ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ: ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Πανορθόδοξη: Δρόμος μετ’ ἐμποδίων

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.       Κατὰ τὴ δεύτερη ἡμέρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (8/10/2014) ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ἀνέγνωσε τὴν εἰσήγησή του, μὲ θέμα «Ἐνημέρωσις περὶ τῆς μελλούσης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἥτις θὰ συνέλθη κατὰ τὸ 2016». Ἡ ἐνημέρωση τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας ἦταν ἀναγκαία καὶ ἔγινε πολὺ καθυστερημένα. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἀμέσως μετὰ τὴν εἰσήγηση τοῦ Μητρ. Μεσσηνίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος εἰσηγήθηκε «νὰ ἐνημερώνονται οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ λαϊκοὶ γιὰ τὰ θέματα τῆς διοργάνωσης τῆς Συνόδου». Ἂν κρίνει κανεὶς ἀπὸ τὸ ἐκδοθὲν σχετικὸ δελτίο Τύπου, ἡ εἰσήγησή του ἔπεσε στὸ κενό… Ὁποιαδήποτε οὐσιαστικὴ ἐνημέρωση δὲν ὑπῆρξε, πλὴν τῶν ὅσων, ὀλίγων, ἐγράφησαν ἀπὸ τὸ κλείσιμο τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Μητρ. Μεσσηνίας. Δὲν εἶναι γνωστὸ ἂν ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Χρυσοστόμου ἱκανοποιήθηκαν οἱ Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐκφράσει τὶς ἐπιφυλάξεις τους γιὰ τὰ ἀνοίγματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἐξ αὐτῶν καὶ στὴ συζήτηση ποὺ ἐπακολούθησε μίλησαν οἱ Μητρ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ καὶ Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ἀλλὰ στὸ δελτίο Τύπου δὲν ἀναφέρεται τίποτε γιὰ τὸ τί εἶπαν καὶ τί τοὺς ἀπάντησε ὁ κ. Χρυσόστομος.
.               Τὰ ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας τοῦ Μητρ. Μεσσηνίας ποὺ ὑπάρχουν στὸ δελτίο Τύπου μᾶλλον τὸν ἐκθέτουν. Ἀναφέρεται ὡς ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας του μία σχοινοτενς πρόταση σ μία γλώσσα τς δεκαετίας το 1980. κτ σειρς κα ξήντα μία λέξεις μία πρόταση, μ σειρ οσιαστικν, τν ποίων ο ννοιες εναι γενικς κα σαφες: «Αὐτὴ ἡ ἑνότητα (τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας) δὲν θὰ ἐκφραστεῖ μέσῳ κατάλυσης καὶ ἀδρανοποίησης τῆς τοπικότητας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ἀναζήτησης συμβιβαστικῶν λύσεων, ἀλλὰ διὰ τῆς διαδικασίας ἐπίλυσης καὶ ὁμόφωνης ἀποδοχῆς ζητημάτων, τὰ ὁποῖα ἐπέδρασαν καὶ ἐπιδροῦν διαλυτικὰ στὴν φανέρωση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς Ἑνὸς Σώματος καὶ κλονίζουν τὴν δυνατότητα ἔκφρασης τῆς κοινῆς συνοδικῆς συνείδησης τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μεταξύ τους καὶ ἐν ἐνότητι».
.               Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ Μητρ. Μεσσηνίας ἐξέφρασε τὴ βεβαιότητα ὅτι ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας θὰ συνέλθει τὴν ἑβδομάδα τῆς Πεντηκοστῆς τοῦ 2016. Ἐπίσης τόνισε τὴν ἀνάγκη ἀποφυγῆς κάθε μορφῆς συμπροσευχῆς μὲ τοὺς ἑτεροδόξους καὶ διαβεβαίωσε ὅτι «οὐδὲν κείμενο τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν ὑπεγράφη ἢ ἔγινε ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος». Βεβαίως τὸ ἕνα ζήτημα εἶναι ἡ Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ βάζει στὸ συρτάρι καὶ νὰ «ξεχνᾶ» τὰ κείμενα ποὺ ἐγκρίνει τὸ Π.Σ.Ε. καὶ στὰ ὁποῖα ἔχουν συμμετοχὴ Ὀρθόδοξοι Μητροπολίτες… Τὸ ἄλλο, τὸ οὐσιαστικό, εἶναι νὰ τὰ ἐπεξεργάζεται καὶ νὰ λαμβάνει θέση ἐπὶ αὐτῶν.
.               Ὡς πρὸς τοὺς διαλόγους μὲ τοὺς ἑτεροδόξους ὁ Μητρ. Μεσσηνίας ἔδωσε τὴν ἐντύπωση ὅτι ἔχουν βαλτώσει. Ἀκόμη καὶ αὐτὸς μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς, ἀφοῦ, ὅπως γράφει τὸ δελτίο Τύπου, «σκιάζεται τόσο λόγῳ τῆς προσηλυτιστικῆς δράσης τῆς Οὐνίας, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ δυσκολία κατανόησης λειτουργίας καὶ ἐφαρμογῆς τοῦ πρωτείου στὸ πλαίσιο τῆς Συνόδου καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν δομῶν». Γιὰ τὴν πρόσφατη συνάντηση τῶν Ὀρθοδόξων μὲ τοὺς Παπικοὺς στὸ Ἀμὰν καὶ γιὰ τὴν πορεία τοῦ συγκεκριμένου διαλόγου θὰ ὑπάρξει ἰδιαίτερο κείμενο.

Περισσότερα γιὰ τὶς ἐργασίες τῆς Ἐπιτροπῆς.

.             Ἡ Εἰδικὴ Προπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου συνεδρίασε στὴ Γενεύη ἀπὸ τὶς 30 Σεπτεμβρίου ἕως τὶς 3 Ὀκτωβρίου τοῦ 2014 καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἐπανεξέταση τῶν κειμένων ποὺ εἶχαν ἐγκριθεῖ στὴν Γ΄ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξη Διάσκεψη. Αὐτὴ εἶχε συνεδριάσει ἀπὸ τὶς 28 Ὀκτωβρίου ἕως τὶς 6 Νοεμβρίου τοῦ 1986 στὴν ἴδια πόλη καὶ εἶχε ἐγκρίνει κείμενα ἐπὶ τῶν θεμάτων:

– Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο καὶ
– Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ οἰκουμενικὴ κίνηση.

.             Τὰ κείμενα θεωρήθηκαν παρωχημένα, μὲ βάση τὶς ἐξελίξεις στὸν προτεσταντικὸ κόσμο καὶ τὴν ἔνταση στὶς ἐπιθέσεις τῆς Ρωμαιοκαθολικῶν εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μὲ ὄχημα τὴν Οὐνία. Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴ συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς ἐλήφθη κατὰ τὴ συνάντηση τῶν προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸν Μάρτιο τοῦ 2014.
.             Ἀπὸ τὴ σύσκεψη τοῦ 1986 εἶχαν προκύψει δύο κείμενα, ἕνα γιὰ τὴν οἰκουμενικὴ κίνηση καὶ ἕνα γιὰ τὶς σχέσεις μὲ τὶς ἄλλες Ὁμολογίες. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀποφάσισε αὐτὰ νὰ ἑνωθοῦν σὲ ἕνα. Κατὰ τὶς συζητήσεις οἱ Ἐκκλησίες τῆς Ρωσίας, τῆς Γεωργίας καὶ τῆς Βουλγαρίας ζήτησαν στὸ κείμενο νὰ ἀλλάξει ὁ ὅρος «οἰκουμενικὴ κίνηση», ἀφοῦ σ’ αὐτὴ συμμετέχουν οἱ Προτεστάντες, καὶ νὰ γίνει «διαχριστιανικὲς σχέσεις». Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Μητρ. Περγάμου κ. Ἰωάννης, διαφώνησε καὶ εἶπε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει ἡ καθιερωμένη ὀνομασία. Ἐπίσης οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν Γεωργίας καὶ Βουλγαρίας ζήτησαν στὸ πρὸς ἐπεξεργασία κείμενο νὰ σημειωθεῖ ὅτι αὐτὲς ἔχουν ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ Γραμματεία τῆς   Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ Φανάρι δὲν προσκάλεσε τὴν Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας, κάτι ποὺ προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.
.             Γιὰ τὴν ἐπανεξέταση καὶ ἀναθεώρηση τοῦ ἑνὸς πλέον κειμένου συγκροτήθηκε ὑποεπιτροπή, ἡ ὁποία ἔφερε στὴν Ὁλομέλεια τῆς ἐπιτροπῆς ἕνα κείμενο μὲ ἀλλαγές, σὲ σχέση μὲ αὐτὸ τοῦ 1986. Τὸ νέο κείμενο χωρίζεται σὲ δύο μέρη καὶ ἐπεξεργασία ἔγινε μόνο τοῦ πρώτου μέρους. Τὸ δεύτερο θὰ συζητηθεῖ σὲ προσεχῆ συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς. Κατὰ τὶς συνεδριάσεις ὁ Μητροπολίτης Μαυροβουνίου, τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, Ἀμφιλόχιος ἔθεσε τὸ ζήτημα κατὰ τὴν προσεχῆ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο νὰ ἀναγνωριστοῦν ἡ 8η καὶ ἡ 9η Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι. Ἡ ἀπάντηση ἦταν ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸν ἐπειδὴ ἡ προσεχὴς Σύνοδος δὲν θὰ εἶναι Οἰκουμενική. Καὶ αὐτὸ ὄχι γιατί «ἡ Ἐκκλησία εἶναι διασπασμένη», ὅπως ὑποστηρίζουν Ὀρθόδοξοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ποὺ δέχονται τὴ θεωρία «τῶν κλάδων», γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι «Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ» καὶ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη, ἀλλὰ γιατί οἱ ὅροι, ὑπὸ τοὺς ὁποίους αὐτὴ θὰ πραγματοποιηθεῖ, ἂν καὶ ὅταν πραγματοποιηθεῖ, δὲν ἱκανοποιοῦν τὶς προϋποθέσεις μίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

 Γιατί ἡ βιασύνη;

.            Ἐντυπωσιακὴ εἶναι ἡ ἐκ μέρους τοῦ Φαναρίου βιασύνη καὶ ἡ   πίεση, ποὺ ἀσκεῖ, νὰ ἐπισπευσθοῦν οἱ διαδικασίες, ὥστε τὸ 2016 νὰ συγκληθεῖ ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ μία ἐξήγηση εἶναι ἡ φιλοδοξία τοῦ σημερινοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου νὰ συγκληθεῖ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἡ συγκεκριμένη Σύνοδος, ὅπως καὶ νὰ λέγεται, μὲ ὅποια θέματα καὶ ἂν συμφωνηθεῖ νὰ συζητηθοῦν, μὲ ὅποια κείμενα καὶ ἂν προκύψουν, ἔστω καὶ ἂν αὐτὰ εἶναι γραφειοκρατικοῦ τύπου, ἔστω καὶ μὲ θέματα ποὺ δὲν ἀφοροῦν τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀλλὰ μόνο τοὺς Πατριάρχες καὶ τοὺς Προκαθημένους τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν…
.            Στὸ Φανάρι θεωρεῖται ὅτι μὲ τὴ Σύνοδο αὐτὴ θὰ ἀνέβει πολὺ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο τὸ γόητρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ θὰ ἀναφέρεται πλέον ὅτι ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος πέτυχε «τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς μετὰ ἀπὸ δώδεκα αἰῶνες». Βέβαια δὲν εἶναι Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἀλλὰ αὐτὸ θεωρεῖται στὸ Φανάρι λεπτομέρεια… Τὸ 1997 καὶ τὸ 1998 ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἐλβετίας Δαμασκηνὸς εἶχε ἐκφράσει τὴ βεβαιότητα ὅτι αὐτὴ θὰ συγκληθεῖ τὸ 2000, κάτι ποὺ δὲν ἔγινε ἐφικτό. Σήμερα ἔχει τεθεῖ τὸ νέο ὅριο, ἡ ἑβδομάδα τῆς Πεντηκοστῆς του 2016…
.            Οἱ πανορθόδοξες διασκέψεις καὶ προσπάθειες γιὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο ἄρχισαν τὸν Σεπτέμβριο – Ὀκτώβριο τοῦ 1961 στὴ Ρόδο, ἐπὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, μὲ σκοπὸ «τὴν στήριξιν τῆς πίστεως, τὴν θεραπείαν τῶν ἀναγκῶν καὶ εἰς πύργωσιν τῆς ἐν ἑνότητι καὶ ἀγάπῃ ἰσχύος τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀνὰ τὸν κόσμον…». Ἔκτοτε συνεδρίασε πολλὲς φορὲς ἡ Προπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ ὑπῆρξαν καὶ τέσσερις Προσυνοδικὲς Πανορθόδοξες Διασκέψεις, χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα. Τὸ κείμενο ποὺ συζητήθηκε προσφάτως στὴν Ἐπιτροπὴ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ θέματα τῆς Συνόδου καὶ δὲν ὑπῆρξε ὁριστικὴ ἀπόφαση. Πάντως τὰ ὅσα ἕως σήμερα ἔχουν ἀποφασιστεῖ δείχνουν ὅτι εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸν σκοπό, ποὺ ἐτέθη τὸ 1961…-

Διαφήμιση

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: