ΡΑΒΒΙ, ΠΟΥ, ΠΩΣ, ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΜΕΝΕΙΣ;

ΡΑΒΒΙ, ΠΟΥ, ΠΩΣ, ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΜΕΝΕΙΣ;

Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

 ΡΑΒΒΙ;

.             Ἔτσι ξεκίνησε ἡ πρώτη καὶ μεγάλη ἀγάπη καὶ ἡ συνοδοιπορία στὴ γῆ καὶ στὴν αἰωνιότητα μεταξὺ τοῦ Μαθητῆ καὶ τοῦ Διδασκάλου.
-«Ἴδε ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ», εἶπε ὁ πρῶτος δάσκαλός τους, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, δείχνοντας τὸν Χριστό. Κι ἐκεῖνοι ἀκολούθησαν ἀπὸ κοντὰ τὸν 30χρονο νέο διδάσκαλο…
-Τί ζητεῖτε; τοὺς ἐρωτᾶ ὁ Ἰησοῦς.
-Διδάσκαλε, ποῦ μένεις; τὸν ἀντιρωτᾶνε.
-Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε.
Ἦλθαν λοιπὸν καὶ ἔμειναν κοντά Του ὅλο ἐκεῖνο τὸ ἀπόγευμα.
.             Μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες καὶ ἐνῶ ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα τοὺς κάλεσε πλέον ὁριστικὰ στὸ μαθητικὸ καὶ ἀποστολικὸ ἔργο μαζὶ μὲ τὰ δύο ἄλλα ἀδέλφια, τὸν Πέτρο καὶ τὸν Ἀνδρέα.

 ΡΑΒΒΙ, ΠΟΥ ΜΕΝΕΙΣ;

.           Μένω στὸν Οὐρανό, στὰ δεξιὰ τοῦ Πατρός μου, μένω στὴ Γῆ, στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, βασιλεύω στὶς καρδιὲς τῶν Πιστῶν μου.
.           Μένω στὴν Μία ἁγία, καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησία. Εἶμαι πάνω στὴν Ἁγ. Τράπεζα σὲ κάθε Ὀρθόδοξο κανονικὸ Ναό.
.           Μένω ἐκεῖ ποὺ ἀνάβει κάθε χρόνο τὸ Ἅγιο Φῶς, ποὺ ὁ Ἰορδάνης «στρέφεται εἰς τὰ ὀπίσω», ποὺ φανερώνεται κάθε χρόνο ἡ Νεφέλη στὸ ὄρος Θαβὼρ τῆς Μεταμορφώσεως.
.           Μένω ἐκεῖ ποὺ γίνονται πραγματικὰ θαύματα, ὑπάρχει ἀληθινὴ μετάνοια, πραγματοποιοῦνται διαπιστωμένοι ἐξορκισμοὶ καὶ ὑφίστανται ἔγκυρα καὶ ἀπαραβίαστα τὰ Μυστήρια.
.          Μένω ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν χαριτόβρυτα ἅγια λείψανα, θαυματουργὲς εἰκόνες, ὁ Τίμιος Σταυρός μου καὶ ζωντανοὶ ἅγιοι.
.           Μένω ἐκεῖ ποὺ ὁμιλεῖ καὶ λαλεῖ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα, διδάσκεται καὶ ἑρμηνεύεται ἀναλλοίωτο τὸ Εὐαγγέλιό μου.
.           Μένω ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει διάχυτη ἡ Χάρις μου καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Πατρός μου καὶ ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
.           Μένω ἐκεῖ ποὺ πρυτανεύει ἡ συμφωνία τῶν Πατέρων καὶ ἐπικρατεῖ «ἡ ψῆφος τῶν πλειόνων» καὶ ὄχι ἡ ἀναρχία τῶν πολλῶν καὶ ἡ ἀπολυταρχία τοῦ ἑνός.
.           Μένω ἐκεῖ ποὺ ἐκδηλώνεται τὸ ἄκτιστο φῶς καὶ ὁ μοναχισμὸς δὲν εἶναι μία ἀκαδημαϊκὴ ὑπόθεση, ἀλλὰ ἕνας Γολγοθὰς τῆς ἐμπειρίας.
.           Μένω στὴν ἁπλότητα καὶ ἄδολη ἀποστολικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ποὺ κηρύσσει Χριστὸν Ἐσταυρωμένον, Ἔλλησι μωρίαν καὶ Ἰουδαίοις σκάνδαλον, τοῖς δὲ πιστοῖς Θεοῦ σοφίαν καὶ δύναμιν.

ΡΑΒΒΙ, ΠΩΣ ΜΕΝΕΙΣ;

 .           Μένω μὲ ἐλευθερία καὶ σεβασμὸ στὴν αὐτεξούσια προσωπικότητα ἑνὸς ἑκάστου, ἀκόμη καὶ τοῦ πιὸ μικροῦ παιδιοῦ.
.           Μένω μὲ διακριτικότητα, χωρὶς νὰ ἐπιβαρύνω κανένα.
.           Εἶναι γνωστὸ ὅτι «οὐκ ἔχω ποὺ τὴν κεφαλή μου κλίναι».
.           Περνῶ διακριτικὰ καὶ δὲν ἐκβιάζω κανένα.
.           Ἀνέχομαι ἀκόμη καὶ τὸ ΟΧΙ καὶ μακροθυμῶ.
.           Δὲν ἔχω διατάξει ἐγὼ σφαγὲς καὶ ἱεροὺς πολέμους οὔτε μὲ τὸ ζόρι ἐκχριστιανισμούς. «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν…»
.           Δὲν τάζω ὑλικὲς ἀπολαύσεις, ἀλλὰ σταυρὸ καὶ θυσία.
.           Μένω μὲ ἀγάπη καὶ σκορπῶ τὴ γαλήνη.
.           Δὲν ταράσσω τοὺς ἀνθρώπους μου οὔτε τοὺς φανατίζω, ἀλλὰ τοὺς φωτίζω.
.           Ἀγαπῶ ὅλο τὸν κόσμο, δίνω εὐκαιρίες σὲ ὅλους, μένω ὅμως ἐκεῖ ποὺ μὲ θέλουν, διαφορετικὰ φεύγω κι ὁ Θεὸς βοηθός.
.           Ἐμφανίζομαι, βοηθῶ, ἀκούω, βλέπω, καὶ πρὸ πάντων συγχωρῶ καὶ περιμένω τὴν μετάνοια ὅλων.
.           «Οὐ θελήσει θέλω τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν».
.           «Βρέχω ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους…»
.           Ἀγαπῶ ὅλους, ἀμείβω ὅμως καὶ ἐδῶ καὶ στὸν οὐρανὸ ὅσους μὲ ἀγαποῦν καὶ μὲ ἀκολουθοῦν ἀκόμη καὶ στὸ θάνατο.

ΡΑΒΒΙ, ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΕΝΕΙΣ;

.           Μένω ὁλοζώντανα πραγματικά, ἀληθινά, ὅπως σᾶς βλέπω καὶ μὲ βλέπετε μὲ τοὺς πιστοὺς καὶ βαπτισμένους.
.           Μένω μὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸν θεόπνευστο λόγο μου.
.           Μένω μὲ τὰ Ἅγια Μυστήρια καὶ τὴ θεία Κοινωνία.
.           Μένω μὲ τὰ ζωντανὰ Εὐαγγέλια τῶν ἁγίων μου «τῶν κὰθ΄ ἑκάστην γενεὰν εὐαρεστησάντων», ποὺ ἀνεμίζουν τὶς πτυχὲς τοῦ ἱματίου μου ἀνάμεσα στοὺς πιστούς.
.           Μένω μὲ τὴ θεία Λειτουργία, ποὺ τελεῖται κάθε μέρα.
.           Μένω μὲ τὶς ἀνύστακτες καὶ ἀκοίμητες προσευχὲς τῶν ὀρθοδόξων μοναχῶν καὶ μοναζουσῶν.
.           Μένω μὲ τὰ καθημερινὰ δάκρυα τῶν μαρτύρων τῆς συνειδήσεως, τὰ καθημερινὰ αἵματα τῶν μαρτύρων τῆς ὁμολογίας καὶ τοὺς καθημερινοὺς ἱδρῶτες τῶν διακόνων τῆς ἀγάπης.
.           Εἶμαι μαζὶ μὲ κάθε μετανοημένο καὶ σταυρωμένο.
.           Εἶμαι μαζὶ μὲ κάθε πάσχοντα, πεινῶντα, αἰχμάλωτο καὶ φυλακισμένο.
.           Εἶμαι ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν νεφροπαθεῖς καὶ αἱμοκαθαιρόμενοι, νευροπαθεῖς, ἀνιάτως ἄρρωστοι, κωματώδεις καὶ φυτικοί, τυφλοὶ καὶ κωφοί, καρκινοπαθεῖς, διασωληνωμένοι, παράλυτοι, ἐγκαταλελειμμένοι, ἀρκεῖ νὰ μετανοοῦν καὶ νὰ μὴ μὲ βρίζουν.
.           Εἶμαι μὲ τὶς ὄντως χῆρες καὶ τὰ ὀρφανά.
.           Εἶμαι ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν καθαρές, καλὲς καὶ δυνατὲς καρδιές.
.           Μένω μὲ ὅσους μεριμνοῦν γιὰ τὴ σωτηρία τους, τηροῦν τὶς ἐντολές Μου καὶ ψάχνουν γιὰ μία ἀληθινὴ καὶ χαριτωμένη ζωή.
.           Μένω μὲ ὅσους ἐνδιαφέρονται καὶ γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἄλλων, γιὰ τοὺς ὁποίους ἔχυσα τὸ αἷμα μου στὸν Σταυρό.
.           Μένω μὲ ὅσους θέλουν νὰ πᾶνε στὸν Παράδεισο.

ΡΑΒΒΙ, ΓΙΑΤΙ ΜΕΝΕΙΣ;

.           Γιὰ νὰ συμπληρωθεῖ ὁ καιρὸς τῆς Ἐπιστροφῆς μου.
.           Νὰ ἐκπληρωθοῦν οἱ Γραφὲς καὶ νὰ μποῦνε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅλοι ὅσοι θέλουν νὰ σωθοῦν.
.           Νὰ κηρυχθεῖ τὸ Εὐαγγέλιο σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
.           Νὰ ἐπιστρέψουν οἱ συμπατριῶτες μου, ὅσοι θέλουν ἀσφαλῶς.
.           Νὰ γίνουν ἅπαντες «μία ποίμνη, εἷς Ποιμήν», δηλ. ἐγὼ καὶ ἡ Ἐκκλησία μου ἡ Ὀρθόδοξη.
.           Νὰ καταλάβουν καὶ νὰ δοῦνε οἱ διῶκτες μου «εἰς ὃν ἐξεκέντησαν».
.           Νὰ δοξασθοῦν οἱ μάρτυρες οἱ μεγάλοι.
.           Νὰ λάμψει καὶ πάλι ἡ Νύφη μου ἡ Ἐκκλησία.

ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΡΑΒΒΙ;

.           «Ποιῶ ἀνάστασιν νεκρῶν, ἀλλαγὴν τῶν ζώντων, Κρίσιν πάντων καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» ΑΜΗΝ !

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: