ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας

 ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη:
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΟΝ
 Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας
ΑΘΩΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 2014, σελ. 436

ΑΡΒ.              «Λίκνον τῆς Ἑλλάδος», «κοιτὶς τοῦ ἑλληνισμοῦ», «εὔανδρος» καὶ ἄλλοι τιμητικοὶ χαρακτηρισμοὶ κοσμοῦν τὴν Ἤπειρο. Θὰ μπορούσαμε καὶ «καρδιὰ  τῆς Ἑλλάδας» νὰ τὴ χαρακτηρίσουμε, ἀφοῦ αὐτὴ μέσα στοὺς τελευταίους τριάντα αἰῶνες αἱμοδοτεῖ συνεχῶς τὴν ἑλληνικὴ χερσόνησο μὲ αἷμα πάντοτε ἑλληνικό, ποὺ ἄλλοτε ὀνομάζεται πελασγικό, ἄλλοτε αἰολικό, ἄλλοτε δωρικὸ καὶ τὴν τελευταία φορά, κατὰ τοὺς 14ο καὶ 15ο αἰῶνες μ.Χ., ἠπειρωτικό! Ὁ Βρετανὸς καθηγητὴς P. Trudgill, καταγράφοντας τὶς ἐμπειρίες του κατὰ τὶς ἐπισκέψεις του σὲ χωριά, ποὺ ἵδρυσαν ἔποικοι ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, διαπιστώνει: «Οἱ ἄνθρωποι γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους ἀναφέρονται ὄχι ὡς Ἀλβανοί, ἀλλὰ ὡς Ἀρβανίτες» («The people  themselves  are refered, not as Albanians, but as Arvanites»). Καὶ τοῦτο φανερώνει ὅτι  ἡ λαϊκή, ἐθνικὴ  μνήμη ἀποδεικνύεται ἰσχυρότερη καὶ ἐγκυρότερη μερίδας τοῦ γραπτοῦ ἱστορικοῦ λόγου. Γιατί, πράγματι,  ὅπως μαρτυροῦν καὶ πολλὲς σημαντικὲς ἱστορικὲς μαρτυρίες, ποὺ καταγράφονται στὴν παροῦσα ἱστορικὴ μελέτη, τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἐποίκων τῆς νότιας Ἑλλάδας καὶ ὁρισμένων νησιῶν ἀπετέλεσαν δίγλωσσοι, ἑλληνόφωνοι  καὶ ἀρβανιτόφωνοι, Ἠπειρῶτες Ἕλληνες καὶ λιγοστοὶ μόνον ἀπὸ τοὺς γείτονές τους, Ἀλβανούς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α´
ΑΡΒΩΝ – ΑΡΒΑΝΟΝ – ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ – ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. Ἄρβων – Ἄρβανον
2. Ὁ ὅρος «Ἀρβανίτες»
3. Ἀρβανίτικη γλώσσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΠΟ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ

1. Ἐμφύλιοι σπαραγμοὶ στὴν αὐτοκρατορία
2. Οἱ καταπιέσεις τῶν Ἀλβανῶν
3. Ἡ κατάκτηση τῆς Ἀλβανίας καὶ τῆς Ἠπείρου ἀπὸ τὸν Δουσὰν – Διωγμοὶ τῶν Ἑλλήνων – Πόλεμοι τῶν διαδόχων του Δουσὰν
4. Κατάλυση τοῦ Ἀλβανικοῦ δεσποτάτου – Κατάκτηση τῆς Ἠπείρου ἀπὸ τοὺς Τούρκους – Καταπιέσεις γιὰ ἐξομωσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ´ ΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΙ

1. Ἐποικισμὸς Ἀττικῆς, Βοιωτίας καὶ νότιας Εὔβοιας
2. Ἐποικισμὸς Πελοποννήσου καὶ νησιῶν
3. Ἠπειρῶτες πρόσφυγες στὴν Εὐρώπη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ´ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Οἱ ὑστεροβυζαντινοὶ ἱστορικοὶ περὶ τῶν ἐποίκων
2. Οἱ ἱστορικοί του 19ου αἰώνα περὶ τῶν ἐποίκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε´ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΟΙΚΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ

1. Παραδοχὴ τῆς ἑλληνικότητας τῶν Ἀρβανιτῶν ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς καὶ λογίους
2. Ἡ βία ἐξώθησε ἑλληνόφωνους καὶ ἀρβανιτόφωνους Ἠπειρῶτες στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ ἀρβανιτοφωνία κάλυψε τὴν ἑλληνικότητά τους
3. Ποτὲ Ἕλληνες ἔποικοι ἀπὸ τὴν Ἤπειρο δὲν αὐτοπροσδιορίζονταν ὡς Ἀλβανοὶ
4. Γεώργιος Πλήθων-Γεμιστός: Ὁ ἐποικισμὸς δὲν ἄλλαξε σὲ τίποτε τὴν ἑλληνικότητα τῆς Πελοποννήσου
5. Ὁ αὐτοκράτορας Μανουὴλ Β΄ Παλαιολόγος ἐνέκρινε ἀνεπιφύλακτα τοὺς ἐποικισμοὺς καὶ κάνει λόγο γιὰ νεήλυδες»Ἕλληνες κατοίκους
6. Οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ἐποίκων Ἀρβανιτῶν –ὅλοι Ἕλληνες– δίνουν τ’ ὄνομά τους ἢ τὸ ὄνομα τοῦ ἠπειρωτικοῦ χωριοῦ τους στοὺς οἰκισμοὺς ποὺ ἱδρύουν. Παρουσία ἐπιφανῶν ἀρβανιτόφωνων οἰκογενειῶν μεταξὺ τῶν ἐποίκων
7. Ἀρβανίτες καὶ λοιποὶ Ἕλληνες: κοινὰ ἤθη, ἔθιμα, παραδόσεις, χοροὶ κ.λπ.
8. Ἡ ἑλληνικότητα μέσα ἀπὸ τὰ τραγούδια τῶν Ἑλλήνων Ἀρβανιτῶν
9. Ἔγκυρες μαρτυρίες ἱστορικῶν προσώπων περὶ τῆς ἑλληνικότητας τῶν Ἀρβανιτῶν
10. Ἀρβανίτες Ἠπείρου: «Ἕλληνες Πελοποννήσιοι καὶ Ἀρβανίτες εἶναι ἕνας καὶ μόνον λαὸς»
11. Πυρήνας ἑλληνισμοῦ τὸ Ἄρβανο καὶ πηγὴ μεταναστεύσεως Ἑλλήνων Ἀρβανιτῶν
12. Δίγλωσσοι οἱ Σουλιῶτες, ἀλλὰ χωρὶς καμιὰ συγγένεια μὲ τὰ ἀλβανικὰ φύλα
13. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ ἐκτεταμένη ἀλβανοφωνία στὰ ἑλληνικὰ χωριὰ τῆς Ἤπειρο δὲν μαρτυρεῖ ἀλβανικὴ ἐθνότητα
14. Ὁ Ρήγας Βελεστινλὴς ξεχωρίζει τοὺς Ἀρβανίτες ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς
15. Μύθος ὁ ἐξελληνισμὸς πολλῶν Ἀλβανῶν στὴν Ἑλλάδα
16. Οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ Εὐρωπαῖοι χρονικογράφοι ἀπέφευγαν τὴν ἐθνικὴ ὀνομασία τῶν Ἑλλήνων ἀκόμη και στὰ γραπτά τους καὶ τοὺς ἀποκαλοῦσαν… Ἀλβανούς!
17. Οἱ μεγάλοι ἀρχηγοί, ποὺ ὁδήγησαν τοὺς ἐποίκους στὴν Ἑλλάδα ἦσαν Ἕλληνες Ἀρβανίτες
18. Ἀρβανίτες στρατιῶτες στὴ Δύση μ᾽ ἑλληνικὰ ὀνόματα
19. Οἱ Ἀρβανίτες συνεχίζουν τὴν ἀρχαία ἑλληνική, λαϊκὴ τέχνη
20. Ἤπειρος καὶ Ἀκαρνανία δὲν ὑπέστησαν καμιὰ ἐπίδραση ἀπὸ βορρᾶ
21. Ἐξισλαμισμένοι Ἀλβανοὶ καὶ Ἕλληνες δὲν ἦρθαν ὡς ἔποικοι στὴν Ἑλλάδα
22. Ἀπόδημοι δίγλωσσοι Βορειοηπειρῶτες
23. Οἱ Κερκυραῖοι ἀποκαλοῦσαν Ἀρβανίτες τοὺς χριστιανοὺς τῆς Ἠπείρου
24. Ἡ Ἤπειρος κατὰ τὴν Τουρκοκρατία εἶχε χάσει τ᾽ ὄνομά της
25. Γερμανοὶ τοῦ 19ου αἰώνα «μετροῦν» τοὺς Ἀρβανίτες του… 15ου αἰώνα
26. Ἡ ἀρβανιτοφωνία ἀπὸ μόνη της δὲν ἀποτελεῖ ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο ἐθνικότητας
27. Τὸ σύνολο τῶν ἐποίκων ἀπὸ Θεσπρωτία ἤσαν Ἕλληνες, δίγλωσσοι ἢ μόνο ἑλληνόφωνοι
28. Ἀπὸ τὴν Ἄρτα ὣς τὸν Ἀχελῶο δὲν ἐγκαταστάθηκαν Ἀλβανοὶ
29. Νησιά, ποὺ ἐποικήθηκαν ἀπὸ Ἀρβανίτες
30. Οἱ Ἕλληνες ἔποικοι ἀπὸ τὴν Ἰλλυρία (Ἀλβανία)
31. Οἱ Ἕλληνες Βλάχοι ἔποικοι
32. Οἱ Ἀρβανίτες Κλέφτες
33. Ὁ θρυλικὸς Stradioti Μερκούριος Μπούας ἦταν καθ᾽ ὁμολογία του Ἕλληνας Ἠπειρώτης
34. Οἱ Ἀρβανίτες ὑπῆρξαν πρωτοπόροι σ᾽ ὅλους τους ἀγῶνες κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας
35. Ὁ ἰδιωματικὸς ἑλληνικὸς γλωσσικὸς πλοῦτος τῶν ἀρβανιτόφωνων χωριῶν
36. Ἀρβανίτες: Ἕλληνες σύμφωνα μὲ τὰ πορίσματα καὶ ἀνθρωπολογικῶν ἐρευνῶν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ϛ´ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙ

1. Λιάπηδες ἔποικοι
2. Τόσκηδες ἔποικοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ´ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

1. Ἕλληνες Ἀρβανίτες στρατιῶτες στὴ Δύση
2. Συμμετοχὴ τῶν Ἑλλήνων Ἀρβανιτῶν σὲ ἐξεγέρσεις κατὰ τὴν Τουρκοκρατία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η´ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΘΕΣΠΡΩΤΟΥΣ

1) Γενικὰ περὶ Θεσπρωτίας
2) Θεσπρωτοὶ ἐποικίζουν τὴ Λοκρίδα
3. Ἀντιπροσωπευτικὴ εἰκόνα χωριοῦ ἐποίκων

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΑΣ

1) Ἡ Ἤπειρος
2) Ἡ νότια Ἰλλυρία (Ἀλβανία)

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: