«ΣΕ ΠΟΛΕΜΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΟΥ, ΣΕ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΣΑΝ ΘΗΡΙΟ, ΑΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΑΝ ΜΑΧΑΙΡΙ;» (Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος)

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Ὁμιλία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
στὸν Γ´ Ψαλμό

Ἐπιλογὴ – Ἠλ. στοιχειοθεσία -Νεοελληνικὴ ἀπόδοση
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Πολλοὶ γὰρ καὶ εἰς τὴν σήμερον πολέμους ἐν τοῖς οἴκοις  ἔχουσι, καὶ ὁ μὲν ὑπὸ γυναικὸς πολεμεῖται, ὁ δὲ ὑπὸ τέκνου πολιορκεῖται, ἄλλος ὑπὸ ἀδελφοῦ καὶ ἄλλος ὑπὸ φίλου καὶ  ἕτερος ὑπὸ οἰκέτου δαμάζεται, καὶ ἕκαστος ἀκηδιᾷ καὶ δυσχεραίνει καὶ μάχεται καὶ πολεμεῖ καὶ πολεμεῖται. Καὶ οὐδεὶς ἑαυτὸν λογοθετεῖ ἐννοῶν ὅτι, εἰ μὴ ἁμαρτίας ἔσπειρεν, οὐκ ἂν ἐν τῷ οἴκῳ  αὐτοῦ ἄκανθαι καὶ τρίβολοι ἀνέβησαν· εἰ μὴ σπινθῆρας ἁμαρτιῶν ἔκρυψεν, οὐκ ἂν ὁ οἶκος ἐνεπυρίζετο. Ὅτι γὰρ ἁμαρτιῶν εἰσι καρποὶ τὰ οἰκεῖα κακὰ καὶ δημίους ἐμφυλίους κατὰ τοῦ  ἁμαρτάνοντος χειροτονεῖ ὁ Θεός, μάρτυς ἡ θεία Γραφή, ἧς οὐδὲν πρὸς πίστωσιν ἰσχυρότερον. Πολεμεῖ σε ἡ γυνή, εἰσελθόντι  ὡς θηρίον ἀπαντᾷ, τὴν γλῶσσαν ὡς μάχαιραν ἀκονᾷ; Λυπηρὸν  μὲν τὸ πρᾶγμα, ὅτι ἡ βοηθὸς ἀντίπαλος γέγονεν. Ὅμως ἑαυτὸν  ἐρεύνησον, μήπως ἐν νεότητι εἰς γυναῖκα ἐνεωτέρισας καὶ τὸ εἰς γυναῖκα τραῦμα διὰ γυναικὸς θεραπεύεται καὶ τὴν ἀλλοτρίαν  σηπεδόνα ἡ ἰδία χειρουργεῖ. Κἂν ἀγνοῇ ἡ τέμνουσα, ἀλλ’ οἶδεν  ὁ ἰατρὸς Θεός. Αὐτὸς γὰρ αὐτῇ ὡς σιδήρῳ κατὰ σοῦ ἐχρήσατο.  Ὥσπερ οὖν τὸ σίδηρον οὐκ οἶδεν ὃ ἐνεργεῖ, τὴν δὲ διὰ τοῦ σιδήρου θεραπείαν οἶδεν ὁ ἰατρός, οὕτω, κἂν ἀγνοῇ ἡ γυνὴ ἡ  πλήττουσα καὶ ὁ ἀνὴρ ὁ πληττόμενος τὴν αἰτίαν τῆς πληγῆς, ἀλλ’ ὁ θεὸς ὡς ἰατρὸς οἶδε τὸ συμφέρον σοι. Ὅτι δὲ γυνὴ  πονηρὰ ἁμαρτιῶν ἐστι κόνδυλος, μάρτυς ἡ θεία γραφή. Τί γὰρ  λέγει ἄκουσον· Γυνὴ πονηρὰ ἀνδρὶ ἁμαρτωλῷ δοθήσεται· ὡς  πικρὰ ἀντίδοτος αὐτῷ δοθήσεται, τοὺς χυμοὺς τῶν ἁμαρτιῶν ἀναλίσκουσα.

Πολλοὶ σήμερα ἔχουν πόλεμο στὰ σπίτια τους. Ἄλλος πολεμεῖται ἀπὸ τὴν γυναίκα του, ἄλλος πιέζεται ἀπὸ τὸ παιδί του, ἄλλος ἀπὸ τὸν ἀδελφό του, καὶ ἄλλος ἀπὸ τὸν φίλο του δαμάζεται…  καὶ ὅλοι τους λυποῦνται καὶ δυσανασχετοῦν καὶ μάχονται· πολεμοῦν καὶ πολεμοῦνται. Κανεὶς ὅμως δὲν ζητᾶ λόγο ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, νὰ σκεφθῆ ὅτι, ἂν δὲν ἔσπερνε ἁμαρτίες δὲν θὰ φύτρωναν στὸ σπίτι του ἀγκάθια καὶ τριβόλια. Ἂν δὲν ἔκρυβε σπίθες ἁμαρτιῶν, δὲν θὰ ἔπιανε φωτιὰ τὸ σπίτι του. Βέβαια, γιὰ τὸ ὅτι οἱ συμφορὲς ποὺ μᾶς ἔρχονται εἶναι καρποὶ τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ ὅτι ὁ Θεὸς ὁρίζει συγγενεῖς ὡς δημίους ἐναντίον τοῦ ἁμαρτάνοντος, εἶναι μάρτυς ἡ ἁγία Γραφή… Σὲ πολεμᾶ ἡ γυναίκα σου, σὲ ὑποδέχεται σὰν θηρίο, ὅταν μπαίνης στὸ σπίτι σου, ἀκονίζει τὴν γλῶσσα της σὰν μαχαίρι; Εἶναι βέβαια λυπηρὸ τὸ πρᾶγμα, διότι ἡ βοηθός σου (ἡ γυναίκα σου) ἔγινε ἀντίπαλος. Ἐρεύνησε ὅμως τὸν ἑαυτό σου, μήπως κατὰ τὴν νεανική σου ἡλικία ἔφθειρες κάποια γυναίκα, καὶ τὸ τραῦμα ποὺ προξένησες σὲ γυναίκα θεραπεύεται τώρα ἀπὸ γυναίκα καὶ τὴν ξένη μόλυνση τὴν χειρουργεῖ ἡ ἴδια (ἡ γυναίκα σου). Καὶ ἂν ἀκόμη δὲν τὸ γνωρίζη αὐτὸ ἐκείνη ποὺ σὲ χειρουργεῖ, ὅμως τὸ γνωρίζει ὁ ἰατρὸς Θεός, γιατὶ Αὐτὸς τὴν χρησιμοποιεῖ κατὰ σοῦ σὰν χειρουργικὸ ἐργαλεῖο… Κακιὰ γυναίκα θὰ δοθεῖ στὸν ἁμαρτωλὸ ἄνδρα· ὡς πικρὸ ἀντίδοτο θὰ τοῦ χορηγηθεῖ, γιὰ νὰ καταπιεῖ (ἐξαλείψει) τοὺς χυμοὺς τῶν ἁμαρτιῶν».

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐννοεῖται ὅτι τὰ ἀνωτέρω θεωροῦνται ψιλὰ γράμματα, ἂν ὄχι ξεπερασμένα καὶ ἀσύμβατα πρὸς τὶς σύγχρονες προοδευτικὲς ἀπὸ τὸν Νεοπατερικὸ Ἀναστοχασμό! 

Διαφήμιση

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: