ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ,
ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ

 Τοῦ Μιχαὴλ Χούλη
Θεολόγου καθηγητῆ

.                    Τὰ τελευταῖα χρόνια αὐξάνονται συνεχῶς οἱ ὁμάδες καὶ ὀργανώσεις ἀνὰ τὸν κόσμο ποὺ ἀναζητοῦν τὸν Θεὸ μὲ ἕναν ἄλλο τρόπο, διαφορετικὸ ἀπὸ τὶς παραδοσιακὲς θρησκεῖες. Δυστυχῶς τὸ περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας τους δὲν εἶναι ἀπαλλαγμένο ἀπὸ ἀποκρυφιστικὲς δοξασίες, μεσαιωνικὰ μυστήρια, ἐπικλήσεις δυνάμεων, θεοσοφία, μετενσάρκωση, μυστηριακὲς τελετουργίες, ἀστρολογία, ἰνδουιστικὲς καὶ βουδιστικὲς ἰδέες καὶ ταοϊστικὰ σύμβολα, μαγεία κ.α.
.                    Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι χαρακτηρίζονται ‘θρησκεῖες τῶν νέων’, διότι σ’ αὐτοὺς κυρίως ἀποβλέπουν γιὰ στρατολόγηση ὀπαδῶν, καὶ αὐτοὺς περισσότερο ἐπηρεάζουν λόγῳ τῆς μαγευτικὰ καὶ ἔντεχνα ἐμφανιζόμενης ἀτμόσφαιρας τῶν ἰδεῶν τους καὶ τῶν ἐξωτικῶν, πλὴν περιθωριακῶν, στοιχείων ποὺ προσφέρουν, τὰ ὁποῖα στὰ μάτια τῶν ἀφελῶν φαντάζουν σὰν ὑπαρξιακὸ λαχεῖο καὶ εὕρεση τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς. Σὲ καταστάσεις εὐαισθησίας, στενοχώριας, ἀνασφάλειας καὶ ἔλλειψης ἀποφασιστικότητας καὶ ἐμπιστοσύνης, ποὺ βιώνουν οἱ νέοι ἄνθρωποι εἴτε σὲ σχέση μὲ τὸ οἰκογενειακό τους περιβάλλον, εἴτε σὲ περίοδο σπουδῶν, εἴτε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς στρατιωτικῆς θητείας, εἴτε μετὰ ἀπὸ διάλυση ἐρωτικῶν δεσμῶν κ.λπ., ἐπωφελοῦνται ἐπιτήδειοι πράγματι ψευτο-σωτῆρες καὶ «πνευματικοὶ διδάσκαλοι», οἱ ὁποῖοι τοὺς πλησιάζουν μὲ εὐγένεια, ὕπουλα χαμόγελα καὶ διάθεση βοήθειας, καὶ τοὺς παρασέρνουν σὲ μία ἀπρόσωπη μεταφυσικὴ σούπα γεμάτη ἀπὸ ἀντιχριστιανικὲς θεωρίες, ποὺ τοὺς σερβίρουν σὰν τὴν καλύτερη λύση στὰ προβλήματά τους.
.                    Οἱ ἄνθρωποι τῆς παραθρησκείας γνωρίζουν ἀπὸ ψυχολογία καὶ χρησιμοποιοῦν τὴ λογικὴ μὲ ἕναν μεθοδικὸ καὶ ἁρπακτικὸ τρόπο. Δημιουργοῦν πρῶτα στὰ δυνάμει θύματά τους ἀμφιβολίες γιὰ τὴν θρησκεία καὶ παράδοση ποὺ ἀνήκουν οἱ νέοι, χωρὶς νὰ ἀρνοῦνται στὴν ἀρχὴ βασικὲς ἰδέες τους γύρω ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, πίστη καὶ ζωή, ἀλλὰ ἁπλῶς συζητώντας σὲ εὐχάριστο περιβάλλον. Ἐκδηλώνουν ἀκόμη ἕναν ἐνθουσιασμὸ ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ὁμάδα τους καὶ τάζουν στὰ ἐνδεχόμενα νέα μέλη γαλήνη καὶ ἐσωτερικὴ ἀνάπαυση. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, ἡ συμμετοχὴ τῶν νέων θυμάτων στὶς ὁμάδες, ἐκδηλώσεις καὶ ἐξορμήσεις τους, ὅπου καὶ δένονται καὶ γοητεύονται περισσότερο, ἀλλὰ καὶ στρατολογοῦν νέα μέλη μὲ πρόσχημα τὴ λύση προσωπικῶν καὶ οἰκονομικῶν ζητημάτων τους, εἶναι θέμα ἡμερῶν ἢ καὶ ὡρῶν. Τὰ νέα μέλη στὴ συνέχεια παρουσιάζονται στὸν «πνευματικὸ» καθοδηγητὴ τῆς ὀργάνωσης, συνήθως κάποιον δυτικοῦ τύπου γκουρού, στὸν ὁποῖον ὑποτάσσονται, καὶ ὁ ὁποῖος καθοδηγεῖ ἔκτοτε τυφλὰ τὶς συνειδήσεις τους -γεγονὸς ποὺ φαίνεται στὶς πολυάριθμες ὁμαδικὲς αὐτοκτονίες μελῶν ποὺ ἔχουν συμβεῖ στὸ παρελθὸν (ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ), ἢ ποὺ ἐνδεχομένως συμβαίνουν παγκοσμίως αὐτὴ τὴ στιγμὴ- χάριν μίας ὑποτιθέμενης ἀλήθειας, στὴν ὁποία ὑπακούει ἡ ὀργάνωση ἢ ἐπειδὴ πλησιάζει κατὰ τὴ γνώμη τους τὸ τέλος τοῦ κόσμου.
.                    Ὑπάρχουν βέβαια παραθρησκευτικοὶ κύκλοι γιὰ κάθε γοῦστο, γιὰ ἀμαθεῖς ἀλλὰ καὶ μορφωμένους ὀπαδούς. Σὲ καλλιεργημένες κατηγορίες ἀνθρώπων, ἐπιστημόνων, ὑπαλλήλων κ.α., ἐπιστρατεύονται θεωρίες καὶ πρακτικές τῆς γιόγκα, τοῦ διαλογισμοῦ, τῆς θεοσοφίας, ἰνδουιστικὴ χορτοφαγία, ἁγιουρβέδα, ἀθλητισμὸς ζέν, διαλέξεις σὲ «πνευματικὰ κέντρα» καὶ ἐκμάθηση δῆθεν μυστικῶν τῆς ζωῆς συνταγῶν, συνήθως μὲ δέλεαρ μαθήματα αὐτογνωσίας, ἐσωτερικῆς φιλοσοφίας, ἀποκάλυψης τοῦ μέλλοντος κ.ἄ.
.                    Οἱ κίνδυνοι εἶναι πολὺ μεγάλοι, γιὰ τὴν ὑγεία, ψυχοσωματικὴ ἰσορροπία καθὼς καὶ τὴ ζωή, τῶν ἀνθρώπων ποὺ πέφτουν θύματα διαφόρων παραθρησκειῶν καὶ καταστροφικῶν λατρειῶν. Διότι μεταβάλλονται σὲ ὄργανα παράνομων δραστηριοτήτων, καθοδηγοῦνται ἄβουλα, φανατίζονται κατὰ τῆς παραδοσιακῆς τους θρησκείας καὶ ὑπὲρ τῶν ἀρχηγῶν τους, δὲν μιλᾶνε πλέον καὶ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν οἰκογένειά τους, ἐμφανίζουν κατάθλιψη, ἀντικοινωνικότητα καὶ νοσηρὴ ἐσωστρέφεια. Ἀφαιρεῖται, ὅπως καταλαβαίνουμε, ἡ προσωπικὴ ἐλευθερία ἀπὸ τὰ θύματα τέτοιων ὁμάδων, ἐλευθερία καὶ ἀλήθεια, τὶς ὁποῖες ὁ Χριστὸς μὲ τὴ σταυρική του θυσία καὶ ἀνάσταση μᾶς χάρισε, μὲ σκοπὸ τὴν τελεία καὶ αἰώνια ζωή. Ἐκεῖνος μᾶς ἀπάλλαξε ἀπὸ τὴ μιζέρια, τὸ φόβο τοῦ πεπρωμένου, τὴν ἀστρολογικὴ ὑποδούλωση, τὶς ἰδεολογικὲς ἀγκυλώσεις καὶ τελικὰ τὸ θάνατο.
.                    Ἡ Ἐκκλησία δίνει καθημερινὰ τὴ μάχη ὑπὲρ τῆς ἐλπίδας, ἐλευθερίας, τοῦ ἀγώνα γιὰ ἀνώτερα ἰδανικά, κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καὶ πολιτισμοῦ, καὶ ἐναντίον τῶν σεκταριστικῶν κινημάτων, τῆς ἀντικοινωνικότητας καὶ τοῦ φόβου, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ψυχοσωματικὸ ξεπεσμό. Χρειάζεται ἑπομένως σταθερὴ προσήλωση στὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ ποὺ σώζει, παρέχει πραγματικὸ πνευματικὸ ὀξυγόνο καὶ ἀληθινὴ ζωή, ἐνῶ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν προσωπικὴ καταξίωση, καὶ ἄμεση ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὰ ψυχικὰ κενά, τοὺς ὑπαρξιακοὺς γκρεμούς, τὸ τέλμα καὶ τὰ διάφορα προβλήματα, στὰ ὁποῖα μὲ μεθοδικὸ καὶ ἀποκρυφιστικὸ τρόπο ὁδηγοῦν τὰ θύματά τους οἱ παραθρησκευτικὲς καὶ ὁλοκληρωτικὲς ὁμάδες, λατρεῖες καὶ ὀργανώσεις ἀνὰ τὸν κόσμο, ἀπὸ τὶς ὁποῖες καὶ στὴν χώρα μας πλέον «ἐργάζονται» καὶ δροῦν ἑκατοντάδες.
.                    Μερικὲς ἀπὸ τὶς παραθρησκευτικὲς ὁμάδες σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ποὺ αὐτοδιαφημίζονται καὶ ὡς θρησκεῖες, εἶναι: Ἀοὺμ Σινρικίο (‘Διδασκαλία τῆς ὑπέρτατης ἀλήθειας’): Μία ἐπικίνδυνη σέκτα τοῦ Ἰάπωνα γκουροὺ Σόκο Ἀσαχάρα, ποὺ ἀνέμενε τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου τὸ 1997. Μετὰ ἀπὸ ἀρκετὲς ἐπιθέσεις μὲ δηλητηριῶδες ἀέριο σαρίν, σὲ διάφορα σημεῖα τῆς Ἰαπωνίας καὶ σὲ τρένα στὸ Τόκιο ὅπου ἀρκετοὶ ἄνθρωποι πέθαναν, ἡ ὀργάνωση ἐπιτέθηκε τὸ 1995, μὲ μεγάλες ποσότητες ἀπὸ τὸ ἴδιο νευροπαραλυτικὸ καὶ φονικὸ ἀέριο στὸ μετρὸ τοῦ Τόκυο, γιὰ νὰ ἐπισπεύσει τὸ Τέλος καὶ τὴν Ἀποκάλυψη. Ἀποτέλεσμα: 11 ἄτομα σκοτώθηκαν καὶ 5.000 τραυματίστηκαν. Σήμερα, περιέργως, ἐξακολουθεῖ νὰ λειτουργεῖ ἡ σέκτα ὑπὸ ἄλλη ἡγεσία καὶ μὲ τὸ ὄνομα «Ἀλεφ».
.                    Ἐκκλησία τῆς Σαϊεντολογίας: Ἀποτελεῖ μία ψευδοφιλοσοφικὴ ὀργάνωση ποὺ ἵδρυσε ὁ «φιλόσοφος» καὶ ἐπιχειρηματίας Ρὸν Χάμπαρντ τὴ δεκαετία τοῦ 1950. Ἰσχυρίζεται ὅτι ἀπαλλάσσει ἀπὸ ψυχικὲς νόσους καὶ τραύματα μὲ ἐπιστημονικὸ καὶ τεχνολογικὸ τρόπο, σὲ διάφορες ἀκριβὲς συνεδρίες. Ἔχει ἀντιχριστιανικό, ἀντιιατρικὸ καὶ ἀντικοινωνικὸ περιεχόμενο. Κρίθηκε ἐπικίνδυνη ἀπὸ τὴ Δικαιοσύνη τῶν χωρῶν: Αὐστραλίας, Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, ΗΠΑ καὶ Ἑλλάδας. Ἀρκετὰ μέλη τῆς ὀργάνωσης αὐτῆς ἔχουν αὐτοκτονήσει στὴν Ἀμερική, ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ ἱδρυτὴς εἶχε τάσεις αὐτοκτονίας.
.                    Ἑνωτικὴ Ἐκκλησία: Ἱδρύθηκε τὴ δεκαετία τοῦ ’50 ἀπὸ τὸν Κορεάτη Μοῦν, ποὺ παρουσιάστηκε ὡς ὁ ἀληθινὸς Χριστὸς καὶ διόρθωσε τὰ λάθη ὑποτίθεται τοῦ Ἰησοῦ. Αὐτὸς καὶ ἡ γυναίκα τοῦ εἶχαν σκοπὸ νὰ υἱοθετήσουν ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Ὡς ‘ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ’, ὁ Σὰν Μυοὺνκ Μοῦν ἐπιχείρησε νὰ διαβρώσει πολλοὺς φορεῖς καὶ θεσμοὺς παγκοσμίως (Κοινοβούλια, ἐπιχειρήσεις, θρησκεῖες, ἱδρύματα κ.α.). Ἡ «Ἐκκλησία» κατέχει ξενοδοχεῖα, ἐφημερίδες, ἀκαδημίες χοροῦ, τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς καὶ ἐργοστάσια.
.                 Παιδιὰ τοῦ Θεοῦ (τοῦ David Berg ἢ Μό): Μὲ τὴν ὀνομασία «Οἰκογένεια», στὴν παραθρησκεία αὐτὴ τὰ κορίτσια τῆς ὀργάνωσης χρησιμοποιοῦν ἀπὸ τὸ 1968 τὰ σωματικά τους προσόντα γιὰ νὰ συνευρεθοῦν μὲ νέους ἀνθρώπους καὶ νὰ γεννήσουν παιδιὰ ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν ὀργάνωση. Δροῦν σὲ Ἀμερική, Εὐρώπη καὶ Αὐστραλία. Τὶς δεκαετίες ’70 καὶ ’80, ἀπὸ τὰ 10.000 μέλη τους, τὰ 7.000 ἦταν παιδιὰ ποὺ γέννησαν οἱ ἱερόδουλες τῆς ὀργάνωσης. Προωθεῖται στὴν ὀργάνωση ἡ αἱμομιξία καὶ ἡ παιδεραστία.
.                    Τάξη τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἡλίου: Ἱδρυτὲς τὸ 1984 ὁ Τζόζεφ Mambro καὶ ὁ Luc Jouret.  Ο Μάμπρο κήρυττε ὅτι μετενσαρκώθηκε ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ὑποτίθεται τῶν Σταυροφοριῶν, ὅταν ἦταν μέλος τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν. Ἦταν ροδοσταυρίτης ἀπὸ τὸ 1956 καὶ ἀπὸ τὸ 1973 ἱδρυτὴς νεοεποχίτικου κέντρου μὲ κοινοβιακὴ ζωὴ καὶ πρακτικὲς ἐσωτερισμοῦ. Μὲ τὸν Luc Jouret, μεγάλο Μάγιστρο, δυναμικὸ χαρακτήρα, ἐναλλακτικὸ γιατρὸ καὶ ἀποκρυφιστή, κατάφεραν νὰ προσελκύσουν πάνω ἀπὸ 400 ὀπαδοὺς στὴν Ἐλβετία, τὴ Γαλλία, τὸν Καναδά, τὶς ΗΠΑ, τὴν Ἱσπανία καὶ τὴ Μαρτινίκη. Τὰ ἔσοδά τους παράλληλα αὐξήθηκαν σημαντικά. Μετὰ ὅμως ἀπὸ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις, κρίσεις καὶ φόνους μελῶν, ἄρχισε νὰ ἐνθαρρύνεται ἡ ἄποψη καταφυγῆς σὲ κάποιον ἄλλο κόσμο. Τελικά, τὸ 1994 βρέθηκαν νεκρὰ 53 μέλη τῆς αἵρεσης στὴν Ἐλβετία, τὸ 1995 ἄλλα 15 μέλη τῆς ὀργάνωσης βρέθηκαν δολοφονημένα στὸ δάσος Βεκόρ, καὶ τὸ 1997 στὸ Κεμπὲκ εἴχαμε ἄλλους 5 θανάτους ἀπὸ μέλη τῆς σέκτας. Ὅσοι ἀπὸ τοὺς 73 νεκροὺς δὲν δέχθηκαν νὰ αὐτοκτονήσουν ἀποδείχθηκε ὅτι τοὺς δολοφόνησαν. Τὸ Τάγμα πίστευε στὴ σωτήρια δῆθεν μετάβαση στὸν ἀστέρα Σείριο, σὲ μυστικοὺς καθοδηγητὲς καὶ διδασκάλους,  καὶ σὲ ἕνα κράμα νεοεποχικῶν, ἀποκαλυπτικῶν καὶ ἐσχατολογικῶν ἰδεολογιῶν.
.                    Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ (Heavens Gate): Ὁ ἡγέτης καὶ ἱδρυτής, Μάρσαλ Ἀπλγουάιτ, ὁδήγησε 39 μέλη τῆς ὁμάδας στὸν θάνατο (τὸ 1997), γιὰ νὰ ἀνέβουν σὲ ἀνώτερο ἐπίπεδο ὕπαρξης. Ὅσοι δὲν εἶχαν τὴ δύναμη νὰ αὐτοκτονήσουν, «βοηθήθηκαν» καταλλήλως. Οἱ ὀπαδοί, μὲ ὁμοιόμορφο ντύσιμο καὶ ἀποχὴ ἀπὸ τὸ σέξ, εἶχαν δωρίσει ὅλη τὴν περιουσία τους στὴν ὀργάνωση. Ὁ Ἀπλγουάιτ δίδασκε τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ σώματος τῶν μελῶν τῆς ὁμάδας, μέσω διαστημοπλοίου ποὺ ἀκολουθοῦσε τὴν ἐμφάνιση τοῦ κομήτη Χέιλ Μπόπ. Πολλὰ μέλη τῆς σέκτας ἦταν ἐπαγγελματίες σχεδιαστὲς ἰστοσελίδων.
.                    «Κλάδος τοῦ Δαβίδ»: Ἐπικίνδυνη σέκτα, παρακλάδι τῶν Ἀντβεντιστῶν τῆς 7ης ἡμέρας, μὲ ἀρχηγὸ τὸν Ντέιβιντ Κορὲς (David Coresh), ποὺ ὁδήγησε στὴν τραγωδία τοῦ Γουάκο (Τέξας) τὸ 1993, ὕστερα ἀπὸ ἐπέμβαση τοῦ FBI, καὶ μὲ ἀπολογισμὸ 95 νεκρούς, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 17 ἦταν παιδιά. Ὁ Κορὲς ἔφτασε νὰ ξεχωρίζει ὀντολογικὰ σχεδὸν τὴν ὀργάνωσή του, «τοὺς Ἐκλεκτούς», ἀπὸ τὴν «αὐτοκρατορία τοῦ κακοῦ», τοὺς ἐκτός της ὁμάδας τοῦ ἀνθρώπους, καὶ δίδασκε μία ὁσονούπω ἐπίθεση ἀπὸ τοὺς ἔξω ἐχθροὺς μὲ μεθόδους Ἀποκάλυψης.
.                    «Ὁ Ναὸς τοῦ Λαοῦ»: Τοῦ αἰδεσιμότατου Τζιμ Τζόουνς, ὁ ὁποῖος ἐνῶ ξεκίνησε ὡς χαρισματικὸς θρησκευτικὸς ἡγέτης καὶ πολιτικὸς ἀκτιβιστής, ἔφτασε ψυχοπαθολογικὰ νὰ πιστεύει ὅτι ἦταν μετενσάρκωση, μεταξὺ ἄλλων, τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ Λένιν καὶ τοῦ Βούδα. Ἵδρυσε τὴν ὀργάνωση τὸ 1956 στὸ San Francisco. To 1973 μετακόμισε τὰ μέλη τῆς σέκτας στὴν Γουιάνα. Ἐξελίχθηκε σὲ τύραννο καὶ δικτάτορα, ἐνῶ ἤλεγχε ἀπόλυτα τὴ ζωὴ τῶν ὀπαδῶν του. Κανένα μέλος δὲν μποροῦσε νὰ ξεφύγει διὰ τῆς ζούγκλας, πράγμα ποὺ ἐπεδίωξε γιὰ νὰ τοὺς στερήσει κάθε ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἔξω κόσμο. Ὁ ἴδιος διέταξε τὴν ἐκτέλεση 5 ἀτόμων, μεταξὺ τῶν ὁποίων τοῦ γερουσιαστῆ Ryan καὶ ὁμάδας ἀπὸ τηλεοπτικὸ συνεργεῖο, ποὺ ἔφτασαν γιὰ νὰ δοῦν ἀπὸ κοντὰ τὸν ὑποτιθέμενο παράδεισό του (κακοποιήσεις μελῶν κ.α.). Ἔπειτα ἀπὸ αὐτά, διαισθανόμενος τί θὰ ἐπακολουθοῦσε, διέταξε τοὺς φυλακισμένους στὴν οὐσία ὀπαδούς του νὰ αὐτοκτονήσουν, ἀφοῦ πρῶτα σκότωσαν μὲ δηλητηριώδεις χυμοὺς τὰ μωρὰ καὶ τὰ παιδιὰ τῆς ὀργάνωσης. Τραγικὴ κατάληξη ἦταν ἡ ὁμαδικὴ αὐτοκτονία (καὶ δολοφονία σὲ ὅσους δὲν τὰ κατάφεραν νὰ γίνουν αὐτόχειρες) 913 μελῶν τῆς ὁμάδας ποὺ ἠγεῖτο, τὸν Νοέμβριο τοῦ 1978 στὴν Γουιάνα.
.                    Ὑπερβατικὸς διαλογισμός, τοῦ Μαχαρίσι Μαχὲς Γιόγκι, ἀπὸ τὸ 1958. Μὲ ταξίδια σὲ Ἀμερική, Ἀγγλία, Γερμανία, Ἑλλάδα καὶ σὲ πολλὲς χῶρες, ὁ γκουροὺ (ἢ διάφοροι δάσκαλοι καὶ ὀπαδοὶ τοῦ) δίδαξε ἑκατομμύρια ἀνθρώπους στὸν ὁμαδικὸ διαλογισμὸ καὶ θεώρησε ὅτι μπορεῖ νὰ λύσει πολλὰ ἀνθρώπινα προβλήματα. Στὸ τέλος τῶν σπουδῶν θὰ ἔφταναν οἱ ἐκπαιδευόμενοι στὸ στάδιο τοῦ γιογκικοῦ πετάγματος. Ἐνημερώνουμε ἐδῶ ὅτι ἡ γιόγκα εἶναι ἕνα ἰνδουιστικὸ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ σύστημα καὶ ὄχι γυμναστικὴ (ὅπως παρουσιάζεται στὴ Δύση), πιστεύει στὶς πλανεμένες καὶ ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ἐκκλησία θεωρίες τοῦ Κάρμα καὶ τῆς Μετενσάρκωσης, δίνονται στοὺς ἀσκούμενους τοῦ διαλογισμοῦ τὰ μάντρας (εἰδωλολατρικὰ ὀνόματα), θεωρεῖ τὸ σῶμα ἁπλῶς σὰν ἕνα ὄργανο, ἕνα ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ἐπαφὴ τοῦ νοῦ μὲ τὸν κόσμο (ὄχι ἰσότιμο μὲ τὴν ψυχὴ ὅπως διδάσκει ὁ Χριστιανισμός), τὸ σῶμα καὶ τὶς αἰσθήσεις τὰ ἀντιμετωπίζει μόνο ὡς φαινόμενα καὶ προσωρινὰ παιχνίδια, καὶ ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς γιόγκα εἶναι ἡ Νιρβάνα, ποὺ σημαίνει «πλήρη ἐκμηδένιση» τοῦ προσώπου (ἀντίθετα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ θεολογία περὶ Παραδείσου καὶ ψυχοσωματικῆς συνέχειας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ζωῆς), καὶ αὐτὸ πιστεύεται ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς σὰν ἀπελευθέρωση, ἄχρονο, καὶ ὑπέρτατη κατάσταση (βλ. ΓΙΟΓΚΑ, τοῦ Ἔρνεστ Γούντ, Πύρινος κόσμος, Ἄθ. 1977).

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ, Ἀνδρέα Ἀργυρόπουλου καὶ Δημήτρη Τριανταφύλλου, ἔκδ. Πατάκη, Ἀθ. 2000
ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ, S.O.S., ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ἔκδ. ΠΕΓ, Ἁγ. Παρασκευὴ
Πανελλήνιας Ἕνωσης Γονέων: http://www.ppu. gr/ greek/ heaven_gr. htm

ΠΗΓΗ: egolpion.com

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: