ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΑΝΤΙΦΑΣΗ Η (ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ) “ΑΜΝΗΣΤΕΥΣΗ” ΤΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥ CORPUS CHRISTI. Μιὰ «γενετικὰ τροποποιημένη συγκυριακή θεολογία»

 Μιά κραυγαλέα ἀντίφαση τοῦ ἐπισκόπου Σύρου

τοῦ Στυλιανοῦ Λαγουροῦ

ἐφημ. «Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ»
ἀρ. τ. 89, Ὀκτ.- Δεκ. 2012

.         Ὁ ἐπίσκοπος Σύρου πρό ἔτους «ἔστειλε» Δημοσιογράφο στή φυλακή γιά συκοφαντική δυσφήμιση, ἐπιφυλάσσοντας στόν ἑαυτό του τό νόμιμο καί «ἱερό» δικαίωμα νά ὑπερασπίζεται τήν τιμή του. Συγχρόνως ὅμως σέ πρόσφατο ἄρθρο του ἀρνεῖται τό ἴδιο δικαίωμα στούς πιστούς, νά ὑπερασπίζωνται δηλ. τό Πανάγιο Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς συκοφαντικές ἀθλιότητες τοῦ Corpus Christi, συμβουλεύοντάς τους νά μή διαμαρτύρονται, ἀλλά νά «ὑπερβοῦν τά πάθη τους… γιά νά ἔρθει ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»(!!) Μιά κραυγαλέα ἀντίφαση πού συνοψίζει τήν σύγχυση καί ἀνισορροπία τῶν πνευματικῶν κριτηρίων στήν ἐκφορά δημοσίου ἐκκλησιαστικοῦ λόγου. Μιά κραυγαλέα ἀντίφαση πού συγκεφαλαιώνει τήν θεολογική παρακμή.

 .         Τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει ὁ «ὁμοφυλόφιλος» Χριστός (συγχώρα μας Χριστέ μου) τοῦ Corpus Christi μέ ἐμᾶς τούς πιστούς καί τόν ἐπίσκοπο Σύρου; Πρίν πάρουμε κάποια ἀπάντηση καί γιά νά μήν θέσουμε σέ ἠθική βάσανο τούς ἀναγνῶστες μας, εἶναι ἀνάγκη νά ἐνημερωθοῦν γιά ὅ,τι ἔχει προηγηθεῖ. Πρό ἐτῶν ἔκαμε τήν ἐμφάνισή του ἕνα ἔντυπο μέ τόν τίτλο: «TIMES IN KOLONAKI» πού κυκλοφοροῦσε στά περίπτερα τοῦ Κολωνακίου, τῶν Κυκλάδων καί ἀλλαχοῦ. Τό περιεχόμενό του εἶναι ἄκρως ἀκατάλληλο πρός ἀνάγνωσιν διά πᾶσαν ἡλικίαν καί ὁ ἔντυπος λόγος του ὀχετός δυσφημήσεως πολιτικῶν, δικαστικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ἰδιαιτέρως δέ στοχοποιεῖ τόν ἐπίσκοπο Σύρου καί κάποιους συνεργάτες του.
.         Οἱ ἀκατανόμαστες πράξεις πού καταλογίζει σέ ὅλους αὐτούς (συκοφαντία ἀκραία καί ἀξιόποινη) εἶναι ἀκριβῶς τό ἴδιο πάθος τῆς ἀτιμίας καί ἡ ἴδια ὕβρις μέ τό ὁποῖο τό βλάσφημο Corpus Christi δυσφημεῖ ἀναισχύντως τό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ καί τά ἅγια πρόσωπα τῶν μαθητῶν Του.
.         Στίς 29 Μαΐου 2012 ἡ Ἱ. Μητρόπολις Σύρου δημοσιοποίησε (ἐπιλεκτικά σέ Τηνίους πολίτες), Δελτίο Τύπου μέ περιεχόμενο ὑποστηρικτικό τῆς ἀκεραιότητας τοῦ ἤθους τοῦ ἐπισκόπου Σύρου ἀπό τίς προσβολές καί ὕβρεις ἐναντίον του στό ἔντυπο TIMES IN COLONAKI.
.         Σύμφωνα μέ αὐτό τό ἐπίσημο Δελτίο Τύπου, ἡ Μητρόπολις μᾶς ἐνημερώνει ὅτι μετά ἀπό μήνυση τοῦ Ἐπισκόπου Σύρου στήν Δικαιοσύνη, ὁ δυσφημιστής δημοσιογράφος «ὁδηγήθηκε ἐκ νέου στίς φυλακές (τῆς Χίου) γιά νά ἐκτίσει ποινή 22 μηνῶν γιά τά ὅσα συκοφαντικά καί ἀνυπόστατα δημοσίευσε καί συνεχίζει νά δημοσιεύει…»
.         Πλήν ὅμως, ἐδῶ συμβαίνει τό περίεργο: Στό ἐπίμαχο δυσφημιστικό δημοσίευμα τοῦ ὑβριστικοῦ ἐντύπου, ἐκτός τῶν ἄλλων ὕβρεων, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία χαρακτηρίζεται ὡς «Ἑλληνική Σατανική Ἐκκλησία». Μέ ἀφορμή αὐτόν τόν ὑβριστικό χαρακτηρισμό ἡ τοπική Ἐφ. «Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ» (ἀρ. φ. 88, Σεπτ. 2012) παρατηρεῖ: «Ὁ ἐπίσκοπος Σύρου, ἔπρεπε βεβαίως, ὅπως ὁ ἴδιος μᾶς πληροφορεῖ, νά προστατέψει τήν προσωπική του τιμή ἀπό τίς συκοφαντίες τῆς “φυλλάδας”, στέλνοντας στή φυλακή τόν ἐκδότη της, ἀλλά ταυτόχρονα ἔπρεπε αὐτονόητα νά προστατέψει καί τήν τιμή τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας εἶναι μέλος ἀρχιερατικό. Τό καθῆκον του αὐτό ὁ ἐπίσκοπος Σύρου τό παρέκαμψε, ἀφήνοντας νά σέρνεται μιά τέτοια βλασφημία… Ἡ τιμή τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ὑπερτέρα τῆς τιμῆς τοῦ ἐπισκόπου Σύρου;»

.         Τά περίεργα ὅμως τῆς παλινωδίας τοῦ ἐν λόγῳ ἐπισκόπου συνεχίζουν νά μή ἀντέχουν τό αὐτονόητο τῆς κοινῆς λογικῆς. Πρό μηνός θέλοντας ὁ ἴδιος νά τοποθετηθεῖ ἔναντι τοῦ αἰσχροῦ καί βλασφήμου θεατρικοῦ ἔργου Corpus Christi, δημοσίευσε ἄρθρο (καί στήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς του) ὅπου συμβουλεύει ἐκ καθέδρας, ἀνακαλώντας εἰς τήν τάξιν, ὅσους ἀπό τούς πιστούς ἀντέδρασαν κατά τοῦ ἔργου καί τῶν δημιουργῶν του. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, κατά τόν ἀρθρογράφο ἐπίσκοπο: «Ἡ ἀμφιλεγόμενη παράσταση μπορεῖ νά ὑβρίζει καί νά βλασφημεῖ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἀλλά δέν εἶναι ἡ πρώτη καί σίγουρα δέν θά εἶναι ἡ τελευταία», γι’ αὐτό προτείνει ὡς τήν «καλύτερη καί χριστιανοπρεπέστερη, ἐκκωφαντικότερη καί ἀποτελεσματικότερη ἀντίδραση… τόν ἀγώνα τῶν πιστῶν γιά τήν ὑπέρβαση τῶν παθῶν τους, τήν κατάκτηση τῶν ἀρετῶν καί τήν ἐπί γῆς ἔλευση τῆς Οὐράνιας Βασιλείας» (!)
.         Ἄς προσέξουμε τήν ἀκατανόητη ἀντίφαση: Ὁ ἐπίσκοπος Σύρου ἐπιφυλάσσει στόν ἑαυτό του τό δικαίωμα νά καταφεύγει στή Δικαιοσύνη γιά νά προστατεύσει τό κύρος τῆς τιμῆς του, ἀπό «ἀνυπόστατα δημοσιεύματα» ἀλλά ἀρνεῖται τό δικαίωμα στούς Χριστιανούς (ἐμᾶς) νά ὁμολογοῦν, καί νά ὑπερασπίζουν τό Πανάγιον Πρόσωπο τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεώς Τους ἀπό ἀνήκουστες ὕβρεις καί προσβολές. Προβάλλει δέ ὡς ἐπιχείρημα τήν σοφιστεία ὅτι, ἐμεῖς ὀφείλουμε σέ κάθε «προσπάθεια προσβολῆς τοῦ Χριστοῦ νά παραμένουμε ἀπαθεῖς “γιά τήν ὑπέρβαση τῶν παθῶν μας καί τήν κατάκτηση τῶν ἀρετῶν”» (!) Καί γιατί τότε ὁ ἴδιος δέν παραμένει ἀπαθής σέ ὅσα τόν ὑβρίζουν καί συκοφαντοῦν ἀλλά προσφεύγει στήν Δικαιοσύνη γιά νά ὑπερασπισθεῖ τό κύρος του;
.            Κατ’ ἀρχάς ἄς εὐχαριστήσουμε τόν ἐπίσκοπο Σύρου γιά τίς συμβουλές του πρός τούς πιστούς, τίς ὁποῖες πρωτίστως θά ἔπρεπε οἱ ἐπίσκοποι νά τίς ὑποδείξουν στόν ἑαυτό τους καί πρός ἀπαλλαγήν καί «ὑπέρβαση» ἀπό τά «κουσούρια» τους (ὅπου αὐτά ὑπάρχουν), ὅπως τά περιέγραψε εἰς στιγμήν γενναίας αὐτοκριτικῆς ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, τά ὁποῖα σκανδαλίζουν καί «ἀποτειχίζουν» τό ποίμνιον ἀπό τήν Ἐκκλησία… Ἐμεῖς ἀντί γιά τίς… συμβουλές τοῦ ἐπισκόπου Σύρου θά προτιμήσουμε αὐτές τῶν Ἁγίων Πατέρων!
.             Μᾶς τίς θυμίζει σέ ἐλεγκτικό ἄρθρο του – ἀπάντηση καταπέλτη, στόν ἐπίσκοπο Σύρου, ὁ κ. Χρ. Κων. Λιβανός. Γράφει μεταξύ ἄλλων: «Πρόκειται γιά ἕνα ἄρθρο ἀντιευαγγελικό, ἀντιπατερικό καί σφόδρα ἀντιχριστιανικό, ἄκρως δέ ἐπικίνδυνο γιά τήν πνευματική ἀκεραιότητα τῶν μελῶν τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας…» Καί συνεχίζει: «Τό πόσο ἀντίθετη εἶναι ἡ προτροπή τοῦ ἀρχιερέως (ἐννοεῖ τοῦ ἐπισκόπου Σύρου) ἀπό τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων, ἀποδεικνύει ὁ πιό κάτω προτρεπτικός του ἱεροῦ Χρυσοστόμου: “Κἄν ἀκούῃς τινός ἐν ἀμφόδῳ ἤ ἐν ἀγορᾷ μέσῃ βλασφημοῦντα τόν Θεόν, πρόσελθε, ἐπιτίμησον, κἄν πληγάς ἐπιθεῖναι δέῃ μή παραιτήσῃ. Ράπισον αὐτοῦ τήν ὄψιν, σύντριψον τό στόμα, ἁγίασόν σου τήν χεῖρα διά τῆς πληγῆς… Μέγα τι τέξεται τῇ πόλει κακόν τά τοιαῦτα παρορᾶν …” (ΕΠΕ 31, 622). Ἐπίσης ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός συνιστᾶ ἀντίδρασι καί ὄχι ἀδιαφορία, ὅταν ὑβρίζεται ὁ Χριστός, κηρύττοντας στεντορείᾳ τῇ φωνῇ: “Ἕνας ἄνθρωπος νά μέ ὑβρίση, νά φονεύση τόν πατέρα μου, τήν μητέρα μου, τόν ἀδελφό μου, καί ὕστερα τό μάτι νά μοῦ βγάλη, ἔχω χρέος ὡσάν χριστιανός νά τόν συγχωρήσω. Τό δέ νά ὑβρίση τόν Χριστόν μου καί τήν Παναγίαν μου, δέν θέλω νά τόν βλέπω”! Ἀλλά καί ὁ μακαριστός Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης καταδικάζει μέ ἱερή ἀγανάκτηση τήν ἀδιαφορία ὅταν ὑβρίζεται ἡ Πίστις μας καί ὁ Χριστός. Ὁ ἴδιος δέ ὁ Γέροντας, ἄν καί ἀσθενής, συμμετεῖχε τό 1988 σέ συλλαλητήριο ἐνάντια στήν βλάσφημη ταινία “Ὁ τελευταῖος πειρασμός”, παρακινώντας καί ἄλλους Ἁγιορεῖτες Πατέρας νά τόν μιμηθοῦν…»

.         Βεβαίως γιά νά προλάβουμε τούς «θερμοκέφαλους», δέν ὑπονοοῦμε ὡς ἀντίδραση τήν βία. Ἐκεῖνο πού ἐνδιαφέρει δέν εἶναι ἕνα «χριστιανικό συνταγολόγιο» ἤ ἕνα «ἐγχειρίδιο μέ ὁδηγίες χρήσεως» γιά τούς «δικηγόρους τοῦ Χριστοῦ» ἀλλά ἡ ἀνάπτυξη μιᾶς γρηγορούσας χριστιανικῆς συνειδήσεως μέ ὁμολογιακό φρόνημα. Ἐδῶ λοιπόν καταγράφεται ἡ ἀποτυχία. Καί ἀντί τήν προτεραιότητα νά τήν ἔχει τό Εὐαγγέλιο καί τό φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας, τελικῶς τήν ἔχουν οἱ «δημόσιες σχέσεις» μακρᾶς πνοῆς…! καί ἡ φεστιβαλική δημοσιότητα, χάριν τῶν ὁποίων τσαλαπατιοῦνται τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς Πίστεως, χάριν τῶν ὁποίων θυσιάζεται ὁ πατερικός λόγος καί τό πατερικό ἦθος καί ἀντ᾽ αὐτοῦ υἱοθετεῖται μιά γενετικά τροποποιημένη συγκυριακή θεολογία καί μιά ἀναλώσιμη ἀπό τό εὐρύ κοινό ἀρθρογραφία.

.         Δυστυχῶς οἱ «ἐπί πτερύγων ἀνέμων καί κυμάτων» καθημερινές μετακινήσεις τοῦ πολυπράγμονος ἐπισκόπου Σύρου μέ ἰδιωτικό ἑλικόπτερο καί ταχύπλοα τοῦ λιμενικοῦ (!) ἀνά τάς ἐσχατιάς τῆς χώρας, γιά νά προλαμβάνει τήν συμμετοχή του («ποιμαντικό» μάρκετινγκ) στίς πολυαρχιερατικές φιέστες καί τά ὀνοματήρια, ἐπάνω στίς ἱερές πασαρέλες, σέ θρόνους καί ἐπισκοπικά παλάτια, μήπως μετεωρίζουν τήν σκέψη του καί τήν εὐφυΐα του; Διότι πῶς ἀλλοιῶς νά ἐξηγήσουμε αὐτήν τήν ὑποκρυπτόμενη, στό ἄρθρο του, ἀκούσια καί ἔμμεσα «ὑπεράσπιση»-ἀμνήστευση, τοῦ βλάσφημου ἔργου Corpus Christi, μέ τήν ἀπό καθέδρας ταυτόχρονα αὐστηρή του συμβουλή σ’ ἐμᾶς τούς πιστούς, νά κοιτάξουμε… τά πάθη μας;

 ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: