Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΘΩΜΑ–2 « Ὁ Κύριος χρειαζόταν ἱστορικὰ θεμέλια γιὰ τὴν ἀπιστία τῶν ἀνθρώπων τοῦ μέλλοντος, γι’ αὐτὸ τοῦ ἦταν ἀπαραίτητη ὅλη ἐκείνη ἡ ἀθλιότητα τῶν μαθητῶν Του».

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΘΩΜΑ

[Β´]

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ (†) Στεργίου Σάκκου,
Καθηγ. Παν/μίου Θεσ/νίκης

«Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος»,
ἐκδ. «Λυδία», Θεσσ. 2007, σελ. 93-99

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/05/11/ἡ-ἐμφάνιση-στὸν-θωμᾶ/

.          Ὥστε ἀπολύτως κανεὶς ἀπὸ τοὺς μαθητές, οὔτε γυναίκα οὔτε ἄνδρας, δὲν πιστεύει στὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πρὶν νὰ τὸν δεῖ ὁ ἴδιος προσωπικὰ ἀναστημένο. Κι οὔτε κανεὶς δίνει βαρύτητα στὶς βεβαιώσεις τῶν ἄλλων, ὅτι εἶδαν τὸν ἀναστάντα Κύριο. Ἀλλὰ καὶ κανεὶς δὲν ἀμφέβαλε ποτὲ γιὰ τὴν Ἀνάσταση μετὰ ἀπὸ τὴν προσωπικὴ συνάντησή του μὲ τὸν ἀναστημένο Ἰησοῦ. Ὅλο αὐτὸ ἔγινε γιὰ νὰ εἶναι αἰώνια μαρτυρία ὅτι ἡ Ἀνάσταση εἶναι γεγονὸς ἀληθινὸ καὶ ἱστορικό. Σὲ κανέναν μαθητὴ αὐτὴ ἡ ἀπιστία δὲν ἔχει κάτι ἁμαρτωλὸ καὶ δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὴ συνηθισμένη ἀπιστία τῶν ἀνθρώπων στὰ θεῖα. ποιος μαθητς κι ν ταν θ δειχνε τν πιστία το Θωμᾶ, ν βρισκόταν στὴν θέση του. Ἐπιπλέον ἡ πίστη τοῦ Θωμᾶ μετὰ ἀπὸ τὴν αὐτοψία δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὴν μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Ἁπλῶς πείστηκε, ὅπως κι οἱ ἄλλοι μαθητές, ὅταν εἶδαν τὸν Κύριο ζωντανὸ ἀνάμεσά τους.

Ἡ ὁμολογία τοῦ Θωμᾶ

.          Μετὰ ἀπὸ ὀκτὼ ἡμέρες, πάλι τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, δηλαδὴ τὴν Κυριακή, ὁ Ἰησοῦς ἐμφανίστηκε καὶ χαιρέτησε τοὺς μαθητές του μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Καὶ ἀμέσως, σὰν νὰ ἦταν ἐνημερωμένος γιὰ τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ Θωμᾶ, ἀπευθύνεται πρὸς αὐτὸν «φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρα σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστὸς» (Ἰωάν. κ´ 27). Ἡ τελευταία ἔκφραση σημαίνει· «καὶ μὴν ἐξακολουθεῖς νὰ ἀπιστεῖς, ἀλλὰ πίστευε», ἢ «καὶ βάλε τέρμα στὴν ἀμφιβολία σου». Ἀσφαλῶς ὁ Θωμᾶς πίστεψε, μόλις εἶδε τὸν Ἰησοῦ. Ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἐπέβαλε νὰ κάνει, παρὰ τὴν θέλησή του, κι ἐκεῖνα ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Θωμᾶς ἔθετε ὡς ὄρο γιὰ νὰ πιστέψει. Αὐτὸ ἐκφράζουν τὰ ρήματα «φέρε» καὶ «βάλε».
.          Καὶ καθὼς εἶναι ἀπόλυτα πεπεισμένος πλέον, ἀναφωνεῖ· «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου». Ἡ ὀνομαστικὴ ἐδῶ ἐκλαμβάνεται ὡς κλητική. Ἔτσι συνήθως συμβαίνει στὰ ἁγιογραφικὰ κείμενα ποὺ ἑβραΐζουν. Στὴν ἀποκαλυπτικὴ ὁμολογία τοῦ Θωμᾶ ὁ Ἰησοῦς ἀπαντᾶ· «ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες» (Ἰωάν. κ´ 29). Τὸ ὅτι εἶναι μακάριοι «οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες», δὲν μειώνει καθόλου τὴν πίστη τῶν ἕνδεκα μαθητῶν καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ποὺ ὑπῆρξαν αὐτόπτες τῆς Ἀναστάσεως. Διότι οἱ αὐτόπτες οὔτε γιὰ τὴν πίστη τους στὴν Ἀνάσταση εἶναι ἀξιέπαινοι οὔτε γιὰ τὴν ἀπιστία τους ἀξιοκατάκριτοι. Οτε πιστία τους κείνη εναι μαρτία οτε πίστη τος θεωρεται σπουδαο πράγμα. Δν χει καμία πολύτως σημασία δ πνευματικ ξία το καθενός. Τώρα προέχει ν θεμελιωθε λήθεια τς χριστιανικς πίστεως, τς ποίας κέντρο εναι νάσταση. Καὶ τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι Χριστς πρτα θεμελιώνει τν λήθεια ατ στορικ κι πειτα πνευματικά, ἀδιαφορώντας τελείως μήπως τυχὸν μειωθεῖ τὸ πρόσωπο τῶν μαθητῶν του. χει στόχο του ν δραιώσει τ θεμέλια της ναστάσεώς του στορικ κα ς παιτεται γι’ ατό, ς πάρα πολ χρήσιμο λικό, πιστία τν μαθητν κα στενότητα τς ντιλήψεώς τους.
.          Ἐφ᾽ ὅσον, λοιπόν, ἡ Ἀνάσταση εἶναι γεγονὸς ἀληθινό, θὰ ἦταν πολὺ ὡραῖο γιὰ τοὺς μαθητὲς νὰ πιστεύσουν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ σ’ αὐτή. Σύμφωνα μὲ τὶς προρρήσεις τοῦ Ἰησοῦ ὅτι «ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου θὰ παραδοθεῖ ἐκεῖ στοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς γραμματεῖς καὶ θὰ τὸν καταδικάσουν σὲ θάνατο….καὶ τὴν τρίτη μέρα θ’ ἀναστηθεῖ» (Ματθ. κ´18-19), δὲν ἔπρεπε οἱ μαθητὲς καθόλου νὰ σκανδαλισθοῦν ἀπὸ τὸν θάνατό του, οὔτε νὰ φοβηθοῦν, ἄλλα νὰ τρέξουν στὴν Γαλιλαία καὶ νὰ περιμένουν τὸν Ἰησοῦ ἀναστημένο. Μία τέτοια συμπεριφορὰ θὰ ἦταν μνημεῖο πίστεως, θὰ θύμιζε τὴν πίστη τοῦ γενάρχη τους Ἀβραὰμ καὶ οὐσιαστικὰ δὲν θὰ ἔθιγε τὴν ἀλήθεια τῆς Ἀναστάσεως. μως Κύριος χρειαζόταν στορικ θεμέλια γι τν πιστία τν νθρώπων το μέλλοντος, γι’ ατ το ταν παραίτητη λη κείνη θλιότητα τν μαθητν, ποὺ κορυφώθηκε ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἔμαθαν ὅτι ὁ τάφος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἄδειος. Φυσικὰ αὐτὴ ἡ ἄθλια εἰκόνα, ποὺ παρουσιάζουν οἱ μαθητὲς ἀπέναντι στὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως, τοὺς μειώνει στὴ συνείδηση κάποιου ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐμβαθύνει στὰ πράγματα. Ὁ Ἰησοῦς ὅμως φροντίζει πρῶτα νὰ θεμελιώσει τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴν ἔγερσή του καὶ ἔπειτα νὰ διορθώσει τοὺς ἀνθρώπους του. Ἡ πνευματικὴ προκοπὴ τῶν προσώπων ἐξαρτᾶται πάντοτε ἀπὸ τὴν γενικὴ θεμελίωση καὶ προκοπὴ τῆς Ἐκκλησίας. Πολλὰ καὶ μεγάλα διδάγματα βγαίνουν ἀπὸ τὴν τακτικὴ αὐτὴ τοῦ Ἰησοῦ.
.          Ἡ ὁμολογία τοῦ Θωμᾶ «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» εἶναι ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀποδείξεις τῆς θεότητας τοῦ Χριστοῦ. νομασία « Κύριός μου κα Θεός μου» στν Παλαι Διαθήκη ποδίδεται στν Γιαχβέ. λλ στὴν Καιν Διαθήκη Χριστς εναι Γιαχβ κα νάσταση σχυρότερη πόδειξη ατς τς λήθειας. Γι’ ατ Θωμᾶς μόλις εδε ζωνταν τὸν Χριστό, μ τν ναφώνησή του τν ταυτίζει μ τν Θε τς Παλαις Διαθήκης.
.          Ὁ Χριστὸς κι ἄλλες φορὲς ἐμφανίζεται ἀναστημένος «τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων». Κι αὐτὴ τὴ μέρα ἀποφασίζει νὰ στείλει τὸ ἅγιον Πνεῦμα στοὺς ἀποστόλους του. Ἔμμεσα τοὺς δηλώνει πὼς αὐτὴ ἡ μέρα εἶναι δική του, τὴν ἔχει σφραγίσει γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τοῦ ἀνήκει ὁλόκληρη. Ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ συνέχεια φαίνεται πὼς οἱ μαθητὲς αὐτὸ τὸ πρόγραμμα τοῦ Κυρίου τὸ ἀντιλαμβάνονται σωστά. Διότι αὐτὴ τὴ μέρα ὁρίζουν ὡς ἡμέρα ἀργίας καὶ λατρείας, ἡμέρα ἐκκλησιασμοῦ καὶ κλάσεως τοῦ ἄρτου καὶ τὴν ὀνομάζουν Κυριακή. Ἔτσι καινὴ διαθήκη, καινὴ ζωή, καινὴ πίστη, καινὸ πάσχα, καινὴ ἐντολή, καινὸ σαββατισμὸ ἔχουμε κατὰ τὴν πρώτη καὶ ὄχι τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας. Τερματίζεται πλέον ἡ μωσαϊκὴ θρησκεία καὶ ἐγκαινιάζεται ἡ χριστιανικὴ πίστη.

ΠΗΓΗ ἠλ. κειμ.: vatopaidi.wordpress.com

Διαφημίσεις

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: