Η ΔΗΘΕΝ “ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ” ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ Π. ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ-4 (Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη ἑνιαία ἐπιστολὴ ἀγάπης τοῦ Θεοῦ)

Νικόλαος Βασιλειάδης
Θεολόγος-συγγραφέας

Η ΔΗΘΕΝ “ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ” ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΣΤΗΝ Π. ΔΙΑΘΗΚΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ

[Δ´]

ἀπὸ τὸν Τόμο : «Πρακτικὰ β´ Ἡμερίδος
“ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ – Ἀλήθεια καὶ ψεύδη”
(Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου 2012)»
,

ἔκδ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ἀττικῆς

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μέρος α´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/02/11/ἡ-δῆθεν-σκληρότητα-τοῦ-θεοῦ-1/

Μέρος Β´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/02/12/ἡ-δῆθεν-σκληρότητα-τοῦ-θεοῦ-2/

Μέρος Γ´: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/02/13/ἡ-δῆθεν-σκληρότητα-τοῦ-θεοῦ-3/

7. Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη ἑνιαία ἐπιστολὴ ἀγάπης τοῦ Θεοῦ

.           Ἄλλωστε ὁ Θεός, ποὺ εἶναι, ὅπως ἀναφέραμε, Θεὸς ἀγάπης, ἐξεδήλωσε τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸν ἄνθρωπο ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς δημιουργίας. Τοὺς πρωτοπλάστους τοὺς τιμωρεῖ μὲν γιὰ τὸ βαρύτατο ἁμάρτημά τους,

ΠΡΑΚΤ. Π. ΔΙΑΘ.

τοὺς δίνει ὅμως ἐλπίδες μὲ ὅσα εἶπε στὸν πειραστὴ γιὰ τὴν ἥττα του ἀπὸ τὸ σπέρμα τῆς γυναικός, δηλ. τὸν Χριστό. Αὐτὸ ἦταν τὸ λεγόμενο πρωτευαγγέλιο (Γέν. γ΄ 15). Ὅλες δὲ οἱ προτυπώσεις καὶ προφητεῖες τῆς Π.Δ. ἀφοροῦσαν, ὡς γνωστόν, τὸ πρόσωπο τοῦ Μεσσία, τοῦ λυτρωτοῦ Κ.Η.Ι. Χριστοῦ, τοῦ πληρώματος τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Στὴν Π.Δ. ὁ Θεὸς παρουσιάζεται ἐλεήμων, ὑπομονετικός, ἕτοιμος νὰ συγχωρήσει (Ἐξ. λδ΄ 6· Ἀρ. ιδ΄ 18· Δευτ. δ΄ 21· Ψαλμ. 86, 5 καὶ 15· 108, 4· 145, 8· Ἰωὴλ β΄ 13). Ἀντιμετωπίζει τοὺς ἁμαρτωλοὺς σ’ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς καταστάσεις. Ἐνδιαφέρεται γιὰ τοὺς ξένους (Δευτ. ι΄ 10-19· ιδ΄ 29· Λευϊτ. ιθ΄ 33-34), ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν μετάνοια τῶν ἐθνικῶν Νινευϊτῶν. Ὅπως ἐπίσης καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθροὺς (Παροιμ. κε΄ 21-22) καὶ πρὸς αὐτὰ ἀκόμη τὰ ἄλογα ζῶα (Δευτ. κε΄ 4). Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ὄχι μόνο ἡ Καινή, ἀλλὰ καὶ ἡ Π. Διαθήκη εἶναι μιὰ ἐπιστολὴ ἀγάπης γραμμένη ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Καλεῖ τὰ λογικὰ δημιουργήματά του σὲ μιὰ προσωπική, ἀγαπητικὴ σχέση, ὄχι διότι τὸ ἀξίζουν, ἀλλὰ διότι ὁ ἴδιος εἶναι ἐλεήμων, γεμάτος χάρη, ὑπομονή, ἄπειρη καλωσύνη καὶ ἀλήθεια. Στὴν Π. Διαθήκη ἀνεχόταν τὶς θυσίες γιὰ ἐξιλέωση. Στὴν Κ. Διαθήκη προσφέρει ὁ ἴδιος θυσία τὸν Υἱὸ του τὸν ἀγαπητὸ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Καὶ ὅλα αὐτὰ πρὸς τὰ δημιουργήματά του ποὺ τὸν ἀρνοῦνται καὶ λατρεύουν εἴδωλα, δηλ. τὸν διάβολο.

.           Ὅταν μελετοῦμε τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη μὲ πνεῦμα μαθητείας καὶ εὐλαβείας διαπιστώνουμε ὅτι ὁ ἴδιος Θεὸς τῆς ἀγάπης ἐνεργεῖ καὶ στὶς δύο. Ἄλλωστε ὑπάρχουν στὴν Κ.Δ. 224 ἄμεσες ἀναφορὲς τῆς Π.Δ. Ἡ δὲ Κ.Δ. εἶναι οἰκοδομημένη στὴν Π.Δ.

 8. Αὐστηρὸς ὁ Θεὸς καὶ στὴν Κ. Διαθήκη

.           Ἂς μὴν φανεῖ ὅμως παράξενο τὸ ὅτι ὁ Θεὸς παρουσιάζεται αὐστηρὸς καὶ στὴν Κ.Δ. Στὴν παραβολὴ τῶν 10 μνῶν ὁ Θεὸς λέγει: Τοὺς ἐχθρούς μου ποὺ δὲν θέλησαν νὰ γίνω βασιλιὰς τους φέρτε τους ἐδῶ καὶ κατασφάξτε τους μπροστά μου (Λουκ. ιθ΄ 21). Ἄλλοτε λέγει πρὸς τοὺς ἐργάτες τῆς ἀνομίας: «Ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν» (Ματθ. ζ΄ 23). Ἄλλοτε ἐκδιώκει μὲ αὐστηρότητα τοὺς ἐμπόρους ἀπὸ τὸ ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων (Ματθ. κα΄ 12-13). Στὴν Π.Δ. ἡ ἐντολὴ ὅριζε «οὐ μοιχεύσεις»· στὴν Κ.Δ. ὅμως ὁ Κύριος ὅρισε πολὺ αὐστηρότερο νόμο. Εἶπε: «Ἐγὼ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναίκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν (ἔχοντας πονηρὴ ἐπιθυμία νὰ ἁμαρτήσει μαζί της) ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ», ἤδη μὲ τὴν ἐμπαθῆ αὐτὴ ματιά του τὴν ἐμοίχευσε μέσα στὴν καρδιά του καὶ ἁμάρτησε μὲ τὴν πρόθεση καὶ τὴ διάθεσή του (Ματθ. ε΄ 28). Ἐπίσης ὁ ἀπ. Παῦλος μᾶς βεβαιώνει ὅτι «ἀποκαλύπτεται ὀργὴ Θεοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων», ποὺ καταπατοῦν καὶ ἀδικοῦν τὴν ἀλήθεια μὲ τὴν εἰδωλολατρία καὶ τὴν αἰσχρὴ ζωή τους (Ρωμ. α΄ 18). Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀπ. Πέτρος τιμώρησε μὲ ἀκαριαῖο θάνατο τόσο τὸν Ἀνανία, ὅσο καὶ τὴ σύζυγό του Σαπφείραν ἐπειδὴ εἶπαν ψέματα στὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ ὁποῖον εἶναι Θεὸς (Πράξ. ε΄ 1-11).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/02/16/ἡ-δῆθεν-σκληρότητα-τοῦ-θεοῦ-5/

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: