ΜΗΝΥΜΑΤΑ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἡ ἄρνηση τῆς ὁρκωμοσίας δὲν ἦταν προϊὸν εὐσεβείας, ἀλλὰ διακηρύξεως τῆς ἀπιστίας του».

Μηνύματα «προοδευτικότητας» ἀπὸ Μητροπολίτες

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.       Μετὰ τὴν «διαβεβαίωση στὴ συνείδησή του» τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλ. Τσίπρα ἔκπληξη προκάλεσε ὅτι τουλάχιστον δύο Μητροπολίτες ἀπεκόμισαν εὔσημα ἀπὸ τὴν ἄθεη ἰντελιγκέντσια, διότι δικαιολόγησαν τὴν πράξη του. Μάλιστα ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος, σὲ δήλωσή του τόνισε: «Τὸ νὰ ὁρκιζόμαστε στὸ Εὐαγγέλιο ποὺ εἶναι κατὰ τοῦ ὅρκου τὸ θεωρῶ ἀπαράδεκτο, γι’ αὐτὸ καὶ πολὺ καλὰ ἔκανε ὁ κ. πρωθυπουργὸς ποὺ δὲν ὁρκίστηκε καὶ μακάρι νὰ ἔρθει ἡ ὥρα νὰ σταματήσει ὁ ὅρκος. Ἂς βρεθεῖ κάτι ἄλλο».
.       Ἂν οἱ Μητροπολίτες ἔλεγαν αὐτὰ σὲ ἄλλη, οὐδέτερη, στιγμή, θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι ἐκφράζουν μίαν ἄποψη. Ὅταν ὅμως ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἔχουν μιλήσει γιὰ τὸ θέμα, ὅταν ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἤλεγξαν ὅσους ὁρκίζονται στὸ Εὐαγγέλιο, ὅταν ποτὲ δὲν ἀρνήθηκαν οἱ ἴδιοι νὰ ὁρκίσουν τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες καὶ ποτὲ δὲν ἤλεγξαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς ἄλλους Μητροπολίτες γιὰ τὸ ὅτι προσέρχονται στὶς ὁρκωμοσίες, ὅταν ποτὲ δὲν τὸ ἔθεσαν στὴν Ἱεραρχία, τότε ἡ τωρινὴ ἀναφορά τους δὲν ἔχει ποιμαντικὸ χαρακτήρα καὶ διολισθαίνει πρὸς τὴν κολακεία.
.       Ἡ κολακεία σημαίνει ὅτι ἐπιδιώκεται ἡ εὐαρέσκεια τοῦ κόσμου, ἀντίθετα ἀπὸ τὴ διδαχὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ποὺ διδάσκει πὼς ἂν ἦταν ἀρεστὸς στοὺς ἀνθρώπους, τότε δὲν θὰ ἦταν δοῦλος τοῦ Θεοῦ (Γαλ. α´ 10). Ὁ Μέγας Βασίλειος συνιστᾶ στὸν κάθε Ἐπίσκοπο νὰ νιώθει εὐθύνη γιὰ τὸ κάθε μέλος τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι νὰ κολακεύει: «Φοβερὸν τῷ προεστῶτι μὴ ἐλέγχοντι τοὺς ἁμαρτάνοντας. Διόπερ ὁ τὴν κοινὴν φροντίδα πεπιστευμένος ὡς ὀφείλων λόγον ἀποδοῦναι περὶ ἑκάστου, οὕτω διακείσθω, εἰδὼς ὅτι, ἐὰν ἐμπέσῃ εἰς ἁμαρτίαν εἷς τῶν ἀδελφῶν, μὴ προειπόντος αὐτῷ τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ, ἢ ἐμπεςὼν ἐπιμένῃ, μὴ διδαχθεὶς τὸν τρόπον τῆς διορθώσεως, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἐκζητηθήσεται, καθὼς γέγραπται. Καὶ μάλιστα, ἐὰν μὴ δι’ ἄγνοιαν παρίδῃ τι τῶν ἀρεσκόντων Θεῷ, ἀλλὰ διὰ κολακείαν συμπεριφερόμενος τοῖς ἑκάστου κακοῖς, τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐκλύσῃ» (PG 31, 984-985).
.           Ὁ κ. Τσίπρας δημοσίως δείχνει ὅτι δὲν ἀκολουθεῖ τὴ ζωὴ καὶ τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι γνωστὸ ὅτι δὲν ἔχει τελέσει γάμο, καὶ πὼς δὲν ἔχει βαφτίσει τὰ παιδιά του. Πρὸς τιμήν του δὲν δήλωσε ὅτι ἀρνεῖται νὰ ὁρκισθεῖ, ἐπειδὴ ἔτσι εἶπε ὁ Χριστός! ρνηση τς ρκωμοσίας δν ταν προϊν εσεβείας, λλ διακηρύξεως τς πιστίας του. Εναι ντιμο ν μν πράττει κάποιος κάτι πο δν πιστεύει. Οδες Χριστιανς θέλει ν μπαίζεται Θεός. Ὅμως δὲν εἶναι σύμφωνο μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἕνας Ἐπίσκοπος νὰ ἐπαινεῖ ἐνέργειες, ποὺ εἶναι προϊόντα μιᾶς ὑλιστικῆς ἰδεολογίας. Ἀποστολὴ τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι νὰ διδάσκει μὲ ἀγάπη, νὰ δείχνει τὸ σωστό, νὰ ἐμπνέει τὸ σκοπὸ τῆς ἐπίγειας ζωῆς.
.           Τὸν ὅρκο πράγματι ὁ Χριστὸς τὸν ἀπαγορεύει. Εἶναι σαφὴς ὁ λόγος του στὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία Του: «Ἔστω ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναὶ, οὐ οὐ, τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστίν». Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ εἶναι φιλαλήθης καὶ νὰ μὴν λέγει ποτὲ ψέματα, οὔτε κατὰ συνθήκην… Σὲ ἀνύποπτο χρόνο ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. Κων. Δεσποτόπουλος ἔχει ἐπιχειρηματολογήσει ὑπὲρ τῆς κατάργησης τοῦ ὅρκου στὰ Δικαστήρια. Τὸ ἴδιο θέμα εἶχε τεθεῖ καὶ ἀπὸ τὸν κ. Σταθόπουλο, ὡς ὑπουργὸ Δικαιοσύνης. Τότε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εἶχε δηλώσει ὅτι ὁ ὅρκος στὰ ὄργανα τῆς Πολιτείας δὲν εἶναι δικό Της θέμα, ἀλλὰ τοῦ ἰδίου τοῦ Κράτους. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν δικαστῶν, γιὰ τὴν περίπτωση, εἶχαν δηλώσει ὅτι ὁ ὅρκος παίζει θετικὸ ρόλο στὴν ἀπονομὴ τῆς Δικαιοσύνης καὶ τὸ θέμα ἔμεινε ἐκεῖ.
.           Ἡ ὁρκωμοσία τῶν ὀργάνων τῆς Πολιτείας θεωρεῖται μία διαβεβαίωση ἐνώπιον Θεοῦ καὶ πολιτῶν, ὅτι θὰ τηροῦν τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους. Ἡ Ἑλλάδα κατέστη ἐλεύθερη μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Ἀγάπη τῶν ἀγωνιστῶν της στὸν Θεό, στὴν Πατρίδα καὶ στὴν Ἐλευθερία. Ἡ προετοιμασία γιὰ τὸ ξεκίνημα τοῦ Ἀγώνα Του ἔγινε ἀπὸ τὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία. Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἔδιναν Ὅρκο ἐνώπιον Εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ ἢ τοῦ Εὐαγγελίου, μὲ κερὶ ἀναμμένο στὸ πλάϊ, γιὰ νὰ γίνουν μέλη της: «Ἐνώπιον τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ δικαίου καὶ πανταχοῦ παρόντος, ὁρκίζομαι αὐτοθελήτως, ὅτι θέλω μείνει πιστὸς εἰς τὴν Ἑταιρείαν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα…». Ὅλοι οἱ Ἀγωνιστές, βαθιὰ θρησκευόμενοι, ὁρκίζονταν καὶ ἐλάμβαναν παράλληλα τὴν Θεία Κοινωνία, πρὶν ἀπὸ κάθε μάχη. Ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς τὴν Πίστη τους τὸ ἔκαμαν, ὄχι ἀπὸ ἀνευλάβεια. Πικρία θὰ αἰσθάνονται γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν ἀπογόνων τους…
.           Ὑπάρχει ἡ ἔνσταση πὼς πολλοὶ πολιτικοὶ ὁρκίζονταν, ἂν καὶ γνώριζαν ὅτι θὰ καταστοῦν ἐπίορκοι, κι ἔτσι διακωμωδοῦσαν τὴν Πίστη… Ἄλλη ἔνσταση πὼς ἄλλοι κοροΐδευαν, ὅταν ὁρκίζονταν ἐνῶ ἦσαν πρακτικὰ ὑλιστὲς καὶ ἄθεοι. Ἀσφαλῶς αὐτὰ εἶναι σωστά, ἀλλὰ ντ ν παινεται θεος πο δν ρκίζεται, καλύτερα θ ταν ν πιχειρεται λεγχος κα διόρθωση το πίορκου, το μπαίζοντος τ θεῖα.
.         Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες, ποὺ ζητοῦν νὰ καταργηθεῖ ὁ ὅρκος, θὰ πρέπει νὰ ζητήσουν νὰ καταργηθοῦν καὶ οἱ διαβεβαιώσεις – ὅρκοι στὴν Ἐκκλησία. Αὐτοὶ ποὺ δίνουν οἱ ἱερεῖς ὑπογράφοντας τὴν Κανονικὴ Συμμαρτυρία, γιὰ νὰ λάβει ἕνας λαϊκὸς τὸ «μέγα τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα», οἱ λαϊκοὶ πρὶν ἀπὸ τὴν κουρά τους σὲ μοναχούς, κα κυρίως πίσκοπος πρν π τ χειροτονία του. Μν παίζουμε μ τς λέξεις. μολογία πο παγγέλλει χειροτονούμενος πίσκοπος νώπιον τν πισκόπων πο θ τν χειροτονήσουν εναι διαβεβαίωση – ρκος. Μήπως δὲν ὑπάρχουν ἐπίορκοι Ἐπίσκοποι, κληρικοὶ καὶ μοναχοί;… Κατὰ τὴν ἄποψη τῶν συγκεκριμένων Μητροπολιτῶν νὰ καταργηθοῦν λοιπὸν καὶ αὐτοί;…
.                   Νὰ βρεθεῖ κάτι ἄλλο, ἀντὶ γιὰ τὸν ὅρκο δηλώνει ὁ κ. Νεκτάριος. Τὸ ἄλλο εἶναι ἡ «διαβεβαίωση στὴ συνείδηση», ποὺ ἔδωσε ὁ κ. Τσίπρας;… Ἡ ἀναφορὰ πρὸς τὸν Θεὸ εἶναι κάτι τὸ συγκεκριμένο, ἐνῶ ἡ ἀναφορὰ στὴ συνείδηση εἶναι ἀπολύτως προσωπική, ἀόριστη καὶ συνεπῶς δὲν σημαίνει τίποτε.-

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: