«ΑΥΤΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ πολλὰ καὶ μεγάλα καὶ ΑΥΡΙΟ ΑΘΕΤΟΥΝ»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Νικηφόρου Θεοτόκη,
Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχανίου καὶ Σταυρουπόλεως
στὸ Εὐαγγέλιον τῆς Η´ Κυριακῆς
«ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ», Ἀθῆναι 1840, σελ. 223 

Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.               Ὁ Θεὸς καὶ διὰ λόγου ἐδίδαξε καὶ δι᾽ ἔργων ἐβεβαίωσεν ὅτι εἰς αὐτὸν καὶ ὄχι εἰς τοὺς ἀνθρώπους πρέπει νὰ ἐλπίζωμεν. «Μὴ πεποίθατε ἐπ᾽ ἄρχοντας ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμ. ΡΜΕ´). Σὺ δὲ ὦ ἄνθρωπε καὶ κυβέρνησιν καὶ τιμὴν καὶ πᾶν ἀγαθὸν οὐκ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ ἄρχοντος ἐλπίζεις· ὁ ἄρχων ὡς ἄνθρωπος ἐστὶ μεταβλητός· σήμερον σὲ ἀγαπᾶ καὶ σὲ προστατεύει, αὔριον σὲ μισεῖ καὶ σὲ καταδιώκει. Ὁ ἄρχων ὡς υἱὸς ἀνθρώπων σήμερον κάθεται εἰς τὴν ὑψηλὴν εἰς εὐτυχίας καθέδραν, ὅθεν κραταιῶς περιθάλπει σε· αὔριον κατακρημνίζεται εἰς βαθὺν τῆς δυστυχίας χάνδακα· ὅθεν ἡ περίθαλψις αὐτοῦ οὐδὲν ὠφελεῖ σε· ὁ ἄρχων ὡς ἄνθρωπος θνητὸς αὔριον ἀποθνήσκει, σὺ δὲ οὐ μόνον μένεις γυμνὸς τῆς προστασίας αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ μισούμενος· ἠμεῖς ἐλπίζομεν εἰς τοὺς συγγενεῖς ἢ εἰς τοὺς φίλους ἀλλὰ αὐτοὶ ἔχουσιν ἢ δύναμιν ἀπροαίρετον ἢ προαίρεσιν ἀδύνατον, ἤγουν ἢ οὐδόλως θέλουσιν κἂν δύνωνται ἢ οὐδόλως δύνανται κἂν προαιρῶνται βοηθῆσαι ἡμῖν. Αὐτοὶ σήμερα ὑπόσχονται πολλὰ καὶ μεγάλα, αὔριον ἀθετοῦσι τὴν ὑπόσχεσιν καὶ οὐκ ἐκπληροῦσι οὐδὲ πολλὰ οὐδὲ ὀλίγα. Ἡμεῖς ἐλπίζομεν ἢ εἰς τὸ ἀργύριον καὶ εἰς τὸ χρυσίον, εἰς τοὺς λίθους καὶ τὰ κειμήλια αὐτὰ δὲ σήμερον εἰσὶν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν ἡμῶν καὶ αὔριον ἢ κλέπτουσιν οἱ κλέπται ἢ ἁρπάζουσιν οἱ λησταὶ ἢ σκορπίζουσι τὰ ἐλαττώματα ἢ διαφθείρουσι τῶν συμφορῶν αἱ περιστάσεις ἢ τέλος πάντων ἀφαιρεῖ αὐτὰ ἀφ᾽ ἡμῶν ὁ θάνατος. Θέλεις, ἵνα ἡ ἐλπίς σου ἔχει βάσιν στερεὰν καὶ βέβαιαν; Εὑρὲ ἄνθρωπον δυνάμενον ποιῆσαι ὅσα θέλεις· εὑρὲ ἄνθρωπον φυλάσσοντα ἀμετάβλητον τὴν ἑαυτοῦ ὑπόσχεσιν· εὑρὲ ἄνθρωπον κατὰ φύσιν εὐεργετικὸν καὶ στήριξαν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν ἐλπίδα σου. Ἀλλὰ ποῦ ἂν εὑρεθῇ τοιοῦτος ἄνθρωπος; Ἀληθῶς τοιοῦτον ἄνθρωπον οὐχ εὑρίσκεις. Ὅμως βρίσκεις, ἐὰν θέλῃς, τὸν Θεόν· αὐτός ἐστι παντοδύναμος.

Διαφήμιση

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: