Ο ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ

Ο ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ:
«Ἀρχιεπίσκοπος Ἱλαρίων Τρόϊτσκι (1886-1929) 
Ἱερομάρτυς καὶ πρόμαχος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ»
τοῦ πρωτ. Ἰωάννου Φωτοπούλου 

  ilariwn.                  Μ’ αὐτὴ τὴν ἴδια νέκρα ρεζιλεύεται καὶ ἡ προτεσταντικὴ ψευδοδιδασκαλία. Τί κατάφεραν οἱ προτεστάντες ἀτιμάζοντας μὲ τὶς σοφιστεῖες τους τὴν ἰδέα τῆς Ἐκκλησίας; Κατάφεραν μόνο τὸν διαμελισμὸ καὶ μάλιστα ἕνα διαμελισμὸ χωρὶς καμιὰ ἐλπίδα. Ὁ Προτεσταντισμὸς συνεχῶς θραύεται σὲ σέκτες. Ἐκκλησιαστικὴ προτεσταντικὴ ζωὴ δὲν ὑπάρχει. Ὑπάρχει κάποια «μισο-ζωὴ» χωρισμένων σεκτῶν καὶ κοινοτήτων. Τὴν κοινὴ ἐκκλησιαστικὴ ζωή, γιὰ τὴν ὁποία προσευχήθηκε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς στὴν Ἀρχιερατικὴ προσευχή, ὁ Προτεσταντισμὸς τὴ φόνευσε. Πράγματι, οἱ ἀκραῖοι «ὀρθόδοξοι» προτεστάντες στέκονται πολὺ ἐγγύτερα στοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς παρὰ στοὺς προτεστάντες τῶν ἀκραίων ὀρθολογιστικῶν ὁμάδων, οἱ ὁποῖες τίποτε κοινὸ δὲν ἔχουν μεταξύ τους ἐκτὸς ἀπὸ αὐθαίρετη, καὶ χωρὶς καμιὰ βάση, ἰδιοποίηση ἀπ’ αὐτοὺς τῆς ὀνομασίας «προτεστάντες» μιᾶς καὶ γι’ αὐτὸ κανεὶς δὲν θὰ τοὺς διώξει δικαστικῶς. Ποιά ἑνότητα εἶναι δυνατὴ μεταξύ τους; Ποιὰ κοινὴ ζωὴ μπορεῖ νὰ ὑπάρχει  σ’ αὐτούς;
.                  Αὐτὰ ποὺ λέμε δὲν εἶναι δικά μας. Σὲ στιγμὲς εἰλικρίνειας αὐτὰ τὰ ἴδια καὶ μὲ ἀκόμα μεγαλύτερη ὀξύτητα τὰ λέγουν καὶ οἱ ἴδιοι οἱ προτεστάντες. «Ἡ χώρα», γράφει ἕνας ἀπ’ αὐτούς, «ἡ ὁποία ἦταν ἡ κοιτίδα τῆς Μεταρρυθμίσεως, ἔγινε ὁ τάφος τῆς πίστεως τῆς Μεταρρυθμίσεως. Ἡ προτεσταντικὴ πίστη εἶναι ἑτοιμοθάνατη. Ὅλες οἱ νεώτερες ἐργασίες γιὰ τὴ Γερμανία καθὼς καὶ ὅλες οἱ προσωπικὲς ἐκτιμήσεις εἶναι σύμφωνες μ’ αὐτό». «Δὲν παρατηρεῖται στὴ θεολογία μας τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἐκπρόσωποί της ἔχασαν κάθε ἀπόλυτο;», ρωτάει κάποιος ἄλλος.
.                  Ἀκόμη θλιβερότερα λόγια ἑνὸς τρίτου: «Ἡ ζωτικὴ δύναμη τοῦ Προτεσταντισμοῦ ἐξαντλεῖται στὴ σύγχυση τῶν δογματικῶν σχολῶν, τῶν θεολογικῶν ἐρίδων, τῶν ἐκκλησιαστικῶν διενέξεων… Ἡ Μεταρρύθμιση λησμονεῖται ἢ περιφρονεῖται. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο πέθαναν οἱ Πατέρες, ἀμφισβητεῖται. Ὁ Προτεσταντισμὸς εἶναι σκόρπιος, ἀσθενής, ἀδύναμος».
.                  Καὶ ὁ ὀρθόδοξος ἐρευνητὴς τοῦ Λουθηρανισμοῦ τελειώνει τὴν ἐργασία του μ’ αὐτὸ τὸ λυπηρὸ συμπέρασμα: «Ἐγκαταλελειμμένοι στὴν τύχη τους, στὴν ὑποκειμενική τους λογικὴ καὶ πίστη οἱ λουθηρανοὶ προχώρησαν τολμηρὰ σὲ λαθεμένο δρόμο. Ὁ αὐτονομημένος καὶ αὐτοδίδακτος ἀτομισμὸς διέστρεψε τὸν Χριστιανισμό, διέστρεψε τὴν ἴδια τὴ συμβολικὴ διδασκαλία τῆς πίστεως καὶ ἔφερε τὸν λουθηρανισμὸ στὸ χεῖλος τῆς καταστροφῆς. Ὅλο καὶ περισσότερο ἀπορρίπτονται στὸν λουθηρανισμὸ οἱ αὐθεντίες τῶν πρώτων μεταρρυθμιστῶν, ὅλο καὶ περισσότερο ἐξαφανίζεται τὸ κοινὸ πιστεύω, ὅλο καὶ περισσότερο πλησιάζει ὁ λουθηρανισμὸς στὸν πνευματικό του θάνατο»[1].
.                  Τὸν τελευταῖο καιρὸ προέκυψαν στὸν Προτεσταντισμὸ ὄχι καὶ λίγα φαινόμενα τὰ ὁποῖα ἀποκάλυψαν ὅλη τὴν καταστροφικότητα καὶ τὴν ψευτιὰ τοῦ χωρισμοῦ χριστιανισμοῦ καὶ Ἐκκλησίας ποὺ ὁ ἴδιος προκάλεσε. Μεταξὺ τῶν παστόρων ἐμφανίστηκαν κάποιοι οἱ ὁποῖοι στοὺς πιστούς τους ὄχι μόνο δὲν ἐκήρυτταν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, ἀλλὰ ἀρνοῦνταν ἀκόμη καὶ τὴν ὕπαρξη προσωπικοῦ Θεοῦ. Κάποιοι ἄλλοι ἐξέφρασαν ἀνοιχτὰ τὴ συμπάθειά τους σὲ κάποιον κακόβουλο ἐχθρό τοῦ χριστιανισμοῦ[2], ὁ ὁποῖος καλυπτόμενος πίσω ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη, «ἀπέδειξε» ὅτι ὁ Χριστὸς ποτὲ μὰ ποτὲ δὲν ἔζησε στὴ γῆ, ὅτι, ἑπομένως, ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι μόνο μύθος. Σ’ ἐμᾶς ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ ἔχουν τὴν τάση νὰ ὀνομάζουν τοὺς προτεστάντες χριστιανούς. Γι’ αὐτοὺς εἶναι δύσκολο νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἔχουν ὑγιῆ τὸν νοῦ τους.
.                  Πράγματι, τώρα εἶναι στὸν καθένα σαφὲς ὅτι χάνοντας τὴν Ἐκκλησία οἱ προτεστάντες χάνουν καὶ τὸν Θεάνθρωπο Χριστό. Σήμερα οἱ προτεστάντες παραδέχονται ἀνοιχτὰ ὅτι στὴ Γερμανία ἀναγνωρίζει τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ ὄχι περισσότερο ἀπὸ τὸ ἕνα τρίτο τῶν παστόρων. Αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ πνευματικὸς θάνατος διότι «ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει» (Α´ Ἰω. ε´12).

[1]      ΤΕΡΕΝΤΙΕΦ Ν., Τὸ σύστημα τῆς λουθηρανικῆς ὁμολογίας πίστεως στὰ συμβολικὰ βιβλία τοϋ λουθηρανισμοῦ, Καζᾶν σ. 460 (ἔπ. ρώσ. ἔκδ.).
[2]      Paul Drews (1858-1912): Γερμανὸς προτεστάντης θεολόγος.

ΠΗΓΗ: egolpion.com

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: