Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΕΣ

Ἡ ἑλληνικὴ Παιδεία σὲ μία Εὐρώπη χωρὶς ἀξίες!

Κωνσταντῖνος Χολέβας

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 12.11.2013

.          Δύο γεγονότα, φαινομενικῶς ἀσύνδετα μεταξύ τους, μᾶς βοηθοῦν νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ σημερινὴ κρίση δὲν εἶναι μόνον οἰκονομική. Εἶναι βαθύτατα πνευματικὴ καὶ ἠθική. Τὰ δύο γεγονότα εἶναι:
.          Πρῶτον, ἡ ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας πρὸς τὸν ὑπουργὸ Παιδείας γιὰ τὴ συνεχῆ ὑποβάθμιση τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.(βλ. σχετ.: ΜΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ. ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΑΡΓΙΕΣ. Ρουφοῦν τὸ μεδούλι μας.)
.          Δεύτερον, ἡ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΔΑΔ), μὲ τὴν ὁποία καταδικάζεται ἡ Ἑλλάδα, ἐπειδὴ δὲν ἐπεξέτεινε καὶ στὰ ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου τὴ νομοθεσία γιὰ τὴν ἐλεύθερη συμβίωση (χωρὶς γάμο, ἀλλὰ μὲ ἔννομες συνέπειες). (βλ. σχετ.: ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ ΤΑ «ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ»)

.          Ὁ ἑορτασμὸς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, στὶς 30 Ἰανουαρίου, ξεκίνησε ἀπὸ τὰ πρῶτα ἔτη τοῦ ἐλευθέρου ἑλληνικοῦ κράτους νὰ συμβολίζει τὶς ἑλληνορθόδοξες ρίζες τῆς Παιδείας μας. Τὴ θυμόμαστε σὲ προηγούμενες δεκαετίες ὡς ἑορτὴ τῆς Παιδείας καὶ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων μὲ ἐκκλησιασμὸ καὶ σχετικὲς ὁμιλίες. Θυμοῦμαι στὸ Δημοτικὸ νὰ μαθαίνουμε γιὰ τὶς εὐσεβεῖς μητέρες τοῦ Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου καὶ τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου, νὰ ζωγραφίζουμε τὶς μορφές τους στὸ τετράδιο, νὰ θαυμάζουμε τὴ φιλία τῶν δύο πρώτων ποὺ ἦσαν Καππαδόκες. Σὲ μεγαλύτερες τάξεις διδασκόμασταν τὰ Πατερικὰ Κείμενα, τὰ ὁποῖα κακῶς καταργήθηκαν, καὶ μεταξὺ αὐτῶν τὶς προτροπὲς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου πρὸς τοὺς νέους, πῶς δηλαδὴ θὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα. Ἐπιλεκτικά, γιὰ νὰ μὴν τσιμπηθοῦν ἀπὸ τυχὸν ἀγκάθια. Νὰ κρατοῦν τὸ καλὸ ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Ὀδυσσέα, τοῦ Ἀλεξάνδρου, τοῦ Περικλέους καὶ νὰ ἀπορρίπτουν τοὺς μύθους περὶ τοῦ δωδεκαθέου. Σήμερα, ὅπως διαπιστώνει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ὁ ἑορτασμὸς εἶναι μία ἁπλὴ ἀργία, χωρὶς ἐμβάθυνση στὸ νόημα τῆς ἑλληνορθόδοξης Παιδείας, χωρὶς στοιχειώδη σεβασμὸ στὶς ἀρχὲς καὶ στὰ πρότυπα ποὺ δίδασκαν οἱ Τρεῖς Μέγιστοι Φωστῆρες τῆς Θεολογίας καὶ τῆς Παιδείας. Στὴν ἐπιστολὴ τῆς Συνόδου ὑπογραμμίζεται ἡ ἐπιτυχὴς προσπάθεια τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν νὰ συνδυάσουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ (ἡμετέρα) μὲ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ (ἔξωθεν ἢ θύραθεν) παιδεία. Τὴν ἐντός τοῦ ναοῦ μὲ αὐτὴ ποὺ ἔρχεται ἔξω ἀπὸ τὴ θύρα τοῦ ναοῦ. Ἡ ἐπιστολή, μάλιστα, παραπέμπει σὲ μία θαυμάσια ὑποστήριξη τῆς κλασικῆς παιδείας ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Πόσοι ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ἀκόμη περισσότερο πόσοι μαθητὲς γνωρίζουν σήμερα αὐτὰ τὰ θαυμάσια Πατερικὰ Κείμενα; Ὀρθῶς ὁ πρώην ὑπουργὸς καὶ πρύτανης Γεώργιος Μπαμπινιώτης ζητεῖ ὄχι μόνο νὰ παραμείνει ὀρθόδοξο τὸ περιεχόμενο τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλὰ νὰ ἐνταχθεῖ στὸ μάθημα καὶ ἡ πατερικὴ σοφία. Ἡ Παιδεία σήμερα δὲν προβάλλει ἀξίες καὶ πρότυπα.
.          Τὴν ἴδια σύγχυση ἀξιῶν δείχνει καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ καὶ τοῦ γάμου ἀπὸ τὴν ἐπικρατοῦσα εὐρωπαϊκὴ ἀντίληψη. Σέβομαι τὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ καὶ τὶς προσωπικὲς ἐπιλογὲς κάθε ἀνθρώπου, ἀλλὰ θεωρῶ ἀσύμβατη μὲ τὶς ἱστορικὲς ἀξίες τῆς Εὐρώπης τὴν ἀπόφαση τοῦ ΕΔΑΔ γιὰ τὴ συμβίωση ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου. Μία ἀμφιλεγόμενη ἐπιλογὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβάλλεται σὲ μία κοινωνία διὰ νόμου. Καί, μάλιστα, ὅταν αὐτὴ ἡ κοινωνία, εἰς πεῖσμα τῶν διάφορων «προοδευτικῶν», ἀγωνίζεται νὰ διατηρήσει τὴν ταυτότητά της, τὶς ἑλληνικὲς καὶ ὀρθόδοξες καταβολές της, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά της. Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο δὲν εἶναι ὄργανο τῆς Εὐρ. Ἑνώσεως τῶν 28 κρατῶν. Εἶναι ὄργανο τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, τὸ ὁποῖο ἔχει μέλη 49 χῶρες. Οἱ ἀποφάσεις του ὑποτίθεται ὅτι βασίζονται στὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, τὴν ὁποία ἔχει ὑπογράψει καὶ ἡ Ἑλλάδα. Φοβοῦμαι ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση δὲν προστατεύει τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν ποὺ θὰ υἱοθετηθοῦν ἀπὸ δύο ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου καὶ θὰ μεγαλώνουν χωρὶς τὰ ἀπαραίτητα πρότυπα πατέρα καὶ μητέρας.
.          Ἡ Εὐρώπη ἔχει λησμονήσει τὶς ρίζες της. Τὴν Ἀθήνα, τὴ Ρώμη καὶ τὸν χριστιανισμό. Τουλάχιστον ὡς Ἕλληνες ἂς σεβαστοῦμε τὶς ἑλληνορθόδοξες ἀξίες γιὰ τὴν Παιδεία καὶ τὴν οἰκογένεια!

 

 

 

 

, , , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: