“ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

 Θλίψη προκαλοῦν τὰ στοιχεῖα γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις στὴν Ἑλλάδα.
Τί ἀνέφεραν εἰδικοὶ ἐπιστήμονες σὲ ἐκδήλωση
ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο “ΜΗΤΕΡΑ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἰδοὺ ἕνα δεῖγμα τοῦ ἰδεολογικοῦ χειρισμοῦ τῶν ἀνθρώπων. Νὰ πῶς σερβίρεται τεχνηέντως ἠ «ἀξία» τῶν μεταμοσχεύσεων (φυσικὰ δὲν ἐξηγεῖται τὸ ΠΩΣ ἐξασφαλίζεται τὸ ΜΟΣΧΕΥΜΑ γιὰ τὴν  μεταμόσχευση. Αὐτὸ ἁπλῶς παρασιωπᾶται.)

.             Ἀπογοητευτικὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν πορεία τῶν μεταμοσχεύσεων στὴν Ἑλλάδα, καθὼς τὴν τελευταία τριετία ἔχουν μειωθεῖ ἐπικίνδυνα, μὲ τραγικὰ ἀποτελέσματα γιὰ ἀσθενεῖς ποὺ χρειάζονται μεταμόσχευση. 7 μεταμοσχεύσεις ἀνὰ ἑκατομμύριο πληθυσμοῦ: Πρόκειται γιὰ τὴν χειρότερη ἐπίδοση τῆς χώρας τὰ τελευταῖα 12 χρόνια, καθὼς τὸ 2012 ἡ ἀναλογία ἦταν 7 μεταμοσχεύσεις ἀνὰ ἑκατομμύριο πληθυσμοῦ, ἐνῶ τὸ 2011 ἦταν 7,2.
.             Τὴν θλιβερὴ αὐτὴ διαπίστωση ἔκαναν σήμερα εἰδικοὶ ἐπιστήμονες σὲ ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο “ΜΗΤΕΡΑ” καὶ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Α´Παθολογικὴ κλινική τοῦ νοσοκομείου, μὲ θέμα “Τὸ μέλλον τῶν μεταμοσχεύσεων στὴν Ἑλλάδα”.
.             Τὰ αἴτια τῆς κατάστασης ποὺ ἔχει ἀνυπολόγιστο κόστος μὲ ἀπώλεια ἀνθρώπων ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ εἶχαν σωθεῖ, ἀποδίδονται στὸ ξεπερασμένο νομοθετικὸ πλαίσιο ἀλλὰ καὶ στὶς προκαταλήψεις ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν σὲ τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ, παρὰ τὴν πρόοδο (Σχ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: ποιά πρόοδο;) ποὺ ἔχει ἐπιτευχθεῖ.

 Ἀνδρέας Τζάκης: “Ἀπαράδεκτο νὰ ἀποκλείονται τὰ ἰδιωτικὰ κέντρα ἀπὸ τὶς μεταμοσχεύσεις”

.             Ὁ φόβος τῆς κερδοσκοπίας δὲν ἐπιτρέπει νὰ γίνονται μεταμοσχεύσεις ἀπὸ ἰδιωτικὰ κέντρα, ἐπισήμανε κατὰ τὴν ὁμιλία τοῦ ὁ διεθνοῦς φήμης καθηγητὴς Ἀνδρέας Τζάκης, ὁ ὁποῖος ἔχει καθιερωθεῖ ὡς αὐθεντία στὸ χῶρο τῶν μεταμοσχεύσεων ἥπατος – νεφρῶν- παγκρέατος καὶ ἐντέρων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς ὅπου καὶ διαμένει μονίμως καὶ διευθύνει τὸ Miami Μεταμοσχευτικὸ Ἰνστιτοῦτο, τοῦ ὁποίου εἶναι ἱδρυτής.
.             Ὁ κ. Τζάκης χαρακτήρισε ἀδιανόητο καὶ ἀντιπαραγωγικὸ τὸ γεγονὸς τοῦ ἀποκλεισμοῦ ἀπὸ τὶς μεταμοσχεύσεις τῶν ἰδιωτικῶν κέντρων, προσθέτοντας ὅτι τὸ κόστος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπαρκὴς λόγος, τὴ στιγμὴ ποὺ πολλοὶ Ἕλληνες καταφεύγουν γιὰ μεταμοσχεύσεις στὸ ἐξωτερικό.

 Δημήτρης Γάκης: “Τὸ σύστημα εἶναι ἀναποτελεσματικὸ καὶ καθηλωμένο”

 .             Παρὰ τὶς προσπάθειες ποὺ ἔγιναν τὰ τελευταῖα 20 χρόνια δὲν ὑπῆρξε οὐσιαστικὴ βελτίωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δοτῶν, ἀνέφερε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ὁ Δημήτριος Γάκης, διευθυντὴς στὸ Κέντρο Μεταμοσχεύσεων συμπαγῶν ὀργάνων τοῦ Ἱπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδας σὲ θέματα μεταμοσχεύσεων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα καὶ στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης. Ὁ κ. Γάκης εἶπε ὅτι οἱ μικρὲς ἐξάρσεις ποὺ παρατηρήθηκαν ὀφείλονται μᾶλλον σὲ τυχαία γεγονότα, καθὼς ἡ Ἑλλάδα παρέμενε σταθερὰ στὶς τελευταῖες θέσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πίνακα καὶ παρὰ τὸ παράδοξο μὲ τὶς δημοσκοπήσεις ποὺ δείχνουν ὅτι τὸ ποσοστὸ ἀποδοχῆς τῆς δωρεᾶς ὀργάνων στοὺς Ἕλληνες εἶναι τῆς τάξης 90-95%. «Στὴν οὐσία δὲν καταφέραμε νὰ μετατρέψουμε τὴν πρόθεση τῶν πολιτῶν σὲ πράξη», εἶπε ὁ κ. Γάκης, προσθέτοντας ὅτι οὐσιαστικὰ τὸ ὑπάρχον σύστημα δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδώσει τίποτα τὸ καλύτερο.
.             Τὸ κόστος καὶ ἡ ἐπιβίωση εἶναι οἱ βασικοὶ λόγοι βελτίωσης τοῦ συστήματος, καθὼς τὸ μέσο πραγματικὸ κόστος τοῦ νεφροπαθοῦς ἐτησίως ἀγγίζει τὰ 50.000 καὶ τὸ συνολικὸ κόστος αἱμοκάθαρσης γιὰ τοὺς 10.000 ἀσθενεῖς ὑπερβαίνει τὰ 500 ἑκ. εὐρώ, ἐνῶ τὸ κόστος τοῦ μεταμοσχευμένου δὲν ξεπερνᾶ τὰ 8.500 εὐρὼ ἐτησίως. Τὸ σύστημα εἶναι ἀναποτελεσματικὸ καὶ καθηλωμένο, χρειάζεται νέα δομὴ κατέληξε ὁ κ. Γάκης. (ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἄρα ἐξ αἰτίας τοῦ οἰκονομικοῦ κόστους καὶ προκειμένου αὐτὸ νὰ μειωθεῖ, προέχει νὰ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζονται εὐκολότερα τὰ “ἀνταλλακτικά”!)

Τελευταῖοι στὴν Εὐρώπη σὲ ἀριθμὸ πτωματικῶν δοτῶν

.             Ἡ συντονίστρια τῆς ἐπιστημονικῆς ὁμιλίας καὶ Διευθύντρια τῆς Α´ Παθολογικῆς Κλινικῆς του ΜΗΤΕΡΑ Ἐλευθερία Κρικέλη σημείωσε πὼς παρὰ τὰ τροχαῖα ἀτυχήματα, ποὺ εἶναι ἐξαιρετικὰ αὐξημένα στὴ χώρα μας, παραμένουμε τελευταῖοι στὴν Εὐρώπη σὲ ἀριθμὸ πτωματικῶν δοτῶν μὲ 6,3 δωρητὲς ἀνὰ ἑκατομμύριο πληθυσμοῦ, ὅταν στὴν Ἱσπανία οἱ δωρητὲς εἶναι 30. Αἰτία σὲ ποσοστὸ 45% τῶν ἐρωτηθέντων σὲ σχετικὴ ἔρευνα, εἶναι λλειψη μπιστοσύνης τν λλήνων στ σύστημα πο φορ στς μεταμοσχεύσεις.

ΠHΓΗ: news247 (ἀπὸ ΑΜΠΕ)

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: