ΤΙ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΜΑΣ (Ἀποστ. ἀνάγν. Κυρ. Φώτων)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (Κυριακὴ 06.01.13)
[Τίτ. β´ 11-14, γ´ 4-7] 

ΤΙ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΜΑΣ
«Ἐπεφάνη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος…»

τοῦ περιοδ. «ΖΩΗ»,
ἀρ. τ. 4262, Ἰαν. 2013

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.         Πολὺ χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσµα τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Σ᾽ αὐτὸ ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας στὸν µαθητή του τὸν Τίτο, τοῦ τονίζει τὴν µεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεὸς φανέρωσε τὴν Χάρη Του γιὰ νὰ σώσει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ αὐτὴ ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς καθοδηγεῖ καὶ μᾶς συµβουλεύει νὰ ἀφήσουµε τὴν ἀσέβεια καὶ τὶς ἁµαρτωλὲς ἐπιθυµίες, δηλαδὴ τὴν ζωὴ τῆς ἁµαρτίας. Καὶ νὰ κάνουµε µιὰ στροφή, ὥστε νὰ ζήσουµε κατὰ Θεόν. Νὰ ζήσουµε «σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς».

*  *  *

Α) Σωφρόνως

.       Νὰ ζήσουµε μὲ σωφροσύνη σηµαίνει νὰ ζήσουµε μὲ ἐγκράτεια, μὲ καθαρότητα ψυχῆς καὶ σώµατος. Ἡ ἐγκράτεια ἔχει ἐδῶ μαζὶ μὲ τὴν σωφροσύνη εὐρύτερο νόηµα, βαθὺ περιεχόµενο. Δὲν περιορίζεται στὴν ὑλική, τὴν σωµατική. Ἐπεκτείνεται στὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς, στὴν ἁγνότητα τῆς καρδιᾶς, στὸν ἐξαγιασµὸ τοῦ ὅλου ἀνθρώπου. Ἡ σωφροσύνη εἶναι ὀµορφιὰ τῆς ψυχῆς, δύναµη τῆς καρδιᾶς, ἐξαγιασµὸς τῶν αἰσθήσεων. Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μακάρισε τοὺς «καθαροὺς τῇ καρδίᾳ», γιατί αὐτοὶ θὰ ἀτενίσουν τὸν Θεό, ΟΧΙ μόνο στὴν ἄλλη ζωή, ἀλλὰ καὶ στὴν παροῦσα ὁ καθαρὸς Θεὸς ἐπαναπαύεται στὶς ἁγνὲς καὶ καθαρὲς ψυχές. Ὁ βαθὺς πόθος τοῦ Δαβὶδ καὶ κάθε ἐξαγιασµένης ψυχῆς: «καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐµοὶ ὁ Θεός», ἀναφωνοῦσε.
.          Σωφρόνως, λοιπόν, νὰ ζήσουµε, ἀλλὰ καὶ

 Β) Δικαίως

.          Ἡ δικαιοσύνη προορίζεται νὰ εἶναι ρυθµιστὴς τῶν σχέσεών μας μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Τὸν ἄλλο ὀφείλουµε νὰ τὸν βλέπουµε ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἔτσι ἀντιµετωπίζουµε τὸν ἄλλο, νιώθουµε χρέος νὰ εἴµαστε δίκαιοι ἀπέναντί του.
.           Δικαιοσύνη σηµαίνει πὼς ἀναγνωρίζω στὸν ἄλλο δικαιώµατα στὴν ζωή του, στὰ ὑλικὰ καὶ πνευµατικά του ἀγαθά. Αὐτὸ κατεργάζεται τὴν ἀγαθὴ ἰσορροπία, τὴν ἁρµονία στὶς σχέσεις μὲ τὸν ἄλλο, τὴν ὁµαλὴ συµβίωση καὶ συνεργασία. Τὸ «δικαίως» δὲν πρέπει νὰ τὸ θυµόµαστε μόνο ὅταν γινόµαστε θύµατα τῆς ἀδικίας ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Νὰ µὴν τὸ ξεχνᾶµε καὶ ὅταν ἀντιβαίνει στὶς παράνοµες ἐπιδιώξεις, στὶς ἔνοχες βλέψεις, στὶς ἄδικες ἐνέργειες καὶ στὰ συµφέροντά µας. Νὰ τὸ θυµόµαστε καὶ ὅταν ἐµεῖς μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο ἀδικοῦµε τοὺς συνανθρώπους µας. Πόσο καλὸ μᾶς κάνει νὰ ἐπαναλαµβάνουµε στὸν ἑαυτό μας τὸ «δικαιοσύνην µάθετε οἱ ἐνοικo῀υντες ἐπὶ τῆς γῆς».
.             Μαζὶ ὅµως μὲ τὸ σωφρόνως καὶ δικαίως ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς τονίζει, καὶ «εὐσεβῶς».

 Γ) Εὐσεβῶς

.           Δὲν ἀρκεῖ δηλαδὴ νὰ προσέξουµε μόνο τὴν δική μας πνευµατικὴ ζωὴ καὶ νὰ ἐνδιαφερόµαστε γιὰ τοὺς ἄλλους. Χρειάζεται καὶ ἡ εὐσέβεια καὶ ὁ σεβασµὸς πρὸς τὸν Θεό. Ἡ εὐσέβεια ὅµως ἡ πραγµατική. Ὄχι φυσικὰ αὐτὴ ποὺ ἐξαντλεῖται σὲ κάποιες ἐξωτερικὲς ἐκδηλώσεις. Σὲ µερικοὺς σταυροὺς καὶ κεράκια, σὲ κάποια τάµατα καὶ προσκυνήµατα, ποὺ δὲν κοστίζουν στὴν ἐγωιστικὴ καὶ σαρκικὴ νοοτροπία µας. Εὐσέβεια εἶναι κάτι τὸ βαθύτερο καὶ οὐσιαστικότερο. Ἕνα βαθὺ ἄνοιγµα τῆς ὑπάρξεώς μας στὸν Θεό. Ἡ ὑπoταγὴ στὸ θεῖο θέληµα, ἡ βίωση τῶν ἐντολῶν Του κάθε στιγµὴ καὶ κάθε ὥρα εἶναι ἀκόµα ἡ πλήρης ἀφοσίωση καὶ ἐξάρτησή μας ἀπὸ τὸν Θεό. Ρητὴ ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνο στὸν Ἀβραάµ, ἀλλὰ καὶ στὸν καθένα µας: «Εὐαρέστει ἐνώπιον ἐµοῦ καὶ γίνου ἄµεµπτος» (Γενέσ. ιζ´ 1).

*  *  *

.               Καθὼς βρισκόµαστε στὴν ἀρχὴ τοῦ καινούργιου χρόνου, εἶναι ἡ πιὸ κατάλληλη περίοδος γιὰ νὰ βάλουµε στόχο μας αὐτὰ τὰ τρία σπουδαῖα ἐπιρρήµατα ποὺ ὡς συνθήµατα ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς δίνει: «σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς». Ἀδιάκοπη προσπάθεια γιὰ τὴν κατάκτησή τους. Τὸ «σωφρόνως» ὡς πρὸς τὸν ἑαυτό µας. Τὸ «δικαίως» ὡς πρὸς τοὺς ἄλλους. Τὸ «εὐσεβῶς» ὡς πρὸς τὸν Θεό. Θὰ εἶναι ἴσως τὸ καλύτερο δῶρο ποὺ θὰ µπορούσαµε νὰ κάνουµε στὸν ἑαυτό µας, στὸ ξεκίνηµα τῆς καινούργιας χρονιᾶς.

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: