ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ» ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 Πανευρωπαϊκὴ συνάντηση
Κυριακάτικη ἀργία: Ὅταν ἡ Ἐκκλησία συνάντησε τὰ συνδικάτα

.            Πρὶν λίγους μῆνες καὶ πολὺ πρὶν πέσει στὸ τραπέζι τῶν συζητήσεων ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ ὡραρίου τῶν καταστημάτων ἀκόμα καὶ τὶς Κυριακές, ἐκπρόσωποι 65 πανευρωπαϊκῶν ὀργανώσεων πολιτῶν, συνδικάτων, τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν, ποὺ ὅλοι μαζὶ ἀποτελοῦν τὴν “Εὐρωπαϊκὴ Συμμαχία γιὰ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς” συναντήθηκαν στὶς Βρυξέλλες, μὲ πρωτοβουλία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς καὶ Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς.
.            Στὴν συνάντηση αὐτὴ ὑπέγραψαν ἀνακοίνωση, μὲ τὴν ὁποία δεσμεύτηκαν νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴ διατήρηση ὡς ὑποχρεωτικῆς τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς καὶ γιὰ ἕνα ἀνθρώπινο ὡράριο ἐργασίας. Τὰ μέλη τῆς Συμμαχίας στὴν ἴδια ἀνακοίνωση ζητοῦν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Νομοθεσία, ὅπως ἐπίσης καὶ αὐτὲς τῶν κρατῶν μελῶν, νὰ σέβονται τοὺς ἐργαζομένους πολίτες καὶ τὴν ἰδιωτική τους ζωή, ποὺ περιλαμβάνει καὶ τὸν ἐλεύθερο χρόνο ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν καὶ νὰ μοιράζονται μὲ τὰ ἄλλα μέλη τῆς οἰκογένειάς τους. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὑπάρχει μία τέτοια συμμαχία Ἐκκλησίας καὶ Συνδικάτων σὲ πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο.
.            Μεταξὺ τῶν ὁμιλητῶν ἦταν ὁ Γερμανὸς καθηγητὴς ψυχολογίας Φρίντχελμ Ναχράϊνερ, ὁ ὁποῖος ἐπισήμανε τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Γερμανικὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο μὲ πρόσφατη ἀπόφαση του κατάργησε τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τὴν Κυριακὴ στὴ χώρα.
.            Ἐπίσης ὁ κοινωνικὸς ἐρευνητὴς Δρ. Ζὶλ Ἔμπρεϊ παρουσίασε τὸ ἀποτέλεσμα ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, ποὺ ἔδειξε ὅτι τὰ ἄτομα ποὺ ἐργάζονται τὴν Κυριακὴ ἐπηρεάζονται ἀρνητικὰ τόσο στὸν τομέα τῆς ὑγείας τους, ὅσο καὶ σ᾽ αὐτὸν τῆς ἀσφάλειας στὴν ἐργασία τους.
.            Ἡ “ἐπιχείρηση” κατάργησης τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς πῆρε νομικὴ μορφὴ τὸ 2009 στὴν Γαλλία. Δύο χρόνια μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου στὴν Γαλλία, ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ἐργασία τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, αὐξάνονται οἱ φωνὲς γιὰ τὴν κατάργησή του. Συνδικάτα, Ἐκκλησία καὶ ὀργανώσεις πολιτῶν ἐντείνουν τὸν ἀγώνα τους πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή.
.            Τὰ συνδικάτα βρέθηκαν σὲ ἕνα προβληματισμό, ἂν θὰ πρέπει νὰ συμμαχήσουν μὲ τὴν Ἐκκλησία στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Τελικὰ ἀποφάσισαν νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία. Τὸ σκεπτικὸ τῆς ἀπόφασής τους εἶναι πὼς ἡ Κυριακὴ εἶναι μία ἡμέρα ἱερὴ γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ στερήσουν ἀπὸ τὰ θρησκευόμενα μέλη τους τὴν ἐλεύθερη ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν τους καθηκόντων. Ἐπὶ πλέον συμφώνησαν ὅτι ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς οἰκογένειας, πού, ὡς θεσμός, ἀποτελεῖ σημαντικὸ παράγοντα στὴν ἰσορροπία τῶν μελῶν της.
.            Στὸν κατάλογο τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Συνδικαλιστικὴ Ὁμοσπονδία, στὴν ὁποία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα εἶναι μέλη ἡ ΓΣΕΕ καὶ ἡ ΑΔΕΔΥ. Συμμετέχουν ἀκόμη συνδικάτα ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες μέλη τῆς ΕΕ. Ἐπίσης ὑποστηρίζει τὴ Συμμαχία ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων της Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἡ Ὁμοσπονδία τῶν Καθολικῶν Ὀργανώσεων γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ ἡ Προτεσταντικὴ Ἐκκλησία τῆς Γερμανίας.
.            Στὸν κατάλογο τῶν μελῶν τῆς Συμμαχίας περιλαμβάνονται τὸ Συμβούλιο τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, στὸ ὁποῖο συμμετέχουν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἐπίσης ἡ μεγάλη Γαλλικὴ Ἐργατικὴ Συνομοσπονδία CFDT, ἡ ἐπίσης μεγάλη Γαλλικὴ Συνομοσπονδία τῶν Χριστιανῶν Ἐργατῶν (CFTC), καὶ συνδικαλιστικὲς Ὀργανώσεις τῆς Γερμανίας, τοῦ Βελγίου, τῆς Αὐστρίας, τῆς Ἐσθονίας, τοῦ Λουξεμβούργου, τῆς Σλοβακίας, ἀπὸ τὴν Πολωνία ἡ “Ἀλληλεγγύη” καὶ ἄλλες Ὀργανώσεις πολιτῶν.

Ἡ ἱστορία τῆς κυριακάτικης ἀργίας

.            Ἡ Κυριακὴ καθιερώθηκε ὡς ἀργία ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ μὲ κρατικὰ καὶ συνταγματικὰ νομοθετήματα μέχρι σήμερα εἶναι ὄχι μόνο ἐκκλησιαστική, ἀλλὰ καὶ κρατικὴ ἀργία. Ἀμέσως λοιπόν, μετὰ τὴν καθιέρωση τῆς Κυριακῆς ὡς ἡμέρας τῆς Ἀναστάσεως τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες, καθιερώθηκε «ἡμέρα κατάπαυσης καὶ ἀνάπαυσης τελεία, γενικὴ ἀργία καὶ σαββατισμὸς ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, ὅλης τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Θεωρεῖται δὲ ἀργία, ὅπως διατάσσουν οἱ ἱεροὶ κανόνες, γιατί συμβολίζει τὴν δημιουργία τοῦ κόσμου, ὡς πρώτη ἡμέρα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἀναδημιουργία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου μὲ τὴν Ἀνάσταση, καὶ δηλώνει τὴν ἔλευση τῶν ἐσχάτων, ὡς ὄγδοη ἡμέρα».
.            Μὲ τὴν ἵδρυση τώρα τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ κράτους, τὸ θέμα τῆς κυριακάτικης ἀργίας ἀρχίζει νὰ τίθεται καὶ πάλι. Τὸ 1908 μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν, θὰ καθιερωθεῖ ἡ Κυριακὴ ὡς ἀργία γιὰ τοὺς τρεῖς θερινοὺς μῆνες στὰ καταστήματα. Λίγο ἀργότερα τὴν ἴδια χρονιά, ὕστερα ἀπὸ πρόταση τοῦ ἴδιου τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου πρὸς τὴν κυβέρνηση, ἡ Κυριακὴ καθορίστηκε ὡς ἡμέρα ἀργίας γιὰ ὅλο τὸ ἔτος.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: