NEOΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ (μον. Μωυσῆς Ἁγιορ.)

Νεοειδωλολατρία

Γράφει ὁ Μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης

ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 05.01.13

.          Συμπληρώνεται ἑπταετία ἀπὸ τῆς ἀναγνωρίσεως, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν (28-2-2006), τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ δωδεκαθέου ὡς ἐπίσημης θρησκείας. Ἡ νεοειδωλολατρία τὰ τελευταῖα ἔτη γνωρίζει σχετικὴ ἔξαρση στὴν Ἑλλάδα. Λατρεύεται ἐλεύθερα τὸ μυθικὸ καὶ ἐμπαθὲς δωδεκάθεο, μὲ τὴν τέλεση τελετῶν καὶ μυστηρίων. Ἄνθρωποι μορφωμένοι παριστάνουν τοὺς ἱερεῖς καὶ προσπαθοῦν νὰ παρασύρουν συμπατριῶτες τους, ἐκθειάζοντας τὸ ἀρχαιοελληνικὸ κάλλος καὶ θέλοντας νὰ τοὺς ἐπαναφέρουν στὴν εἰδωλολατρία.
.          Σὲ ὁμιλίες καὶ γραφές τους ἐκφράζονται ὑποτιμητικὰ καὶ κάποτε χλευαστικὰ γιὰ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ θρησκεία. Ὑβρίζουν τὴν ἐκκλησία, τὸν κλῆρο καὶ τὸν μοναχισμό. Φθάνουν σὲ ἀκρότητες καὶ ἀνεπίτρεπτες ἀπειλές. Περιγελοῦν ὅ,τι τὸ ἱερὸ τοῦ χριστιανισμοῦ μὲ φοβερὲς ὑπερβολές. Δὲν ντρέπονται νὰ καθυβρίζουν καὶ τὸ πανίερο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Μιλοῦν ἀκόμη στὰ βιβλία καὶ τὰ περιοδικά τους γιὰ σφαγὲς τῶν χριστιανῶν.
.          Ὑπάρχουν καὶ ἀδαεῖς νεοειδωλολάτρες, παγανιστές, ἄθεοι καὶ φανατικοὶ πατριῶτες. Παρασύρονται ἀπὸ φθηνὰ καὶ ἀτεκμηρίωτα κηρύγματα ὅτι οἱ χριστιανοὶ κατέστρεψαν τὸν ἀρχαιοελληνικὸ πολιτισμό. Ὁ προκλητικὸς προπαγανδιστικὸς παγανισμὸς φέρνει κάποια ἀποτελέσματα σὲ ἄπιστους καὶ σὲ ἡμιμαθεῖς. Γίνονται γραφικοὶ ἀρκετά, ἂν καὶ εἶναι λίγοι, ὅταν λέγουν ὅτι ὁ χριστιανισμὸς ὑπῆρξε ἄσπονδος ἐχθρὸς τοῦ ἑλληνισμοῦ.
.          Θὰ πρέπει νὰ τονίσουμε ζωηρὰ πὼς ἄλλο εἶναι ὁ ἀρχαιοελληνικὸς πολιτισμὸς καὶ ἐντελῶς ἄλλο ἡ ἀρχαιοελληνικὴ θρησκεία. Τὸ γνωστὸ δωδεκάθεο ἀποτελοῦν μορφὲς λίαν ἐμπαθεῖς. Πάθη ἀνίερα καὶ ἀνθρώπινα τοὺς χαρακτηρίζουν, ὅπως ὑπερηφάνεια, θυμός, ζήλεια, σαρκολατρία καὶ κακία. Ἀκόμη καὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι ἀμφισβητοῦσαν ἔντονα τὴν ὕπαρξη τοῦ δωδεκαθέου, ὅταν μιλοῦσαν γιὰ ἕναν μόνο, ἄγνωστο καὶ ἀπαθῆ θεό. Δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ τὸ θεῖο νὰ εἶναι ἐμπαθές. Δυστυχῶς στὸν προχριστιανικὸ κόσμο ἀπουσίαζαν οἱ ὡραῖες ἰδέες τῆς ἐλευθερίας, τῆς φιλανθρωπίας καὶ τῆς ἀγάπης.
.          Τί θεοὶ εἶναι αὐτοὶ γεμάτοι ἀπὸ ἀδυναμίες, λάθη, προβλήματα καὶ ὑστερήσεις; Τοῦ δωδεκαθέου προϋπῆρξαν δεκάδες δεκάδων θεῶν. Τὸ ἑλληνικὸ δωδεκάθεο κατοικοῦσε στὸ πανύψηλο ὄρος τοῦ Ὀλύμπου. Ὁ πατέρας τῶν θεῶν ἔχει ἕναν ἀνέντιμο βίο, διόλου τιμητικό, ποὺ ἐπ’ οὐδενὶ δὲν ἀποτελεῖ πρότυπο πρὸς μίμηση. Φυλακίζει τὸν πατέρα του, βασανίζει τὴν σύζυγό του, τιμωρεῖ τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ Ποσειδώνας εἶναι ἀνήθικος καὶ πρόξενος πολλῶν κακῶν. Ὁ Ἀπόλλων ὑπῆρξε ἐκδικητικὸς καὶ τρομερὸς τιμωρός. Ὁ Διόνυσος φημίζεται γιὰ τὶς βιαιοπραγίες του, ὁ Ἄρης παρουσιάζεται ὡς φιλοπόλεμος, σκληρός, ἄγριος καὶ βάρβαρος.
.          Στὴν λατρεία τῶν θεῶν εἶχαν καὶ ἀνθρωποθυσίες. Μὲ τὸ αἷμα τῆς θυσίας τῶν ἀνθρώπων ράντιζαν τοὺς βωμοὺς τῶν θεῶν. Θυσιάζονταν νέοι, αἰχμάλωτοι καὶ ναυαγοί. Μάλιστα ὁρισμένες φορὲς τὰ θύματα τεμαχίζονταν πρὸ τῶν θυσιῶν τους. Ἰδοὺ πῶς λατρεύονταν οἱ θεοὶ τοὺς ὁποίους καὶ σήμερα θέλουν ὁρισμένοι νὰ τοὺς ἐπαναφέρουν. Ἔτσι ἐξευμενίζονταν οἱ θεοί; Οἱ θεοὶ προκαλοῦν τὸν τρόμο καὶ τὸν θάνατο; Ὁ Χριστὸς ἦλθε νὰ καταργήσει τὴ δωδεκαθεϊκὴ κακία. Ἦλθε νὰ φέρει τὴν ἀλήθεια, τὴν ἀγάπη, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ταπείνωση. Οἱ ἀρχαῖοι θεοὶ δὲν διδάσκουν τὴν ἀρετή. Γι’ αὐτὸ οἱ πρόγονοί μας τοὺς ἀρνήθηκαν. Οἱ πρὸ Χριστοῦ χριστιανοὶ φιλόσοφοι μίλησαν γιὰ ἕναν μόνο καὶ ἀληθινὸ θεό. Ἔτσι προετοίμασαν τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ χριστιανισμοῦ.
.          Ἕως τὸν τρίτο αἰώνα ἕνα πλῆθος μαρτύρων ἀγωνίστηκε μέσα ἀπὸ φρικτὰ μαρτύρια γιὰ τὴν ὀρθὴ πίστη τοῦ Χριστοῦ. Εἰδωλολάτρες ἄρχοντες θυσιάζουν, φυλακίζουν, βασανίζουν καὶ θανατώνουν χιλιάδες χριστιανούς. Οἱ χριστιανοὶ ἀντὶ νὰ μειώνονται αὐξάνονται. Ἡ γενναιότητα, ὁ ἡρωισμός, ὁ ἐνθουσιασμός, ἡ γνησιότητα καὶ ἡ ζωηρότητα τοὺς χαρακτηρίζουν. Μὲ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο παύουν οἱ διωγμοί, οἱ ὁποῖοι φωτοστεφάνωσαν μυριάδες πιστούς. Ἔτσι καταργεῖται κάθε μορφὴ εἰδωλολατρίας. Ὁ ἐρχομὸς τοῦ χριστιανισμοῦ χαροποίησε πολλοὺς ἀλλὰ δημιούργησε καὶ ἐχθρότητες καὶ βιαιότητες καὶ βαναυσότητες. Ὁρισμένοι φανατικοὶ χριστιανοὶ ὁδηγήθηκαν σὲ συγκρούσεις.
.          Ἡ ἐπικράτηση τοῦ χριστιανισμοῦ ἔφερε ἕνα νέο πνεῦμα, ἕνα νέο ἦθος, γαλήνη καὶ ἡσυχία. Ἡ Ἐκκλησία δίδαξε μόνο τὸ καλό, τὸ ἀγαθό, τὸ ἱερό, τὸ ὡραῖο καὶ τὸ ἀληθινό. Προσέλαβε ὅ,τι τὸ σοφὸ ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κόσμο καὶ ἀπέρριψε ὅ,τι τὸ ἄηθες, τὸ ἀνίερο, πονηρὸ καὶ κακό. Εἶναι λίαν λυπηρὸ σήμερα μορφωμένοι καὶ μὴ συμπατριῶτες μας νὰ ἐπιλέγουν τὸν μύθο, τὴν ἀναλήθεια, τὴν δαιμονιώδη κακία καὶ μάλιστα νὰ τὰ προσκυνοῦν. Φαίνεται πὼς ἀρέσκονται στὴ μὴ καθαρότητα, στὴν παθολατρία τῶν ἐμπαθῶν θεῶν τους, κι ἔτσι δικαιολογοῦν τὰ πάθη καὶ τὴν κατάστασή τους. Ἡ ἁγία μητέρα μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διδάσκει τὴν γνησιότητα, τὴν τιμιότητα, τὴν εἰλικρίνεια, τὴν ἁγιότητα, τὴν ἐγκράτεια, τὴν σεμνότητα καὶ τὴν ταπεινότητα. Οἱ δωδεκαθεϊστὲς νεοειδωλολάτρες θέλουν νὰ παρουσιάζονται πιὸ Ἕλληνες, δὲν θέλουν νὰ ἀγωνίζονται καὶ ἀγαποῦν τὴν μυθολογία καὶ ὄχι τὴν ἀλήθεια.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: