ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΘΕ ΧΑΡΑ («Ὁ καθένας μας σηκώνει καὶ διαφορετικὸ σταυρό. Ὁ σταυρός μας ὅμως ἔχει ὡς προοπτικὴ τὴν Ἀνάσταση καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ νοηματοδοτεῖ τὸν σταυρό μας».)

 ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΘΕ ΧΑΡΑ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο
Ἱερομ. Νικοδήμου Γιαννακοπούλου

«Πάντα πεπλήρωται φωτός»

ἔκδ. «Χριστιαν. Στέγη Καλαμάτας», 2013

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

PEPL..             Ὁ σταυρὸς εἶναι πάντοτε τὸ σύμβολο τῆς ὀδύνης, τῆς λύπης καὶ τοῦ θανάτου. Σηκώνω τὸν σταυρό μου σημαίνει, γιὰ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι εἶμαι φορτωμένος τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς, τὴν ἀρρώστια καὶ τελικὰ τὴν βαρειὰ θλίψη τοῦ θανάτου. Στὴν ἀρχαιότητα ὁ σταυρὸς ἦταν τὸ ἐπονείδιστο μέσο τοῦ ἀτιμωτικοῦ θανάτου, «ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου». Γιὰ τὸν Χριστὸ ἦταν τὸ μέσον, τὸ ὄργανο γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Διαβόλου. «Πάτερ, δόξασόν σου τὸν υἱόν … ». Ἡ δόξα τοῦ Υἱοῦ εἶναι ὁ Σταυρός. Ἡ ἐξουσία ποὺ ἔδωσε ὁ Πατὴρ στὸν Υἱὸ ἦταν νὰ σαρκωθῆ, νὰ σταυρωθῆ καὶ νὰ ἀνυψώση τὴν ἀνθρώπινη φύση στὸν οὐρανό, νὰ θεωθῆ ὁ ἄνθρωπος. Παραδόθηκε μὲ τὴν θέλησή Του στὴν ἐξουσία τοῦ Ἑβραϊκoῦ Συνεδρίου καὶ τοῦ Ρωμαίου Διοικητοῦ τῆς Παλαιστίνης Ποντίου Πιλάτου νὰ καταδικασθῆ στὸν διὰ σταυροῦ θάνατο, χωρὶς νὰ ὑπερασπισθῆ τὸν ἑαυτό Του ἢ νὰ διακηρύξει τὴν ἀθωότητά Του. Ἔλαβε ἐπάνω Του ὅλη τὴν ἀνθρώπινη ἀθλιότητα, ὅλη τὴν κακία τοῦ κόσμου, ὅλη τὴν ἔχθρα, γιὰ νὰ τὴν καταργήσει καὶ νὰ φανερώσει τὴν ἄπειρη ἀγάπη Του γιὰ τὸν κόσμο ἐπάνω ἀπὸ τὸν σταυρό, συγχωρώντας τοὺς ἐχθρούς Του· «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. κγ´ 34).
.             Ὁ Ἰησοῦς πάσχει ὡς ἄνθρωπος, καταργεῖ ὡς Θεὸς τὴν ἔχθρα καὶ τὴν κακία καὶ θριαμβεύει ὡς νικητὴς τοῦ θανάτου, «Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα» (Γαλ. γ´13). Παραδίδει τὸ πνεῦμα Του μὲ ἕνα «τετέλεσται», ποὺ σημαίνει ὅτι ἔχει τελειωθῆ τὸ ἔργο Του, ἔχει ὁλοκληρωθῆ, ἔφθασε στὸν τελικό του σκοπό, «Πάτερ … τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω» (Ἰω. ιζ´4). Πεθαίνει ὡς ἄνθρωπος, ἡ ἀνθρώπινη φύση Του, παρ᾽ ὅ,τι εἶναι ἀναμάρτητη. Μὲ τὴν θεωμένη ψυχή Του, ἑνωμένη πάντοτε μὲ τὴν θεότητά Του ἀχώριστα καὶ ἀσύγχυτα, κατέρχεται στὸν Ἅδη ὡς νικητὴς καὶ ἐλευθερώνει τοὺς κεκοιμημένους. Ὁ Ἀδὰμ ἀκούει τὴν φωνή Του καὶ ἀναγνωρίζει τὸν Δημιουργό Του, ὅπως ἀρχικὰ στὸν Παράδεισο καὶ ἀνασύρεται ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ Ἅδου μαζὶ μὲ τὴν Εὔα καὶ ἀνασταίνεται. Ἔτσι καταργεῖται ὁριστικὰ ὁ θάνατος, «θανάτου ἐορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν … καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον … » (Κανὼν τοῦ Πάσχα, τρόπ. ζ´ Ὠδῆς). Ἴδετε πῶς ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου γίνεται πηγὴ χαρᾶς, γιατί ὁδηγεῖ στὴν Ἀνάσταση. «Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Σταυρὸς καὶ Ἀνάσταση πᾶνε μαζί. Δὲν θὰ ὑπῆρχε χωρὶς τὸν Σταυρὸ ἡ Ἀνάσταση. Ἀποκαλύπτει τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν… ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ» (Ἰω. γ´ 16-17). «Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος». Ὁ Χριστὸς μὲ τὸν θάνατο καὶ τὴν Ἀνάστασή Του μᾶς ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ ζήσουμε αἰώνια. Στὴν ἐλευθερία μας ἔγκειται νὰ ἐπιλέξουμε τὸν αἰώνιο θάνατο ἢ τὴν αἰώνια ζωή.
.          Ὁ Σταυρὸς γίνεται τὸ ὅπλο κάθε χριστιανοῦ κατὰ τοῦ διαβόλου. «Κύριε, ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου τὸν σταυρόν σου ἡμῖν δέδωκας» καὶ διὰ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ ἁγιάζονται τὰ πάντα. Γίνεται δύναμη καὶ χαρά. Γίνεται ἀσφάλεια ὁ Σταυρός, ἔρχεται ὡς φωτεινὸ σημεῖο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλες τὶς θλίψεις μας, στὸν πόνο μας καὶ στὰ προβλήματά μας. καθένας μας σηκώνει κα διαφορετικ σταυρό. σταυρός μας μως χει ς προοπτικ τν νάσταση κα νάσταση το Χριστο νοηματοδοτε τν σταυρό μας. Ὁ πιστὸς σηκώνει τὸν σταυρό του ἀτενίζοντας τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου νικᾶ μέσα του τὴν ἁμαρτία καὶ τοὺς πειρασμοὺς τοῦ κόσμου καὶ μαζὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο διακηρύσσει: «Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς» (Γαλ. β´ 20). Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ χαρὰ καὶ τὸ καύχημά του. «Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ» (Γαλ. ϛ´ 14).

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: