ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΑ ΣΤΟΝ “ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ” ΤΗΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ “ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ” ΤΗΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ)

 Εἰσαγωγικό σχόλιο ἀπὸ τὸ Ἱστολόγιο “Κλασσικοπερίπτωση”
.      Ἔχουμε καταγγείλει ἐπανειλημμένως τὸν δόλιο σχεδιασμὸ τῆς παγκόσμιας τραπεζοπιστωτικῆς ἐξουσίας νὰ πάρει ἀπὸ τὶς ἔτσι κι ἀλλιῶς ὑποδουλωμένες στὰ κελεύσματα τῶν “οἴκων” της κυβερνήσεις, κάθε εἴδους ἰσχὺ καὶ ἐξουσία, στὰ πλαίσια τοῦ βασικοῦ κορπορατικοῦ δόγματος “μεταβίβαση τῆς πολιτικῆς στὰ χέρια τῶν ἐπιχειρήσεων”. Στὰ πλαίσια λοιπόν αὐτῆς τῆς  “μεταβίβασης” ἐξουσιῶν, καὶ ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς “θεραπείας τῶν χρονίων στρεβλώσεων” (φοροδιαφυγή, “μαῦρο χρῆμα” κλπ) ποὺ δῆθεν ἐνέτειναν τὴν κακὴ κατάσταση τῶν ἐθνικῶν οἰκονομιῶν, κυβερνήσεις ὅπως αὐτὴ τοῦ Σαμαρᾶ ἢ τοῦ Πούτιν , ἀνέπτυξαν δολίως καὶ κυριολεκτικὰ κάτω ἀπὸ τὴν “μύτη” τῶν λαῶν τους, ὄλες ἐκεῖνες τὶς ὑποδομὲς  ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες ὥστε νὰ πραγματοποιηθεῖ  αὐτὴ ἡ de facto “μεταβίβαση ἐξουσίας” μὲ την μορφὴ τῆς παγκοσμίως πολυδιαφημισμένης “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”, στὴν ὁποία μέχρι τώρα δὲν ἄφηναν νὰ φανεῖ  πὼς θὰ παίζουν κυρίαρχο ρόλο οἱ τράπεζες.
.             Ἀκόμα ὅμως καὶ νὰ παραβλέψουμε τοὺς πραγματικοὺς λόγους τῆς ἐπιβολῆς  μιᾶς “ἀχρήματης κοινωνίας” μὲ τὴν χρήση παντοῦ καὶ ἀπὸ ὅλους “πλαστικοῦ” καὶ ἀπολύτως τραπεζικὰ ἐλεγχόμενου χρήματος, δὲν μποροῦμε νὰ καταπιοῦμε εὔκολα τὴν “καραμέλα” τῆς καταπολέμησης τῆς φοροδιαφυγῆς, τῆς ὕπαρξης “μαύρου χρήματος” κλπ.
.             Καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὴν καταπιοῦμε αὐτὴν τὴν “καραμέλα”, διότι δὲν ὑπάρχει κανείς ἔμφρων ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν ἔχει δεῖ τὰ τεράστια ἐγκλήματα ποὺ ἔχουν διαπράξει καὶ συνεχίζουν νὰ διαπράττουν ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν οἰκονομιῶν, οἱ πρωτογενεῖς πηγὲς τοῦ πλαστικοῦ χρήματος.
.             Θὰ ἦταν ἐνδιαφέρον νὰ μάθουμε ἀπὸ πότε καὶ μὲ ποιόν τρόπο οἱ βρωμεροὶ καὶ τοξικοὶ γιὰ τοὺς λαοὺς τραπεζικοὶ ὑπόνομοι (μέσῳ τῶν ὁποίων διακινοῦνταν καὶ διακινοῦνται τὰ παντοειδῶς κλεμμένα ἀπὸ τοὺς λαοὺς κεφάλαια), “ἀποστειρώθηκαν”  γιὰ νὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν οἱ ἐθελόδουλες  κυβερνήσεις ὡς ἀσφαλεῖς “διαύλους” ροῆς καὶ ἐλέγχου ὄλων τῶν συναλλαγῶν.
.             Ἂς μὴν τρέφουμε αὐταπάτες. Οἱ μαυραγορίτες, τὰ λαμόγια, οἱ οἰκονομικοὶ δολοφόνοι τῶν διαφόρων οἴκων, οἱ μιζαδόροι, οἱ πετρελαιάδες, οἱ καναλάρχες, οἱ μεγαλοεκδότες, οἱ λαδωμένοι πολιτικοί, τὰ “ἐπιχορηγούμενα” κόμματα καὶ κάθε ἄλλη πηγὴ ἐκμαυλισμοῦ, διαφθορᾶς, φοροδιαφυγῆς, φοροκλοπῆς καὶ μαύρου χρήματος, εἴτε μὲ τὸ σημερινὸ καθεστὼς συναλλαγῶν, εἴτε  μὲ τὸν ….πολλὰ ὑποσχόμενο “τραπεζικὸ παρεμβατισμὸ” τῆς ἀχρήματης κοινωνίας (χρήση “πλαστικοῦ” ἢ “ἄϋλου” χρήματος), θὰ συνεχίσουν νὰ ὑπηρετοῦν τὰ ἴδια ἀφεντικὰ χωρίς κανένα ἀπολύτως πρόβλημα. Ὅσο εἶναι χρήσιμοι στὸ σύστημα κανεὶς καὶ ποτὲ δὲν θὰ τοὺς πειράξει, ἀφοῦ τὰ διαχρονικὰ ἀφεντικά τους εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἤλεγχαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἐλέγχουν τὸ τραπεζικὸ σύστημα, ἐκεῖνο δηλαδὴ μέσῳ τοῦ ὁποίου δῆθεν θὰ ξεπλυθεῖ κάθε εἴδους βρῶμα.
.             Συμπέρασμα: Τὸ “σαπούνι” ποὺ μᾶς προσφέρουν, δὲν πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθεῖ σαν ἀπορρυπαντικὸ ἀλλὰ σὰν λιπαντικὸ στὴν θηλιὰ ποὺ μᾶς ἔχουν βάλει στὸ λαιμὸ οἱ σύγχρονοι “ἱεραπόστολοι” τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Συναλλαγὲς μόνο μὲ «πλαστικὸ χρῆμα»
5 Μαρτίου 2013 Βίκτορ Κουζμὶν
rbth.gr 

.             Ἀπὸ τὸ 2015, θὰ ἀπαγορεύονται στὴ Ρωσία οἱ ἀγορὲς μὲ μετρητὰ γιὰ ποσὰ ἄνω τῶν 10.000 δολαρίων (300.000 ρούβλια). Μὲ αὐτὴ τὴν κυβερνητικὴ ἀπόφαση, θὰ αὐξηθεῖ μὲν τὸ κεφάλαιο κίνησης τῶν Τραπεζῶν, ἀλλὰ θὰ πληγοῦν οἱ τσέπες τῆς μεσαίας τάξης.
.             Νὰ περιοριστεῖ τὸ μαῦρο χρῆμα στὴ Ρωσία ἐπιδιώκει ἡ κυβέρνηση. Γι’ αὐτὸ τὶς ἑπόμενες μέρες, τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θὰ καταθέσει στὸ Κοινοβούλιο νομοσχέδιο μὲ νέες ρυθμίσεις γιὰ τὴ χρήση κάρτας στὶς συναλλαγές. Σὲ αὐτὸ προβλέπεται ἡ σταδιακὴ μείωση τῆς χρήσης τῶν μετρητῶν. Ἔτσι, ἀπὸ τὸ 2014 θὰ ἀπαγορευτοῦν οἱ πληρωμὲς σὲ «ρευστὸ» γιὰ ἀγορὲς ἄνω τῶν 20 χιλ. δολαρίων (600 χιλιάδες ρούβλια), καὶ τὸ 2015 τὸ ὅριο θὰ πέσει στὰ 10 χιλιάδες δολάρια (300 χιλ. ρούβλια). Ἐπιπλέον, ἡ καταβολὴ τῆς μισθοδοσίας τῶν ἐργαζομένων θὰ γίνεται ὑποχρεωτικὰ μέσῳ Τραπεζῶν. Ἀπὸ τὸν γενικὸ κανόνα θὰ ἐξαιρεθοῦν οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ ἀπασχολοῦν λιγότερα ἀπὸ 35 ἄτομα (ὅταν πρόκειται γιὰ ἐμπορικὲς ἐπιχειρήσεις, 20 ἄτομα).

Τὰ μεγάλα οἰκονομικὰ γεγονότα τοῦ 2012

.             Ἡ πρώτη πλαστικὴ κάρτα (Diners Club) ἐμφανίστηκε στὴ Ρωσία στὶς ἡμέρες τοῦ σοσιαλιστικοῦ καθεστῶτος, τὸ 1969. Ἡ χρήση της ὅμως, ἦταν περιορισμένη. Τὴν δέχονταν μόνο σὲ εἰδικὰ καταστήματα ποὺ λειτουργοῦσαν ἀποκλειστικὰ σὲ συνάλλαγμα, γιὰ ξένους ὑπηκόους καὶ γιὰ σοβιετικοὺς πολίτες ποὺ ἐπέστρεφαν μὲ «σκληρὸ νόμισμα» ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ, ἔγιναν προσπάθειες γιὰ τὴ δημιουργία ἐγχώριων συστημάτων πιστωτικῶν καρτῶν (STB-card, Union-card). Οἱ κάρτες αὐτὲς χρησιμοποιοῦνταν μόνο ἀπὸ τοὺς πλούσιους πολίτες. Ἡ μεσαία τάξη καὶ τὰ λιγότερο οἰκονομικὰ εὔρωστα στρώματα, δὲν ἔσπευδαν νὰ προμηθευτοῦν πιστωτικὲς κάρτες. Γιατί ἁπλά, δὲν εἶχε νόημα. Τὰ καταστήματα δὲν βιάζονταν νὰ ἐξοπλιστοῦν μὲ τὰ μηχανήματα ἀναγνώρισης – συναλλαγῶν καρτῶν. Ἀκόμα καὶ τὰ μεγάλα καταστήματα λιανικῆς πώλησης, καὶ τὰ σουπερμάρκετ, δέχονταν μόνο τὸ δικό τους «πλαστικὸ» χρῆμα.
.             Μέχρι καὶ σήμερα, τὸ 85% τοῦ συνόλου τῶν συναλλαγῶν ποὺ γίνονται μέσῳ τῶν ΑΤΜ ἀφοροῦν σὲ ἀναλήψεις μετρητῶν μετὰ τὴν κατάθεση τοῦ μισθοῦ. Ἀπὸ τὸ 2005 μέχρι τὸ 2011, ὁ κύκλος συναλλαγῶν σὲ μετρητὰ αὐξήθηκε περισσότερο ἀπὸ 4 φορές. Σύμφωνα μὲ τὴν Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Ρωσίας, πάνω ἀπὸ τὸ 90% τῶν συναλλαγῶν στὴ χώρα διενεργοῦνται μὲ τὴ χρήση μετρητῶν.

Τὸ 60% εἶναι μαῦρο χρῆμα

.             Τώρα, ἡ κυβέρνηση ἐπιχειρεῖ νὰ περιορίσει τὴν παραοικονομία, αὐξάνοντας τὴ ροὴ κεφαλαίων στὰ κρατικὰ θησαυροφυλάκια, πιστεύει ἡ ἀναλύτρια τῆς ἑταιρείας «Investkafe», Αἰκατερίνα Κοντρασόβα.
.             Κατὰ τὴν ἄποψή της, μετὰ τὴν ἔναρξη ἰσχύος τῶν νέων κανόνων ποὺ ἐπεξεργάστηκαν στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ὅσοι χρησιμοποιοῦσαν «γκρίζα» σχήματα μισθοδοσίας, θὰ ἀντιμετωπίσουν δυσκολίες. Παρὰ ταῦτα, ἅπαντες πιστεύουν ὅτι οἱ «πολυμήχανοι» Ρῶσοι θὰ βροῦν πολλὰ παραθυράκια.
.             Σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Καταπολέμησης τῆς Διαφθορᾶς, τὸ μαῦρο χρῆμα κυμαίνεται ἀπὸ 116,5 ἕως 233 δισεκατομμύρια δολάρια (3,5 – 7 τρισεκατομμύρια ρούβλια). Ποσὸν ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ 60% τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ προϋπολογισμοῦ. Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας, Rosstat, ἡ παραοικονομία ἀνέρχεται στὸ 15% τοῦ ρώσικου ΑΕΠ. Καὶ μιλᾶμε γιὰ πραγματικὰ «γκρίζο» χρῆμα. Φοροδιαφυγή, «φακελάκια», παραβιάσεις τῶν νόμων περὶ συναλλάγματος καὶ διεθνοῦς ἐμπορίου, ὅπως σημειώνει ὁ ἀναλυτῆς της ἐπενδυτικῆς ἑταιρείας, «RIKOM-Trust», Βλαντισλὰβ Ζουκόβσκι. Ἂν προσθέσουμε σὲ αὐτά, τὰ προϊόντα ἀπὸ ἐγκληματικὲς δραστηριότητες καὶ τὰ ποσὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ κάθε λογῆς εἴδους λαθρεμπόριο (ὅπως, π.χ., τὸ ἐμπόριο ὅπλων), τότε ἡ «μαύρη» οἰκονομία, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ ἀναλυτῆ, ἀντιπροσωπεύει περισσότερο ἀπὸ τὸ 50%-65% τοῦ ΑΕΠ. Πρόσφατα, ἀκόμη καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας, Σεργκέι Ἰγκνάτιεφ, ἀναγκάστηκε νὰ παραδεχτεῖ ὅτι μόνο τὸ 2012 ἐξήχθησαν παράνομα ἀπὸ τὴ Ρωσία, περίπου 50 δισ. δολάρια.

Ἐνίσχυση τῶν Τραπεζῶν

.             Ὡστόσο, ἡ στροφὴ στὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος θὰ ἐπιφέρει ἀναπόφευκτα αὐξήσεις στὶς τιμὲς ὁρισμένων ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν. Ἐπιπλέον, ἀνάμεσα στὰ πρῶτα «θύματα» τῆς ρύθμισης θὰ εἶναι ἡ μεσαία τάξη. Στὴν κατηγορία «ὑψηλοῦ κινδύνου» θὰ βρεθοῦν οἱ συναλλαγὲς ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων, ἐνῶ κάποιες ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις θὰ ὑπάρξουν στὸ κομμάτι τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀκριβῶν τουριστικῶν ταξιδίων.
.             Σὲ αὐτὸ θὰ παίξει ρόλο καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ρώσικες τράπεζες χρεώνουν στὰ φυσικὰ καὶ στὰ νομικὰ πρόσωπα προμήθεια, κατὰ μέσο ὄρο 2% – 4%. Ἡ Σβετλάνα Κοστρόμινα τῆς ἑταιρείας Avilon ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὴν Volkswagen, πιστεύει ὅτι ἡ μετάβαση σὲ μία μορφὴ συναλλαγῶν χωρὶς μετρητά, θὰ ἐπηρεάσει ἀρνητικὰ τὸν ὄγκο τῶν λιανικῶν πωλήσεων αὐτοκινήτων. Ἡ Τράπεζα μὲ τὴν ὁποία συνεργάζεται ἡ ἀντιπροσωπεία, χρεώνει γιὰ τὴ μεταφορὰ κεφαλαίων 1,8%. Δὲν εἶναι τυχαῖο, ὅτι ἀπὸ τὰ περίπου τριακόσια αὐτοκίνητα ποὺ πωλοῦνται στὴν ἔκθεση αὐτοκινήτων τὸ μήνα, μόνο ἕνα ἢ δύο πωλοῦνται μέσῳ Τραπεζικοῦ ἐμβάσματος. Στὴν περίπτωση τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων, τὰ πράγματα εἶναι πολὺ χειρότερα, ἀφοῦ τὸ ποσοστὸ τῶν Τραπεζῶν εἶναι ἕνα πολὺ σημαντικὸ ποσὸ στὴ συναλλαγή.

 ΠΗΓΗ: «ΟΡΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: