«ΕΝ ΑΛΗΘΕΙᾼ ΚΑΙ ΑΓΑΠῌ» 4- ΟΙ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣΜΕΝΟΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ EΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
στὴν Β´ΙΩΑΝΝΟΥ
(ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»,
Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 646 ἑπ.)

Δ´

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μέρος Α´ «ΕΝ ΑΛΗΘΕΙᾼ ΚΑΙ ΑΓΑΠῌ» 1 :
 https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/11/23/ἐν-ἀληθείᾳ-καὶ-ἀγάπῃ/

Μέρος Β´«ΕΝ ΑΛΗΘΕΙᾼ ΚΑΙ ΑΓΑΠῌ» 2

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/12/04/ἐν-ἀληθείᾳ-καὶ-ἀγάπῃ2/

Μέρος Γ´«ΕΝ ΑΛΗΘΕΙᾼ ΚΑΙ ΑΓΑΠῌ» 3

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/12/14/ἐν-ἀληθείᾳ-καὶ-ἀγάπῃ3/

7. ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί˙ οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος.

.      Οἱ γὰρ ἀσεβεῖς ἐκεῖνοι αἱρεσιάρχαι, ὄχι μόνον ἀρνοῦντο τὴν πρώτην ἐν σαρκὶ παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν μέλλουσαν. Καθὼς καὶ ὁ Πέτρος περὶ τοῦτον εἶπεν˙ «ἐλεύσονται ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐμπαῖκται, κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι καὶ λέγοντες ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ;» (Β´ Πέτρ. γ´ 3-4). Περιπαικτικῶς δηλαδὴ λέγοντες τοῦτο, ὡς μὴ πιστεύοντες ὅτι ἔχει δεύτερον νὰ ἔλθῃ ὁ Κύριος. Λέγει δὲ ὁ Θεολόγος ὅτι οἱ ταῦτα λέγοντες εἶναι πλάνοι καὶ ἔχουν τὸ πνεῦμα τοῦ καθ’ αὐτὸ ἐκείνου ἀντιχρίστου, καθὼς εἶπε καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ του ἐπιστολῇ˙ «Πᾶν Πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι˙ καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται» (Α´ Ἰω. δ´3).

Ὅτι ὅσοι χριστιανοὶ φυλάττουν τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ καὶ πολιτεύονται κατὰ τὰς παραδοθείσας ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἀρχαίας διδασκαλίας, αὐτοὶ δὲν φοβοῦνται νὰ πλανηθοῦν ἀπὸ τοὺς λαοπλάνους αἱρετικούς, τοὺς νεωτέρας αἱρέσεις καὶ παραδόσεις διδάσκοντας, διατὶ εἶναι καλὰ στερεωμένοι, τόσον εἰς τὰς παραδοθείσας ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἀρχαίας ἀληθείας, ὅσον καὶ εἰς τήν τοῦ Θεοῦ ἀγάπην, τὴν ὁποίαν ἀπόκτησαν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἁγίων του ἐντολῶν. Ὥστε ἐκ τούτου συμπεραίνεται, ὅτι καὶ ὅσοι χριστιανοὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου δὲν φυλάττουν τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ, οὔτε φυλάττουν τὰς παραδεδομένας ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν θείων Πατέρων διδασκαλίας, αὐτοὶ βέβαια πλανῶνται ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ κρημνίζονται εἰς τὰ νεώτερα καὶ βλάσφημα αὐτῶν δόγματα καὶ δέχονται τὰς διεστραμμένας αὐτῶν παραδόσεις, τὰς ἐναντίας οὔσας τῷ Εὐαγγελίῳ καὶ τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς ἱεροῖς πατρᾶσι. […] Ὅθεν ταῦτα μὴ φυλάττων, παραβάτης εὑρίσκεται καὶ δὲν μένει ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Ὁ δὲ ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ μὴ μένων ἄθεος εἶναι καὶ οὐκ ἔχει Θεόν. Παραβαίνοντα δὲ λέγει ἐδῶ ὁ Θεολόγος, ὄχι ἐκεῖνον ὁποῦ πέσῃ εἰς κανένα ἀκούσιον σφάλμα ἀπὸ ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν καὶ περίστασιν, οὔτε ἐκεῖνον ποὺ σηκώνεται ὀγλήγορα διὰ τῆς μετανοίας καὶ λαμβάνει πάλιν τὴν προτέραν κατάστασιν τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ ἐκεῖνον ὁποῦ μίαν φορὰν κρημνίσῃ εἰς τὴν ἁμαρτίαν θεληματικῶς ἢ στανικῶς καὶ ἔπειτα δὲν μετανοεῖ, ἀλλὰ θέλει νὰ μεταδίδῃ καὶ εἰς ἄλλους τὴν κακίαν, καθὼς ἦτον οἱ αἱρεσιάρχαι, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον ἔγιναν ἀρχηγοὶ βλασφήμων δογμάτων καὶ αἱρετικῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλους μετέδωκαν αὐτά. Ὅθεν καὶ λοιμοί, ἤτοι πανουκλιασμένοι οἱ τοιοῦτοι ὀνομάζονται ἀπὸ τὸν θεῖον Δαβὶδ λέγοντα˙ «Καὶ ἐπὶ καθέδρα λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν» (Ψαλμ. Α´ 1). Διατὶ καθὼς ὁ λοιμός, ἤτοι ἡ πανούκλα μεταδίδεται εἰς πολλούς, ἔτσι καὶ οἱ πονηροὶ ἄνθρωποι δὲν θανατώνουν μόνον τὸν ἑαυτόν τους μὲ τὴν κακίαν, ἀλλὰ θέλουν να θανατώνουν καὶ πολλοὺς ἄλλους μεταδίδοντες εἰς αὐτοὺς τὴν πονηρίαν τους.

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: