«Ο ΔΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΙΟΥΔΑΣ ΟΥΚ ΗΒΟΥΛΗΘΗ ΣΥΝΙΕΝΑΙ» (ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Σωματεῖον

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008

ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ

 «Ο ΔΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΙΟΥΔΑΣ ΟΥΚ ΗΒΟΥΛΗΘΗ ΣΥΝΙΕΝΑΙ»
(ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

9.1.2014

1. Σε προηγούμενη ἀνάρτησι στὴν ἱστοσελίδα μας ἀναγκασθήκαμε, πρὸς ἐνημέρωσι τῶν πάντων, καὶ ἐγράψαμε τὸ ἄρθρο μας : «ΕΛΛΗΣΙ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙΣ, ΣΟΦΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΗΤΟΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΙΜΙ» (Ρωμ. Α, 14), τὸ ὁποῖο ἐδημοσιεύσαμε καὶ εἰς τὸ τεῦχος 57 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς σελ. 1-13. Εὐελπιστοῦμε καὶ τὴν Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν νὰ τὴν ἀναρτήσωμε στὴν ἱστοσελίδα μας  www.fotgrammi.gr τὶς προσεχεῖς ἡμέρες.

 2. Ἐπανερχόμαστε, ὅμως, ἐπειδὴ μερικοὶ συνεχίζουν νὰ ἐθελοτυφλοῦν ἢ φανατίζονται ἀπὸ ἰδιοτελεῖς καὶ κάπηλους τοῦ ἀνεπανάληπτου Ἐθνάρχου καὶ Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια, τὸν ὁποῖο ἐδολοφόνησαν φανατικοὶ καὶ ἀνεγκέφαλοι Ἕλληνες μὲ τὴν ὑποκίνησι τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, διότι ὄχι μόνον ὁ ἴδιος δὲν ἦταν μέλος τῶν σιωνιστῶν καὶ τῶν μασώνων, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας εἶχε ἐκδόσει καὶ ἐγκύκλιο, ὅπου ἐτόνιζε ὅτι ὅποιος ἀνήκει καὶ ὑπηρετεῖ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι δημόσιος ὑπάλληλος…

 3. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (Δ.Ι.Σ.) ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α. Τὴν 8 Ἰουνίου 2012 ἡ Δ.Ι.Σ. ἀπεφάσισε νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὴν 25ην Μαρτίου 2021 νὰ λάβουν χώρα τὰ ἐγκαίνια. Ἄριστη ἡ ἀπόφασι, ποὺ πράγματι ἔλαβε ὑπ᾿ ὄψιν της 100% τὴν εἰσήγησί μας, ποὺ ἀναπτύξαμε προφορικὰ καὶ γραπτὰ ἐπανειλημμένως, χρόνια ὁλόκληρα.

Β. Μέσα Ἰουλίου 2012 ἡ Δ.Ι.Σ. ὥρισε 9μελῆ ἐπιτροπὴ νὰ ἐπαγρυπνᾶ καὶ νὰ ἐπισπεύδῃ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ὅμως οὔτε κἄν συνῆλθε ἅπαξ. Καὶ ἡ λαϊκὴ παροιμία λέγει: «ἅμα θέλει κανεὶς νὰ καταποντίσῃ κάποια ὑπόθεσι, ἄς τὴν ἀναθέσει σὲ Ἐπιτροπή.

Ἔκτοτε παρῆλθαν ἄνω τῶν 530 ἡμερῶν ἄπρακτες καὶ ὁ χρόνος, ποὺ ἀπομένει, εἶναι μόλις 6 ἔτη. Γιὰ ἕνα μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο ἔργο, ὡς τὸ μνημεῖο εὐχαριστίας, δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ μετὰ τῶν ἀναμνηστικῶν στηλῶν πρὸς τιμὴ τῶν ἐθνομαρτύρων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ διὰ τοὺς πεσόντες φιλέλληνες στὰ πεδία τῶν ἑλληνικῶν μαχῶν, εἶναι πὰρα πολύ μικρὸς ὁ χρόνος ποὺ ἀπέμεινε.
.               Δυστυχῶς καθημερινὰ οἱ ἄπρακτες ἡμέρες αὐξάνονται καὶ οἱ ὠφέλιμες μειώνονται.
.          Ζητοῦμε κατεπειγόντως ἔδαφος κατάλληλο εἰς Ἀθήνα (λίαν περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέσι), γιὰ νὰ ἀρχίσῃ ἡ τελικὴ ἀρχιτεκτονικὴ μελέτη, οἱ ἐγκρίσεις καὶ τὰ ἔργα.
.             Ὄχι μόνον ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς προτρέπει μὲ τὸ Γραφικόν: «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2), ποὺ τὸ ἐπῆρε ὁ «μέγας Ἀνδρέας» καὶ τὸ ἔκανε «ἐδῶ καὶ τώρα», ἀλλὰ καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι μᾶς ἔκρουαν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου μὲ τὸ γνωμικόν «Χρόνου φείδου».

 Γ. Τὴν 27.5.2013 ἔγραφε ἡ Δ.Ι.Σ. στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ὅτι τὴν 14.5.2013 ἐξέδωσε ἀπόφασι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ πραγματοποιθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὅπως ἀναφέρεται εἰς τὸ κατωτέρω δημοσιευόμενο ἔγγραφο.

4. Ὡς λέγουν, ὁ τότε γέρων καὶ νῦν Ἅγιος Πορφύριος, τὸ 1991 πρὶν κοιμηθῆ εἰς τὰ Καυσοκαλύβια Ἁγίου Ὄρους, συνιστοῦσε στὸν ὄψιμα προσελθόντα στὸν Γέροντα Πορφύριο π. Γεώργιο Ἀλευρὰ νὰ μὴ τολμήσῃ νὰ ἐξέλθῃ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διότι θὰ πλανηθῇ καὶ θὰ πλανήσῃ. Ἐκεῖνος ἀντέστρεψε τὴν συμβουλὴ τοῦ γέροντος Πορφυρίου καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι τοῦ εἶπε δῆθεν νὰ ἐξέλθῃ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιὰ νὰ κυβερνήσῃ τὸν τόπο.

Α. Ὁ π. Γεώργιος ἰσχυρίζεται, ὅτι τὴν ἰδία ἐποχή, ὁ Ἅγιος Πορφύριος τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε ὅτι αὐτά, ποὺ ἐδημιούργησε στὸ Μήλεσι, εἶναι εἰς ἐκπλήρωσι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Β. Ὅμως, μὲ τὴν αἴτησί του ἀπὸ 1.10.2008 καὶ τὴν κατωτέρω δημοσιευμένη ἐπιστολή του ἀλλὰ καὶ τηλεφωνικῶς μᾶς ἐκλιπαροῦσε νὰ γίνῃ μέλος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Πρὸς τοῦτο μᾶς ἀπέστειλε τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀρσένιο Κωτσόπουλο νὰ τὸν ἐκπροσωπήσῃ. Τὸν ἐβοηθήσαμε ὅλοι νὰ ἐκλεγῇ γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο. Ἐζήτησε τὴν προεδρία τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, γιὰ νὰ ἐπισπεύδῃ, ὅπως διετείνετο, τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Γ. Ἐπειδὴ δὲν τοῦ ἐδόθη ἡ προεδρία, τὴν 15.6.2009 ἀπὸ τὸν Ρ.Σ. τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας εἶπε ὅτι ὁ Ἅγιος Πορφύριος τοῦ ἐκμυστηρεύτηκε ὅτι τάχα τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπραγματοποήθηκε στὸ Μήλεσι. Καὶ ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ τοῦ ἔκοψε αὐτὲς τὶς ὁμιλίες.

Δ. Πότε λέγει τὴν ἀλήθεια ὁ π. Γεώργιος Ἀλευρὰς καὶ οἱ ὁμοῖοι του ; ; ;

Ε. Καὶ ἐὰν πραγματικὰ τοῦ εἶχε ἐκμυστηρευθῆ ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὅτι ὅσα ἔκανε στὸ Μήλεσι εἶναι εἰς ἐκπλήρωσι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, γιατὶ ὁ π. Γεώργιος Ἀλευρὰς ἐκόπτετο νὰ ἀναλάβῃ τὴν προεδρία, γιὰ νὰ ἐπισπεύδῃ τὴν πραγματοποίησι  τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ; ; ; Ποιὰ ἐλατήρια τὸν ὠθοῦσαν νὰ παραβῇ τὴν διαβεβαίωσι τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου καὶ νὰ θέλῃ νὰ ἡγηθῇ τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ;

Τί ὁδηγεῖ σήμερα τὸν π. Γεώργιο νὰ λέῃ, ὅσα λέει γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ γιατί τότε ζητοῦσε τὴν προεδρία τοῦ ἐν λόγῳ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ;

5. Περιληπτικῶς ἀπαντοῦμε καὶ στὶς ἀπόψεις μερικῶν «ἑξαπτέρυγων», τὰ ὁποῖα ἢ ἔχουν πέσει θύματα τῶν πλανεμένων ἢ ἐθελοτυφλοῦν ἀπὸ ἰδιοτέλεια καὶ δὲν ἐφαρμόζουν τὸ «ἐρεύνα καὶ πίστευε» τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ εἶναι καὶ ἐντολὴ τοῦ Θεανθρώπου, ἀλλὰ οὔτε κἄν σὰν ἔντιμοι καὶ ἐνσυνείδητοι Ἕλληνες δὲν θέλουν νὰ συμπεριφέρωνται, διότι οἱ πρόγονοί μας ἔλεγαν: «μηδεμίαν δίκην δικάσῃς πρὶν ἀμφοῖν μύθον ἀκούσῃς» καὶ συνιστοῦν σὲ ἐμᾶς νὰ διαθέσωμε τὴν περιουσία μας γιὰ νὰ γεμίζουν στομάχια καὶ νὰ καταλήγῃ στὸν ἀφεδρῶνα.

Ἐὰν αὐτοὶ οἱ πλανεμένοι ἐρευνοῦσαν, θὰ εἶχαν δεῖ ὅτι τὸ μέγιστον μέρος τοῦ μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργηθέντος μόχθου τοῦ βίου μας τὸ ἔχουμε διαθέσει ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο γιὰ ἀνακούφισι δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξα Θεοῦ.

Ἤδη ἔχουμε ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων φαρμάκων, τροφίμων καὶ λοιπῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τὰ τελευταῖα 5 ἔτη, παρὰ τὸ λίαν προκεχωρημένο τῆς ἡλικίας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγεία μας, μοχθοῦμε ἀπὸ βαθυτάτων χαραμάτων μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα μήπως ἀποκτήσωμε μερικὰ ἀγαθὰ γιὰ νὰ συντρέξωμε πρῶτα τοὺς Ἕλληνες καὶ μετὰ τοὺς ἄλλους, διότι: «ε δέ τις τν δίων κα μάλιστα τν οκείων ο προνοε, τν πίστιν ρνηται κα στιν πίστου χείρων.» (Τιμ. Α´ ε´8).

Ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία, ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρὸς καὶ ἑκατοντάδες «λαμόγια», ποὺ ἐδημιούργησαν Μ.Κ.Ο., γιὰ νὰ βολεύουν τὸν ἑαυτό τους, τὸ συγγενολόι τους καὶ τοὺς ὁμοίους τους, δὲν ἔχουν κάνει τόσο μεγάλο φιλανθρωπικὸ ἔργο, ὅπως ἐμεῖς, καὶ συνεχίζουμε νὰ μοχθοῦμε πρὸς τοῦτο. Ἀλλὰ ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ κάνωμε τὴν χάρι στοὺς διαφόρους σπερμολόγους καὶ νὰ γίνωμε περαιτέρω «ἄφρονες καυχώμενοι» …….

 6. Μόνο ἡ ἀληθὴς ἄποψι εἶναι ἄποψι. Ὅταν ὅμως τὸ ψεῦδος ὀνομάζεται ἄποψι, τότε ὁ γκρεμὸς καραδοκεῖ γιὰ ὅλους. Ἐπὶ τῶν ψευδῶν εἰδήσεων ἢ κατασκευασμένων ψευδολογημάτων θὰ ἀναδυθῇ ἀλήθεια ; ; ;   Ἀποκλείεται. Ὅποιος πατάει ἐπάνω σὲ ψεύδη δὲν μπορεῖ νὰ ἀρθρώσῃ τὴν ἀλήθεια. (Τὸ ψεῦδος ἐναντίον τῆς ἀληθείας) Δὲν γίνεται !!! Στοὺς μύθους ἐπιβάλλεται νὰ πέφτουν ἀστραπὲς ἤθους καὶ ἀληθείας.

7. Σὲ ὅσους θέλουν νὰ διδάσκουν ψεύδη γιὰ ψευδοσκοποὺς μὲ εὐγένεια σημειώνουμε: «ὁ πιὸ ἔντιμος σκοπὸς μὲ μὴ ἔντιμα μέσα, ὡς τὸ καὶ τὸ ψεῦδος, εἶναι ἀνέντιμοι σκοποί ἢ στόχοι». Ἐὰν καὶ αὐτὸς ὁ προαναφερθεὶς λόγος δὲν πείθει αὐτούς, ποὺ συμπεριφέρονται ἀπρεπῶς, ἄς ἀκούσουν καὶ ἄς σκεφθοῦν καλὰ τὸν θεμελειωτὴ τῆς ἐπιστημονικῆς ἱστορίας πανέλληνα Θουκυδίδη. Στὸ ἔργο του χρησιμοποεῖ αὐστηρὲς μεθόδους, γιὰ νὰ ἐξακριβώσῃ τὴν ἀλήθεια, ἤτοι τὸ ἀπαύγασμα τοῦ ἑλληνικοῦ ὀρθολογισμοῦ, ὡς διδάχθηκε ἀπὸ τοὺς Ἴωνες καὶ τοὺς διδασκάλους του Ἀναξογόρα καὶ Ἀντιφώντα.

8. Ὅλοι ὀφείλουμε νὰ εἴμεθα ἀπολύτως ἀντικειμενικοί, δίκαιοι, ἔντιμοι, ἠθικοὶ καὶ ἐνάρετοι καὶ νὰ μὴ πολεμᾶμε τὰ ἀγαθὰ ἔργα τῶν ἄλλων ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια.

Errare humanum est = τὸ πλανᾶσθαι εἶναι ἀνθρώπινο, τὸ ἀμετανοεῖν, τὸ μένειν ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ εἶναι δαιμόνιο καὶ ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐπιστρατεύῃ κανένας δεκάδες ἑκατοντάδες καὶ χιλιάδες ἄλλα ψέματα, γιὰ νὰ στηρίξῃ τὸ ἀρχικό του ψέμα, ἔχοντας σὰν δόγμα του «οὐ μὲ πείσῃς, κἄν μὲ πείσῃς».

9. Τέλος ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος ἀποστόμωσε τοὺς γραμματεῖς, φαρισαίους καὶ ὑποκριτές, οἱ ὁποῖοι, σὰν τὸν Ἰούδα, κάκισαν τὴν ἁμαρτωλὴ γυναῖκα, ποὺ ἔπλυνε μὲ πολύτιμο μύρο τοὺς πόδας τοῦ Θεανθρώπου, ἀλλὰ ἔλαβον τὴν ἀποστομωτικὴ ἀπάντησι τοῦ Θεανθρώπου: «τος πτωχος γρ πάντοτε χετε μεθ᾽αυτν, μ δ ο πάντοτε χετε» (Ἰωάν. ιβ´ 8).

10. Ὅλοι αὐτοί, ποὺ τολμοῦν νὰ κατακρίνουν ἐμᾶς, ποὺ πασχίζομε ἄνω τῶν 20 ὡρῶν ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος καὶ γιὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἄς μᾶς ποῦν τι ἔχουν κάνει αὐτοί.

11. Παρ᾿ ὅλο ὅτι ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν ἔχει ἐπιστρατεύσει ὅλα τὰ ὄργανά του ἐναντίον τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ  Ἔθνους, ἐν τούτοις μόνον ἐλάχιστους κατώρθωσαν οἱ πλανεμένοι σπερμολόγοι νὰ πλανέψουν. Δεκάδες σοβαρὲς καὶ ἔγκυρες ἱστοσελίδες ἀναδημοσιεύουν τὰ κείμενά  μας, ὡς π.χ. ἡ Κατάνυξις (), κάτωθεν τῆς ὁποίας ἔχουν γραφῆ εὐμενέστατα σχόλια ἀπὸ πολλὲς δεκάδες ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν ὑγιῶς ὀρθόδοξα  σκεπτομένων Ἑλλήνων καὶ μόνο σὲ ἕνα πλανεμένο «ἐκόλλησε ἡ βελόνα» καὶ ἐπέμενε νὰ διαστρεβλώνῃ τὴν ἀλήθεια, στερούμενος τοῦ «ἀμφοῖν μύθον ἀκούσεις»…

Μέχρι καὶ τὸ Ἑλληνοαμερικανικὸν Διαδίκτυον Greek American News Agency δημοσιεύει συνέντευξίν μας καὶ ἄρθρα μας καὶ ἀξίζει τὸν κόπον νὰ πατήσουν οἱ φίλοι τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ  Ἔθνους τὸν ἑξῆς σύνδεσμο : γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν ἐκτενῶς.

12. Ἄς προσευχηθοῦμε ὅλοι ὁ Θεὸς νὰ φωτίζῃ ὅλους μας καὶ νὰ μὴ διαστρεβλώνεται περαιτέρω ἡ ἀλήθεια, διότι ἡ ἀλήθεια εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος: «… σκληρόν σοι πρς κέντρα λακτίζειν»  (Πράξεις 26,14).

Παρακαλοῦνται ὅλες οἱ σοβαρὲς ἱστοσελίδες ἄς προβάλουν αὐτὲς τὶς ταπεινὲς ἀπόψεις, γιὰ νὰ διαφωτισθοῦν καὶ αὐτοί, ποὺ εἶναι ἀνημέρωτοι, γιὰ νὰ σταματήσουν νὰ μᾶς διασύρουν τόσο βάναυσα.

 Εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΙ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Διαφήμιση

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: