ΞΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

μεινε π νοίκια κκλησία
Ἑκατοντάδες προσφερόμενα ἀκίνητά της δὲν βρίσκουν ἐνοικιαστὲς

Τοῦ ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

ἐφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 14.04.13

.            Τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν 800 ἀκινήτων, ποὺ βρίσκονται κυρίως σὲ ἀστικὰ κέντρα , ἔχουν μειωθεῖ κάθετα.
.            «Θύμα» τῆς κρίσης τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων ἔχει πέσει καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, δεκάδες ἀκίνητά της ὁποίας παραμένουν ἐπὶ μῆνες ξενοίκιαστα. Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τὴν ἀπώλεια σημαντικῶν ἐσόδων γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ νὰ ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος τῆς περαιτέρω οἰκονομικῆς ζημίας, καθὼς ἂν βρεθοῦν σύντομα ἐνοικιαστές, θὰ πρέπει νὰ καταβληθεῖ ἕνα σεβαστὸ ποσὸ γιὰ τὴν πληρωμὴ τοῦ εἰδικοῦ τέλους ἠλεκτροδοτουμένων ἐπιφανειῶν (ΕΕΤΗΔΕ). Τοὺς τελευταίους μῆνες, ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Κεντρικὴ Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν (ΕΚΥΟ), ἁρμοδιότητα τῆς ὁποίας εἶναι ἡ διεξαγωγὴ τῶν σχετικῶν δημόσιων διαγωνισμῶν ἐνοικίασης τῶν ἀκινήτων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διαπιστώνει ὅτι ὅλο καὶ περισσότερα ἀκίνητα δὲν βρίσκουν ἐνδιαφερομένους. Σημειώνεται ὅτι τὰ 800 ἀκίνητα ποὺ διαθέτει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι κυρίως διαμερίσματα, οἰκόπεδα καὶ κτίρια γραφείων καὶ βρίσκονται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον στὰ δύο μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη. Συνολικά, βέβαια, ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀκίνητη περιουσία εἶναι πολλαπλάσια, ὡστόσο τὰ ἐν λόγῳ ἀκίνητα εἶναι ἰδιοκτησία τῶν κατὰ τόπους Ἱερῶν Μονῶν, Ἐνοριῶν καὶ Μητροπόλεων, ποὺ ἔχουν καὶ τὴν εὐθύνη τῆς διαχείρισής τους.
.            Τὸ πρόβλημα δὲν ἐντοπίζεται τόσο στὶς τιμὲς ποὺ ζητεῖ ἡ ΕΚΥΟ, ὅσο στὸ γεγονὸς ὅτι ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ ἀκίνητα, ποὺ δημοπρατοῦνται, δὲν συγκεντρώνουν τὰ ἀπαιτούμενα χαρακτηριστικὰ γιὰ νὰ προσελκύσουν τὸ ἐνδιαφέρον. Γιὰ παράδειγμα, ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἀπὸ τὰ ξενοίκιαστα ἀκίνητα εἶναι μικρὰ γραφεῖα στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας καὶ τοῦ Πειραιᾶ. Πρόκειται οὐσιαστικὰ γιὰ διαμερίσματα μὲ χρήση γραφείου, τὰ ὁποῖα κυμαίνονται σὲ ἐπιφάνεια ἀπὸ 17,5 τ.μ. ἕως 220 τ.μ. Ἀντίστοιχα, πολλὰ ἀκίνητα ποὺ εἶναι σήμερα κενὰ εἶναι παλιὰ διαμερίσματα στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, ὅπως ἐπίσης καὶ μεζονέτες ἢ μεγάλης ἐπιφάνειας διαμερίσματα σὲ Βουλιαγμένη καὶ Κηφισιά. Τὰ ἐν λόγῳ ἀκίνητα συγκαταλέγονται μεταξὺ ἐκείνων πού, ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες ποὺ ἔχουν διαμορφωθεῖ στὴν ἀγορὰ κατοικίας, εἶναι καὶ τὰ πιὸ δύσκολα γιὰ νὰ βροῦν ἐνοικιαστές, λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ κόστους. Γιὰ παράδειγμα, μεζονέτα 169 τ.μ. στὴ συμβολὴ τῶν ὁδῶν Διὸς καὶ Ἥρας στὴ Βουλιαγμένη ἀναζητεῖ ἐνοικιαστὴ ἀντὶ ποσοῦ 1.250 εὐρὼ μηνιαίως, ποσό, ποὺ σήμερα ἐλάχιστοι εἶναι σὲ θέση νὰ διαθέσουν, παρότι τὸ ὕψος τοῦ ἐνοικίου εἶναι σαφῶς χαμηλότερο ἀπὸ τὸ πρόσφατο παρελθόν. Ἡ ἀντικειμενικὴ αὐτὴ δυσκολία πλήττει τὰ ἔσοδα τῆς ΕΚΥΟ, τὰ ὁποῖα τὸ 2008, πρὶν δηλαδὴ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, εἶχαν διαμορφωθεῖ σὲ 20 ἑκατ. εὐρὼ καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἦταν προϊὸν τῆς δραστηριότητας ἐκμετάλλευσης/ἐκμίσθωσης τῶν ἀκινήτων αὐτῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐξέλιξης αὐτῆς εἶναι νὰ προκύπτει καὶ δυσκολία τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐκτέλεση τοῦ κοινωφελοῦς της ἔργου, τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἀνάγκες, ἰδίως σὲ συσσίτια, εἶναι πολλαπλάσιες σὲ σχέση μὲ πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια.

Μεγάλος ἀνταγωνισμὸς

.            Πέραν τῶν χαρακτηριστικῶν ποὺ συγκεντρώνουν τὰ ἀκίνητα τῆς ΕΚΥΟ, ἕνας ἄλλος λόγος ποὺ δυσχεραίνει τὴ διαδικασία εὕρεσης ἐνοικιαστῶν εἶναι ὁ μεγάλος ἀνταγωνισμός. Σύμφωνα μὲ φορεῖς τῆς ἀγορᾶς, σήμερα, ὑπολογίζεται ὅτι ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν διαθέσιμων πρὸς ἐνοικίαση κατοικιῶν, τουλάχιστον τὸ 20% εἶναι κενές. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὑπάρχουν πολλὰ ἐλεύθερα διαμερίσματα στὴν ἀγορά, οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ὁποίων υἱοθετοῦν ἐξ ἴσου ἀνταγωνιστικὲς πολιτικὲς τιμῶν, στὴν προσπάθειά τους νὰ προσελκύσουν μισθωτές.
.            Μὲ βάση πρόσφατη ἔρευνα τοῦ δικτύου μεσιτικῶν γραφείων RE/MAX Hellas, οἱ ἐνδιαφερόμενοι γιὰ ἐνοικίαση διαμερισμάτων δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ καταβάλουν περισσότερα ἀπὸ 500 εὐρὼ καὶ μάλιστα, σὲ πολλὲς περιπτώσεις ὁ στόχος τοὺς εἶναι ἀκόμα πιὸ χαμηλός. Μὲ βάση τὰ στοιχεῖα τῆς ἑταιρείας, κατὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2013, τὰ ἐνοίκια κατέγραψαν πτώση τῆς τάξεως τὸ 14-15% κατὰ μέσο ὄρο πανελλαδικά, σὲ σχέση μὲ τὴν ἀντίστοιχη περίοδο τοῦ 2012. Στὴν Ἀττική, ὁ μέσος ὅρος ἐνοικίων διαμορφώνεται κατὰ μέσο ἀπὸ περίπου 5 εὐρὼ/τ.μ. μηνιαίως, ἕως λίγο πάνω ἀπὸ 7 εὐρὼ/τ.μ. Τὰ φθηνότερα ἐνοίκια βρίσκονται στὰ Καμίνια, τὴ Νεάπολη καὶ τὰ Ἑξάρχεια μὲ 3 εὐρὼ/τ.μ., ἐνῶ τὰ πιὸ ἀκριβὰ εἶναι ἐκεῖνα τῆς Ἐκάλης καὶ τοῦ Παλαιοῦ Ψυχικοῦ μὲ 11 εὐρὼ/τ.μ.

Διαφήμιση

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: