«ΧΑΡΑΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ» –1 (Ἡ πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου)

Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ
[Α´]

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ (†) Στεργίου Σάκκου,
Καθηγ. Παν/μίου Θεσ/νίκηςΑνάστα

«Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος»,
ἐκδ. «Λυδία», Θεσσ. 2007, σελ. 76-81

Ἠλ. στοιχειοθσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.           Ἡ Μαρία, ἡ πιστὴ καὶ ἀφοσιωμένη μαθήτρια τοῦ Κυρίου, «τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων» (Ἰω. κ´ 1), δηλαδὴ τὴν πρώτη μέρα τῆς ἑβδομάδος, ποὺ λόγῳ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ὀνομάστηκε ἀπὸ τότε Κυριακή, ἐνῶ ἀκόµη ἦταν σκοτάδι, ἦρθε νὰ δεῖ τὸν τάφο τοῦ Κυρίου. Ἦταν γύρω στὶς 16 τοῦ ἑβραϊκοῦ µήνα Νισάν, δηλαδὴ ἀρχὲς Ἀπριλίου. Τὴν ἐποχὴ αὐτὴ στὴν Παλαιστίνη ὁ ἥλιος ἀνατέλλει κατὰ τὶς 5.30 π.µ. Ἡ Μαρία ἔφθασε στὸν τάφο τοῦ Ἰησοῦ λίγο πρὶν ἀνατείλει ὁ ἥλιος, δηλαδὴ τουλάχιστον στὶς 5 τὸ πρωί, ὅταν τὸ σκοτάδι δὲν εἶχε ἀκόµη ἐντελῶς διαλυθεῖ
.           Γιὰ ποιό λόγο ἦρθε ἀπὸ τὰ χαράµατα στὸν τάφο τοῦ Διδασκάλου; ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης δὲν ἀναφέρει τὸ σκοπὸ τῆς ἐπισκέψεώς της· οἱ ἄλλοι ὅμως εὐαγγελιστὲς λένε ὅτι ἦρθε κι αὐτὴ ὅπως καὶ οἱ ἄλλες µυροφόρες γιὰ ν᾽ ἀλείψουν µὲ µύρα τὸ σῶµα τοῦ Κυρίου (βλ. Ματθ κη´ 1· Μάρκ. ιϛ´1-2). Ἡ µύρωση ἦταν νεκρικὸ ἔθιµο τῶν Ἰουδαίων. Ἐπειδὴ οἱ τάφοι δὲν ἔκλειναν καλὰ τότε, ἀνέδιδαν ἀσχηµες µυρωδιές, γι᾽ αὐτὸ οἱ συγγενεῖς τῶν νεκρῶν πήγαιναν καὶ τοὺς µύρωναν. Ἡ πράξη αὐτὴ ἦταν ἔθιµο ἀνάλογο µὲ τὸ δικό µας “τρισάγιο”.
.           Ἡ Μαρία ξεκίνησε µαζὶ µὲ τὶς ἄλλες µαθήτριες τοῦ Κυρίου. Ἔρχονταν στὸν τάφο γιὰ νὰ δείξουν τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὸ νεκρὸ σῶµα τοῦ Διδασκάλου. Ἐναγώνια καὶ ἀτρόµητη ἡ Μαρία προπορεύθηκε καὶ ἔφθασε µόνη της στὸ µνῆµα. Μποροῦµε νὰ φαντασθοῦµε πόσο µεγάλη θὰ ἦταν ἡ ἔκπληξή της, ὅταν εἶδε «τὸν λίθον ἠρµένον ἐκ τοῦ µνηµείου» (Ἰω. κ´ 1), τὸν λίθο κυλισµένο ἀπὸ τὸ µνηµεῖο. Τί εἶχε συµβεῖ;

 Ἡ Ἀνάσταση

.            Ὅταν ἔφθασε στὸν τάφο ἡ Μαρία, ὁ Κύριος εἶχε ἤδη ἀναστηθεῖ. Βέβαια, τὰ Εὐαγγέλια δὲν περιγράφουν τὴν Ἀνάσταση, διότι δὲν τὴν εἶδε κανείς. Περιγράφουν µόνο τὶς ἐµφανίσεις τοῦ ἀναστηµένου Ἰησοῦ. Συνδυάζοντας ὅμως τὶς σχετικὲς εὐαγγελικὲς πληροφορίες µποροῦµε νὰ καταλάβουµε πῶς περίπου ἔγινε ἡ Ἀνάσταση.
.           Ὁ τάφος ἦταν κατάκλειστος. οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι, ὅπως ἐξιστορεῖ ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος (κζ´ 62-66), τὴν ἄλλη µέρα µετὰ τὴν ταφὴ τοῦ Κυρίου, παρουσιάστηκαν στὸν Πιλάτο καὶ ζήτησαν νὰ τοὺς ἐπιτρέψει νὰ βάλουν φρουρὰ στὸν τάφο, διότι φοβοῦνταν µήπως κλέψουν τὸ σῶµα τοῦ Κυρίου οἱ µαθητές του.  Ἔβαλαν, λοιπόν, φρουρὰ γιὰ νὰ φυλάγει τὸν νεκρό. Ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν εἶχαν ἐµπιστοσύνη στοὺς φρουροὺς καὶ φοβοῦνταν, µήπως κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς πληρωθεῖ ἀπὸ τοὺς µαθητὲς καὶ κλέψει τὸ νεκρὸ σῶµα, ἀσφάλισαν τὸν τάφο (Ματθ κζ´ 66). Τὸν ἔζωσαν, δηλαδή, µὲ σχοινιὰ καὶ στὸ ἕνωµα τῶν σχοινιῶν, στοὺς κόµπους, ἔβαλαν βουλοκέρι µὲ τὴν σφραγίδα τους. Κανεὶς δὲν θὰ µποροῦσε νὰ ἀνοίξει τὸν τάφο χωρὶς νὰ καταστρέψει τὶς σφραγίδες. Ἑποµένως θὰ γινόταν ἀντιληπτὴ κάθε ἀπόπειρα κλοπῆς τοῦ νεκροῦ σώµατος. Ὁ Ἰησοῦς ἔγινε ἄφαντος µέσα ἀπὸ τὸν τάφο, χωρὶς κανεὶς νὰ καταλάβει ὅτι ἀναστήθηκε. Βγῆκε ἀοράτως ἀπὸ τὸν τάφο, χωρὶς νὰ μετακινηθεῖ καθόλου ὁ λίθος, χωρὶς νὰ πειραχτοῦν οἱ σφραγίδες. Γι᾽ αὐτὸ ψάλλουμε τὸ Πάσχα: «Φυλάξας τὰ σήμαντρα σῶα, Χριστέ, ἐξηγέρθης τοῦ τάφου», ποὺ σημαίνει: «Χριστέ, ἀναστήθηκες καὶ βγῆκες ἀπὸ τὸν τάφο διατηρώντας τὶς σφραγίδες σῶες», χωρὶς νὰ πειράξεις τὰ σχοινιὰ καὶ τὸ βουλοκέρι.
.             Ἐπίσης τὰ Εὐαγγέλια δὲν ἀναφέρουν τίποτε γιὰ τὴν ὥρα τῆς Ἀναστάσεως. Ὑποθέτω πὼς ἔγινε κατὰ τὴν τέταρτη φυλακὴ τῆς νυκτός, δηλαδὴ 3.00 π.μ. – 6.00 π.μ: ἔτσι, τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ ἔμεινε στὸν τάφο καὶ μερικὲς ὧρες ἀπὸ τὴν τρίτη ἡμέρα, γιὰ νὰ ἐκπληρωθεῖ ἡ προφητεία τῆς τριημέρου ταφῆς του, ἡ ὁποία βέβαια δὲν ἐννοεῖ τρία ὁλόκληρα εἰκοσιτετράωρα. Ὁ τάφος, λοιπόν, ἦταν γιὰ ὥρα πολλὴ ἢ γιὰ ὧρες ἄδειος καὶ οἱ στρατιῶτες φύλαγαν ἄδειο τάφο νομίζοντας ὅτι ὁ νεκρὸς εἶναι μέσα.
.           Κατὰ τὶς 5 τὸ πρωὶ πλησίασαν στὸν τάφο οἱ γυναῖκες γιὰ νὰ ρίξουν τὰ ἀρώματα. Στὸν δρόμο ἀναρωτιόνταν: «τίς ἀποκυλίσει ἡµῖν τὸν λίθον;» (Μάρκ. ι´ 3). Δὲν ἤξεραν ὅτι οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν ἐγκαταστήσει φρουρά. Στὸ μεταξὺ ἔγινε σεισμὸς καὶ ἄγγελος Κυρίου ἔρριξε κάτω τὴν πλάκα, γιὰ νὰ φανεῖ ὁ ἄδειος τάφος. Οἱ στρατιῶτες τρόμαξαν ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἔκτακτα καὶ φοβερὰ συµβάντα καὶ «ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροὶ» (Ματθ. κη´ 4), ἔχασαν τὶς αἰσθήσεις τους. Ὅταν συνῆλθαν, θὰ ἔτρεξαν νὰ φύγουν. Μόνο µερικοί, «τινὲς τῆς κουστωδίας» (Ματθ. κη´ 11) ἦρθαν γιὰ νὰ ἀναγγείλουν τὰ γενόµενα στοὺς ἀρχιερεῖς. Ἔφυγαν οἱ στρατιῶτες, γι᾽ αὐτὸ οἱ γυναῖκες δὲν βρῆκαν κανέναν στὸν τάφο. Ἡ Μαρία ποὺ εἶχε φθάσει πρὶν ἀπὸ τὶς ἄλλες µαθήτριες, µόλις εἶδε τὸν τάφο ἄδειο, ταράχτηκε, διότι ὑπέθεσε ὅτι κάποιος εἶχε κλέψει τὸ σῶµα τοῦ ἀγαπηµένου της νεκροῦ. Ποτὲ δὲν φαντάστηκε ὅτι ἦταν δυνατὸν ν’ ἀναστήθηκε ὁ Χριστός. Τὴν ἀγωνία καὶ τὸν φόβο της αὐτὸ τρέχει ν’ ἀνακοινώσει στὸν Πέτρο καὶ στὸν Ἰωάννη. Τρέχουν κι αὐτοὶ στὸ µνῆµα καὶ πείθονται ὅτι πράγµατι τὸ σῶµα τοῦ Κυρίου λείπει· κάποιος τὸ πῆρε. Αὐτὸ σηµαίνει τὸ «εἶδε καὶ ἐπίστευσεν» ( Ἰω. κ´ 8), δηλαδὴ πίστεψε ὅτι πράγµατι τὸ σῶµα τοῦ Κυρίου λείπει ἀπὸ τὸν τάφο. Καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ἐξηγεῖ: «οὐδέπω γὰρ ἤδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι» (κ´ 9). Τὰ ὁλοκάθαρα καὶ ἀνέπαφα ὀθόνια καὶ τὸ καλοδιπλωµένο χωριστὰ σουδάριο βοοῦσαν ὅτι τὸ νεκρὸ σῶµα τοῦ Κυρίου δὲν τὸ ἀπέσπασαν ἄλλοι µέσα ἀπὸ τὰ ὀθόνια, ἀλλὰ βγῆκε µόνος του ὁ Κύριος, ὡς νικητής, ὡς ἐξουσιαστὴς τοῦ θανάτου· ἀναστήθηκε, σηκώθηκε, δίπλωσε τὰ ροῦχα του, τὰ σκεπάσµατά του καὶ τ᾽ ἄφησε τακτοποιηµένα. Ἐν τούτοις οἱ µαθητὲς ἐξακολουθοῦν νὰ ἀποροῦν. Αὐτὸ δείχνει ὁλοφάνερα ὅτι δὲν εἶχαν καµιὰ ὑπόνοια, οὔτε ἴχνος προσδοκίας τῆς Ἀναστάσεως.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: