«ΑΣΚΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» τ. Β´

ΑΣΚΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Βιογραφίες Ἀσκητῶν μέσα στὸν κόσμο
Τόμος Β´

Ἱ. Ἡσυχαστήριον «Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος»,
Μεταμόρφωσις Χαλκιδικῆς

(Πρόλογος βιβλίου)

ΑΣΚ. τ. Β´.           Ἐκδόθηκε πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια ὁ πρῶτος τόμος τῶν «Ἀσκητῶν μέσα στὸν κόσμο», χωρὶς μεγάλες ἀξιώσεις, μὲ σκοπὸ νὰ διασωθοῦν αὐτὰ τὰ γνήσια χριστιανικὰ πρότυπα· ὅμως, παρὰ πᾶσαν προσδοκίαν, ἔγινε δεκτὸς μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον. Ἡ ἐπίμονη ζήτηση τοῦ Δευτέρου Τόμου ἐπέσπευσε τὴν ἔκδοσή του.
.           Ἆραγε τί ἐνδιαφέρον βρῆκαν οἱ ἀναγνῶστες σ’ αὐτὲς τὶς ἁπλὲς καὶ ταπεινὲς ψυχὲς τῶν Ἀσκητῶν μέσα στὸν κόσμο;
.           Φαίνεται πὼς βρῆκαν στὰ πρόσωπά τους ζωντανὰ πρότυπα ἀρετῆς πρὸς μίμηση, ποὺ σπανίζουν στὶς ἡμέρες μας. Βρῆκαν νέους τρόπους καὶ μεθόδους ἀσκήσεως.
.           Βρῆκαν παρηγοριὰ καὶ παράκληση στὰ δικά τους παθήματα, γνωρίζοντας τὴν θλιμμένη ζωή τους.
.           Φαίνεται πὼς εἶναι κανόνας πνευματικὸς ἡ ἀρετὴ νὰ εὐδοκιμῆ ὄχι στὴν ἄνεση καὶ στὴν χαρά, ἀλλὰ στὴν θλίψη, στὴν δυσκολία καὶ στὴν στέρηση, ὅπως βλέπουμε νὰ συμβαίνη στὴν ζωὴ αὐτῶν τῶν εὐλογημένων ψυχῶν. Αὐτοὶ μὲ ἀγάπη τήρησαν τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ ἔκαναν ἀτέλειωτη ὑπομονὴ στὶς δοκιμασίες ποὺ ἀντιμετώπισαν.
.           Ἔλαβαν Χάρι ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἔζησαν μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοιά Του. Δὲν τοὺς ἐνδιέφερε ἡ γνώμη τοῦ κόσμου, ἀλλὰ μόνο νὰ ὑπακοῦν στὸν Θεὸ καὶ νὰ τὸν ἀγαποῦν. Ὁ κόσμος τοὺς θεωροῦσε περιθωριακούς, ξεπερασμένους, ἀλλὰ αὐτοὶ εἶναι πάντοτε ἐπίκαιροι. Θαυμάζει κανεὶς μὲ πόση εὐκολία ἀντιμετώπισαν καὶ ξεπέρασαν τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς, μπροστὰ στὶς ὁποῖες οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι, παρὰ τὴν σοφία τους καὶ τὶς γνώσεις τους, κάμπτονται καὶ ἀπελπίζονται. Ὅσο μεγαλύτερα ἦταν τὰ παθήματά τους, τόσο μεγαλύτερη ὑπομονὴ ἔκαναν καὶ ἄλλη τόση χάρι ἀναλογικὰ ἐδέχοντο. Ἔγιναν ἀγωγοὶ χάριτος, νικοῦσαν τοὺς πειρασμοὺς καὶ στήριζαν πολλοὺς ἀδυνάτους. Μὲ τὴν ἁπλότητά τους, τὴν πρακτικὴ σοφία τους καὶ τὸν ἀγώνα τοὺς κατώρθωσαν νὰ κάνουν πράξη τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν πίστη τους βίωμα.
.           Σήμερα, δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι πνίγονται στὰ πολλά τους προβλήματα. Ἀλλά, ντ ν διορθώσουν τν λογισμ κα τν ζωή τους μ τν μετάνοια κα ν ζητήσουν βοήθεια π τν Θεό, ζητον μαγικ τν λύση καὶ δὲν διστάζουν νὰ καταφύγουν ἀκόμη καὶ σὲ μάγους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δίνουν δικαιώματα στὸν διάβολο καὶ ἔτσι νὰ ταλαιπωροῦνται ἰσόβια. Ἁμαρτάνουν θανάσιμα, ὁπότε εἶναι φυσικὸ νὰ περιπλέκουν τὰ προβλήματά τους καὶ νὰ διαλύωνται οἰκογένειες.
.           Μία ἄλλη παγίδα γιὰ πολλοὺς εἶναι ἡ ἀναζήτηση χαρισματούχων. Εἶναι διατεθιμένοι οἱ ἄνθρωποι σήμερα νὰ πᾶνε ὁπουδήποτε νὰ συναντήσουν ἕναν χαρισματοῦχο, γιὰ νὰ λύσουν τὰ προβλήματά τους, ἀλλὰ δυσκολεύονται νὰ μετανοήσουν, νὰ ἀλλάξουν τρόπο ζωῆς καὶ νὰ πᾶνε στὸν Πνευματικό. Δυστυχῶς, πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τοὺς θεωροῦν χαρισματούχους, εἶναι ψευτοχαρισματοῦχοι, πλανεμένοι ποὺ κάνουν τὸν προορατικό, τὸν θαυματουργὸ  καὶ τὸν ἐξορκιστή, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι, καὶ ἔχουν παρασύρει πολλοὺς στὴν πλάνη τους, ἀκόμη καὶ Ἱερεῖς. Αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμμία σχέση καὶ ὁμοιότητα μὲ τοὺς ταπεινοὺς βιογραφουμένους Ἀσκητὲς μέσα στὸν κόσμο.
.           διαφορ στν τρόπο ζως κα στν ταπείνωση εναι τεράστια κα π ατ φαίνεται γνησιότητα τν περφυσικν χαρισμάτων τν βιογραφουμένων, ποὺ φρόντιζαν ἐπιμελῶς νὰ τὰ κρύβουν, ἐνῶ οἱ ψευτοχαρισματοῦχοι αὐτοδιαφημίζονται, αὐτοπροβάλλονται καὶ ἐκμεταλλεύονται οἰκονομικὰ τὰ θύματά τους.
.           Ὁ παρὼν τόμος περιέχει εἴκοσι τέσσερις βιογραφίες Ἀσκητῶν μέσα στὸν κόσμο. Ἀπ’ αὐτοὺς ἕνας εἶναι Ἐπίσκοπος, ἕνας Ἱερομόναχος, πέντε ἔγγαμοι Ἱερεῖς, δύο μοναχοὶ ποὺ ἔζησαν μέσα στὸν κόσμο καὶ στὸ τέλος τῆς ζωῆς τους ἀξιώθηκαν νὰ πάρουν τὸ Ἀγγελικὸ Σχῆμα, καὶ δεκαπέντε λαϊκοὶ (ἄνδρες καὶ γυναῖκες). Κατετάγησαν χρονολογικὰ μὲ βάση τὸ ἔτος κοιμήσεώς τους.

.           Ὅ,τι γράφθηκε στὸν πρόλογο τοῦ Α´ τόμου ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ἐδῶ βιογραφουμένους. Ἔζησε ὁ καθένας σὲ διαφορετικὴ ἐποχή, σὲ διαφορετικὸ τόπο καὶ σὲ ἰδιαίτερες συνθῆκες. Ἀκολούθησε ὁ καθένας ξεχωριστὸ δρόμο, ἀλλὰ ἔχουν λοι τους ναν κοιν σκοπό· τν τήρηση τν ντολν το Θεο καὶ τὴν ἕνωσή τους μὲ τὸν Θεόν. Θαυμάζει κανεὶς τὴν ὑπομονή τους, τὴν αὐταπάρνηση, τὴν δύναμη ποὺ εἶχαν προσευχόμενοι καὶ ἄντεξαν ὅλες τὶς δυσκολίες. Κυρίως, ὅμως, θαυμάζει κανεὶς τὴν ἁπλότητα μὲ τὴν ὁποία ἐδέχοντο τὴν χάρι καὶ τὰ ὑπερφυσικὰ γεγονότα ἀπερίεργα καὶ ταπεινά, χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ φαντασθοῦν ὄτι  κάτι εἶναι καὶ κάτι ἔχουν. Ἀπὸ τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὸν Θεὸ θυσίασαν γιὰ τὴν εἰκόνα Του, τὸν ἄνθρωπο, ὅ,τι πολύτιμο ὑλικὸ καὶ πνευματικὸ διέθεταν, καὶ βοήθησαν πολλούς. Καὶ τώρα μᾶς βοηθοῦν μὲ τὸ παράδειγμά τους καὶ τὴν προσευχή τους. Αἰωνία τους ἡ μνήμη καὶ μὲ τὴν εὐχή τους νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ τοὺς ἀκολουθήσουμε. Ἀμήν.

 ΠΗΓΗ ἠλ. κειμ.: impantokratoros.gr 

 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: