«ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΟ ΝΟΥ»

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΡΙΘΕΚΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗΣ Γ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

[Ἡσ. ι´ 12-20]

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ Νέος Ἰσραήλ, οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν μεγάλα προνόμια ἔναντι τῆς ἱστορικῆς ὑπεροψίας καὶ τῆς ἐπάρσεως τῶν διαφόρων ὑπερφιάλων «ἀρχόντων»! Εἶναι ἐξοπλισμένοι μὲ μιὰ ΑΛΛΗ ἰσχύ!

Kαὶ ἔσται (=καὶ θὰ συμβῇ), ὅταν συντελέσῃ Κύριος πάντα ποιῶν ἐν τῷ ὄρει Σιὼν καὶ ἐν ῾Ιερουσαλήμ, ἐπάξει ἐπὶ τὸν νοῦν τὸν μέγαν (=θὰ ἐπιφέρει τιμωρίαν εἰς τὸν μεγάλον καὶ φαντασμένον νοῦν), τὸν ἄρχοντα τῶν ᾿Ασσυρίων, καὶ ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δόξης τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ.  εἶπε γάρ· ἐν τῇ ἰσχύϊ ποιήσω (= μὲ τὴν δύναμίν μου θὰ κατορθώσω) καὶ ἐν τῇ σοφίᾳ τῆς συνέσεως (= καὶ μὲ τὴν πολιτικὴν, στρατιωτικὴν καὶ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ μου σοφίαν καὶ σύνεσιν), ἀφελῶ ὅρια (= θὰ καταλύσω σύνορα) ἐθνῶν καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν προνομεύσω (= λεηλατήσω) καὶ σείσω πόλεις κατοικουμένας καὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην καταλήψομαι τῇ χειρὶ ὡς νοσσιὰν καὶ ὡς καταλελειμμένα ὠὰ ἀρῶ, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς διαφεύξεταί με ἢ ἀντείπῃ μοι (= καὶ δὲν ὑπάρχει κανείς, ὁ ὁποῖος θὰ μοῦ διαφύγῃ ἢ θὰ μοῦ ἀντείπῃ). [Ὁ Κύριος ὅμως ἀπαντᾷ:] μὴ δοξασθήσεται ἀξίνη ἄνευ τοῦ κόπτοντος ἐν αὐτῇ (= μήπως ὁ πέλεκυς θὰ δοξασθῇ ὡς κατορθώνων κάτι χωρὶς ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος κόπτει δι᾽ αὐτοῦ); ἢ ὑψωθήσεται πρίων ἄνευ τοῦ ἕλκοντος αὐτόν (= ἢ μήπως δύναται νὰ ὑψωθῇ τὸ πριόνιον χωρὶς ἐκεῖνοπν, ὁ ὁποῖος τὸ σύρει;); ὡσαύτως ἐάν τις ἄρῃ ράβδον ἢ ξύλον. καὶ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ ἀποστελεῖ Κύριος σαβαὼθ εἰς τὴν σὴν τιμὴν ἀτιμίαν, καὶ εἰς τὴν σὴν δόξαν πῦρ καιόμενον καυθήσεται.  καὶ ἔσται τὸ φῶς τοῦ ᾿Ισραὴλ εἰς πῦρ καὶ ἁγιάσει αὐτὸν ἐν πυρὶ καιομένῳ καὶ φάγεται ὡσεὶ χόρτον τὴν ὕλην. τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀποσβεσθήσεται τὰ ὄρη καὶ οἱ βουνοὶ καὶ οἱ δρυμοί, καὶ καταφάγεται ἀπὸ ψυχῆς ἕως σαρκῶν· καὶ ἔσται ὁ φεύγων ὡς ὁ φεύγων ἀπὸ φλογός καιομένης· καὶ οἱ καταλειφθέντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀριθμὸς ἔσονται, καὶ παιδίον γράψει αὐτούς. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐκέτι προστεθήσεται τὸ καταλειφθὲν ᾿Ισραήλ, καὶ οἱ σωθέντες τοῦ ᾿Ιακὼβ οὐκέτι μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπὶ τοὺς ἀδικήσαντας αὐτούς, ἀλλὰ ἔσονται πεποιθότες ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸν ἅγιον τοῦ ᾿Ισραὴλ τῇ ἀληθείᾳ.

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: