Η ΔΗΘΕΝ “ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ” ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ Π. ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ-5 («Ὅταν ἡ ὑπομονὴ τοῦ Θεοῦ ξεπεράσει κάθε ὅριο ἀνοχῆς, τότε Ἐκεῖνος μεταχειρίζεται φωτιά, ὄχι δροσιά»)

Νικόλαος Βασιλειάδης
Θεολόγος-συγγραφέας

Η ΔΗΘΕΝ “ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ” ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΣΤΗΝ Π. ΔΙΑΘΗΚΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ

[Ε´]

ἀπὸ τὸν Τόμο : «Πρακτικὰ β´ Ἡμερίδος
“ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ – Ἀλήθεια καὶ ψεύδη”
(Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου 2012)»
,

ἔκδ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ἀττικῆς

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μέρος α´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/02/11/ἡ-δῆθεν-σκληρότητα-τοῦ-θεοῦ-1/

Μέρος Β´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/02/12/ἡ-δῆθεν-σκληρότητα-τοῦ-θεοῦ-2/

Μέρος Γ´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/02/13/ἡ-δῆθεν-σκληρότητα-τοῦ-θεοῦ-3/

Μέρος Δ´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/02/15/ἡ-δῆθεν-σκληρότητα-τοῦ-θεοῦ-4/

9. Τὸ θαῦμα τοῦ ἑνιαίου Παλαιᾶς καὶ Κ. Διαθήκης

ΠΡΑΚΤ. Π. ΔΙΑΘ.

.           Τονίζω καὶ πάλι ὅτι ὁ Θεὸς τῆς Π.Δ. εἶναι ὁ ἴδιος μὲ τὸν Θεὸ τῆς Κ.Δ. Καὶ εἶναι μεγάλο θαῦμα τὸ ὅτι ἐνῶ ἡ Ἁγ. Γραφὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ 76 βιβλία, τὰ ὁποῖα ἔχουν γραφεῖ σὲ διαφορετικοὺς τόπους καὶ σὲ διαφορετικὲς γλῶσσες σὲ μιὰ χρονικὴ περίοδο περίπου 1.400 ἐτῶν καὶ ἀπὸ περισσότερους ἀπὸ 37 συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι κατάγονταν ἀπὸ διάφορα κοινωνικὰ περιβάλλοντα, ὡστόσο παραμένει βιβλίο ἑνιαῖο, χωρὶς ἀντιθέσεις καὶ ἀντιπαραθέσεις!
.           Ἡ Π.Δ. δὲν εἶναι ἱστορία τῶν Ἑβραίων. Εἶναι προϊστορία τοῦ Κ.Η.Ι. Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι «χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰώνας» (Ἑβρ. ιγ´ 8). Οἱ Χριστιανοὶ εἴμαστε ὁ κατὰ πνεῦμα Ἰσραήλ. Οἱ δίκαιοι τῆς Π.Δ. εἶναι κατὰ πνεῦμα δικοί μας πρόγονοι. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐδίδασκε στὸν λαό, ἀντλώντας ἢ παραπέμποντας στὴν Π.Δ. (Λουκ. δ´ 15-21· κδ΄ 25-29). Μᾶς βεβαίωσε ὅτι ἦλθε νὰ συμπληρώσει καὶ ὄχι νὰ καταργήσει τὸ νόμο ἢ τοὺς προφῆτες τῆς Π.Δ. (Ματθ. ε´ 17). Ὁ Χριστὸς δὲν ἀρνήθηκε τὴν Π.Δ. Ἡ Ἁγ. Γραφὴ εἶναι στὸ σύνολό της προοδευτικὴ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη εἶναι κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, «δύο παιδίσκαι καὶ δύο ἀδελφαὶ» ποὺ ἀκολουθοῦν ὡς δορυφόροι «τὸν ἕνα δεσπότην»[14].
.           Ἡ σταθερὴ θέση τῆς Π.Δ., ποὺ ἐκφράζεται, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, μὲ τὴν καταπληκτικὴ φράση τοῦ Ψαλμωδοῦ Δαβὶδ στὸν θαυμαστὸ Προοιμιακὸ Ψαλμὸ «ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτοὺς» (Ψαλμ. ργ´ 35) καὶ ἔτσι οἱ πάντες νὰ ὑποταχθοῦν στὸν Θεὸν καὶ μὲ ὅλη τὴν φύση νὰ ἀναπέμπουν σύμφωνον αἶνον σ’ Αὐτόν, εἶναι ὁ πόθος ὅλων τῶν δικαίων, τῶν ὁσίων καὶ τῶν ἁγίων, ὅλης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Διότι ἡ ὕπαρξη τῶν ἀμετανοήτων ἁμαρτωλῶν καὶ ἀνόμων ἀσχημίζει τὴν ὡραία δημιουργία τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ, ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης[15].

 10. Πάνω ἀπ’ ὅλα ὁ Θεὸς ἀγαπάει τὸν ἄνθρωπο

.           Τελειώνοντας ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ πρωτομάρτυς Στέφανος ὀνόμασε τοὺς Ἰουδαίους λαὸ «σκληροτράχηλον καὶ ἀπερίτμητον τῇ καρδίᾳ» (Πράξ. ζ´ 51), δηλ. λαὸν ἀνυπότακτο, σκληρό, ἀπειθή, γογγυστή, φονευτὴ τῶν προφητῶν (βλ. Πράξ. ζ´ 52), λαὸ ποὺ ἦταν ἐκ φύσεως ἄξιος τῆς θείας ὀργῆς, κατὰ τὸν ἀπ. Παῦλο (βλ. Ἐφ. β´ 3). Ὅμως «ὁ πλούσιος ἐν ἐλέει Θεός, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ» μὲ τὴν ὁποία τοὺς ἀγάπησε καὶ ὅταν ἀκόμη ἦταν ἠθικῶς νεκροί, τοὺς ἔσωσε διὰ τῆς χάριτός του, ὅπως καὶ ὅλους ὅσοι ἤμασταν εἰδωλολάτρες καὶ μᾶς ἀνέστησε μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ καὶ μᾶς ἔβαλε νὰ καθήσουμε μαζί του στὰ ἐπουράνια (Ἐφ. 6´ 4-6). Ἡ ἔλευση τοῦ Κ.Η.Ι. Χριστοῦ στὴν γῆ μας, ποὺ θὰ παραμείνει αἰσθητὴ μέχρι τὰ τέλη τοῦ παρόντος αἰῶνος, σημαίνει γιὰ μᾶς ζωὴ στὴ θέση τοῦ θανάτου· δόξα στὴν θέση τῆς αἰσχύνης· εὐλογία ἀντὶ γιὰ κατάρα.
.           Ἐμεῖς ὅμως ποὺ ὁ Θεὸς μᾶς ἀξίωσε νὰ ζοῦμε στὴν περίοδο τῆς χάριτος ἂς προσέξουμε αὐτὸ ποὺ γράφει ἕνας ἅγιος τῆς Κ. Διαθήκης, σύγχρονός μας, ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: «Ὅσα δῶρα ἀναμένουν τοὺς πιστούς, τόσες πολλὲς πληγὲς ὑφαίνονται γιὰ τοὺς πονηρούς. Τὰ λιβάδια τοῦ Ἀδὰμ ποτίζονται μὲ ἁπαλὲς δροσοσταλίδες, ἀλλὰ τὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα τὰ θέρισε μιὰ πύρινη ρομφαία. Πάνω ἀπ’ ὅλα τὰ πλάσματά Του ὁ Θεὸς ἀγαπάει τὸν ἄνθρωπο– γι’αὐτὸ τὸν περιμένει πολύ! Ὅταν ὅμως ἡ ὑπομονὴ τοῦ Θεοῦ ξεπεράσει κάθε ὅριο ἀνοχῆς, τότε Ἐκεῖνος μεταχειρίζεται φωτιά, ὄχι δροσιά»[16]!

1. Βλ. περισσότερα γιὰ τὴν μετάφραση αὐτὴ εἰς Νικ. Π. Βασιλειάδη, Ἀρχαιολογία καὶ Ἁγία Γραφή, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 19993, σσ. 278-280.

 2. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς Ματθ., Ὁμ. 17, 5 καὶ 6, PG 57, 261- 262.

 3. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς Γένεσιν Ὁμ. 44, 4-5 PG 54, 411-413.

 4. Θεοδωρήτου Κύρου, Εἰς τὰ ἄπορα τῆς θείας Γραφῆς κατ’ ἐκλογὴν εἰς ἐρωτήσεις καὶ ἀποκρίσεις, Εἰς τοὺς Κριτάς, Ἐρώτ. Z´, PG 80, 489C.

 5. M. Ἀθανασίου, Λόγ. κατὰ Ἑλλήνων, 7 PG 25, 16A.

6. Μ. Βασιλείου, Εἰς τὴν Ἑξαήμερον Ὁμ. 2, ἔκδ. «Ὠφελίμου Βιβλίου», Ἀθῆναι 1980 (ἔκδ. Ἰω. Διώτη), Μ.Βασιλείου Ἅπαντα, Τόμ. 13, σελ. 46.

7. Ἰω. Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Βιβλ. Β´, κεφ. Λ´ (ΜΔ´), Περὶ προγνώσεως PG 94, 972-973).

8. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς Γεν. Ὁμ. 44 PG 54, 408.

9. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς Ρωμ. Ὁμ. 5, 2, PG 60,424.

10. Π.Ν.Τρεμπέλα, Δογματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Τόμ. Α´ ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», σελ. 221.

11. Μ.Βασιλείου, Εἰς Ψαλμ. λζ´ 1 PG 30, 85Α. Περισσότερα περὶ ὀργῆς καὶ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς αὐτὰ συμβιβάζονται πρὸς τὴν ἀγαθότητα, πραότητα καὶ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ βλ. Νικ. Π. Βασιλειάδη, Ἡ Π.Διαθήκη στὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 20032, σελ. 101-106, 112, 116, κ.α. Ἐπίσης τοῦ Ἰδίου, Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 20112, σελ. 499-500.

12. Πρβλ. Γρ. Νύσσης, Εἰς τὴν ἐπιγραφὴν τῶν Ψαλμ. PG 44, 557D.

13. Περισσότερα καὶ τὶς σχετικὲς Πατερικὲς παραπομπὲς βλ. εἰς Νικ. Π.Βασιλειάδη, ἡ Π.Διαθήκη στὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, σελ. 57-64.

14. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμ. εἰς τὸ «Ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου» – καὶ εἰς τὴν ἀπογραφὴν τῆς Θεοτόκου, 1 PG, 50, 796.

15. Γρ. Νύσσης, Λόγος εἰς τὴν Προσευχήν, PG 44, 1132ΑΒ.

 16. Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ὁ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος, Νοέμβριος, ἔκδ. «Ἄθως», σελ. 54-55.

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: