὰ στοιχεῖα γιὰ ὅλους τοὺς πολίτες. Δὲν μπορεῖ ἔχει τὸ πλῆρες προφίλ, ἀλλὰ ἕνα ἐλάχιστο τμῆμα του. Δὲν μπορεῖ νὰ συνδυάσει πληροφορίες ἀπὸ διαφορετικὲς ὑπηρεσίες. Εἶναι ἀπίθανο ἕως ἀδύνατο. Πόσο δυνατν εναι μως ταν ο πληροφορίες εναι διασυνδεδεμένες π μόνες τους, ν «πακεταριστον» σ να φλασάκι κα ν σταλον που γῆς;
.             Στὸ πλαίσιο λοιπὸν τῶν ἀνωτέρω να πολ σημαντικ στοιχεο εναι ν μν ντικατασταθον λοι ο διαφορετικο κωδικο πο διαθέτουμε π ναν, δηλ τν ΑΜΚΑ. Πρέπει ἡ Ἐφορία νὰ μᾶς ταυτοποιεῖ μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸ ΑΦΜ, τὸ Ταμεῖο Ἀσφάλισης μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸν ΑΜΑ, τὸ Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν μὲ τὸ Ὀνοματεπώνυμό μας καὶ τὸν ἀριθμὸ ἀδείας διπλώματος κ.ο.κ. Δν πρέπει ν πικρατήσει ΑΜΚΑ ς νιαος μοναδικς ριθμς ταυτοποίησης. Ἔτσι καὶ διαρροὴ ἐὰν ὑπάρξει (εἴτε ἀπὸ hackers εἴτε ἀπὸ ὑπάλληλο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης) νὰ μὴν μποροῦν νὰ συνδυαστοῦν τὰ στοιχεῖα καὶ νὰ προκύψει σὲ ἄλλον Η/Ὑ τὸ πλῆρες προφὶλ τοῦ πολίτη.
.             Εναι τεράστιος κίνδυνος πο δημιουργεται μ τν νοποίηση τν Βάσεων Δεδομένων πο δη ξελίσσεται, προκειμένου ν μπορε ν λειτουργήσει ΚτΠ. Δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ συμβεῖ αὐτό, κάτω μάλιστα ἀπὸ τὴν μύτη μας καὶ χωρὶς κἂν νὰ ἔχει ψηφιστεῖ ἀκόμα οὔτε τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση» ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη. Πρέπει λοι μας ν συνειδητοποιήσουμε τν κίνδυνο κα ν ντιδράσουμε στν ντισυνταγματικ κατασκευ «πουργικν ποφάσεων», οἱ ὁποῖες δίνουν στὴν οὐσία τὸ δικαίωμα στοὺς Ὑπουργοὺς νὰ κτίζουν τμηματικὰ καὶ κατὰ «πτέρυγα» τὴ νέα ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ μέσω τῶν ποικίλων Καρτῶν ποὺ ἐξαγγέλλουν. Ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ μόνο αὐτό. Θὰ πρέπει νὰ διασφαλισθεῖ ἡ ἀποκέντρωση τῶν στοιχείων. Δηλαδή, ὅτι κάθε δημόσιος ἢ ἰδιωτικὸς φορέας θὰ διατηρεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον τὰ στοιχεῖα ποὺ τὸν ἀφοροῦν καὶ μάλιστα αὐστηρῶς ἀπόρρητα.
.             Μόνο ς φιάλτης μπορε ν χαρακτηριστε τ νδεχόμενο τς «χρήσης» τς κατάχρησης ατς τς τεράστιας ξουσίας ποὺ θὰ παρέχει ὁ γιγάντιος ὄγκος τῶν συγκεντρωμένων πληροφοριῶν καὶ δεδομένων γιὰ τὸν κάθε ἕνα πολίτη, σὲ κυβερνήσεις, ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, μεγάλα ἰδιωτικὰ συμφέροντα κλπ. Καὶ μὴν μᾶς πεῖ κάποιος ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ βρεθοῦμε ξανὰ στὴν τραγικὴ θέση νὰ βιώσουμε κάποιο πραξικόπημα ἢ μία στρατιωτικὴ ἢ πολιτικὴ χούντα (ὢ μὴ γένοιτο). Τὴ θέση μας αὐτὴ τὴ στηρίζουμε στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία δὲν ἀκολουθεῖ πάντοτε θετικὴ πορεία. Γιὰ σκεφθεῖτε πόσο «πολύτιμο» θὰ ἦταν ἕνα τέτοιο σύστημα σὲ φασιστικὰ-ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα: Χίτλερ, Στάλιν καὶ στὶς μέρες μας καθεστὼς Βόρειας Κορέας, καθεστὼς ΙΡΑΝ κ.ο.κ.
Ἔχει διατυπωθεῖ ὡς ἀξίωμα, στὰ πλαίσια τῆς κοινωνικῆς διαχείρισης τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν, ὅτι «κάθε λάθος ποὺ εἶναι δυνατὸ νὰ συμβεῖ, θὰ συμβεῖ ὁπωσδήποτε». Ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, οἱ μεγαλύτερες παγκόσμιες δυνάμεις τοῦ 20ου αἰώνα, καὶ σὲ ἐπίπεδο ὑψηλῆς τεχνολογίας καὶ διοικητικῆς ἀσφάλειας, ὑπέστησαν ὀλέθρια πυρηνικὰ ἀτυχήματα μὲ ἐκρήξεις ποὺ ἐπέφεραν τεράστιες ἀπώλειες. Γι’ αὐτὸ πολλὲς χῶρες, ἀντιπαρῆλθαν τὸν πειρασμὸ τὴν φθηνότερη, ἀλλὰ ἐπικίνδυνη λύση, καὶ ἀποφάσισαν νὰ μὴ χρησιμοποιήσουν πυρηνικὴ ἐνέργεια (ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς καὶ ἡ Ἑλλάδα). Ἡ ἀναλογία εἶναι μεταφορική, ἀλλὰ προφανής. Ἡ ὑποχρεωτικὴ συγκέντρωση ἑνιαίας ἠλεκτρονικῆς πληροφορίας γιὰ κάθε πολίτη μέσῳ τῆς ΚΠ, ἀφήνει ἀνοικτὴ τὴν πόρτα γιὰ μία ἐπίσης τρομακτικὴ ἔκρηξη ἀποδέσμευσης τῆς συγκεντρωμένης πληροφορίας: τὸν ἐπικίνδυνο τραυματισμὸ ἢ καὶ τὴν ἀπειλὴ θανάτου τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

ΠΗΓΗ: (tideon, ἀπὸ ID-ont)

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: