Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ καὶ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ («Καλλιέργησε τὶς φυλετικὲς διακρίσεις, κατρακύλισε στὸν καιάδα τῆς εὐγονικῆς καὶ τερατούργησε στὰ κρεματόρια»)

ποφυγ ατοελέγχου κα ατοκριτικς

πόστολος Παπαδημητρίου

.             Ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος ἔχει παγιώσει κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνες τὴν κυριαρχία του στὸν πλανήτη. Μὲ τὴν ἰσχύ, ποὺ ἀπέκτησε, ἐπέβαλε καὶ τὶς θεωρούμενες ἀπὸ αὐτὸν ἀξίες σὲ ὅλους τοὺς λαούς, οἱ ὁποῖοι πορεύονται ὑποταγμένοι ἐν πολλοῖς στὸν δυτικὸ τρόπο ζωῆς, παρὰ τὶς διαφορετικὲς θρησκευτικὲς πίστεις, τοὺς διαφορετικοὺς πολιτισμοὺς καὶ τὶς διαφορετικὲς παραδόσεις. Κορύφωση τοῦ δυτικοῦ τρόπου βιωτῆς ἀποτελεῖ στὴν ἐποχή μας τὸ «ἀμερικανικὸ ὄνειρο», τὸ ὁποῖο ἀποδέχονται μὲ ἐκδηλώσεις λατρείας πλεῖστοι ὅσοι ὄχι μόνον Ἀμερικανοὶ ἀλλὰ καὶ πολίτες πολλῶν ἄλλων χωρῶν.
.             Ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος καυχᾶται γιὰ τὶς ἀξίες του, ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ψευτοαξίες. Ἔχει βαθύτατη τὴν πεποίθηση ὅτι εἶναι προασπιστὴς τῶν θεωρουμένων ὡς πανανθρωπίνων ἰδανικῶν καὶ ὅτι βαδίζει ἀταλάντευτα τὸν ὀρθὸ δρόμο πρὸς τὴν πρόοδο καὶ τὴν εὐημερία, ὅτι εἶναι φορέας ἀνωτέρου πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος τελικὰ θὰ ἐπικρατήσει ὡς ὁ μόνος στὴν ἐπιφάνεια τοῦ πλανήτη! Ἡ ἀλαζονεία αὐτὴ ἐλάχιστα περιθώρια αὐτοελέγχου καὶ αὐτοκριτικῆς ἀφήνει στὸν δυτικὸ ἄνθρωπο.
.             Ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος πορεύεται δίχως Θεό, τὸν ὁποῖο ἔχει ἀπορρίψει ἀπὸ αἰῶνες. Κάποιοι τὸ σημαντικὸ γιὰ τὴν «πρόοδο» τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν χρονικὸ ὁρόσημο τοποθετοῦν στὴν ἐποχὴ τοῦ λεγομένου διαφωτισμοῦ. Σὲ βάθος ἀνάλυση θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴ θλιβερὴ διαπίστωση ὅτι ἡ Δύση καὶ πρὶν πορευόταν ἐρήμην τοῦ Θεοῦ, τὸ μήνυμα τοῦ ὁποίου εἶχε ἀρχίζει νὰ διαστρεβλώνει ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τῆς πρώτης χιλιετίας μετὰ τὴν ἐνανθρώπησή του καὶ συνέχιζε νὰ διαστρεβλώνει. Ἡ Δύση, παρὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀθεΐας στὴν πολιτικὴ καὶ στὴ διανόηση, δὲν εἶναι ἄθεη. Πολλοὶ ἀκόμη δηλώνουν πιστοὶ στὸν Θεὸ καὶ εἶναι μέλη διαφόρων «ἐκκλησιῶν», οἱ ὁποῖες πολλαπλασιάζονται μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς στὸν χῶρο τῶν διαμαρτυρομένων ἀρνούμενες νὰ ὑποταχθοῦν στὴν παπικὴ «αὐθεντία», ἡ ὁποία ἐμμένει στὴν ἀλαζονεία της! κενο, πο κόμη κα ρθόδοξοι ποφεύγουν ν τονίσουν, εναι νευ ρων ποταγ τν χριστιανν τς Δύσης στν πρακτικ λισμ ς πόρροια τς οκονομικς εμάρειας, τν ποία χουν ξασφαλίσει χάρη στν καταλήστευση τν φτωχν κα καταφρονεμένων π τος δυτικος λαν. Εἶναι τραγικὸ νὰ τονίζεται ἀπὸ προτεστάντες, εὐτυχῶς ὄχι ἀπὸ ὅλους, ὅτι ἡ ὑλικὴ εὐμάρεια εἶναι ἀμοιβὴ τοῦ Θεοῦ πρὸς αὐτοὺς γιὰ τὴν πίστη τους! Πάντως ἄποψη τῶν ἀμερικανῶν ἀναλυτῶν τοῦ ἀνὰ τὸν πλανήτη ἀντιαμερικανισμοῦ εἶναι ὅτι αὐτὸς ὀφείλεται στὸν φθόνο γιὰ τὰ ὑψηλὰ ἐπιτεύγματα τοῦ νεοπαγοῦς λαοῦ, ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴν πανσπερμία τῶν λαῶν ποὺ κατοίκησαν τὸ βόρειο τμῆμα τῆς νέας ἠπείρου.
.             Τὰ ἐπιτεύγματα τῶν δυτικῶν ὑπῆρξαν ὄντως μεγάλα καὶ θαυμαστὰ στὸν τομέα τῆς ἐπιστήμης καὶ ὅσοι ἀπὸ ἐμᾶς ὠφελούμαστε ἀπὸ αὐτά, τοὺς ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη! Ἐκεῖνο ποὺ συνήθως διαφεύγει τῆς προσοχῆς μας εἶναι τὸ ἐρώτημα: Πόσοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐπωφελοῦνται ἀπὸ τὰ ἐπιτεύγματα στὸ σύνολο τῶν ἑπτὰ περίπου δισεκατομμυρίων τοῦ πλανητικοῦ πληθυσμοῦ; Νὰ εἶναι ἆραγε τὸ ἕνα δισεκατομμύριο ἢ μήπως οὔτε καν τόσοι; Καὶ ἂν γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους τὰ ἐπιτεύγματα εἶναι ἀπρόσιτα, ποῦ ὀφείλεται αὐτό; Στὴν ὀκνηρία τους, στὴν νοητικὴ ἀνεπάρκειά τους ἢ στὴν ἐχθρική τους στάση ἔναντι τοῦ πολιτισμοῦ; Ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος ἔχει δώσει ἀπὸ καιρὸ ἀπαντήσεις στὸ ἐρώτημα. Θεώρησε ὅλους τοὺς ἄλλους λαοὺς κατωτέρους αὐτῶν ποὺ ἀνήκουν στὴν ἀρία φυλή. Ἔτσι καλλιέργησε τς φυλετικς διακρίσεις, κατρακύλισε στν καιάδα τς εγονικς κα τερατούργησε στ κρεματόρια! Ἀκόμη δὲν ἄσκησε οὐδεμία αὐτοκριτικὴ γιὰ τὰ μύρια ὅσα ἐγκλήματά του, ὅπως ἡ ἐξόντωση τῶν ἐρυθροδέρμων, τὸ δουλεμπόριο τῶν μαύρων, ἡ καταδυνάστευση τῶν λαῶν κατὰ τὴν ἀποικιοκρατία. Ὅσο γιὰ τὰ ἄγρια ἐγκλήματα τοῦ ναζισμοῦ, αἰσθάνονται ἱκανοποίηση, καθὼς ἔχουν στήσει τὴ δίκη τῆς Νυρεμβέργης καὶ τὰ ἔχουν ἐπιρρίψει σὲ μία μικρὴ ὁμάδα διεστραμμένων κατ’ αὐτοὺς ἐγκληματιῶν κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας. Ὅμως ὁ Καμύ, δικός τους αὐτός, βροντοφωνάζει: Τὸ ἔγκλημα διεπράχθη ἀπὸ τὸν δυτικὸ μηδενισμό!

.              (Ἐπαναστατημένος ἄνθρωπος). Παραμένοντας ἀλαζὼν ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος ἐξακολουθεῖ νὰ ἀγνοεῖ τὸν αὐτοέλεγχο καὶ τὴν αὐτοκριτική. Ἔτσι ἐξακολουθεῖ νὰ σπέρνει τὸν ὄλεθρο στοὺς λαοὺς ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴ χορεία τῶν προνομιούχων ἀρίων ἀλλὰ καὶ ἐντὸς αὐτῆς. Ἔχουμε πάμπολλα δείγματα μὴ ἀνεκτικότητας ἔναντι τῶν λατινογενῶν λαῶν, τῶν σλαβικῶν λαῶν καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ, ἰδίως τοῦ ἑλληνικοῦ. Τὴν περιφρόνησή τους γευθήκαμε ἔντονη κατὰ τὴν τελευταία κρίση, στὴν ὁποία μᾶς ὁδήγησαν μὲ ἐντολές τους πρὸς τοὺς δυτικόφρονες πολιτικούς, ποὺ ἀσκοῦν τὴν ἐξουσία στὴ χώρα μας ὄχι ἐλέῳ Θεοῦ οὔτε ἐλέῳ λαοῦ, ἀλλὰ ἐλέῳ τῆς νέας τάξης πραγμάτων.
.                     Πορεύεται τὸν ὀρθὸ δρόμο ἡ Δύση πρὸς τὴν ὑλικὴ εὐημερία; Ἡ ἀπάντηση μὲ βάση τὸν εὐαγγελικὸ νόμο εἶναι σαφῶς ἀρνητική. Ὅμως δὲν θὰ προχωρήσουμε σὲ ἀνάλυση μὲ βάση νόμο, ποὺ ἡ Δύση ἔχει σαφῶς ἀπορρίψει. Θὰ κάνουμε κάποιους συλλογισμοὺς μὲ βάση τὴ λεγόμενη κοινὴ λογική, ἂν καὶ ἔχουμε ἔντονες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ ἂν ὑπάρχει τέτοια. Ἂν ὑπῆρχε, δὲν θὰ ἑρμηνευόταν ὡς φθόνος τῶν λεηλατούμενων καὶ ρημαζόμενων ὁ ἀντιαμερικανισμός. Ξεκινοῦμε ἀπὸ τὴ θεμελιώδη θέση ὅτι ὅλα τελειώνουν στὸν τάφο καί, συνεπῶς, κυρίαρχος στόχος εἶναι ἡ ἀπόλαυση τοῦ βίου στὸ μέγιστο βαθμό. Ἡ μὲ οἰκονομικοὺς ὅρους ἀνάλυση τῶν πάντων μαρτυρεῖ τὴν καθολικὴ σχεδὸν ἀποδοχὴ τῆς θέσης. Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες ἐξασφαλίζουν πολλὲς ἀπολαύσεις. Εἶναι ὅμως δύσκολο νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι αὐτὲς ἐξασφαλίζουν εὐχαρίστηση, ὄχι ὅμως καὶ χαρά; Ψιλὰ γράμματα ἡ διάκριση στὶς δυτικὲς κοινωνίες, στὴ χορεία τῶν ὁποίων, μὲ λύπη μου, ἐντάσσω καὶ τὴ νεοελληνική. Αὐτὲς ἀγνοοῦν τὶς ὅποιες προειδοποιήσεις ἐλαχίστων εἰδικῶν, ποὺ σημαίνουν συναγερμὸ γιὰ πλεῖστες ὅσες παθογένειες: Διάλυση τῆς οἰκογένειας, ποὺ θυσιάζεται στὸν βωμὸ τῆς ἀπόλαυσης μέσῳ τοῦ πανσεξουαλισμοῦ. Οἱ νέοι βλαστοὶ τῶν κοινωνιῶν βιάζονται στὰ κοινωνικὰ θερμοκήπια νὰ δώσουν πρώιμους καρποὺς (ἐφηβικὲς ἐρωτικὲς σχέσεις, ἐκτρώσεις ὡς δικαίωμα (!), ἀδυναμία συγκρότησης οἰκογένειας λόγῳ ἄγνοιας τῆς εὐθύνης καὶ τῶν ὑποχρεώσεων καὶ πολὺ περισσότερο λόγῳ ἄρνησης τῆς θυσίας).
.                          Στὸ κυνήγι τοῦ χρήματος, ποὺ ἐπιδίδονται οἱ γονεῖς πρὸς ἱκανοποίηση ἐπίπλαστων στὰ πλαίσια τοῦ συστήματος ἀναγκῶν, δὲν ἔχουν χρόνο νὰ δοῦν τὰ παιδιά τους καὶ νὰ συνομιλήσουν μαζί τους, πόσο μᾶλλον νὰ τὰ διδάξουν, ἂν βέβαια οἱ ἴδιοι γνωρίζουν τὰ τοῦ βίου. Ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος, κατ’ ἐντολὴ τοῦ «Σάυλοκ», ἐπιτείνει τὸν ἐκτραχηλισμὸ νομοθετώντας καὶ τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, ὥστε νὰ καταστεῖ ἀδύνατη ἡ συνεύρεση τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας γύρω ἀπὸ τὸ τραπέζι! Τὰ παιδιὰ δὲν παιδαγωγοῦνται πλέον στὸ σχολεῖο, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀπολέσει τὸν παιδευτικό του χαρακτήρα. Ἀποκλειστικὸς παιδαγωγὸς εἶναι ἡ τηλεόραση καὶ τὰ ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια, γιὰ τὰ παιδιά, τὸ διαδίκτυο γιὰ τοὺς ἐφήβους καὶ τοὺς νέους. Στὰ πρῶτα παρέχεται ἄφθονη βία, στοὺς ἄλλους ἄφθονο σέξ! Ἡ εἰκονικότητα συγχέεται σὺν τῷ χρόνῳ μὲ τὴν πραγματικότητα. Ὅταν τὸ παιδὶ σκοτώνει καθημερινὰ ἑκατοντάδες κακούς, δὲν συγκινεῖται ὅταν βλέπει συνομήλικά του, τραυματισμένα ἢ νεκρὰ στὴ μικρὴ ὀθόνη, ἰδιαίτερα ὅταν ἔχει ὑποστεῖ πλύση μὲ τὴ διάκριση μεταξὺ καλῶν (ἡμῶν) καὶ κακῶν (ἄλλων)! Μάλιστα στὴν ἐπιθυμία του νὰ γευθεῖ πιὸ ἔντονες συγκινήσεις παίρνει τὸ ὅπλο τοῦ πατέρα του (στὶς ΗΠΑ εἶναι τὸ ὅπλο ἀντικείμενο λατρείας) καὶ ἐπιχειρεῖ καὶ κατὰ καλῶν στὸ σχολεῖο του, ἀφοῦ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ βρεῖ κακούς! Πρόσφατα Σουηδὸς πολίτης, φίλος τῆς εἰρήνης, ταξίδεψε μὲ τὰ μικρὰ παιδιά του στὸ Ἰσραήλ, γιὰ νὰ λάβουν αὐτὰ μικρὴ γεύση τῶν δεινῶν τοῦ πολέμου. Δέχθηκε ἔντονες τὶς ἐπικρίσεις ὅτι προκάλεσε ἀθεράπευτα ψυχικὰ τραύματα σ’ αὐτά! Ὅμως πράγματι τὰ ὠφέλησε: Δὲν θὰ ξαναπαίξουν τὰ ἀγαπημένα τους πολεμικὰ παιχνίδια. Ἆραγε θὰ ἐξετάσουμε σὲ βάθος καὶ ἐμεῖς τὴν εὐκολία, μὲ τὴν ὁποία ὁδηγήθηκαν στὸ διπλὸ ἔγκλημα δύο νεαροὶ σὲ βάρος δύο νέων γιὰ ἀσήμαντη, ὅπως χαρακτηρίζεται συνήθως στὰ δικαστικὰ χρονικά, ἀφορμή;
.                         Ὅταν ὁ ἔφηβος ἀπολαύσει, ἄγουρος ἀκόμη, τὶς σαρκικὲς ἡδονές, ἀναζητᾶ νέες ἐμπειρίες στὶς παρὰ φύση ἀπολαύσεις! Ἡ ὁμοφυλοφιλία κάνει θραύση στὶς δυτικὲς κοινωνίες. Μάλιστα ἐπικροτεῖται ἀπὸ κυβερνήσεις, τοπικὴ αὐτοδιοίκηση, ἐπιστημονικὴ κοινότητα! Οἱ ἀνὰ τὸν κόσμο πρεσβεῖες τῶν ΗΠΑ συνεπικουρούμενες ἀπὸ τὶς τῶν ἄλλων δυτικῶν χωρῶν πρωταγωνιστοῦν στὶς ἐκδηλώσεις ὁμοφυλοφιλικῆς ὑπερηφάνειας. (Ἐμεῖς ἄντε νὰ τὰ βάλουμε μὲ κάποιον δήμαρχο!). Ὁ σεξοτουρισμὸς ὀργιάζει στὶς χῶρες τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς καὶ πρόσφατα στὴν Ὀλλανδία νομιμοποιήθηκε τὸ κόμμα τῶν «παιδοφίλων». Στὴν περήφανη Γερμανία λειτουργοῦν οἶκοι κτηνοβασίας καὶ οἱ ζωόφιλοι ἀρκοῦνται νὰ ζητήσουν νὰ μὴ κακοποιοῦνται τὰ ζῶα! Τέλος ἡ ΕΕ προσανατολίζεται στὴ σύνταξη ὁδηγίας γιὰ τὸν συνυπολιγισμὸ στὸ ΑΕΠ τῶν προσόδων ἀπὸ τὴν πορνεία καὶ τὸ ἐμπόριο ὅπλων καὶ ναρκωτικῶν! Ο μουσουλμάνοι χουν ντιληφθε τι σαπίλα χει ξαπλωθε κα εσχωρήσει σ βάθος στς δυτικς κοινωνίες, γι’ αὐτὸ σὲ κάποια πορεία σὲ εὐρωπαϊκὴ πόλη κάποιος κρατοῦσε πινακίδα, ποὺ ἔγραφε: « Ερώπη εναι καρκίνος. Τ σλμ εναι θεραπεία»!

 

ΠΗΓΗ: alopsis.gr

 

«ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: