ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ (Ὁ πανέκλαμπρος φωστὴρ τῆς ἡμέρας)

Ο ΠΑΝΕΚΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΣΤΗΡ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

Γράφει ὁ Βασ. Πετρουλέας
Δρ. Φυσικός, Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Περιοδ. «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»,
ἀρ. τ. 505, Ἰανουάριος 2013,

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

«Περὶ τὸ λυκαυγές, ἔληξεν ἡ λειτουργία, καὶ ὁ οὐρανὸς πορφυρίζων ἐκεῖ πρὸς ἀνατολὰς ἔσμιγε μὲ τὴν θάλασσαν κυανῆν ἁπλουμένην κάτω, ἡ δὲ σελήνη ὠχρίασε καὶ τὰ ὀλίγα ἄστρα ἀνὰ ἓν ἔσβηναν τρέμοντα εἰς τὸν αἰθέρα. Καὶ ἡ Ἠὼς ἀνέτειλε μὲ ὅλην τὴν πορφυρᾶν αἴγλην καλλωπίζουσα μὲ γλυκὺ ἐρύθημα βουνά, κοιλάδας καὶ δάση.…Τέλος ἐφάνη τοῦ ἡλίου ἡ πρώτη ἀκτίς, καὶ ἀνέθορεν ἀπὸ τῆς θαλάσσης μία πυρίνη παμφαὴς γραμμὴ τοῦ πανεκλάμπρου φωστῆρος. …» (Στὴν Ἁγι-Ἀναστασά, Ἀλ. Παπαδιαμάντη).

ΑΝΑΤΟΛΗ.        Τὸ μεγαλεῖο μιᾶς ἀνατολῆς! Ἀκόμη καὶ ἡ πένα τοῦ πλέον προικισμένου λογοτέχνη φθάνει στὰ ὅριά της, ὅταν πρόκειται νὰ περιγράψει τὸ μεγαλεῖο μιᾶς εἰκόνας ἀπ᾽ τὴν φύση, καθὼς ἀποκαλύπτεται ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου.
Πολλοὶ μηχανισμοὶ πρέπει νὰ συνεργαστοῦν γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν ὀμορφιὰ τῆς δημιουργίας: οἱ ὀπτικὲς ἰδιότητες τῆς ὕλης, τὸ μάτι μας , ὁ ἐγκέφαλός μας…, καὶ πίσω ἀπ᾽ αὐτά, μυριάδες ἀτομικοὶ καὶ μοριακοὶ μηχανισμοί, ποὺ συλλαμβάνουν, μετατρέπουν καὶ μεταφέρουν τὰ ἐρεθίσματα, ποὺ προκαλοῦν τὰ διάφορα μήκη τοῦ φωτὸς καὶ τὰ μεταμορφώνουν στὸν ἐγκέφαλό μας σὲ «εἰκόνες». Ὅλα συντονισμένα στὴν ἐντέλεια νὰ περιμένουν τὸν ἐρεθισμὸ τοῦ φωτος, γιὰ νὰ μᾶς ἀποκαλύψουν τὴν μεγαλειώδη πραγματικότητα ποὺ μᾶς περιβάλλει.

 ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

.        Εἶναι ἀδύνατο νὰ μελετήσεις τὴν δημιουργία ἁγνοώντας τὸ φῶς (ἠλεκτρομαγνητικὴ ἀκτινοβολία).  Ἡ πρώτη δημιουργικὴ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ ἀναφέρεται στὸ φῶς: «γενηθήτω φῶς».  Ὁ μετασχηματισμὸς τοῦ «ἀΰλου» φωτὸς σὲ ὕλη καὶ τῆς ὕλης σὲ φῶς, ἡ ἐκπομπὴ καὶ ἡ ἀπορρόφηση φωτὸς ἀνήκουν στὸν πυρήνα τῶν φυσικῶν φαινομένων. Ἡ ταχύτητα ἀναφορᾶς στὴν Φυσικὴ εἶναι αὐτὴ τοῦ φωτός. Οἱ ἀποστάσεις τῶν οὐρανίων σωμάτων μετρῶνται σὲ ἔτη φωτός, οἱ ἀλληλεπιδράσεις τῶν στοιχειωδῶν σωματιδίων τῆς ὕλης γίνονται ἐν πολλοῖς ἀντιληπτὲς μέσῳ τοῦ φωτός.  Τὸ φῶς μεταφέρει πληροφορίες ἀπ᾽ ἄκρη σ᾽ ἄκρη τοῦ σύμπαντος. Τὸ φῶς  εἶναι βασικὸ συστατικὸ ὅλης τῆς δημιουργίας καὶ συγχρόνως μέσον ἐπικοινωνίας καὶ μέσον «ἀναγνώσεως» τῆς δημιουργίας.
.        Ἔπειτα στὸν μοναδικὸ πλανήτη μας, τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ἐνεργοποιεῖ μεγαλειώδεις διεργασίες: θερμαίνει τὸν πλανήτη, προκαλεῖ τὰ μετεωρολογικὰ φαινόμενα, ἀνακυκλώνει τὶς πρῶτες ὕλες καὶ πρὸ παντὸς παρέχει ἐνέργεια στὸν βιολογικὸ κόσμο μέσῳ τοῦ θαυμασίου μηχανισμοῦ τῆς φωτοσυνθέσεως. Καὶ ὅλα αὐτὰ διακριτικά, ἀθόρυβα καὶ φιλάνθρωπα. Ἀπαράμιλλη ὀμορφιὰ συνδυασμένη μὲ ἀπαράμιλλη λειτουργικότητα.

 ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ ΘΕΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

 .        Δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο στὴν δημιουργία, ποὺ νὰ συμβολίζει τόσο ἔντονα τὴν δόξα τοῦ Δημιουργοῦ, ὅσο τὸ φῶς. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἀποκάλεσε τὸν ἑαυτό του «φῶς τοῦ κόσμου» καὶ ὅταν μᾶς ἀποκάλυψε μία μικρὴ εἰκόνα τοῦ θεϊκοῦ του μεγαλείου κατὰ τὴν Μεταμόρφωση, αὐτὴ ἦταν ὑπὸ τὴν μορφὴ φωτός.
.        «Καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς».
.        Μόλις τὸ ἕνα δισεκατομμυριοστὸ ἀπ’ τὴν συνολικὴ ἀκτινοβολία τοῦ ἥλιου πέφτει στὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς καὶ ἀπ’ αὐτὴν ἕνα ἀπειροελάχιστο τμῆμα ἀναλογεῖ στὴν ἐπιφάνεια τοῦ ματιοῦ μας, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἀκόμα δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀντικρύσουμε κατ’ εὐθείαν! Καὶ ὑπάρχουν ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια ἥλιοι στὸ σύμπαν, μερικοὶ δὲ πολὺ μεγαλύτεροι ἀπ’ τὸν δικό μας!
.        Ἆραγε πόση εἶναι ἡ δόξα Αὐτοῦ ποὺ δημιούργησε ὅλους τοὺς ἥλιους;
…Ἀμέτρητη, ἀσύλληπτη, …; Καὶ δὲν εἶναι ἁπλῶς ποσοτικὴ ἡ διαφορά.
.        Τὸ φῶς τῆς δημιουργίας εἶναι κτιστό. Ἔχει ἡμερομηνία ἔναρξης, ἔχει καὶ ἡμερομηνία λήξης. Ἕχει μετρήσιμη ἔνταση, μπορεῖ νὰ ἀλλοιωθεῖ, νὰ ἀλλάξει χρῶμα, νὰ ὑποβμαθιστεῖ σὲ ἄλλου εἴδους ἐνέργεια.
.        Τὸ φῶς τῆς θεότητος εἶναι ἄκτιστο, αἰώνιο, ἀναλλοίωτο. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς ἐνέργεια τῆς θεότητος, ἄρρηκτα μὲν συνδεδεμένη μὲ τὴν θεότητα, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ. Τὴν οὐσία τοῦ Θεοῦ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὴν προσεγγίσει.

 ΤΟ ΑΝΕΣΠΕΡΟ ΦΩΣ

  .        Ὅλες οἱ δραστηριότητες τοῦ ἀνθρώπου καθορίζονται ἀπὸ τὸν ἡμερήσιο καὶ ἐτήσιο κύκλο τοῦ φωτός, καὶ ἡ πορεία τῆς ἐπιστήμης εἶναι ἀναζήτηση τῆς «ἀλήθειας» «ὑπὸ τὸ φῶς» τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας, ἐν πολλοῖς. Παρόμοια καὶ ἡ Ὀρθόδοξη θεία Λατρεία ἀκολουθεῖ τὸν κύκλο τοῦ φωτὸς καὶ τὸ φῶς ἀποτελεῖ μέσον γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας. Ὅμως ἐδῶ τὸ φῶς ἀποκτᾶ ὑπερκόσμια διάσταση. Τὸ αἰσθητὸ φῶς εἶναι ἡ ἀφετηρία καὶ ὁ τύπος μιᾶς πορείας ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ «ἡλίου τῆς δικαιοσύνης», τοῦ Παντοκράτορος Κυρίου, ποὺ μεσουρανεῖ στὸν θόλο τοῦ τρούλου τῶν ναῶν.
.        Ἡ ἀνατολὴ τοῦ κτιστοῦ φωτὸς ἀποτελεῖ ἀφορμὴ δοξολογίας πρὸς τὸν Δημιουργό του φωτός: «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς». Κατὰ τὴν θεία Λειτουργία συνειδητοποιοῦμε τὴν ἀδυναμία κατανόησης τῶν Εὐαγελλικῶν ἀληθειῶν μὲ μόνη τὴν βοήθεια τοῦ αἰσθητοῦ φωτὸς καὶ ἐπικαλούμεθα τὸν θεῖο φωτισμό: «Λάμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν τὸ τῆς σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς …» καὶ μὲ τὴν ὁλοκλήρωσή της οἱ πιστοὶ ψάλλουν θριαμβευτικά: «Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν …». Ὅταν ὁ ἥλιος γείρει πρὸς τὴν δύση, ὁ πιστός, καθὼς σταδιακὰ χάνει τὸ αἰσθητὸ φῶς, ἀναζητεῖ μὲ λαχτάρα τὸ ἀνέσπερο φῶς, τὸ «ἱλαρὸν φῶς» τῆς «Ἁγίας Δόξης».
.        Τὰ μεγάλα γεγονότα τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου μας ξεκινοῦν μὲ τὰ Χριστούγεννα (τὴν «ἀνατολὴ τῶν ἀνατολῶν»), διέρχονται ἀπὸ τὰ Ἅγια Φῶτα, ἀποκαλύπτουν μία ἀκτίνα τῆς θεϊκῆς δόξας κατὰ τὴν Μεταμόρφωση, καὶ κορυφώνονται κατὰ τὴν λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως, ὅπου τὰ «πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανος τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια»
.        Τὸ ὑπέροχο αὐτὸ δῶρο τοῦ Δημιουργοῦ, ποὺ διαχέεται μέσα σὲ ὅλη τὴν δημιουργία καὶ ἀναδεικνύει τὸ κάλλος της, ἀποτελεῖ γιὰ τὸν πιστὸ κάτι πολὺ εὐρύτερο καὶ ὑψηλότερο ἀπὸ μία αἰσθητικὴ ἀπόλαυση, τεχνολογικὴ πρόκληση ἢ ἐπιστημονικὴ ἀναζήτηση. Ἀποτελεῖ τρόπο ζωῆς, ἀποτελεῖ προτύπωση καὶ προσδοκία τοῦ ἀληθινοῦ φωτός. Τοῦ φωτὸς ποὺ θὰ φωτίζει τὴν ἀνέσπερη ἡμέρα τῆς «ζωῆς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος», ὅπου «νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ».

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: