ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ [διὰ τῆς φορολογικῆς ὁδοῦ] καὶ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ…“ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ”

Ὁ νέος μηχανισμὸς φορολογικῆς παρακολουθήσεως

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὅταν λένε ὅτι ἡ Κρίση μπορεῖ νὰ μεταμορφωθεῖ σὲ εὐκαιρία, κάτι τέτοιο ἴσως ἐννοοῦν: Ἡ Μεγάλη Εὐκαιρία, νὰ ἐπιβληθεῖ ἕνα ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ οἰκονομικοῦ (καὶ δι᾽ αὐτοῦ πλήρους βιοτικοῦ καὶ ψυχοπνευματικοῦ) ΕΛΕΓΧΟΥ πάντα ἐν ὀνόματι τῆς ΕΙΔΩΛΙΚΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ἡ ὁποία ἀκούει στὸ ὡραῖο ὄνομα: «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΣ».
.            Μεταξὺ δὲ τῶν ἐπίσης ὡραίων ὁραματισμῶν τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν βίσκεται καὶ ἡ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ»…! Τί εὑρηματικὴ λέξη: «ἐκπαίδευση»! Πρόσω ὁλοταχῶς λοιπὸν γιὰ τὸ «ἀπέραντο …οἰκοτροφεῖο» ἢ μᾶλλον «κτηνοτροφεῖο»!

.            Ἀσφυκτικὴ πίεση ἀσκεῖ στὴν ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἡ τρόικα προκειμένου ὣς τὰ τέλη τοῦ 2013 νὰ ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ ὁ νέος μηχανισμὸς παρακολούθησης τῆς φορολογικῆς συμμόρφωσης, ὁ ὁποῖος θὰ καταστήσει τὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφορικῶν Συστημάτων Μεγάλο Ἀδελφὸ τῶν εἰσοδημάτων ἑκατομμυρίων φορολογούμενων φυσικῶν καὶ νομικῶν προσώπων.
.            Ὁ πολυεπίπεδος αὐτὸς μηχανισμός, ποὺ σχηματοποιήθηκε ὕστερα ἀπὸ διετῆ συνεργασία τῶν στελεχῶν τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν μὲ τοὺς ἐμπειρογνώμονες τῆς τεχνικῆς βοήθειας τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς ΕΕ, βασίζεται σὲ προληπτικὰ καὶ κατασταλτικὰ μέτρα. Ἡ καρδιὰ τοῦ νέου μηχανισμοῦ εἶναι τὸ ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο, ποὺ ἤδη δημιουργεῖται στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφορικῶν Συστημάτων καὶ τὸ ὁποῖο θὰ ἐπιτρέψει στὶς φορολογικὲς Ἀρχὲς ἐντὸς τοῦ 2014 νὰ ἔχουν πλήρη καὶ ἀναλυτικὴ εἰκόνα γιὰ τὴν ἀκίνητη καὶ κινητὴ περιουσία ὅλων τῶν φορολογουμένων, ἀλλὰ καὶ ἐνημέρωση γιὰ τὶς δαπάνες, τὰ ἔσοδα καὶ τὶς καταναλωτικές τους συνήθειες.
.            Παράλληλα, οἱ ἐλεγκτικὲς ὑπηρεσίες τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν μὲ τὶς νέες ἔμμεσες τεχνικὲς ἐλέγχου, οἱ ὁποῖες ἤδη ξεκίνησαν νὰ ἐφαρμόζονται – καὶ θὰ βελτιωθοῦν περαιτέρω μέσα στὸ ἑπόμενο ἔτος -, θὰ «ξεσκονίζουν» στὴν κυριολεξία τοὺς φορολογουμένους, ὑπόπτους γιὰ φοροδιαφυγὴ μὲ βάση τὰ νέα φίλτρα ἀνάλυσης ρίσκου ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ Ἐφορία. Τέλος, μὲ τὸν νέο Κώδικα Φορολογικῶν Διαδικασιῶν, ποὺ θὰ κατατεθεῖ τὸ ἀργότερο ἕως τὶς 22 Ἰουλίου στὴ Βουλή, θὰ ἐπέλθουν κάποιες ἀλλαγὲς στὸ νέο ποινολόγιο τῆς φοροδιαφυγῆς, ἐνῶ οἱ ποινὲς θὰ ἀναδιαμορφωθοῦν ἕως τὸ τέλος τοῦ 2013 σὲ συνεργασία τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν μὲ τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης.

 Ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο

 .            Ὁ ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν Γιῶργος Μαυραγάνης ἀναμένεται μέχρι τὰ τέλη τοῦ μήνα νὰ λάβει ἀπὸ εἰδικὴ ὁμάδα ἐργασίας τὴ μελέτη γιὰ τὸν καθορισμὸ τοῦ τρόπου ἀποτύπωσης καὶ συγκέντρωσης τῶν στοιχείων ποὺ θὰ ἀποτελέσουν τὸ περιουσιολόγιο φυσικῶν προσώπων κατόχων Ἀριθμοῦ Φορολογικοῦ Μητρώου. Ἡ ἐν λόγῳ μελέτη θὰ ὑποδεικνύει τὸν τρόπο καὶ τὸν χρόνο ὑποβολῆς τῶν οἰκονομικῶν στοιχείων γιὰ τὴ συγκρότηση καὶ παρακολούθηση τοῦ περιουσιολογίου.
.            Στόχος τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν εἶναι ἐντὸς τοῦ 2013 νὰ συγκεντρωθοῦν ὅλα τὰ ἀπαιτούμενα στοιχεῖα γιὰ τὸ ὁλοκληρωμένο ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο, ὥστε νὰ ὑπάρχει πλήρης εἰκόνα γιὰ τὸ σύνολο τῶν φορολογουμένων (φυσικῶν προσώπων) τὸ 2014. Τὸ ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο θὰ ἐγκατασταθεῖ στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφορικῶν Συστημάτων καὶ σὲ αὐτὸ θὰ καταγραφοῦν ὅλα τὰ διαθέσιμα δεδομένα γιὰ τὰ ἀκίνητα, αὐτοκίνητα, σκάφη, ἐναέρια μέσα μεταφορᾶς, μετοχές, ἀμοιβαία κεφάλαια καὶ ἑταιρικὰ μερίδια ὅλων τῶν φορολογουμένων (φυσικῶν προσώπων) κατοίκων Ἑλλάδας.

 Μητρῶο Τραπεζικῶν Λογαριασμῶν

 .            Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ περιουσιολόγιο θὰ λειτουργεῖ τὸ Μητρῶο Τραπεζικῶν Λογαριασμῶν. Πρόκειται γιὰ μία βάση δεδομένων στὴν ὁποία θὰ ἀποστέλλονται ἀπὸ τὴ διατραπεζικὴ ἑταιρεία Τραπεζικὰ Συστήματα Πληροφοριῶν – Τειρεσίας ΑΕ ὅλα τὰ στοιχεῖα λογαριασμῶν, καταθέσεων, δανείων, ὁμολόγων, ἀμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ. ποὺ διατηροῦν φορολογούμενοι ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τὶς φορολογικὲς Ἀρχὲς εἴτε γιὰ φοροδιαφυγὴ εἴτε γιὰ ἄλλες παράνομες δραστηριότητες.

 Καταγραφὴ τῶν τόκων
[…]

Οnline οἱ ἀποδείξεις

 .                […] Πρόκειται γιὰ τὸ τελευταῖο βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν καθιέρωση τῆς online σύνδεσης τῶν ταμειακῶν μηχανῶν μὲ τὸ ΚΕΠΥΟ.

 Stop στὴ χρήση μετρητῶν

 .            Πρόθεση τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν εἶναι νὰ περιορίσει τὴν χρήση μετρητῶν στὶς συναλλαγὲς καὶ νὰ καθιερώσει τὴ μεγαλύτερη χρήση πιστωτικῶν καὶ χρεωστικῶν καρτῶν. Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ὁ Γενικὸς Γραμματέας Δημοσίων Ἐσόδων Χάρης Θεοχάρης ἔχει εἰσηγηθεῖ τὸ ὅριο τῆς ἀποκλειστικῆς χρήσης πιστωτικῶν καρτῶν νὰ μειωθεῖ στὰ 500 εὐρώ. Σημειώνεται ὅτι σήμερα οἱ ἀγορὲς ἀπὸ ἰδιῶτες προϊόντων ἢ ὑπηρεσιῶν ἀξίας ἄνω τῶν 1.500 εὐρὼ (μὲ ΦΠΑ) δὲν πραγματοποιοῦνται μὲ μετρητά, ἀλλὰ ἀποκλειστικὰ μέσῳ χρεωστικῶν ἢ πιστωτικῶν καρτῶν, τραπεζικῶν λογαριασμῶν καὶ ἐπιταγῶν. Σὲ κάθε περίπτωση πρόθεση τοῦ ὑπουργείου εἶναι ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο νὰ ὑπάρξουν πρωτοβουλίες γιὰ τὴν παροχὴ κινήτρων σὲ ὅσους κάνουν χρήση καρτῶν πληρωμῶν γιὰ τὶς συναλλαγές τους, κάτι τὸ ὁποῖο ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ συμβάλει στὴν κπαίδευση τοῦ κοινοῦ καὶ στὴν περαιτέρω διείσδυση τῶν ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν.

 Ἀπὸ ἀκτίνες Χ οἱ ὕποπτοι
[…].

 Αὐστηρὲς ποινὲς
[…].

ΠHΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ

Διαφήμιση

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: