H ΡΩΜΗΟΣYΝΗ καὶ Ο ΦΡΑΓΚΟΛΕΒΑΝΤΙΝΙΣΜΟΣ-2 (Δ. Νατσιός) «Ὅ,τι δέν πέτυχαν οἱ ἐχθροί τοῦ Γένους, ὅταν ὁ μεγαλομάρτυς λαός μας βίωνε τά “ἀγαθά” τοῦ Ἰσλάμ –πού κάποιοι σήμερα τό τιμοῦν μέ τζαμιά καί τμήματα σπουδῶν στό ΑΠΘ(!)– τό πέτυχαν ὁ Κοραῆς καί τά ἔκγονά του στούς χρόνους τῆς Ἐλευθερίας, ὑπό τήν Βαυαροκρατία καί τούς συνεχιστές της!!».

Καποδίστριας καὶ Κοραῆς:
Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ ὁ φραγκολεβαντινισμός
[Β´]

Τοῦ Δημ. Νατσιοῦ
Δασκάλου

ἀπὸ τὴν «ΑΦΥΠΝΙΣΗ»,
περιοδικὴ ἔκδοση Ἱ. Κοινοβίου Ὁσ. ΝικοδήμουΟΣ. ΝΙΚΟΔ.
(Πεντάλοφος Παιονίας)
ἀρ. τ. 20, Αὔγουστος 2014

Μέρος Α´: H ΡΩΜΗΟΣYΝΗ καὶ Ο ΦΡΑΓΚΟΛΕΒΑΝΤΙΝΙΣΜΟΣ (Δ. Νατσιός)

.                   «Ἐκεῖνος πού ἤρχισε τόν πόλεµον κατά τῆς Ρωµηοσύνης ἦτο ὁ Ἀδαµάντιος Κοραῆς», γράφει ὁ π.Ἰωάννης Ρωμανίδης («Κωστῆς Παλαμᾶς καί Ρωμηοσύνη», ἐκδ. «Ρωμηοσύνη», Ἀθῆναι 1976, σ. 12) καί παραπέμπει στήν γνωστή φράση τοῦ Κοραῆ ὅτι «Ἐπρόκρινα τό ὄνομα Γραικός, ἐπειδή οὕτω μᾶς ὀνομάζουσι καί ὅλα τά φωτισμένα ἔθνη τῆς Εὐρώπης». Ζώντας στό Παρίσι ὁ Κοραῆς, βιώνοντας καί υἱοθετώντας τόν ἀντικληρικαλισμό τοῦ λεγομένου Διαφωτισμοῦ καί τό μένος του κατά τῆς Ρωμηοσύνης (Βυζάντιο), ἀποκόπτει μέ τό κῦρος του σύρριζα τήν ἀδιάσπαστη συνέχεια τοῦ Γένους καί τό στρέφει στήν στεῖρα ἀρχαιολατρία. (Ἀπό τήν ἀρχαιολατρία ἀνέκυψε καί ἡ καθαρεύουσα, γλῶσσα ἄγνωστη στόν λαό. Φόρτωσαν στόν ἀγράμματο λαό μιά γλῶσσα ὅλο στόμφο καί ἐπιτήδευση, τίς «ἑλληνικοῦρες» καί ἀποσιωπήθηκε ὁ ζωντανός, πηγαῖος, «βουνίσιος» λαϊκός λόγος, ἡ γλῶσσα τοῦ Μακρυγιάννη, πράγμα πού εἶχε τραγικές συνέπειες γιά τήν πνευματική ἀναγέννηση τῆς πατρίδας μας). Ὁ Κοραῆς εἶναι ἐν πολλοῖς ὑπεύθυνος γιά τήν ὑποτίμηση τοῦ «Βυζαντίου», γιά τό στήσιμο «ἀερογέφυρας» –ὅπως εὐφυῶς εἰπώθηκε–μεταξύ τῶν Νεοελλήνων καί τῶν ἀρχαίων. Εἴμαστε παιδιά τοῦ παπποῦ μας καί ὄχι τοῦ πατέρα μας, τοῦ Ρωμηοῦ τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Νέας Ρώμης!
.                   «Οὐαί, οὐαί!» γράφει «τέκνα μου ἀγαπητά, δυστυχεῖς ἀπόγονοι τῶν Ἑλλήνων. Ἐσυντρίβη τέλος πάντων καί ὁ ρωμαϊκός ζυγός καί οἱ Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες ἐκρημνίσθησαν ἀπό τοῦ Βυζαντίου θρόνου» (Ἀδ. Κοραῆς, «Ἅπαντα», ἐκδ. Μπίρη, Ἀθῆναι 1970, σ. 30).
.                   Καί ἀλλοῦ: «Ἡ κατάρατος αὕτη φιλαρχία ἐγέννησε τήν διχόνοιαν, διήγειρε τάς πόλεις καί τούς πολίτας κατ’ ἀλλήλων, ἄναψε τῶν ἐμφυλίων πολέμων τήν πυρκαϊάν καί ὑπέταξε τούς Ἕλληνας πρῶτον εἰς τούς Μακεδόνας, ἔπειτα εἰς ξένον ἔθνος, τούς Ρωμαίους, καί τελευταῖον εἰς τό βαρβαρώτερον καί ἀγριώτατον ὅλων τῶν ἐθνῶν τοῦ κόσμου, τούς Τούρκους» (αὐτόθι, σ.173). ( Ἡ ὑποταγή «εἰς τούς Μακεδόνας» ὀλίγον ἀπέχει τῆς προδοσίας!). Ἀλλοῦ εἰρωνεύεται τούς Ὀρθοδόξους, τούς ἁπλοϊκούς κυρίως μοναχούς, αὐτούς τούς χυδαίους ὅπως λέγει «οἱ ὁποῖοι δι’ ἄλλο δέν ἐπιθυμοῦν τήν καταστροφήν τῶν Τούρκων, παρά διά νά ἀκούσωσιν τήν λειτουργίαν εἰς τόν ναόν τῆς Ἁγίας Σοφίας» (αὐτόθι, σ.100). Προτείνει τήν κατάργηση τοῦ μοναχισμοῦ, τῆς ἀγαμίας τῶν Ἐπισκόπων, τῆς νηστείας. (Ἐξαιρετικές γιά τά θέματα αὐτά εἶναι οἱ μελέτες καί τά ἔργα τῶν δύο πολιῶν καί σεβαστῶν ὁμοτίμων θεολόγων καθηγητῶν καί πρωτοπρεσβυτέρων, τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καί τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ).
.                   Ὁ Κοραῆς «πέθανε καί ἐτάφη» ζώντας μέχρι τά βαθιά γεράματα στό Παρίσι, στίς 6 Ἀπριλίου 1833. Ὁ Καποδίστριας, πού ἔδωσε τά πάντα γιά τήν «ματοκυλισμένη» του πατρίδα, δολοφονήθηκε ἀνάνδρως καί πότισε μέ τό αἷμα του τήν γῆ μας. Ἔγινε ὅμως τό μεγάλο κακό!! Ὅ,τι δέν πέτυχαν οἱ ἐχθροί τοῦ Γένους, ὅταν ὁ μεγαλομάρτυς λαός μας βίωνε τά «ἀγαθά» τοῦ Ἰσλάμ –πού κάποιοι σήμερα τό τιμοῦν μέ τζαμιά καί τμήματα σπουδῶν στό ΑΠΘ(!)– τό πέτυχαν ὁ Κοραῆς καί τά ἔκγονά του στούς χρόνους τῆς Ἐλευθερίας, ὑπό τήν Βαυαροκρατία καί τούς συνεχιστές της!! Περιφρονήσαμε τήν μάνα μας, τήν «Πονεμένη Ρωμηοσύνη», καί σπεύσαμε στίς «ἀλώπεκες τοῦ σκότους», (Εὐγ. Βούλγαρης), στίς φραγκομητριές, πού μᾶς ἄφησαν χωρίς πίστη, χωρίς πατρίδα, «ἀρετή καί τιμιότη»!! (Δυστυχῶς καί στά σχολικά βιβλία κυριαρχεῖ ἡ ἴδια νοοτροπία. Στό βιβλίο « Ἱστορία Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας» Α´, Β´, καί Γ´ Γυμνασίου, ὁ Κοραῆς τιμᾶται μέ τρισέλιδη, ἐπαινετικότατη παραπομπή ἐνῶ ὁ πολύαθλος «ἅγιος» τῆς πολιτικῆς, Ἰωάννης Καποδίστριας, διαπομπεύεται _γιά πρώτη φορά στήν ἑλληνική ἐκπαίδευση_ μέσῳ ἑνός σατυρικοῦ ποιήματος τοῦ Ἀλεξάνδρου Σούτσου. Βλέπε «Κείμενα Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας», Γ´ Γυμνασίου, σ. 72-73). Στό ἀνάξιο λόγου αὐτό ποιηματίδιο τοῦ μετριοτάτου ποιητῆ Σούτσου ἀφήνονται αἰχμές γιά ἄνομο χρηματισμό καί γιά ἠθικές ἀκόμη ἐκτροπές τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. Διαβάζω:

«Ἡ αὐτοῦ Πανεξοχότης μ’ ἀγκαλιάζει κάθε μέρα.
Μά ρημάζω τό Ταμεῖον; Ἀλλοῦ βλέπει, βρέχει πέρα…»

Καί στήν 6η στροφή:

«Μέ κολνοῦνε οἱ γυναῖκες καί γλυκές ματιές μέ ρίχνουν·
μ’ ὅλες μου τές ἄσπρες τρίχες πώς μ’ ὀρέγουνται μέ δείχνουν…».

.                   Πεζοδρομιακές ἀθλιότητες γιά τόν ἄνθρωπο πού, ὅταν ὁ γιατρός του τοῦ συνιστοῦσε νά αὐξήσει τήν τροφή του γιά λόγους ὑγείας, ἀπαντοῦσε: «Οὐδέποτε θά ἐπιτρέψω εἰς τόν ἑαυτόν μου νά βελτιώσω τήν τροφήν μου, ἀλλά μόνον τότε, ὅταν θά εἶμαι βέβαιος, ὅτι δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα Ἑλληνόπουλον πού νά πεινᾶ…». Μιά σύγκριση μέ τούς τωρινούς νάνους καί ἀρλεκίνους τοῦ κομματισμοῦ ἄγει σέ κατάθλιψη. (Κατά τόν Στοβαῖο: «Δεῖ τόν ἀγαθόν ἄρχοντα παυόμενον τῆς ἀρχῆς μή πλουσιώτερον ἀλλ’ ἐνδοξότερον γεγονέναι»). Σκοπός ὅμως τῶν ἐρεβομανῶν ἐπιτροπῶν καί παραεπιτροπῶν τοῦ ὑπουργείου ἀνθελληνικῆς παιδείας πού θέτουν τέτοια κείμενα στά βιβλία εἶναι νά ἀμαυρώσουν καί νά σπιλώσουν προσωπικότητες, πού ἀποτελοῦν «τύπο καί ὑπογραμμό» καί ὁδοδείκτες τοῦ βίου! Προβάλλονται, μέσῳ τῆς τηλοψίας, οἱ παντοειδεῖς τζιτζιφιόγκοι καί ἡδονοδιψεῖς τοῦ πλάνου κόσμου καί ἀποκρύπτονται ἤ συκοφαντοῦνται οἱ τρανοί Ρωμηοί πού κοσμοῦν τό Συναξάρι τοῦ Γένους!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: H ΡΩΜΗΟΣYΝΗ καὶ Ο ΦΡΑΓΚΟΛΕΒΑΝΤΙΝΙΣΜΟΣ-3 (Δ. Νατσιός) «Ἡ κρισιμότερη καί μεγαλύτερη ἀπειλή σήμερα γιά τό Γένος μας εἶναι ἡ λήθη! ! !».

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: