ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ; -6

ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ;

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

[ϛ´]

Ὑπὸ τοῦ Καθ. Δρ. Ἀλεξίου Π. Παναγόπουλου

Μέρος Α´: ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ; -1

Μέρος Β´: ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ; -2

Μέρος Γ´: ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ; -3

Μέρος Δ´: ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ; -4
Μέρος Ε´: 
ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ Ο ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ; -5

.           Αἰώνιο τὸ ἔργο του. Οἱ περιοδεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ἀποσκοποῦσαν στὸ νὰ ἀναχαιτιστοῦν οἱ ὁμαδικοὶ ἐξισλαμισμοὶ καὶ τὸ παιδωμάζομα καὶ ἡ ἀποτροπὴ συλλογὴ χαρεμιῶν, ποὺ πάντα γίνονταν γιὰ νὰ διασωθεῖ τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ Ὀρθοδοξία. Σήμερα ἀποροῦν κάποιοι ποὺ οἱ Τοῦρκοι δὲν ἔχουν ἀσιατικά, ἀλλὰ εὐρωπαϊκὰ χαρακτηριστικά, μετὰ ἀπὸ τόσα χαρέμια, παιδομαζώματα καὶ βιασμούς! Ἐπίσης οἱ περιοδεῖες του σκοπὸ εἶχαν νὰ ἐνισχύσουν τὴν λαϊκὴ ἑνότητα μέσα στὴν ἐθναρχικὴ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση. Ἤθελε νὰ κρατήσει καὶ νὰ μεταδώσει στὸ ὑπόδουλο γένος ἀνόθευτη καὶ ἀναλλοίωτη τὴν θρησκευτικὴ καὶ πολιτισμικὴ ταυτότητα τοῦ ἔθνους, νὰ κρατηθεῖ ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα ζωντανή, ποὺ σήμερα κινδυνεύει. Περιόδευσε ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀσχολήθηκε μὲ ὅλα σχεδὸν τὰ προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦσαν τὴν κοινωνία τῆς ἐποχῆς του. Ἐθνικοπολιτικὰ ἔδρασε καὶ σήμερα γίνεται πολὺ μὰ πάρα πολὺ ἐπίκαιρος. Στόχος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ἦταν νὰ μεγαλώσουν τὰ ἑλληνόπουλα μὲ τὴν βεβαιότητα τῆς ἐλευθερίας τοῦ «ποθούμενου» τῆς Λευτεριᾶς, ὅπως ἔλεγε συνθηματικά. Ὁ Κοσμᾶς θυσίασε τὸν ἑαυτό του γιὰ τὴν ἀναγέννηση τοῦ Ἔθνους. Ἐργάστηκε γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς Ἐπανάστασης. Τὴν διδασκαλία του αὐτὴ συνέχισε καὶ ὁ νεομάρτυρας πατριώτης Ρήγας Φεραῖος κι αὐτὸς ἀπόφοιτος τῆς Ἀθωνιάδας ποὺ ὁραματίστηκε τὴν ὀρθόδοξη διαβαλκανικὴ συνομοσπονδία Ἑλλήνων, Ρώσων, Σέρβων, κ.ἄ., καὶ πολλοὶ ἀκόμα ἀγωνιστές. Θέλησε νὰ ἑνοποιήσει γλωσσικὰ ὅλο τὸ ἔθνος, ὅταν τὰ ἀρβανίτικα εἶχαν μεγάλη ἐξάπλωση ἰδιαίτερα στὴν περιοχὴ τῆς Πίνδου. Ἦταν πρωτοπόρος γιὰ τὶς ἐθνικὲς καὶ πατριωτικὲς ἀρχὲς καὶ πρακτικὲς μεθόδους τῆς αὐτοδιοίκησης ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενους.
.                   Στὶς «Διδαχές» του ἀναφέρεται στὶς οἰκογενειακὲς σχέσεις στὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο, στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν, στὴν ἰσοκατανομὴ τοῦ πλούτου, στὴν ἀξία τῆς τίμιας ἐργασίας, στὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη, στὸ σεβασμὸ τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, τὴν ὁποία ἐπιχειροῦσαν νὰ καταργήσουν οἱ ἔμποροι Ἑβραῖοι, τὴν δίκαιη φορολογία, τὴν ἀποφυγὴ φυλετικῶν διακρίσεων, τὴν ἀποφυγὴ τῆς πολυτέλειας, δίδοντας ἔμφαση στὴν ἐντολὴ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο. Ἡ γεωργία ἀναπτύχθηκε, ἀφοῦ μὲ τὶς προτροπές του χιλιάδες ἄγρια δένδρα ἐμβολιάστηκαν καὶ μετατράπησαν σὲ καρποφόρα. Ἡ ἐθνικοπολιτική του διδασκαλία ἀναφέρεται στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους, σὲ μέλλον προσώπων καὶ πόλεων, ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας καὶ σὲ ἐφευρέσεις.
.             Συμπέρασμα. Δίκαια ὀνομάστηκε: «ὁ μεγαλύτερος μετὰ τὴν ἅλωση Ἕλληνας» καὶ πατέρας τοῦ νεοελληνικοῦ Ἔθνους, πρότυπο νεοελληνικοῦ ἤθους καὶ ἀναστηλωτὴς τῆς αὐθεντικῆς ἑλληνορθόδοξης καταγωγῆς μας. Ὁ Κοσμᾶς Αἰτωλὸς ὑπῆρξε διδάσκαλος καὶ φωτιστὴς τοῦ Γένους, ἐθνομάρτυρας καὶ ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας. Καμι μ καμία προσωπικότητα τν χρόνων τς σκαβις κα τς δουλείας δν χει πασχολήσει τόσο πολ τόσο τν πιστήμη, σο κα τ λογοτεχνία, σο Πατροκοσμς. Ἀνήκει στὶς φωτισμένες μορφές, ποὺ προετοίμασαν τὸ Γένος γιὰ τὴν παλιγγενεσία του καὶ τὴν ἐθνεργεσία του. Τὸ Γένος μας ἀπέδειξε ὅτι δὲν ἦταν κάποιοι ἀγράμματοι καὶ γυμνοὶ σκλάβοι, ὅπως μᾶς ἔχουν χαρακτηρίσει ἐνίοτε κάποιες σκοτεινὲς ἀντίχριστες δυνάμεις. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Αἰτωλοῦ συνέπεσε στὸν 18ο αἰώνα, ὅπου συντελεῖται ἡ ἀνασυγκρότηση τοῦ ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς καὶ ποὺ ἰδιαίτερα σήμερα σὲ ἐποχὴ πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς κρίσης, μᾶς καλεῖ νὰ ἀναθαρρήσουμε, νὰ ἀνατρέξουμε στὰ διδάγματά του, ποὺ μᾶς κληροδότησε ὡς αἰώνια μνημεῖα πολιτισμοῦ, γνώσης καὶ ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας.

Βιβλιογραφία:

 1. Δεληδήμου Εἰρηναίου (ἀρχιμ.), εἰσήγηση στὸ συνέδριο μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ οἱ θεολογικὲς ἀρχὲς τοῦ ἔργου του. Μία Ἐπέτειος: 1714-2014», ποὺ ἔγινε στὶς 14-15 Νοεμβρίου 2014 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βλατάδων Θεσσαλονίκης, βλ. blogs.auth.gr/moschosg/2014/11/18/π-εἰρηναῖος-δεληδῆμος-ἔρευνα-σὲ-διδαχ/
 2. Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα Ἱ. Μ. Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως, μὲ θέμα «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ Χριστοφόρος ὁ Παπουλάκος: Οἱ ἐθνομάρτυρες καὶ προστάτες τῆς Ρωμηοσύνης». Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014, στὸν Ἱερὸ Ἐνοριακὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Τροπαίων, βλ. romfea.gr/diafora-ekklisiastika/27110-2014-10-03-07-51-04
 3. Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο Θεσσαλονίκη, Δέκ. 2014, μὲ θέμα: «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: Ὁ Ἁγιορείτης φωτιστῆς τοῦ Γένους», βλ.blogs.auth.gr/moschosg/2014/12/01/ἐπιστημονικὸ-συνέδριο-μὲ-θέμα-ἅγιος/
 4. Ἐφημερίδα Δημοκρατία, πρβλ. dimokratianews.gr/content/10278/ἀθωνιάδα-η-σχολὴ-τῶν-ἁγίων «Ὁ διευθυντὴς τῆς σχολῆς Ἀλέξιος Παναγόπουλος, μιλώντας στὴν «κυριακάτικη δημοκρατία», ἀναφέρει ὅτι τὸ ὅραμα τῶν ἀνθρώπων τῆς σχολῆς εἶναι ἡ ἀνωτατοποίησή της. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ οἱ τελειόφοιτοι μαζὶ μὲ τὴ διοίκηση κοινοποίησαν ἕνα ἔγγραφο στὶς Ἱερὲς Μονὲς ζητώντας τὴν ὑποστήριξή τους γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς Ἀθωνιάδας. «Ὑπάρχουν τρεῖς τρόποι» λέει ὁ κ. Παναγόπουλος. «Εἴτε νὰ γίνει ἰδιωτικὸ ΑΕΙ εἴτε νὰ ἀποκτήσει συνεργασία μὲ ξένο φορέα ἢ ἡ ἀνωτατοποίηση νὰ γίνει ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας». Ἡ πρόταση ἀναφέρει τρεῖς εἰδικότητες πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ δημιουργηθοῦν: Συντήρησης Ἔργων Τέχνης, Μουσικολογίας – Χειρογράφων καὶ Θεολογίας». Δυστυχῶς ἡ προσπάθειά μου ἀπέτυχε, γιὰ τὴν ἱστορία ἡ ἐνημέρωση!
 5. Ζήσης Θεόδωρος (πρωτ.), «Διδαχὲς τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ», πρβλ. thriskeftika.blogspot.gr/2014/11/blog-post_36.html
 6. Ἱερατικὴ Ἡμερίδα τῆς Μητρόπολης Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας, Ὀκτώβριο 2014, dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=6803&catid=6
 7. Καντιώτης Αὐγουστίνος (μητρ.), Κοσμᾶς ὁ αἰτωλός, 29η ἔκδοση 2008. Ἀθῆναι, πρβλ. augoustinos-kantiotis.gr/?p=14773
 8. Kitromilides, Paschalis M. (2013). Enlightenment and Revolution: The Making of Modern Greece. Harvard: Harvard University Press, πρβλ. hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674725058
 9. Κτενᾶς, Χ. (1930), Ἡ σύγχρονος Ἀθωνιᾶς καὶ οἱ ἐν αὐτὴ διδάξαντες ἀπὸ τοῦ 1845-1916, Ἀθήνα: Ἀλευρόπουλος.
 10. Μεταλληνοὺ Γεωργίου (πρώτ.), «Ἡ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ», τοῦ ἰδίου: Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ ὁραματισμός του γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, στὴν ἐκδήλωση τῆς ΠΟΕ (12/10/2014), βλ. diakonima.gr/2014/10/22/ἅγιος-κοσμᾶς-ο-αἰτωλὸς-καὶ-ο-ὀραματισμ/
 11. Μενούνου Ἰωάν., «Ὁ Πάτερ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», βλ. biblionet.gr/book/121058/Μενοῦνος,_Ἰωάννης_Β./Ὁ_Πάτερ_Κοσμᾶς_ὁ_Αἰτωλὸς
 12. Μωϋσέως Μοναχοῦ Ἁγιορείτου, «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς – Ἀφιέρωμα», «Οἱ Ἅγιοι τοῦ Ἁγίου Ὅρους». Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Παντοκράτορος, βλ. impantokratoros.gr/41F01526.el.aspx
 13. Παναγόπουλος Ἀλέξιος, Κοσμᾶς Φλαμιάτος & Παπουλάκος, Ἀθήνα 2009.
 14. Παναγόπουλος Δημήτριος – Ὁμιλία στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, orthodoxathemata.blogspot.gr/2013/03/blog-post_8362.html
 15. Παπακωνσταντίνου Μ., Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ στὸ συνέδριο μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ οἱ θεολογικὲς ἀρχὲς τοῦ ἔργου του. Μία Ἐπέτειος: 1714-2014», ποὺ ἔγινε στὶς 14-15 Νοεμβρίου 2014 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βλατάδων Θεσσαλονίκης, βλ. blogs.auth.gr/moschosg/2014/11/16/καθηγητὴς-μιλτιάδης-κωνσταντίνου-ἂγ/
 16. Πορίσματα 29ου Παιδαγωγικοῦ Συνεδρίου τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν, βλ. thriskeftika.blogspot.gr/2014/02/29.html
 17. Ρούνης, Ε. (1966), Προσφορὰ ἀρετῆς καὶ παιδείας (1749-1953), στὸ: Ἐπετηρὶς Ἀθωνιάδος Σχολῆς ἐπὶ τὴ συμπληρώσει δωδεκαετίας ἀπὸ τῆς ἐπαναλειτουργίας αὐτῆς. Ἀθήνα: Ἀστήρ, σ.σ. 244-250.
 18. Σάκκος Στέργιος, «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς – Προφητεῖες», βλ. agioskosmas.gr/sindesmos.asp?isue=40&artid=3623
 19. 2014 – Ἔτος Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ – Συνέδριο ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο – Ὁμιλία Γέρ. Σιάσος καθηγητὴς (Ἀγρίνιο ὁμιλία), πρβλ. agrinionews.gr/2014έτος-ἁγίου-κοσμᾶ-τοῦ-αἰτωλοῦ/
 20. Τσάκωνας, Δ. (1966), Ἀθωνιᾶς καὶ ἀσκητεία, στὸ: Ἐπετηρὶς Ἀθωνιάδος Σχολῆς ἐπὶ τὴ συμπληρώσει δωδεκαετίας ἀπὸ τῆς ἐπαναλειτουργίας αὐτῆς. Ἀθήνα: Ἀστήρ, σ.σ. 251-253.
 21. Πρβλ. ἠλεκτρονικὴ ἀνάρτηση ποῦ ἀποτελεῖ μέρος ἐργασίας μὲ τίτλο: Ἡ διαπολιτισμικὴ διάσταση στὸ ἔργο τῆς Ἀθωνιάδας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τῶν: Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητὴς Οἰκιακῆς Οἰκονομίας, M. Sc στὴ Βιώσιμη Ἀνάπτυξη, Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων – Μορφίδης Κωνσταντῖνος, Καθηγητὴς Ἀγγλικῆς Φιλολογίας, M.Ἃ στὴ Μετάφραση-Πανταζέλου Ἑλένη, Φυσικός, M.Sc στὴ Φυσική, πρβλ. pemptousia.gr/2014/11/83198/

, , ,

 1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: