«ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΦΘΑΣΟΥΝ» (Ἡ κατοχικὴ ἐξουσία ψήφισε 22 φορολογικοὺς νόμους, ἀλλὰ κανένα ἐναντίον φοροδιαφυγῆς καὶ εἰσφοροδιαφυγῆς)

«Θὰ βάλουν φόρο στὶς κότες καὶ τὰ παράθυρα (…)
ἀλλὰ δὲν θὰ προφθάσουν»!

 Τοῦ Στέλιου Παπαθεμελῆ

 .             «Θὰ βάλουν φόρο στὶς κότες καὶ στὰ παράθυρα», εἶχε προφητεύσει γιὰ τοὺς Τούρκους δυνάστες ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ἐπαληθεύτηκε πλήρως. Ἀργότερα μετὰ τὴ νικηφόρα μάχη τῆς Πέτρας (12.9.1829) τὴν ἀκροτελεύτια τῆς Μεγάλης Ἐπανάστασης ὁ ἀρχιστράτηγος Δημήτριος Ὑψηλάντης ρώτησε χαριτολογώντας ἕναν θυμόσοφο Τοῦρκο δερβίση γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας. Ἡ φοβερὴ ἀπάντηση τοῦ Ὀθωμανοῦ ἰσχύει ὣς σήμερα: «Οἱ Ἕλληνες θὰ ἐλευθερωθοῦν μία μέρα ἀπὸ τοὺς Τούρκους, δὲν θὰ ἐλευθερωθοῦν ὅμως ποτὲ ἀπὸ τὶς μεγάλες χριστιανικὲς δυνάμεις»! (Πρβλ. Σβορῶνος, Ἀνάλεκτα, σ. 237) Ο ψευδοχριστεπώνυμες δυτικς δυνάμεις, τότε κα κτοτε, καθορίζουν τος κανόνες το σωτερικο πολιτικο παιχνιδιο. Ἡ λιτότητά τους ἀναπαράγει νέα οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ ἐρείπια μὲ ρεκὸρ ἀποεπένδυσης καὶ ἀνεργίας. Οἱ ψευδαισθήσεις περὶ ἐξόδου στὶς ἀγορὲς συνετρίβησαν στοὺς ὑφάλους μιᾶς κοινωνίας ποὺ καταγράφει κάθε 18 ὧρες καὶ μίαν αὐτοκτονία! Τὸ σύστημα, ἀφοῦ ἐξάντλησε ἀδόξως τὶς τελευταῖες ἐπικοινωνιακὲς «βόμβες κρότου –λάμψης», ἐπέστρεψε δριμύτερο: περικοπὲς μισθῶν, συντάξεων, δημοσίων δαπανῶν. Νέο ψευδώνυμό τους: «στοχευμένες δράσεις»! Βιώνουμε περίοδο πρωτοφανος κακοπραγίας. Φτωχαίνουμε ἀκάθεκτα. Καὶ ἐπειδὴ ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται, ἡ κατανάλωση βουλιάζει, οἱ ἐπιχειρήσεις κλείνουν, οἱ ἄνεργοι πολλαπλασιάζονται, τὰ Ταμεῖα μετὰ καὶ τὸ φονικὸ PSI λόγῳ καταιγίδας λουκέτων καὶ ἀνεργίας συρρικνώνονται ἐπικίνδυνα. Ἐνῶ ἡ ραγδαία ἀπαξίωση τῆς μικρῆς ἀκίνητης περιουσίας μετεξελίσσεται σὲ δήμευση. Ὅ,τι ἀποδίδει εἰσόδημα εἶναι τίμιο νὰ φορολογεῖται καὶ κάκιστα δὲν πλήρωναν ὣς τώρα οἱ μεγαλογαιοκτήμονες. Ἀλλὰ γιὰ ὅ,τι δὲν ἀποφέρει τίποτε ἰσχύει ὁ κανόνας μηδὲν ἀπὸ μηδὲν = μηδέν. Στὸ θέατρο παραλόγου, ἐξήγγειλαν πρὸς ἐκτόνωση ἐξαίρεση ποιμνιοστασίων καὶ θερμοκηπίων, ποὺ ὅμως παράγουν εἰσόδημα. κατοχικ ξουσία ψήφισε 22 φορολογικος νόμους, λλ κανένα ναντίον φοροδιαφυγς κα εσφοροδιαφυγς!
.             Ἀπὸ τῆς συστάσεως τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους ἐτεροκαθοριζόμαστε καὶ οἱ δανειοδοτήσεις γίνονται μὲ στόχο τὸν ἀσφυκτικὸ δημοσιονομικὸ καὶ συνολικὸ ἔλεγχο ἀπὸ τοὺς δανειστές. Στὴν Συνθήκη π.χ τῆς 7-5-1832 διαλαμβάνεται: «Ἡ Ἑλλὰς διαθέτει πρὸς ἐξυπηρέτησην τοῦ δανείου(…) τὰ πρῶτα κρατικὰ ἔσοδα (…) χωρὶς νὰ δύνανται τὰ ἐν λόγῳ ἔσοδα νὰ χρησιμοποιοῦνται πρὸς ἄλλην κατεύθυνσιν». Ὑπογράφουν : Γαλλία, Ἀγγλία, Ρωσία καὶ Βαυαρία (=Γερμανία) ὅλοι δηλαδὴ οἱ…φιλέλληνες…
.             Οἱ καιροὶ ἐπαναλαμβάνουν ἀλλήλους καὶ οἱ τοκογλύφοι τοῦ 2013 εἶναι κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωση ἐκείνων τοῦ 1832 καὶ τοῦ 1897. Ἔσχατη παρακμὴ καὶ πυκνὰ σημεῖα ἐκφυλισμοῦ. Τὸ ’21 πέρασε ὁ Ἕλληνας ἀπὸ τὸν λήθαργο στὴ δράση. Καὶ ἔμπλεως ἀπὸ αὐτοπεποίθηση ἀγωνίσθηκε καὶ κέρδισε τὴν πρώτη ἐλευθερία. Ἀργότερα μὲ τὸ ἔπος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα καὶ τὴ νικηφόρα προέλαση στοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους βίωσε τὴν πνευματική του ἀναγέννηση καὶ πέτυχε ὁρισμένη κρατικὴ ὁλοκλήρωση. Στὸν πόλεμο 1940-41 καὶ στὴν Ἀντίσταση ἐνεργοποίησε σύμπασες τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς του καὶ νίκησε. Δὲν ἐκπροσωπεῖ ὅ,τι ἀγαπητότερο ὁ ἐδῶ ἐντεταλμένος τῆς Μέρκελ ἀλλὰ ἡ διαπίστωσή του ὅτι «οἱ Γερμανοὶ δὲν θὰ εἶχαν τὶς ἀντοχές», μᾶς καταγράφει ἀλήθεια. Οἱ κρίσιμες ὧρες τῆς ἱστορίας ἀπαιτοῦν ἀποφάσεις καθ᾽ ὐπέρβαση τῆς λογικῆς καὶ τῆς νομοτέλειας. Στὸ ζωηρὸ καὶ νευρῶδες ἀφήγημά του “Ὁ Πατούχας” ὁ σπουδαῖος Ἰωάννης Κονδυλάκης ἀπεικονίζει ἕνα μικρὸ χωριὸ στὴν τουρκοκρατούμενη Κρήτη: «Πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ ᾽21 τὰ καλλίτερα καὶ τὰ πλεῖστα τῶν κτημάτων τοῦ χωριοῦ ἀνῆκον εἰς Τούρκους, αὐθαιρέτως κατὰ τὸ πλεῖστον ἀποκτηθέντα. Ἔπειτα ὅμως, ὅταν ἔπαυσε τὸ δίκαιον τῆς βίας καὶ οἱ χριστιανοὶ ἐξησφάλισαν μικράν τινα δικαιοσύνην ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως, κατόρθωσαν διὰ τῆς ἐργασίας νὰ ἀνακτήσωσι μέγα μέρος τῆς γῆς, ἐκτοπίζοντες βαθμηδὸν τοὺς Τούρκους, ἐκ τῶν ὁποίων τινές, μὴ ἔχοντες πλέον περιουσίαν καὶ μὴ δυνάμενοι νὰ ζῶσιν, ὅπως ἄλλοτε ἐκ τῶν κόπων τῶν ραγιάδων, εἶχον ἀρχίσει νὰ μεταναστεύουν εἰς τὴν πόλιν. Οὔτωδε, ἐνῶ ὁ τουρκικὸς πληθυσμὸς ὠλιγόστευε καὶ ἐξηυτελίζετο βαθμηδόν, ὁ χριστιανικὸς τοὐναντίον ηὔξανε κατ᾽ ἀριθμὸν καὶ δύναμιν. Ὁ Σμυρνιὸς προέβλεπεν ὅτι πολὺ ταχέως θ᾽ ἀνεστρέφοντο οἱ ὄροι, καὶ οἱ Τοῦρκοι, εἰς τὰ κτήματα τῶν ὁποίων εἰργάζοντο μέχρι τοῦδε οἱ χριστιανοί, ὡς ἐργάται ἢ συμμισατόροι, θὰ εὑρίσκοντο εἰς τὴν ἀνάγκην ν᾽ ἀποδώσουν τὰ ἴσα, γινόμενοι ἐργάται καὶ ὑπόμισθοι τῶν πρώην ἐργατῶν καὶ τῶν πρώην δούλων». Καὶ τὸ τρομερὰ ἐπίκαιρο μήνυμα τοῦ ἥρωα τοῦ ἀφηγήματος: «ἐνῶ εἰργάζετο, ἐσκέπτετο πολλάκις ὅτι δὲν ἐγίνοντο ἐπαναστάσεις μόνον μὲ τὰ τουφέκια, ἀλλὰ καὶ τὰς δικέλλας καὶ τὰ κλαδευτήρια, μὲ τὸν πῆχυν καὶ μὲ τὴν ὀκάν». Τὸ «διὰ ταῦτα» εἶναι τοῦ Πατροκοσμᾶ: «Θὰ σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλο καὶ δυσβάστακτο φόρο ἀλλὰ δὲν θὰ προφθάσουν.»

 ΠΗΓΗ:  antibaro.gr

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: