ΜΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ. ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΑΡΓΙΕΣ. Ρουφοῦν τὸ μεδούλι μας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:  Εἶναι πραγματικὰ ἀξιοθαύμαστο τὸ πῶς τὰ σκοτεινὰ κέντρα ἐπεμβαίνουν στὸ μεδούλι τῆς αὐτοσυνειδησίας καὶ τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ ἀξιέπαινη ἡ μεθόδευσή τους.
.             Ὁ δόλιος τρόπος τους δὲν καταργεῖ τὴν Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀλλὰ τί κάνει; Τὴν μετονομάζει σὲ «ἀργία», ὥστε νὰ «ἀπονεκρώσει» καὶ νὰ ἀδειάσει τὸ μέσα νόημά της. Εἷναι ὀφθαλομφανὲς ὅτι δαιμονικὰ κέντρα ρουφοῦν μέχρι τῆς τελευταίας ρανίδος τὸ αἷμα μας. Δὲν θέλουν ΝΟΗΜΑ στοὺς ἀνθρώπους. Δὲν θέλουν ΕΟΡΤΕΣ, θέλουν ΑΡΓΙΕΣ. Ἡ Ἑορτὴ εἶναι νόημα ζωῆς καὶ ἔχει μέλλον, ἔχει ζωή, ἔχει ἐνθουσιασμό, ἔχει περιεχόμενο, ἔχει ἀλήθεια. Κι αὐτὰ ΔΕΝ ΤΑ ΘΕΛΟΥΝ . Καὶ μὲ κάθε τρόπο, μὲ ψιλοβελονιὰ καὶ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις μὲ ἢ χωρὶς ἀναισθητικὸ μᾶς τὸ λένε καὶ μᾶς τὸ ἐφαρμόζουν.

Πρς τν ξιότιμο κ. Κωνσταντνο ρβανιτόπουλο
πουργ Παιδείας, Θρησκευμάτων,
Πολιτισμο
κα θλητισμο

Ἀθήνησι 15η Ὀκτωβρίου 2013

Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,

.             Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν Συνεδρία Αὐτῆς τῆς 11ης μηνὸς Ὀκτωβρίου ἐ.ε., ἔλαβε τὴν ἀπόφαση νὰ ἀπευθυνθεῖ πρὸς τὸ πρόσωπό σας σχετικὰ μὲ τὴν Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
.             Συγκεκριμένα, ἐπιθυμεῖ νὰ ἐκφράσει τὴν ἔντονη πικρία της, διότι, σύμφωνα μὲ ὑπουργικὸ ἔγγραφο, τὸ ὁποῖο ἀπεστάλη τὴν 27η Ἰανουαρίου π.ἔ. πρὸς τοὺς Διευθυντὲς Γυμνασίων καὶ Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. καὶ ΕΠΑ.Σ., ἡ ὡς ἄνω σχολικὴ ἑορτὴ χαρακτηρίζεται πλέον «ἀργία», μὲ ἁπλὴ δυνατότητα «συμμετοχῆς σὲ ἐκκλησιασμὸ» ἢ «σὲ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις».
.             Καθίσταται σαφὲς δι’ αὐτοῦ τοῦ ἐγγράφου ὅτι ἐπέρχεται πλήρης ἀλλοίωση τοῦ νοήματος τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς προστατῶν τῆς παιδείας μας. Κατὰ πρῶτον, διαχωρίζεται ὁ ἑορτασμὸς μεταξὺ πρωτοβαθμίου καὶ δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως, καὶ κατὰ δεύτερον, γιὰ τὴν τελευταία κατηγορία προσδιορίζεται πλέον ὡς ἀργία καὶ ὄχι ὡς σχολικὴ ἑορτή, συνοδευόμενη ἀπὸ ἐκκλησιασμό· θεωρεῖται δηλαδὴ μία ἀκόμη κοσμικὴ ἀργία χωρὶς ἐκκλησιαστικὸ χαρακτήρα, χωρὶς καμμία ἀναφορὰ στοὺς τρεῖς σπουδαίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, κατ’ ἐξοχὴν προστάτες τῆς παιδείας καὶ ὑπερμάχους τῶν ἑλληνικῶν (δηλαδὴ τῶν κοσμικῶν, ἐξωχριστιανικῶν, στὴν ἐποχή τους) γραμμάτων.
.             Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐνέχει τὸν κίνδυνο νὰ φτάσουμε στὸ σημεῖο, ἐντὸς ὀλίγων ἐτῶν, τὰ παιδιά μας ν χουν ργία τν 30η ανουαρίου, χωρς ν γνωρίζουν τν λόγο. Ἐὰν εἶναι νὰ λάβει τέτοιον χαρακτήρα ἡ ἑορτή, φρονοῦμε ὅτι εἶναι προτιμότερο νὰ καταργηθεῖ καὶ ἀπὸ ἀργία. Τὸ ζήτημα δὲν ἀφορᾶ στὸ γεγονὸς ὅτι ἐλάχιστοι μαθητὲς καὶ μαθήτριες πλέον ἐκκλησιάζονται κατὰ τὴν συγκεκριμένη ἡμέρα, ἀλλὰ κυρίως στὸ ὅτι χάνεται βαθμηδὸν τόσο ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὅσο καὶ ἡ κοσμικὴ σημασία τῆς ἑορτῆς αὐτῆς.
.             Ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, στὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἡ Ἐκκλησία μας –καὶ ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη– ἀναγνωρίζει τοὺς ἐπιφανέστερους ἐκπροσώπους μίας πλειάδας ἐμπνευσμένων πρώιμων Πατέρων καὶ διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀναδείχθηκαν φωτεινὰ ὁρόσημα τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῶν Γραμμάτων, μὲ παγκόσμια ἀκτινοβολία. Κορυφαῖα πνευματικὰ ἀναστήματα, ποὺ μᾶς κληροδότησαν ἕνα κολοσσιαῖο συγγραφικὸ καὶ ὁμιλητικὸ ἔργο, πραγματικὰ ἀδαπάνητο θησαυρὸ γλώσσας, παιδείας καὶ ἐπιστήμης, τὸ ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νὰ μελετᾶται, νὰ ἐκδίδεται, νὰ ὑπομνηματίζεται καὶ νὰ ἐμπνέει σὲ οἰκουμενικὴ κλίμακα.
.             Οἱ τρεῖς αὐτοὶ ἰσότιμοι καὶ ὑπερφυεῖς Ἱεράρχες, ἀξιοποίησαν δημιουργικὰ τοὺς πνευματικοὺς θησαυροὺς τῆς ἀρχαιότητας, συνδυάζοντας ἁρμονικὰ τὴν ἀνθρώπινη γνώση μὲ τὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ εἶχαν τὸ θεῖο χάρισμα νὰ ἀποτελέσουν, μὲ τὴν ἀνοιχτὴ καὶ διαυγῆ σκέψη τους, τοὺς θεμελιωτὲς τῆς θαυμαστῆς συζεύξεως τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς σοφίας μὲ τὴν χριστιανικὴ ἀλήθεια. Ὑπῆρξαν ἔνθερμοι φορεῖς ἑλληνικῆς παιδείας, τὴν ἀξία τῆς ὁποίας ὑποστήριξαν καὶ καλλιέργησαν σὲ ὕψιστο βαθμό. Ἐνδεικτικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἐξεγέρθηκαν μὲ πνευματικὸ ζῆλο κατὰ τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ, ὅταν αὐτὸς ἀπαγόρευσε στοὺς Χριστιανοὺς νὰ διδάσκουν τὰ ἑλληνικὰ γράμματα. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε συμφοιτητὴς μὲ τὸν ἀδελφικό του φίλο, Μεγάλο Βασίλειο, στὴν φιλοσοφικὴ σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν, ἐξαίρει τὴ σημασία τῆς παιδείας, λέγοντας χαρακτηριστικὰ ὅτι «εἶναι τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ ποὺ διαθέτουμε. Καὶ ὄχι μόνο ἡ χριστιανική μας παιδεία, ποὺ εἶναι ἡ εὐγενέστερη καὶ ἐπιδιώκει τὴν σωτηρία […], ἀλλὰ καὶ ἡ ἐξωχριστιανική, τὴν ὁποία πολλοὶ Χριστιανοί, κρίνοντας ἐσφαλμένα, ἀποστρέφονται ὡς ἐπίβουλη καὶ ἐπικίνδυνη» (Εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον, ἐπίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας, ἐπιτάφιος = Λόγος μγ , 12· PG 36, 508Β). Δύσκολα ἀνιχνεύεται στὴν παγκόσμια γραμματεία ἐνθερμότερη διακήρυξη ὑπὲρ τῆς ἀξίας τῆς παιδείας.
.             Μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι τυγχάνει τῆς κατανοήσεώς σας ἡ βαρύτητα τοῦ ὡς ἄνω ἐκτεθέντος ζητήματος, καὶ εὐελπιστοῦντες ὅτι στὸν σχεδιασμὸ καὶ στὶς ἀποφάσεις σας θὰ συνυπολογίσετε τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς ἀποκατάσταση τῆς σπουδαιότητος τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ σᾶς ἐνισχύει στὸ δύσκολο ἔργο σας.

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

 Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριὴλ

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: