ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΟΡΓΑ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

κθεση σόκ:
π διωγμὸν  Χριστιανισμς στν πὸ σλαμοποίηση Ερώπη.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἡ Εὐρώπη κλώτσησε τὸν Χριστὸ καὶ τὸ εὐαγγγέλιό Του, ὅπως ἔδειξαν οἱ δύο Ἅγιοι,  Νικόλαος Βελιμίροβιτς καὶ Ἰουστίνος Πόποβιτς. Δὲν τῆς ἄρεσαν οὔτε ἡ Ἀγάπη οὔτε τὸ Ἔλεος! Τώρα τὸ «κενὸ» ποὺ δημιουργήθηκε θὰ τὸ γεμίσει τὸ ἰσλάμ μὲ τὸ σπαθί του καὶ τὸ κοράνι. Νομοτέλεια!
(βλ. ἐνδιεκτικῶς: «Χωρὶς τὸν Χριστὸν ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ πτωχότερος ἐπαίτης καὶ ὁ πλέον ἀναίσχυντος ἐκμεταλλευτὴς τοῦ κόσμου τούτου. Ἡ σημερινὴ Εὐρώπη δὲν εἶναι πλέον οὔτε παπικὴ οὔτε λουθηρανική. Εἶναι ὑπεράνω καὶ ἐκτὸς τούτων. Εἶναι ὁλοτελῶς ἐπίγειος, χωρὶς ἔστω καὶ τὸν πόθον νὰ ἀνεβαίνη εἰς τὸν οὐρανόν, εἴτε μὲ τὸ διαβατήριον τοῦ ἀλαθήτου πάπα εἴτε πάλιν διὰ τῆς κλίμακος τῆς προτεσταντικῆς σοφίας. Ἀρνεῖται ἐντελῶς τὸ ταξίδιον ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Ἐπιθυμεῖ νὰ παραμείνη ἐδῶ. Ἐπιθυμεῖ νὰ εἶναι ὁ τάφος της ὅπου καὶ τὸ λίκνον της. Δὲν γνωρίζει περὶ ἄλλου κόσμου. Δὲν αἰσθάνεται τὴν οὐράνιον εὐωδίαν. Δὲν βλέπει εἰς τὸν ὕπνον της τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους. Διὰ τὴν Θεοτόκον δὲν θέλει νὰ ἀκούση. Ἡ ἀκολασία τὴν στερεώνει εἰς τὸ μίσος κατὰ τῆς παρθενίας. Κάποιοι ἀσιατικοὶ καὶ ἀφρικανικοὶ λαοὶ ὀνομάζουν τὴν Εὐρώπην «Λευκὴν Δαιμονίαν. «Λευκήν», ἕνεκα τοῦ χρώματος τοῦ δέρματος, «Δαιμονίαν» δέ, ἕνεκα τῆς μελανότητος τῆς ψυχῆς της…», Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

.           Συγκλονιστικὰ στοιχεῖα ἀποκαλύπτει ἔκθεση γιὰ τὶς ἐπιθέσεις κατὰ χριστιανῶν ὄχι σὲ κάποιο μέρος τοῦ πλανήτη ἀλλὰ στὴν ὑποτιθέμενη χριστιανικὴ Εὐρώπη, καταδεικνύοντας, τὴν μὲ γοργὸ ρυθμὸ ἰσλαμοποίησή της, ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῶν λαθρομεταναστῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ἀθεοποίηση μεγάλου τμήματος τοῦ λευκοῦ πληθυσμοῦ, λόγῳ “προοδευτικῶν” δῆθεν ἀντιλήψεων ποὺ μὲ τὴν κατεύθυνση νεοταξίτικων κέντρων ἐπιτίθενται σὲὅσους πιστεύουν ἀκόμα, μὲ τελικὸ στόχο τὴν καταστροφὴ τῆς θρησκείας τῆς Ἀγάπης, γιὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχει χῶρος στὴν ὑλιστικὴ Παγκοσμιοποίηση ποὺἐπελαύνει.

[…]              Ὁ Χριστιανισμὸς ἀφήνεται κυριολεκτικὰ στὸ ἔλεος μισαλλόδοξων ὁμάδων εἴτε γηγενῶν “προοδευτικῶν” εἴτε ἰσλαμιστικῶν. Σύμφωνα μὲ ἔκθεση ποὺ συνέταξε τὸ Παρατηρητήριο γιὰ τὴν Μισαλλοδοξία καὶ τὶς Διακρίσεις κατὰ τῶν Χριστιανῶν στὴν Εὐρώπη (Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe), ὁμάδα ποὺ ἑδρεύει στὴ Βιέννη, κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἑκατοντάδες ἐπιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ἡ ἔκθεση τοῦ 2013 κυκλοφόρησε στὰ μέσα Μαΐου καὶ καταγράφει 241 περιπτώσεις μισαλλοδοξίας κατὰ τῶν χριστιανῶν. Ἡ ἔκθεση χωρίζεται σὲ 4 μέρη:

– Περιστατικὰ μίσους ἐναντίον Χριστιανῶν
– Μισαλλοδοξία κατὰ Χριστιανῶν στὸ Δίκαιο καὶ τὴν Πολιτικὴ
– Μισαλλοδοξίας κατὰ τῶν χριστιανῶν στὶς Τέχνες καὶ τὰ Media
– Προτάσεις γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος

Ἡ ἔκθεση τῆς ἐθελοντικῆς ὁμάδας περιλαμβάνει λεπτομέρειες ἐπιθέσεων μίσους κατὰ τῶν χριστιανῶν καὶ τῶν ἱερῶν τους, στὶς ὁποῖες περιλαμβάνονται ἐμπρησμοί, γκράφιτι καὶ βανδαλισμοί.
.          Στὴν ἔκθεση τεκμηριώνονται 133 περιπτώσεις βανδαλισμοῦ κατὰ χριστιανικῶν χώρων σὲ 11 χῶρες.

Τὸν Μάιο τοῦ 2013, ἡἔκθεση ἀναφέρει ὅτι ἀντὶ-χριστιανικὰ συνθήματα γράφτηκαν στὸν ἐξωτερικὸ τοῖχο ἑνὸς καθεδρικοῦ ναοῦ στὴν Αὐστρία. Ἕνα σύνθημα ἔλεγε: «Δὲν θέλουμε τοὺς σταυρούς σας» καὶ περιελάμβανε μία σβάστικα.
Στὴν Γαλλία, ὁ βωμὸς ἑνὸς ναοῦ πυρπολήθηκε, ἐνῶ σὲἄλλη γαλλικὴ ἐκκλησία ρίχτηκαν περιττώματα στὸ βωμό.
Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2013, μοναστήρι στὸ Horbranz τοῦ Vorarlberg δέχτηκε ἐπίθεση ἀπὸ δύο ἔνοπλους μασκοφόρους.
Ἄλλα περιστατικὰ περιλαμβάνουν μία βόμβα ποὺ τοποθετήθηκε σὲ μία ἱσπανικὴ ἐκκλησία καὶ βόμβες μολότοφ ποὺ ρίχτηκαν στὴν πόρτα μίας ἐκκλησίας στὴν Ἰταλία, ποὺ εἶχε ἀνακαινιστεῖ.
Νὰ θυμίσουμε καὶ περιστατικὰ μὲ τὶς ὑπαλλήλους τῆς ΝΤΠ femen ποὺ κατέστρεφαν σταυροὺς μὲἠλεκτρικὸ πριόνι.
Τὸ Παρατηρητήριο ἀναφέρει ὅτι ἔχει συγκεντρώσει στοιχεῖα ἀπὸ τοπικὰ μέσα ἐνημέρωσης ποὺἦρθαν σὲἐπαφὴ μὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν πληγεῖἄμεσα.

.          Ἡ Δρ Gudrun Kugler, διευθύντρια τοῦ Παρατηρητηρίου, δήλωσε: «Ἡ λοένα κα πι κοσμικ κοινωνία στν Ερώπη χει λο κα λιγότερο χρο γι τν Χριστιανισμό. Ὁρισμένες κυβερνήσεις καὶ φορεῖς τῆς κοινωνίας ἐπιδιώκουν τὸν ἀποκλεισμό. Ἀμέτρητες περιπτώσεις μισαλλοδοξίας κατὰ χριστιανῶν μᾶς ἔχουν ἀναφερθεῖ. Μὲ τὴν ἔρευνα, τὴν τεκμηρίωση καὶ τὴ δημοσίευση αὐτῶν τῶν ὑποθέσεων ἐλπίζουμε νὰ δημιουργήσουμε μία συνειδητοποίηση ποὺἀποτελεῖἕνα πρῶτο βῆμα πρὸς τὴν λύση».

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: