ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» (καὶ Παράκλησις)

 

Σύναξη τς Παναγίας «ξιόν στι» (ἢ «ν τ ᾌδειν»)
Ἑορτάζει στὶς 11 Ἰουνίου ἑκάστου ἔτους.

βλ. σχετ.: ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/10/14/τὸ-ἱστορικὸ-τῆς-ἱερᾶς-εἰκόνος-τῆς/

131-1.           Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, τὸ «Ἄξιόν ἐστι», εἶναι μία ἀπὸ τὶς περίφημες εἰκόνες τοῦ Ἁγίου  Ὄρους. Βρίσκεται στὸ ναὸ τοῦ Πρωτάτου στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θεωρούμενη ὡς «κοινὴ ἐφέστιος προστάτις» εἰκόνα ὅλων τῶν Ἁγιορείτικων Μονῶν, φέρουσα στὸ πλαίσιό της τὶς σφραγίδες καὶ τῶν 20 Μονῶν. Ἀρχικὰ ἡ εἰκόνα αὐτὴ βρισκόταν σὲ ἕνα παντοκρατορινὸ κελὶ στὴν τοποθεσία τὴ λεγόμενη κοιλάδα τοῦ «Ἄδειν» κοντὰ καὶ κάτω ἀπὸ τὴ σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα.

 .           Τὴν 11 Ἰουνίου 980 μ.Χ. (κατὰ ἄλλους τὸ 982 μ.Χ.) ὁ γέροντας ἔλειπε ἀπὸ τὸ κελί, καθὼς εἶχε πάει σὲ μία ἀγρυπνία στὶς Καρυές, ἀφήνοντας μόνο τὸν ὑποτακτικό του. Ὁ ὑποτακτικὸς τὴ νύχτα ἔκανε κανονικὰ τὸν κανόνα του. Ἀκούει σὲ μία στιγμὴ νὰ τοῦ χτυπᾶνε τὴν πόρτα, ἀνοίγει καὶ βλέπει ἕναν περαστικὸ νὰ τοῦ ζητάει νὰ τὸν φιλοξενήσει, πράγμα ποὺ γίνεται. Συνεχίζει ὁ μοναχὸς τὸν κανόνα τοῦ μέχρι ποὺ φτάνει στὴν θ’ ὠδὴ «Τὴν Τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ…». Τότε τὸν διακόπτει ὁ φιλοξενούμενος καὶ τοῦ λέει: «Ὄχι, πρῶτα θὰ πεῖς: Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς…» ὡς συμπλήρωμα τοῦ ὑπὸ τοῦ Κοσμᾶ Μαϊουμᾶ (14 Ὀκτωβρίου) Μεγαλυναρίου τῆς Θεοτόκου. Ὁ μοναχὸς ἐνθουσιασμένος ζητάει νὰ τοῦ γράψει ὁ νέος τὸν ὕμνο, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ τὸ ψάλλει καὶ αὐτός. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν βρέθηκε μελάνι καὶ χαρτὶ μέσα στὸ κελλί, ὁ μυστηριώδης ξένος μοναχὸς χάραξε τὸν ὕμνο μὲ τὸ δάκτυλό του σὲ μία πέτρινη πλάκα καὶ προσθέτοντας ὅτι ἔτσι πρέπει νὰ ψάλλεται στὸ ἑξῆς ὁ ὕμνος αὐτὸς ἀπὸ ὅλους τους Ὀρθόδοξους, ἔγινε ἄφαντος.
.           Οἱ Ἁγιορεῖτες ἔστειλαν τὴν πλάκα στὸν βασιλιὰ καὶ στὸν Πατριάρχη Νικόλαο Χρυσοβέργη (16 Δεκεμβρίου), ὁ ὁποῖος ἐνέκρινε τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ἀγγελικοῦ αὐτοῦ ὕμνου στὸν λειτουργικὸ βίο τῆς Ἐκκλησίας. Τὴν δὲ εἰκόνα, μπροστὰ στὴν ὁποία ψάλθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος, τὴν μετέφεραν στὸ Πρωτάτο, στὸ ὁποῖο καθιερώθηκε νὰ γίνεται καὶ ἡ ἐτήσια πανήγυρη εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος καὶ πρὸς τιμὴν τῆς Θεοτόκου.
.           Σύμφωνα μὲ τὸ ἀρχαῖο συναξάριο, ἡ γιορτὴ αὐτὴ ἀρχικὰ τελοῦνταν στὸ Κελλί, ὅπου εἶχε γίνει τὸ θαῦμα, καὶ μάλιστα πρὸς τιμὴν τοῦ ἀρχάγγελου Γαβριήλ, ποὺ χωρὶς ἄλλο ἦταν ὁ θαυμαστὸς ἐκεῖνος ξένος μοναχός.
.           Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἀναφέρει ὅτι τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι πολὺ παλαιὸ καὶ τοῦτο μαρτυρεῖται ἀπὸ τὰ Μηναῖα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου στὶς 11 Ἰουνίου ἀναγράφεται: «Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ ἐν τῷ Ἄδειν».
.              Ἡ εἰκόνα «Ἄξιόν Ἐστι» ἔχει διαστάσεις 70,5Χ44 ἐκ. χωρὶς τὴν ἀργυρῆ θήκη ποὺ τὴν περιβάλλει. Λόγῳ τοῦ χρόνου ποὺ πέρασε, ἡ μορφὴ τῆς Θεοτόκου ἦταν πολὺ σβησμένη, ἀλλὰ μετὰ ἀνακαίνιση διατηρεῖται σὲ ἱκανοποιητικὴ κατάσταση καὶ διαβάζεται ἡ ἐπιγραφὴ «Μήτηρ Θεοῦ Καρυώτισσα». Κατασκευάστηκε στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Παναγίας Ἐλεοῦσας τοῦ Κύκκου τῆς Κύπρου, ἔργο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ ἀπεικονίζει τὴν Θεοτόκο μὲ τὴ μορφὴ ποὺ εἶχε λίγο πρὶν τὴν κοίμησή της.
.           Στὶς 3 Ὀκτωβρίου 1913 μ.Χ., μετὰ ἀπὸ ὁλονύκτια ἀγρυπνία στὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου, οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοὶ συνέταξαν τὸ μνημειῶδες ψήφισμα τῆς αἰωνίου καὶ ἀδιασπάστου ἑνώσεως μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα καὶ τὸ ὑπέγραψαν ἕνας-ἕνας μὲ μετάνοια ἐνώπιον τῆς εἰκόνας αὐτῆς.
.           Ἡ πρώτη ἔξοδος τῆς εἰκόνος «Ἄξιόν Ἐστι» ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος ἔγινε τὸ 1963 μ.Χ. κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Χιλιετηρίδος τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ὅταν μεταφέρθηκε στὴν Ἀθήνα, ὅπου τὴν προσκύνησαν πλήθη πιστῶν. Τὸ 1985 μ.Χ. μεταφέρθηκε μὲ πλοῖο τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ γιὰ προσκύνηση στὴ Θεσσαλονίκη, ὅπου οἱ ἐπίσημοι τῆς πόλεως τὴν ὑποδέχθηκαν μπροστὰ στὸ Λευκὸ Πύργο μὲ τιμὲς Ἀρχηγοῦ Κράτους.

 Ἐμφάνιση τῆς Παναγίας «Ἄξιόν Ἐστι» στὸν Γέροντα Παΐσιο

.            Διηγήθηκε ὁ Γέρων Παΐσιος: «Τὴν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου καθόμουν στὸ Ἀρχονταρίκι καὶ ἔλεγα τὴν εὐχή. Ξαφνικὰ αἰσθάνθηκα μία εὐωδία, ἄλλο πράγμα! Βγῆκα στὸ διάδρομο νὰ δῶ ἀπὸ ποῦ προέρχεται, πῆγα στὴν Ἐκκλησία, τίποτα. Βγῆκα ἔξω στὴν αὐλή. Ἡ εὐωδία ἦταν πολὺ πιὸ ἔντονη. Ἀκούστηκε νὰ χτυπᾶ τὸ τάλαντο. Κοίταξα καὶ εἶδα νὰ κατεβαίνει πρὸς τὰ κάτω ἡ λιτανεία, καὶ κατάλαβα ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας». Αὐτὴ τὴν ἡμέρα γίνεται ἡ λιτανεία τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τοῦ «Ἄξιον ἐστίν». Κατεβαίνει πιὸ κάτω ἀπὸ τὸ Κουτλουμούσι, ὡς τὸ Κελλὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (Ἀλυπίου). Τὸ Κελλὶ τῆς «Παναγούδας» ἀπέχει ἕνα χιλιόμετρο περίπου. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπόσταση ἡ Παναγία ἔστειλε τρόπον τινὰ τὸν χαιρετισμό της στὸν Γέροντα.

ΠΗΓΗ: saint.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: